9. december 2019

Fag MED for Administrationen og Ejendomsservice - Referat

Dato: 9. december 2019
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Intet.

Fraværende: Rita Nielsen, Stine O. Jensen, Anja Morsing er mødt for Marianne Heilskov Hansen

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra mødet, den 30. september 2019.

Sagsfremstilling

Fag MED Administrationen og Ejendomsservice bedes godkende referatet fra mødet, den 30. september 2019. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Rita Nielsen, Stine O. Jensen, Anja Morsing er mødt for Marianne Heilskov Hansen

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Administrationen og Ejendomsservice


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Administrationen og Ejendomsservice foreligger der referater fra følgende:

 • HR og Sekretariat
 • Jobcenter, integration og ydelse
 • Plan og Miljø
 • Jobcenter, integration og ydelse
 • Sundhed og Velfærd
 • Driftsområderne
 • Børne og Familieområdet
 • UngeCentret
 • Visitationen
 • Plan og Miljø
 • Sekretariatet for Børn & Kultur og TKT
Beslutning

Ingen bemærkninger til referaterne.

Fag MED gør opmærksom på, at der i referaterne fra Lokaludvalgene/Personalemøder med MED-status ikke må skrives personfølsomme data (f.eks. navne, i forbindelse med sygdom eller lign.), da referaterne er offentlige.

Fraværende: Rita Nielsen, Stine O. Jensen, Anja Morsing er mødt for Marianne Heilskov Hansen

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3 - pr. 30.09.2019


Resume

Sagsforløb: MED for Administration og Ejendomsservice

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019. Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 14,1 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 16,6 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsel på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 41,6 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen pr. 30/9 - 2019, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 14,1 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 16,6 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsel på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 41,6 mio. kr.

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 19,8 mio. kr. Beløbet består primært af en forventet mindreudgift vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt merindtægt som følge af overgangsordning pga. tab i udligning.

Driftsområderne under ét - viser et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr. I forhold til sidste budgetopfølgning er det en forbedring af driftsområderne på 5,4 mio. kr. og forbedringen skyldes primært et ændret skøn på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Derudover er der via Lov- og cirkulæreprogrammet modtaget 2,4 mio. kr. i 2019. På Byrådsmødet den 30/10-2019 blev det vedtaget, at dette beløb indregnes på de relevante udvalg, og at indtægten skal bidrage til at nedbringe et evt. forventet merforbrug.

Anlægsbudgettet ekskl. jordforsyningen er i 2019 på 69,1 mio. kr. Dette er inkl. overførsel fra 2018 på 29,3 mio. kr. Det samlede netto anlægsforbrug forventes at være på 44 mio. kr. ved årets slutning. Herefter resterer der et restbudget på 25 mio. kr., hvoraf 8,5 mio. kr. vedrører midler afsat til Hedelund. Det øvrige restbudget er både endnu ikke frigivne midler fra anlægspuljer samt anlægsarbejder, der ikke afsluttes i år.

En uddybning af de enkelte områder fremgår af budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen behandles i ØK den 11. december 2019 og i BY den 18. december.2019.

Direktionen den 5. november 2019

Direktionen fremhæver at det samlede billede fortsat udviser god udvikling i forhold til budget, hvor det samlede mindreforbrug/merindtægt nu forventes at være ca. 14 mio. kr. forbedret i forhold til budget.

Der arbejdes fortsat med at minimere overskridelserne på de områder, hvor der forventes negativt skred i forhold til budgetforudsætningerne. Som ved sidste budgetopfølgning er den største udfordring i budgetopfølgningen merudgifterne på det specialiserede voksenområde. Jf. budgetaftalen for budget 2020 er der indgået aftale med KLK om analyse af området. Udarbejdelse af analyse og efterfølgende implementering forventes at kunne mindske udfordringerne på området fremadrettet. I forhold til udfordringerne på det samlede børn og ungeområde, vil der som aftalt med budget 2020 løbene ske en opfølgning på områdernes indsat på henholdsvis Varige Spor og Investeringsstrategien.

