21. juni 2022

Fag MED for Administrationen og Ejendomsservice - Referat

Dato: 21. juni 2022
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Jens Davidsen, Lotte Hoff mødte for Bodil Koch og Lisa W. Larsen mødte for Helle B. Rishøj

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra mødet, den 15. marts 2022.

Sagsfremstilling

Fag MED Administrationen og Ejendomsservice bedes godkende referatet fra mødet den 15. marts 2022.

Referatet er tidligere udsendt. Herudover er det tilgængeligt på hjemmesiden og e-Dagsorden.

Beslutning

Referatet godkendt.

Der spørges ind til oprettelse af husrådene. HR har haft et møde med Søren i forhold til præcisering af HR's rolle ved husrådsmøderne. HR indkalder til 1. møde i husrådene.

Fraværende: Jens Davidsen, Lotte Hoff mødte for Bodil Koch og Lisa W. Larsen mødte for Helle B. Rishøj

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Administrationen og Ejendomsservice


Resume

Orientering om referater fra Lokal MED samt Personalemøder med MED-status under Fag MED Administrationen og Ejendomsservices område.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Administrationen og Ejendomsservice foreligger der referater fra følgende:

 • UngeCentret
 • JobCentret
 • HR
 • Borgerservice
 • UngeCentret
 • Ejendomsservice
 • Børne- og Familieafdelingen
 • Sekretariat for Børn og Kultur
 • Ejendomsservice
 • Plan og Miljø
 • Adm. Sundhed og Velfærd
Beslutning

Det bemærkes, at der i flere af referaterne er punkter omkring efteruddannelse/kompetenceudvikling, hvilket ses som et positivt fokus.

Der var konkret spørgsmål til referatet fra HR omkring ferieafvikling. Medarbejdersiden har kontaktet HR for uddybning.

Fraværende: Jens Davidsen, Lotte Hoff mødte for Bodil Koch og Lisa W. Larsen mødte for Helle B. Rishøj

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2022


Resume

Sagsforløb: MED for Administrationen og Ejendomsservice

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2022.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Samlet resultat

I budgetopfølgning 1 pr. 31 pr. marts 2022 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 1,9 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2022. I det oprindelige budget 2022 er der budgetteret med et overskud på 44,1 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Drift

Driftsområderne under ét forventer mindreudgifter på 27,2 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelse pr. politikområde er:

På Økonomiudvalgets områder forventes der merudgifter på 3,1 mio. kr., det er udgifterne til barsel der stadig stiger. En af årsagerne skyldes at retten til barselsdagpenge under Covid-19 blev nedsat fra uge 36 (4 uger før forventet fødsel) til uge 28 for visse personalegrupper. Det vil sige 8 ugers ekstraudgift på barselsdagpenge.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget forventer samlet mindreudgifter 34,0 mio. kr. De forventede mindreudgifter er estimeret på baggrund af KL's skøn. Mindreudgifterne fordeler sig med -28,3 mio. kr. til A-dagpenge, -3,4 mio. kr. til øvrige ydelser, -2,2 til aktivering og -0,1 til integration. I KL's skøn er der ikke taget højde for den høje Covid-19 smitte i samfundet i januar og februar, det har medført en markant større udgift til sygedagpenge i årets første måneder. På nuværende tidspunkt estimeres merudgiften til 6,6 mio. kr.

Ældreomsorgsudvalget forventer merudgifter på 4,4 mio. kr., der primært skyldes udgifter til Covid-19 3,1 mio. kr.

Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., der skyldes ændrede forudsætninger på borgere, der er overgået fra UngeCentret. Konsekvensen af afgang fra sidste halvår af 2021 og tilgang i 2022 følges tæt og der vil til budgetopfølgning 2 medtages en konsekvensberegning heraf. Forventningen ved budgetopfølgning 1 er mindreudgifter.

