23. juni 2021

Fag MED for Administrationen og Ejendomsservice - Referat

Dato: 23. juni 2021
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Intet.

Fraværende: Maria Charlotte Pedersen og Annette Lerche

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra mødet, den 22. marts 2021.

Sagsfremstilling

Fag MED Administrationen og Ejendomsservice bedes godkende referatet fra mødet, den 22. marts 2021.

Referatet er tidligere udsendt samt tilgængelig på hjemmesiden og e-Dagsorden.

Beslutning

Godkendt:

Fraværende: Maria Charlotte Pedersen og Annette Lerche

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Administrationen og Ejendomsservice


Resume

Orientering om referater fra Lokal MED samt Personalemøder med MED-status under Fag MED Administrationen og Ejendomsservices område.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Administrationen og Ejendomsservice foreligger der referater fra følgende:

 • Plan og Miljø
 • JobCentret
 • FAS Sundhed og Velfærd
 • Driftsområderne
 • Plan og Miljø
 • Administrationen for Børn og Kultur
 • FAS Sundhed og Velfærd
 • Plan og Miljø
 • Børne- og Familieområdet
 • Visitationen
Beslutning

To referater blev nævnt i forbindelse med punktet.

Referatet fra Driftsområderne, hvor det bemærkes, at der er en lav svarprocent i forbindelse med besvarelse af den psykiske APV. Dette og eventuelle forklaringer bringes med til Hoved MED's drøftelse.

Referatet fra Plan og Miljø, hvor arbejdsmiljøet igen fremgår som et punkt. Lene italesætter, at arbejdsmiljøet er på referatet igen og igen, fordi det bliver arbejdet med det hele tiden og er et stort opmærksomhedspunkt. Der er sket en opnormering med 6 stillinger. Der er dog stadig udfordringer og derfor vil der fortsat blive arbejdet med arbejdsmiljøet i Plan og Miljø.

Fraværende: Maria Charlotte Pedersen og Annette Lerche

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021


Resume

Sagsforløb: MED for Administrationen og Ejendomsservice

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021.

Til orientering.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Covid-19 sætter fortsat sit præg på samfundet og dermed også på udvalgsområdernes økonomi. Med udgangspunkt i den nuværende genåbningsplan for Danmark, vil et samlet skøn for forventede Covid-19 udgifter i 2021, være forbundet med stor usikkerhed. Derfor vil der i denne budgetopfølgning kun indgå udgifter til Covid-19 pr. 31/3-2021. På finansieringssiden er der budgetteret med midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Seneste KL prognose skønner en efterregulering på 8,2 mio. kr.

I Budgetopfølgning 1 pr. 31/3-2021 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 12,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2021. I det oprindelige budget 2021 er der budgetteret med et overskud på 66,5 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 pr. 31/3 2021 opgjort for alle politikområder til i alt 2,9 mio. kr. En eventuel kompensation til Covid-19 udgifter i 2021 vil indgå i forhandling af Økonomiaftale 2022.

De væsentligste årsager til merudgifter afledt af Covid-19 kan kategoriseres i tre udgiftsposter personale, rengøring og øvrige udgifter, der omfatter værnemidler, test og vaccination m.v.

For Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde er det primært merudgifter vedr. ekstra personale og rengøring i alt 1,3 mio. kr. Der fordeler sig med 0,2 mio. kr. på Skoler og undervisning samt 1,1 mio. kr. på Dagtilbud.

Ældreomsorgsudvalget er det ligeledes merudgifter vedr. ekstra personale og rengøring i alt 1,2 mio. kr. Der fordeler sig med 0,3 mio. kr. i Hjemmeplejen, 0,7 mio. kr. på Plejecentrene og 0,2 Hjemmesygeplejen.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 7,7 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 17,3 mio. kr. i mindre forbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2020.

Samlet resultat

Driftsområderne under ét forventer mindre udgifter på 10,3 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelse pr. driftsområde:

Beskæftigelsesudvalgets områder forventer samlet mindre udgifter på 14,5 mio. kr. Mindre udgifter fordeler sig med foreløbige skøn på Dagpenge til forsikrede ledige 10,0 mio. kr., Ydelser og aktivering 8,0 mio. kr. samt Øvrige områder 0,5 mio. kr. - Det er en udvikling, der også ses på landsplan. Derudover forventes der merudgifter på området Unge familie med 3,0 mio. kr., hvor primært forebyggende foranstaltninger driver udgifterne.