Det samledes overskud kan primært henføres til indtægtssiden og beskæftigelsesområdet og overskuddet på disse områder er opjusteret siden sidste budgetopfølgning. Her især skønnet for midtvejsregulering på af indtægterne ændret, mens ændringer i skønnet til fleksbidrag og integrationsområdet er årsagen til ændringerne på beskæftigelsesområdet.

Direktionen bemærker at kommunens serviceudgifter skønnes til at ligge meget tæt på den udmeldte serviceramme. På landsplan ser serviceudgifterne imidlertid ud til at overskride kommunernes samledes serviceramme. Der vil derfor frem mod lukningen af regnskabet være fokus på om kommunens skøn over serviceudgifter fortsat holder og dermed om der bliver behov for tiltag for at undgå en overskridelse af serviceudgifterne for hermed at mindske risikoen for en sanktion.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes.

Stabsforvaltningen foreslår, at

 • Der gives bevilling i forhold til budgetopfølgningen
 • Puljen til overførsel mellem årene på 25,0 mio. kr. 0-stilles
 • Der gives en tillægsbevilling på 27,3 mio. kr. i indtægt i 2019 vedr. salget af HMN GasNet P/S samt at der gives en tillægsbevilling på 5,5 mio. kr. i 2020 vedr. tilskudsreduktionen
 • Der på politikområde 601 gives en negativ tillægsbevilling på -3,4 mio. kr. i 2019 vedr. dimensionering af SOSU-elever samt at der samtidig gives en tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. i 2020 på området
Beslutning

Jens gav en orientering om budgetopfølgning 3 - pr. 30. september 2019.

Budgetopfølgningen viser, at der er en afvigelse på ca. 14 mio. kr. i forhold til budget 2019. Det er de samme områder der er udfordret og det vil der blive taget højde for i 2020.

Brønderslev Kommunes serviceudgifter skønnes til at ligge meget tæt på den udmeldte serviceramme. Der er dog risiko for sanktion, da serviceudgifterne på landsplan ser ud til at overskride kommunernes samlede serviceramme.

Fraværende: Rita Nielsen, Stine O. Jensen, Anja Morsing er mødt for Marianne Heilskov Hansen

Bilag

Til toppen


5. Rådhuskantinerne


Resume

Status på Rådhuskantinernes drift. Herudover ønskes en drøftelse og beslutning af forslaget om fremadrettet tilbud i Rådhuskantinerne

Sagsfremstilling

Status på Rådhuskantinerne og drøftelse og beslutning af fremadrettet tilbud i Rådhuskantinerne.

Direktionens behandling og indstilling af beslutning vedr. omlægning af tilbuddene i kantinerne er vedlagt som bilag.

Beslutning

Jens Chr. Platen deltog under dette punkt.

Jens Chr. gav en kort status:

 • sket en ændring, hvor der nu "kun" laves buffet
 • fokus på madspild
 • tilbagemeldinger, der sker løbende, er positive
 • flere bruger kantinerne nu
 • der er stadig en anstrengt økonomi

På baggrund af ovenstående er der lavet forslag af tilbud i Rådhuskantinerne, hvor der etableres en abonnementsordning med 3 forskellige "pakker":

 • Frokost - 420 kr. pr. måned
 • Kaffe/the - 60 kr. pr. måned
 • Fuld forplejning - 600 kr. pr. måned (morgenmad, kaffe/the, frokost og torsdagskage)

Fag MED Administrationen og Ejendomsservice drøftede forslaget og samtidig alternativet, som vil være ikke at have en kantine.

Der er opbakning fra udvalget til forslaget om, at iværksætte abonnementsordningerne med baggrund i økonomien. Forslaget forventes iværksat omkring 1. februar 2020.

Fag MED foreslog, at obligatorisk abonnementetsordning ikke skal knyttes op på kaffe og the, men istedet skal det undersøges om alle ansatte skal betale et beløb for at benytte kantinen. Herudover spørges der ind til en kaffeautomat, som man har mulighed for at få kaffe/the på de tidspunkter, hvor Kantinen ikke stiller det til rådighed.