I budgetopfølgning 1 er der ikke opgjort et samlet skøn for konsekvensen af prisstigning på blandt andet el, materialer og brændstof. Udfordringen følges tæt, da den har konsekvenser på alle fagområde, og særligt prisudviklingen på el og brændstof driver forbrugsprocenterne op. Udover PL-regulering, oplyser KL, at prisstigning vil være et forhandlingstema i forbindelse med Økonomiaftalen 2023. Ved budgetopfølgning 2 kendes resultatet af Økonomiaftalen og der vil foreligge et skøn for konsekvenserne i Brønderslev Kommune.

Krigen i Ukraine betyder, at kommunerne under ét står overfor mange nye opgaver, primært med at modtage flygtninge. Det er en ekstraordinær situation, hvor ingen kan forudse omfanget af de opgaver kommunerne står over for og ej heller de økonomiske konsekvenser. KL oplyser at de direkte og afledte økonomiske konsekvenser vil være et forhandlingstema i forbindelse med Økonomiaftalen 2023.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrigt drift:

* Justeres der for pulje til overførsel mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 6,8 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 18,2 mio. kr. i mindre forbrug. Dette er forudsat, at overførsel på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2021.

Status på aftalepunkter vedr. budget 2022 er vedhæftet som bilag.

Staben foreslår, at budgetopfølgningen godkendes samt

 • at der sker en udligning af tilpasningspuljerne mellem Økonomiudvalget og hhv. Ældreområdet og Børneområdet (dagtilbud og skoler), med 3 mio. kr. på hvert område
 • at der sker en flytning af puljen vedr. langtidssygdom fra politikområde 106 til politikområde 103 og 301 på i alt 5,2 mio. kr.
 • at der sker en flytning af puljen vedr. vikardækning i folkeskolen fra politikområde 106 til politikområde 301 på 0,9 mio. kr.
 • at ”forsinkelsespuljen” på 10,0 mio. kr. på anlæg nulstilles.

Direktionen den 3. maj 2022, pkt. 5

Budgetopfølgningen anbefales taget til efterretning.

Det samlede resultat forventes på niveau med det budgetterede på trods af yderligere udgifter til Covid-19 i første kvartal.

Covid-19 udgifterne har været meget høje i første kvartal, især pga. høje vikarudgifter i forbindelse med fravær som nær kontakt eller smittet. Der er derfor behov for at se disse udgifter i sammenhæng med vikarudgifterne resten af året, før der tages stilling til kompensation.

Udgifterne til covid på Ungdomsskolen vedrører udgifter til test og bør kompenseres.

Det skal bemærkes, at der ikke er indregnet konsekvenser af øgede udgifter som følge prisstigninger på bl.a. energi samt af øgede udgifter som følge af Ukraine flygtninge. Disse vurderes ved næste budgetopfølgning, hvor en evt. midtvejsregulering til dækning af disse udgifter også kendes.

Ligeledes vurderes, at det markante mindre forbrug på beskæftigelsesområdet vil blive modsvaret af midtvejsregulering, som aftales i forbindelse med økonomiaftalen i juni.

Der ses med bekymring på stigningen i sygefravær. Der ønskes en vurdering af størrelsen i forhold til ”normal” år.

De foreslåede udflytninger af puljer godkendes.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 9. maj 2022, pkt. 22:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 11. maj 2022, pkt. 3:

Budgetopfølgningen indstilles godkendt

Martin Bech og Janni Høybye var fraværende.

Beslutning fra Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget, 16. maj 2022, pkt. 7:

Til efterretning.

Christen Bager var fraværende.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 18. maj 2022, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Eskild Sloth Andersen var fraværende.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 18. maj 2022, pkt. 14:

Udvalget foreslår, at de 0,3 mio.kr. til 7 dages åbning af Aktivitetsområdet finansieres af uudmøntet pulje fra budget 2021.

Udvalget er opmærksom på, at det i budget 2022 er forudsat, at ombygning af Margrethelund skulle påbegyndes i sommeren 2022, og derfor var der forudsat lukning af 12 pladser i 5 måneder og dermed en budgetreduktion. Da byggeriet tidligst forventes påbegyndt efter årsskiftet 2022/23, foreslår udvalget, at den budgetterede budgetreduktion bør forskydes til slutningen af byggefasen.