Ældreomsorgsudvalgets områder forventer samlet mindre udgifter på 5,0 mio. kr. vedr. handicapbiler svarende til overførslen fra tidligere år. Lovændring i forhold til genbevilling af handicapbil fra 6 år til 8 år afstedkommer, at der til budget 2022 kommer et forslag til nyt budget.

Social- og Sundhedsudvalgets områder forventer samlet merudgifter, der skyldes refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Statsrefusionen er ikke beregnet efter forventet indtægt, denne er fordelt til kommunerne efter en fordelingsnøgle.

Refusionsordning for særligt dyre enkeltsager blev ændret sidste år. Konsekvensen af regel- og satsændringerne udfordrer pr. 31/3-2021 politikområderne Børn og familie, Ungecentret og Socialpsykiatri, handicap og misbrug med mindre indtægter på i alt 5 til 6 mio. kr. De fordeler sig med 1,4 mio. kr. på Børn og famile, 0,7 mio. kr. på UngeCentret og 3,4 mio. kr. på Socialpsykiatri, handicap og misbrug. Refusionen er ikke beregnet efter forventet indtægt, denne er fordelt til kommunerne efter en fordelingsnøgle.

Direktionen den 27. april 2021, pkt. 5:

Direktionen konstaterer, at denne budgetopfølgning udviser forventet forbedring af resultatet på i alt 12,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Dette på trods af ekstra Covid-19 udgifter, og på trods af uventet færre indtægter på omlægning af refusion af særligt dyre enkeltsager.

Reelt set ville serviceudgifterne have været i balance i forhold til budget, såfremt disse 2 forhold ikke var indtruffet.

På Ungecentrets område for udsatte unge er der opstået en økonomisk udfordring, hvilket bl.a. også har sammenhæng med Covid-19 situationen for de udsatte unge og deres familier.

Staben anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes samt,

 • at der sker en udligning af tilpasningspuljen på 3,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Ældreomsorgsudvalget, samt
 • at der gives en tillægsbevilling på 1.015.000 kr. til 2 ekstra medarbejdere på beskæftigelsesområdet i hvert af årene 2021 og 2022 - jf. Budgetaftalen til budget 2021.
Beslutning

Søren gav en kort status på budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021.

Der forventes en mindreudgift på 12,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Udfordret i forhold til:

 • Covid-19 udgifter
 • Færre indtægter på omlægning af refusion af særligt dyre enkeltsager

Udgangspunktet for budget 2022 ser fint ud og der er ingen grund til bekymring.

Fraværende: Maria Charlotte Pedersen og Annette Lerche

Bilag

Til toppen


5. Budget 2022 – 1. høring - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: MED for Administration og Ejendomsservice

Omprioriteringsforslag udsendes til høring.

MED for Administration og Ejendomsservice anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021 blev udvalgenes omprioriteringsforslag drøftet, hvorefter omprioriteringsforslagene udsendes i høring. Det understreges, at der ikke på nuværende tidspunkt er taget politisk stilling til forslagene.

Økonomiudvalget bemærker, at ikke alle udvalg har leveret de aftalte beløb i omprioriteringsforslag. Det forventes, at disse leveres hurtigst muligt. Herudover ønsker Økonomiudvalget yderligere opfølgning på, hvilke rationaler der findes som følge af Coronaerfaringer jf. budgetaftale 2021.

Fristen for indsendelse af høringssvar er jf. tidsplanen for budget 2022 senest 30. juli 2021.

Beslutning

Søren understregede, at der endnu ikke er taget politisk stilling til forslagene og gør samtidig opmærksom på, at høringsfristen er den 30. juni 2021.

Medarbejdersiden havde spørgsmål i forhold til omprioriteringsforslagene, som blev afklaret på mødet.

Medarbejdersiden har udarbejdet følgende høringssvar:

Det er positivt, at der blandt omprioriteringsforslagene er tænkt klogt – f.eks. ift. udbud af bankforretning, som allerede er gennemført, bevidst indfrielse af lån, samt at der kigges på attraktivt brug af digitale løsninger.

På Økonomiudvalgets område har medarbejderrepræsentanterne bemærkninger/bekymringer til forslag:

 • Nr. 1: Coronaerfaringer med tidsbestilling i Borgerservice.

