27. november 2017

Fag MED for Administrationen og Ejendomsservice - Referat

Dato: 27. november 2017
Lokale: Lokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Intet.

Fraværende: Lene Faber, Jesper Larsen, Jeppe Andersen mødte for Anne Kirstine Jensen og Bodil Koch mødte for Carsten Hoff Mortensen.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra mødet den 5. september 2017.

Sagsfremstilling

Fag MED Administrationen og Ejendomsservice anmodes om at godkende referat fra mødet den 5. september 2017. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Godkendt:

Fraværende: Lene Faber, Jesper Larsen, Jeppe Andersen mødte for Anne Kirstine Jensen og Bodil Koch mødte for Carsten Hoff Mortensen.

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Administrationen og Ejendomsservice


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Administrationen og Ejendomsservice foreligger der referater fra følgende:

 • Plan og Miljø
 • Sekretariatet for Børn og Kultur
 • Børne- og Familieafdelingen
 • HR og Sekretariatet
 • UngeCentret
 • Jobcentret
 • Plan og Miljø
 • Sekretariatet for Børn og Kultur
Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Lene Faber, Jesper Larsen, Jeppe Andersen mødte for Anne Kirstine Jensen og Bodil Koch mødte for Carsten Hoff Mortensen.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2017 - orientering.


Resume

Sagsforløb: Fag MED for Administrationen og Ejendomsservice

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 er under udarbejdelse. På mødet gives der en kort status om arbejdet.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 er under udarbejdelse. Budgetopfølgningen behandles i de enkelte fagudvalg ultimo november og primo december 2017.

Budgetopfølgningen behandles på Økonomiudvalgets møde den 13. december og på Byrådsmødet den 20. december 2017.

På mødet gives der en kort status om arbejdet.

Beslutning

Søren gav en kort orientering om budgetopfølgning 3.

Samlet ser det fint ud, hvor det forventes et overskud på ca. 45 mio. kr.

Der er fortsat udfordringer indenfor Ældreområdet og Børn og Unge, hvor der fortsat er fokus.

Fraværende: Lene Faber, Jesper Larsen, Jeppe Andersen mødte for Anne Kirstine Jensen og Bodil Koch mødte for Carsten Hoff Mortensen.

Til toppen


5. Private mobiltelefoner i arbejdstiden


Resume

Der ønskes en principiel drøftelse af brugen af private mobiltelefoner i arbejdstiden.

Sagsfremstilling

På baggrund af den politik, der er godkendt i Ejendomsservice, ønskes der en principiel drøftelse af brugen af private mobiltelefoner i arbejdstiden.

Politikken fra Ejendomsservice er med som bilag.

Beslutning

Punktet gav en lang og god drøftelse.

Selvom ét området indenfor Fag MED Administrationen og Ejendomsservice har valgt at lave regler for brugen af private mobiltelefonen i arbejdstiden, har det ikke afsmittende effekt for andre områder indenfor Fag MED.

I forhold til den konkrete politik som Ejendomsservice har udarbejdet, anbefales det, at den evalueres efter et halvt år. Samtidig bør det overvejes om den fortsat skal kaldes en "politik" og om de sidste par linjer skal være med.

Fraværende: Lene Faber, Jesper Larsen, Jeppe Andersen mødte for Anne Kirstine Jensen og Bodil Koch mødte for Carsten Hoff Mortensen.

Bilag

Til toppen


6. Rygning i arbejdstiden


Resume

Der ønskes en principiel drøftelse af rygning i arbejdstiden.

Sagsfremstilling

På baggrund af den politik, der er godkendt i Ejendomsservice, ønskes der en principiel drøftelse af rygning i arbejdstiden.

Politikken fra Ejendomsservice er med som bilag.

Beslutning

Under drøftelsen af punktet henvises der til Lov om røgfri miljøer, som skal overholdes.

§5 Den enkelte arbejdsgiver skal udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere.

Stk. 2. Rygepolitikken skal som minimum indeholde:

 1. Oplysning om, hvorvidt og hvor der må ryges på arbejdspladsen.
 2. Oplysning om konsekvenserne af overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik.

Fraværende: Lene Faber, Jesper Larsen, Jeppe Andersen mødte for Anne Kirstine Jensen og Bodil Koch mødte for Carsten Hoff Mortensen.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om Arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobaseret tilsyn indenfor Administrationen og Ejendom og Service.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED for Administrationen og Ejendomsservice har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til Easy for august 2017 til oktober 2017. Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Arbejdstilsynet været på besøg på Skolegades Skole, hvor besøget resulteret i følgende, som har betydning for rengøringspersonalet:

 • at sikre at skolen rengøres, så forholdene til stadighed er sundhedsmæssigt forsvarlige - skal efterkommes senest den 15. januar 2018

Siden sidste møde har Arbejdstilsynet ikke meldt, at de kommer på nye risikobaseret tilsyn indenfor Administrationen eller Ejendom og Service.

Andet:

Trivselsmåling 2017:

Vi gennemfører trivselsmåling for alle ansatte ved Brønderslev Kommune. Trivselsmålingen igangsættes den 13. november 2017 og løber til og med den 26. november 2017. Reminder sendes ud den 20. november, hvis ikke systemet har registreret en besvarelse. Trivselsmålingen er anonym.

Lederne modtager en samlet rapport for arbejdspladsen i løbet af uge 49-50. På baggrund af denne planlægger arbejdsmiljøgruppen et forløb, hvor der skal drøftes resultater, prioriteres indsatsområder og udarbejdes handleplaner.

SPARK:

SPARK er et gratis tilbud til de kommunale arbejdspladser om støtte og faglig sparring til udvikling af det psykiske arbejdsmiljø.

SPARKs primære målgruppe er TRIO/MED. Målet med SPARK-forløbet er, at TRIO/MED styrkes og klædes på til at gennemføre større eller mindre indsatser på arbejdspladsen. De byder ind med konkret forslag og ideer til forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø med udgangspunkt i kerneopgaven. Forløbene tilpasses de enkelte arbejdspladser og kan varierer i form og længde.

Der kan læses mere og ansøges via SPARKs hjemmeside www.sparkweb.dk

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Lene Faber, Jesper Larsen, Jeppe Andersen mødte for Anne Kirstine Jensen og Bodil Koch mødte for Carsten Hoff Mortensen.

Bilag

Til toppen


8. Årshjul 2018


Resume

Forslag til datoer for møder i MED-organisationen i 2018 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HR har udarbejdet forslag til datoer for MED-organisationen i 2018. Der tages forbehold for ændringer, da det er det nye byråd, som skal godkende datoerne for mødekalenderen 2018 i forhold til det politiske system. Sker der ændringer her, kan det medføre ændringer i datoerne for MED-organisationen

HR indkalder via outlook, når alle MED-udvalg har godkendt forslaget.

Beslutning

Godkendt.

Der blev spurgt ind til om nogle af møderne kunne afholdes på Dronninglund Rådhus. Dette overvejes.

Fraværende: Lene Faber, Jesper Larsen, Jeppe Andersen mødte for Anne Kirstine Jensen og Bodil Koch mødte for Carsten Hoff Mortensen.

Bilag

Til toppen


9. Gensidig orientering - herunder relevante punkter for næste møde


Beslutning

Ole Lund gav en status på driften af kantinen i Dronninglund. Der er stadig store udfordringer og der arbejdes løbende på nye tiltag for at opretholde driften.

Fraværende: Lene Faber, Jesper Larsen, Jeppe Andersen mødte for Anne Kirstine Jensen og Bodil Koch mødte for Carsten Hoff Mortensen.

Til toppen

Opdateret 6. december 2017