Christen Bager var fraværende.

Beslutning fra Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget, 19. maj 2022, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. maj 2022, pkt. 3:

Indstilles godkendt som foreslået af Staben. Indstillingerne fra Ældreomsorgsudvalget sendes tilbage til fornyet udvalgsbehandling.

Beslutning

Søren gav en orientering på budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2022.

Overordnet følges budgettet til trods for høje covid-19 udgifter i 1. kvartal. Udgifterne skyldes primært høje vikarudgifter i forbindelse med fravær som nær kontakt eller smittet samt udgifter til covid på Ungdomsskolen vedr. udgifter til test.

Det stigende sygefravær er bekymrende og derfor er HR blevet bedt om at kigge nærmere ind fraværet. Fag MED Administrationen og Ejendomsservice udtrykker også bekymring og ser frem til HR's undersøgelse af fraværet.

Fraværende: Jens Davidsen, Lotte Hoff mødte for Bodil Koch og Lisa W. Larsen mødte for Helle B. Rishøj

Bilag

Til toppen


5. Budget 2023 – 1. høring - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: MED for Administrationen og Ejendomsservice

Omprioriteringsforslag udsendes til høring.

MED for Administrationen og Ejendomsservice anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 25. maj 2022 blev udvalgenes omprioriteringsforslag drøftet, hvorefter omprioriteringsforslagene udsendes i høring. Det understreges, at der ikke på nuværende tidspunkt er taget politisk stilling til forslagene.

Fristen for indsendelse af høringssvar er jf. tidsplanen for budget 2023 senest 29. juli 2022.

Beslutning

Søren orienterede om, at der er indgået økonomiaftale. Der følger ingen penge med.

I forhold til omprioriteringsforslag understreger Søren endnu engang, at der ikke på nuværende tidspunkt er taget politisk stilling til forslagene.

Direktionen har udarbejdet forslag, som har færrest mulig personalemæssige konsekvenser.

Medarbejdersiden stillede afklarende spørgsmål på mødet i forhold til forslagene og udarbejder efterfølgende høringssvar.

Under Ældreomsorgsudvalget er der forslag om investering i kompressionsbehandling som kan få konsekvenser for Visitationen. På samme måde er der forslag på Social-, Handicap- og Sundhedsområdet om Rammebesparelse på det specialiserende område, som kan øge arbejdsmængden i Visitationen. Begge dele tages med ind i høringssvaret.

Lene gør opmærksom på, at de under Teknik- og Miljøudvalget er et forslag på om gebyr for tilsyn, som evt. også kan have en interesse i forhold til høringssvar.

Høringssvar fra medarbejdersiden:

Medarbejderrepræsentanterne opfordrer til, at politikerne fokuserer på de forslag, der ikke betyder medarbejderreduktion, da personalet allerede er hårdt presset.

Yderligere reduktion vil påvirke arbejdsmiljøet, og den ydelse medarbejderne kan yde. Der er en tendens til et stigende sygefravær, som Direktionen også ser med bekymring på.

Samtidig har Brønderslev Kommune allerede meget lave driftsudgifter på det administrative område sammenlignet med vores nabokommuner.

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal - www.noegletal.dk

Økonomiudvalget

Forslag 1 – Optimering og effektiviseringsmuligheder ved øget brug af automatisering

Medarbejderrepræsentanterne ser positivt på investeringstankegangen. Samtidigt kan det dog give en bekymring blandt vores kolleger, at der skal udmøntes en reduktion af lønbudgettet i hele organisationen.

Forslag 2 – Rammereduktion på administration

Det er meget ukonkret, hvordan forslaget tænkes udmøntet, og medarbejderrepræsentanterne henviser til besvarelse / bekymringen under forslag 4.

Forslag 3 – Reduktion af økonomiudvalgets udviklingspulje

Medarbejderrepræsentanterne ser positivt på forslaget, da det ikke har personalemæssige konsekvenser.

Forslag 4 – Ekstraordinære indtægter som følge af KMD’s monopolbrud

Umiddelbart giver det god mening at budgettere besparelsen som indtægt.