Det er positivt at borgerne har taget de digitale løsninger i brug og der arbejdes med hvordan opgaver udføres mere smidigt - f.eks. tidsbestilling. Det er rettidig omhu at kigge på, om der er overensstemmelse mellem opgaver og ressourcer. Når der er personalereducering i spil, er det yderst relevant at være opmærksom på den usikkerhed, der kan fremkomme hos medarbejderne. Naturlig afgang – vil nogle føle sig presset til at gå på pension? Er det rigtigt, at vi kan løse opgaverne med en kollega mindre? Hvem bliver det? osv.?

 • Nr. 2: Coronaerfaringer – møder/rejser/repræsentation

Er et mål på at 25 % af møder, kurser og konferencer holdes virtuelt, realistisk? Det er beskrevet at det handler om kursusaktiviteter og befordringsudgifter, alligevel kan vi være bekymret for om en rammebesparelse får utilsigtede konsekvenser – f.eks. nednormering af lønbudgettet på konto 6.

 • Nr. 4: Mere mobilitet for pengene – projektaftale med NT

Allerede nu, er der begrænset mulighed for transport på tværs i kommunen. Såfremt serviceniveauet forringes yderlig, kan det resultere i utilfredse borgere/pårørende. Denne utilfredshed kan påvirke vore kollegers arbejdsmiljø, hvis utilfredsheden ytres overfor os, fordi borger ikke kan komme til møder med forvaltning og lign. Et alternativ kan være hjemmebesøg, hvilket koster på tid og befordringsudgifter for medarbejderen.

Såfremt der bliver tale om organisatoriske ændringer, vil det være forventeligt at tillidsrepræsentanter inddrages ift. drøftelse af påtænkte ændringer.

Ud over disse, er der omprioriteringsforslag der kan få direkte /indirekte indflydelse på det administrative personale:

Social- og Sundhedsudvalget

 • Nr. 2 Oprettelses af ny jobkonsulentstilling.

Umiddelbart er tanken om at investere for at støtte borgere til beskæftigelse - Job med løntilskud for førtidspensionister, positiv. Hvorvidt der er potentiale, udtaler medarbejderne på Springbrættet, Det Blå Hus og Lokal MED psykiatri og rusmiddel sig om. Såfremt omprioriteringen vælges, er det svært at se, hvorledes det undgås at kommunen - JobCentret og ”ny jobkonsulent”- kommer til at ”løbe” efter de samme virksomheder, og dermed virke useriøse, selvom der er et godt samarbejde. JobCentret har meget stor viden om de lokale virksomheder og fag-systemer der sikrer koordinering. En Jobkonsulent forankret i Det Blå Hus/Springbrættet vil ikke naturligt have adgang hertil – det vil kræve rigtig stort samarbejde ift. snitflader.

Beskæftigelses- og uddannelsesudvalget

 • Nr. 4: Ungdommens uddannelsesvejledning.

Hvis dette forslag vælges, vil det på den korte bane påvirke medarbejdernes arbejdsmiljø i form af bekymring for hvem afskediges. På den lange bane – påvirker det også arbejdsmiljøet – ift. flere opgaver hos de tilbageværende, og opgaver der måske ikke kan løses eller ikke løses fagligt tilfredsstillende. Risiko for unge der dropper ud af uddannelsessystemet og de konsekvenser det kan have på både kort og lang sigt som følge af nederlag ift. at droppe ud og føle sig utilstrækkelig og risiko for offentlig forsørgelse, der kan følge dem ind i voksenlivet, og øge pres på Ungecenter/JobCenter.

Børne og Skoleudvalget:

 • Nr. 5: Omlægning af to besøg i småbørnssundhedsplejen til konsultation.

Serviceforringelse, der kan resultere i at forældrene ikke møder op, fordi de ikke kan komme frem. Bliver ikke lettere, såfremt der sker serviceforringelse ift. NT. (Vi kan frygte at det er de familier med færrest ressourcer og størst behov). Bliver ikke lettere, såfremt der sker serviceforringelse ift. NT. Dette kan påvirke arbejdsmiljøet og resultere i ikke optimal udnyttelse af arbejdstid og evt. øget pres på Sundhedsplejen i form af telefonopkald fra bekymrede forældre.