Fraværende: Rita Nielsen, Stine O. Jensen, Anja Morsing er mødt for Marianne Heilskov Hansen

Bilag

Til toppen


6. Årshjul for MED-organisationen 2020


Resume

Forslag til datoer for møder i MED-organisationen i 2020 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HR har som tidligere udarbejdet forslag til datoer for MED-organisationen i 2020.

HR indkalder til møderne via Outlook, når alle MED-udvalg har godkendt forslaget.

Beslutning

Datoerne blev godkendt.

Fraværende: Rita Nielsen, Stine O. Jensen, Anja Morsing er mødt for Marianne Heilskov Hansen

Bilag

Til toppen


7. Orientering om Arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobasseret tilsyn indenfor Administrationen og Ejendomsservice.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Administrationen og Ejendomsservice har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til EASY for august 2019 og til oktober 2019. Af statistikken fremgår indberettede arbejdsskader både med fravær og uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde har Arbejdstilsynet ikke besøgt eller anmeldt nye tilsynsbesøg inden for Fag MED Administrationen og Ejendomsservice.

Andet:

Kemisk risikovurdering:

Den kemiske risikovurdering har erstattet arbejdspladsbrugsanvisningerne (APB).

HR har i forlængelse heraf udarbejdet en "hold i hånd" (vejledning), der fortæller, hvordan man skal forholde sig til den nye kemiske risikovurdering. Vejledningen er tilgængelig på http://www.ansatibronderslev.dk

Er der spørgsmål til den kemiske risikovurdering kan man kontakte Arbejdsmiljøkonsulenterne i HR.

Flip-flap: Udfyld selv

En flip-flap er et godt værktøj til at sætte gang i dialoger. Det kan f.eks. være om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Vi har lavet en udgave, hvor I selv kan udfylde den med emner og spørgsmål, der er særligt relevante for netop jeres arbejdsplads.

Kampagne: Hvor går grænsen?

Det er vigtigt at et emne som seksuel chikane, bliver taget alvorligt på alle arbejdspladser.For at forebygge seksuel chikane samt grænseoverskridende og krænkende adfærd er det vigtigt, at der er en bevidsthed og enighed om, hvor grænserne går hos jer.


Abejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet står bag kampagnen “Hvor går grænsen?”, og har udviklet et dialogværktøj, som skal være med at gøre det nemmere at tale om og forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen.Læse mere om kampagnen

12 små film giver inspiration til bevægelse

Hver måned giver Arbejdsmiljøkalenderen en opfordring til at få bevægelse ind i jeres arbejdsdag. Nu har vi lavet 12 små film, som viser, hvordan I kan arbejde med øvelserne i praksis. Hver film kommer med tips og gode eksempler, lige til at gå i gang med! Se intro-filmen her

Forebyg digital chikane

Det sker i stigende grad, at medarbejdere trues og chikaneres via digitale medier. Det skal forebygges og håndteres som et arbejdsmiljøproblem, som angår hele arbejdspladsen. Læs her, hvad I kan gøre for at forstå, forebygge og håndtere digital chikane.

Videncenter for Arbejdsmiljø lukker med udgangen af 2019

Videncenter for Arbejdsmiljø, der blev etableret i 2005, som en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, nedlægges med udgangen af 2019. Det sker som en konsekvens af aftalen om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, der blev indgået ved et bredt politisk forlig den 25. april 2019.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Fraværende: Rita Nielsen, Stine O. Jensen, Anja Morsing er mødt for Marianne Heilskov Hansen

Bilag

Til toppen


8. Gensidig information - herunder relevante punkter til næste møde


Beslutning

Lene gav en orientering om, at der er sat et punkt på Økonomiudvalgets dagsorden om lokaler til UngeCentret. Det nuværende lejemål udløber om 1½ år.

Fraværende: Rita Nielsen, Stine O. Jensen, Anja Morsing er mødt for Marianne Heilskov Hansen

Til toppen

Opdateret 12. december 2019