Positivt at familier med kendt særligt behov fortsat vil modtage hjemmebesøg.

Værd at bemærke:

 • Det er os medarbejdere, der står i ”skudlinjen”, når serviceforringelserne rammer borgerne. Det påvirker vores arbejdsmiljø og mulighed for at udføre arbejdet fagligt tilfredsstillende indenfor lovgivningens rammer.
 • Brønderslev Kommunes budgetsituation ser fornuftig ud. Der er generelt lave omkostninger til administrativt personale, sammenlignet med andre kommuner. Er det relevant at omprioritere og presse personalet endnu mere? Måske kunne der investeres i stedet – investering i forebyggende indsatser, medarbejdernes arbejdsmiljø, kompetenceløft m.m. for at fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere til gavn for borgere og kommunen.
 • Vi er bevidste om at et budget i balance er jeres ansvar – ligesom vi forventer at I ”står på mål” for eventuelle serviceforringelser og vores arbejdsmiljø.

Fraværende: Maria Charlotte Pedersen og Annette Lerche

Bilag

Til toppen


6. Status COVID-19


Resume

Opfølgning og status på COVID-19.

Sagsfremstilling

På Fag MED Administrationen og Ejendomsservice gives der en opfølgning og status på situationen omkring COVID-19.

Corona-relateret sygdom inden for Fag MED Administrationen og Ejendomsservices område for de sidste 12 måneder:

Børne og Kultur:

Adm. Børne og kultur: 3,0% fravær i alt – Covid 19-relateret: 0,1%

Beskæftigelse, Teknik og Miljø:

Plan og Byg: 6,7% fravær i alt – Covid 19-relateret: 0,1%

Sekretariatet: 1,9% fravær i alt – Covid 19-relateret: 0,1%

UngeCentret: 1,8% fravær i alt – Covid 19-relateret: 0,3%

Sundhed og Velfærd:

Strategi og Udvikling: 1,4% fravær i alt – Covid 19-relateret: 0,7%

Visitationen: 2,7% fravær i alt – Covid 19-relateret: 0,1%

Stabene:

Alle: 4,7% fravær i alt – Covid 19-relateret: 0,2%

I ovenstående er fravær er defineret som følgende: Arbejdsskade; Hjemmeboende barn syg; Nedsat tj Arbejdsskade; Delvist syg; Graviditetsgener; Nedsat tjeneste; Nedsat tj graviditetsgene; Sygdom med § 56-aftale; Sygdom; Alvorligt sygt barn; Sammensat sygefravær; Tjenestefri samt Sygdomsramt ferie erstat.

Corona-relateret fravær indberettes i vores system under tjenestefri med løn, og så vælger man en fraværsårsag. Fraværsårsagerne ved corona-relateret fravær er; sygdom, karantæne, særlig risikogruppe, pårørende til særlig risikogruppe og graviditet. Sygdom dækker både, når man er testet positiv for corona, men også hvis man er syg med symptomer på corona og endnu ikke er testet. Når der foreligger en negativ test, skal fraværet fra denne dag indberettes som alm. sygdom, hvis medarbejderen fortsat er syg.

Corona-relateret fravær indgår således ikke i sygefraværet, men fremgår under tjenestefri med løn.

Beslutning

Søren giver en kort status.

Det administrative personale er de eneste som fysisk mangler at vende tilbage til arbejdspladserne på fuld tid. Anbefalingerne følges og på nuværende tidspunkt kan 50% af medarbejderne møde ind fysisk og efter sommerferien forventes det, at alle medarbejderne er 100 % tilbage fysisk.

Søren har netop udsendt, hvad det forventes at være sidste orienteringsmail fra Beredskabsgruppen.

Udvalget er enige om, at det er rart at se tallene for det det Corona-relateret sygefravær, som fremgår af dagsordensteksten, Tallene er udelukkende for Administrationen og Serviceområdet, men generelt er tallene lave for hele organisationen. Det blev uddybet, at Ejendomsservice hører under Stabene. JobCentret fremgår ikke, da der ikke har været Corona-relateret sygfravær.

Ekstra rengøring, overholdelse af de gode Coronaanbefalinger og det mindre fysisk fremmøde, har alle haft stor rolle i forhold til det lave sygefravær

Det opfordres til, at der holdes fast i det gode samarbejde på tværs i organisationen, som er blevet etableret under Corona.

Fraværende: Maria Charlotte Pedersen og Annette Lerche

Til toppen


7. Årlig Arbejdsmiljødrøftelse


Resume

Fag MED Administrationen og Ejendomsservice bedes drøfte hvilke fokuspunkter, der skal prioriteres inden for de valgte emner til årlig arbejdsmiljødrøftelse.

Sagsfremstilling

Der er lovpligtigt, at der skal gennemføres en årlig arbejdsmiljødrøftelse. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal handle om, hvordan den enkelte arbejdsplads tilrettelægger det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø, samt hvilke emner der skal være fokus på og prioriteres det kommende år. Arbejdsmiljødrøftelsen tager udgangspunkt i de emner Hoved MED har besluttet.

Hoved MED besluttede på sit møde, den 8. april 2021, at emnerne, for den årlige arbejdsmiljødrøftelse 2021/22, er følgende:

 • Læring af erfaringer under COVID-19
 • Nærvær/fravær, fortsættelse af emnet for sidste års arbejdsmiljødrøftelse

Viden og inspiration for de valgte emner er tilgængelig på hjemmesiden http://www.ansatibronderslev.dk

Når Fag MED Administrationen og Ejendomsservice har drøftet, hvilke fokuspunkter, der skal arbejdes videre med, skal det formidles videre til Lokal MED/Personalemøder med MED-status. Deres opgave er herefter at aftale, hvilke konkrete tiltag, der skal iværksættes på arbejdspladsen samt hvordan de kan gennemføres. Aftalerne skal fremgå skriftligt fx. gennem referat eller via skema, som HR har udarbejdet. Skemaet findes på hjemmesiden.

Beslutning

Udvalget havde en god drøftelse af to emner, som Hoved MED har besluttet skal være de overordnet emner til den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Under emnet "Læring af erfaringer under COVID-19" blev de bl.a. talt om:

 • hjemmearbejde
 • hvad har fungeret godt
 • kulturer
  • mødekultur
  • hygiejnekultur

Fag MED Administrationen og Ejendomsservice blev enige om, at det er de enkelte Lokal MED/Personalemøder med MED-status, som skal tage snakken om, hvad der fylder indenfor de konkrete emner og derfor vil udvalget ikke komme med yderligere fokuspunkter idenfor emnerne. Det skal aftales lokalt.

HR sender besked til Lokal MED/Personalemøder med MED-status under Fag MED Administrationen og Ejendomsservices område.

Fraværende: Maria Charlotte Pedersen og Annette Lerche

Til toppen


8. Orientering om Arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobaseret tilsyn indenfor Administrationen og Ejendomsservice.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Administrationen og Ejendomsservice har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til EASY for februar 2021 og til og med april måned 2021. Af statistikken fremgår indberettede arbejdsskader både med fravær og uden fravær.

TeamEffect:

TeamEffect er Brønderslev Kommunes nye App-baseret løsning, til registrering af alle arbejdsskader/hændelser, både med og uden fravær. TeamEffect implemteres pr. 1. juni 2021 i hele organisationen.

Følgende skal fortsat anmeldes i EASY:

 • Arbejdsskader med fravær
 • Arbejdsskader uden fravær med forventet behandlingsbehov fx fysioterapi eller kiropraktor

Der kan læses mere om TeamEffect på hjemmesiden.

Arbejdsskadestatistik:

HR har udarbejdet statistik for området, som går 12 måneder tilbage. Af statistikken fremgår indberettede arbejdsskader både med og uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Administrationen og Ejendomsservice har Arbejdstilsynet været på tilsyn følgende steder:

 • Hegely - Grøn smiley

Der er steder Arbejdstilsynet har meldt risikobaseret tilsyn, men hvor de endnu ikke har været på tilsyn.

Fra den 3. maj og frem har Arbejdstilsynet et øget fokus på at tale om seksuel chikane og andre krænkende handlinger. De vil blandt andet oplyse om, hvilke regler der gælder på området, og hvor man kan finde hjælp til det forebyggende arbejde. Alle brancher er omfattet af indsatsen. Der kan læses mere på følgende link: Arbejdstilsynet starter indsats mod seksuel chikane - Arbejdstilsynet

Generelt opleves det, at Arbejdstilsynet har stort fokus på høje følelsesmæssige krav, når de er ude på tilsynsbesøg.

Andet - herunder inspirationsmateriale:

Gør noget ved krænkende handlinger:

Kend din rolle og brug jeres arbejdspladsvurdering, når I skal forebygge og håndtere episoder med uønsket seksuel opmærksomhed eller seksuel chikane på jeres arbejdsplads. Læs om hvad du som leder, arbejdsmiljørepræsentant og kollega særligt kan gøre. Få også inspiration til spørgsmål I kan tage med i jeres arbejdspladsvurdering. Læs mere og find materialet HER

Sæt ergonomi på dagsordenen:

Både ledelse og medarbejdere skal have et fælles fokus, hvis I skal skabe en god kultur omkring forebyggelse. Både i forhold til de fysiske, psykiske og sociale faktorer, som kan udløse smerter og sygefravær. Læs mere HER

Sæt traumatiserende hændelser på dagsorden:

Selvom det er noget, I måske sjældent oplever, kan det være vigtigt, at I som arbejdsplads er forberedt på, at der kan ske traumatiserende hændelser. Når I er forberedt, kan det mindske alvorlige følger. Det giver mulighed for, at I håndterer situationen og reaktionerne i fællesskab, og at I kan tage ved lære sammen.

BFA har derfor udviklet et dialogværktøj, som I kan bruge til at komme i gang med at forebygge og håndtere traumatiserende hændelser. Dialogværktøjet er til arbejdspladser, der ikke allerede har et beredskab omkring håndteringen af traumatiserende hændelser. Er I allerede godt i gang, kan dialogværktøjet bruges som inspiration til at kvalificere det, I allerede gør.

I værktøjet er der konkrete eksempler og hjælp til at tage dialogen på arbejdspladsen. Se materialet HER

Hvordan kommer man tilbage på arbejde efter Coronakrisen?

Coronakrisen har været hård, men den har også ført til læring, nye erkendelser og håb for fremtidens arbejdspladser. På coronatrivsel.dk er der samlet erfaringer fra ledere og medarbejdere, som er blevet interviewet under coronakrisen. Interviewene er en del af forskningsprojektet ”Mental Sundhed og Arbejdsfællesskaber under coronakrisen”. Læs mere HER

Podcast: Hvad kan vi lære af Corona?

BFA har lavet en podcastserie, hvor forskellige eksperter giver deres bud på, hvad vi som ledere og medarbejdere kan lære af corona-epidemien. Lyt med HER

Beslutning

Det blev drøftet om den sidste den af punktet, hvor der nu står "Andet - herunder inspirationsmateriale" skal uddybet og deles op i flere arbejdsmiljøpunkter.

Som det er nu, er det udelukkende inspirationsmateriale, som er opsamlet af HR siden sidste møde fra diverse hjemmesider, nyhedsbreve m.m indenfor arbejdsmiljø. Alle ledere, AMR og TR kan til enhver tid kontakte HR og få sparring og vejledning til diverse konkrete arbejdmiljøspørgsmål eller udfordringer som arbejdspladsen står over for.

Det blev besluttet, at punktet fortsat skal være som det er, men at der altid kan sættes relevante og konkrete arbejdsmiljøpunkter på dagsordenen.

Der blev spurgt ind til om, der er en overordnet plan i Brønderslev Kommune for, hvordan man kommer tilbage på arbejde efter Coronakrisen. Der er ingen overordnet plan, men det skal aftales lokalt mellem leder, AMR og TR, hvor det bl.a. skal drøftes om der er specielle hensyn, der skal tages på arbejdspladsen.

På JobCentret har der været holdt trivselssamtaler mellem hver medarbejder og nærmeste leder. Det har fungeret rigtig godt og kan anbefales.

Fraværende: Maria Charlotte Pedersen og Annette Lerche

Bilag

Til toppen


9. Gensidig information - herunder relevante punkter til næste møde


Beslutning

UngeCentret har fra den 24. juni 2021 adresse på Kornumgårdsvej.

Hanne gør opmærksom på, at rengøring skal tænkes ind, når der flyttes rundt på de administrative pladser. Rengøringspersonale oplever ind imellem, at de løsninger, der giver mening for de enkelte ansatte ikke altid er hensigtsmæssigt for rengøringspersonalet.

Fraværende: Maria Charlotte Pedersen og Annette Lerche

Til toppen

Opdateret 2. juli 2021