Medarbejderrepræsentanterne ser med stor bekymring på overslagsårene, hvor Direktionen er anmodet om at vurdere konsekvenserne af yderligere besparelser på administrationen.

Hvis der kalkuleres med et beløb på 1,2 mio., betyder det en reduktion på ca. 3 administrative stillinger.

En sådan reduktion bekymrer medarbejderrepræsentanterne, da vi ser hårdt pressede kolleger, der allerede nu oplever at have svært ved at varetage ”skal” opgaver.

Forslag 5 – Frigivelse af deponeret midler fra salg af HMN Naturgas

Medarbejderrepræsentanterne har umiddelbart ikke nogen bemærkninger til forslaget.

Social,- Handicap- og Sundhedsudvalget

Forslag 3 – Rammebesparelse på det specialiserede område

Medarbejderrepræsentanterne ser, at der skal være en opmærksomhed på, at den tænkte arbejdsproces medfører et øget arbejdspres på medarbejderne på myndighedsområdet, hvilket kan have negativ betydning for medarbejdernes arbejdsmiljø.

Teknik- og Miljøudvalget

Forslag 2 – Gebyrer for tilsyn.

Implicit ligger det i forslaget, at der forventes et højre aktivitetsniveau i 2023, hvilket indbringer en indtægt. Der er i forslaget ikke beskrevet, hvem og hvordan den større opgavemængde skal varetages. Såfremt det er nuværende personale kan det have betydning for arbejdsmiljøet.

Vi er bevidste om, at et budget i balance er jeres – politikernes ansvar, og vi håber og tror på, at I ”står på mål” for vores arbejdsmiljø og eventuelle serviceforringelser.

Fraværende: Jens Davidsen, Lotte Hoff mødte for Bodil Koch og Lisa W. Larsen mødte for Helle B. Rishøj

Bilag

Til toppen


6. Elever i Administrationen


Resume

Opfølgning og drøftelse af punkt omkring ansættelse af elever i Administrationen. Punktet har været på Fag MED Administrationen og Ejendomsservice, den 7. december 2021.

Sagsfremstilling

Fag MED Administrationen og Ejendomsservice drøftede, på mødet i december 2021, ansættelse af elever i Administrationen, herunder hvilke muligheder og potentiale, der kan være i elever

På mødet blev det besluttet, at emnet tages med i Lederforum med henblik på at drøfte muligheden/interessen for elever i Administrationen. Det blev besluttet, at der efterfølgende gives en tilbagemelding til Fag MED Administrationen og Ejendomsservice.

Lederforum har haft punktet på dagsordenen, den 14. juni og der gives en tilbagemelding til Fag MED.

Beslutning

Søren orienterede om, at Lederforum er positivt indstillet overfor oprettelse af elevstillinger i offentlig administration samt overfor oprettelse af studie- og praktikjobs. Det er vigtigt at sikre et fællesskab for de unge mennesker

I forhold til elever i Administrationen arbejder HR videre med et oplæg til direktionen. Oplægget kommer efter budgetlægningen.

HR og JobCentret udarbejder sammen ny guide for studie- og praktikjobs.

Medarbejdersiden anerkender signalværdien fra Lederforum i forhold til elever.

Fraværende: Jens Davidsen, Lotte Hoff mødte for Bodil Koch og Lisa W. Larsen mødte for Helle B. Rishøj

Til toppen


7. Orientering om Arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets tilsyn indenfor Administrationen og Ejendomsservice.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Administrationen og Ejendomsservice har HR udarbejdet statistik over arbejdsskader, der er indberettet til EASY for februar 2022 og til og med april måned 2022. Af statistikken fremgår indberettede arbejdsskader både med fravær og uden fravær.

Arbejdsskadestatistik:

HR har udarbejdet statistik for området, som går 14 måneder tilbage. Af statistikken fremgår indberettede arbejdsskader både med og uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Administrationen og Ejendomsservice har Arbejdstilsynet ikke været på besøg eller har meldt nye grundtilsyn indenfor Fag MED’s område.

Fakta frem for smiley:

Beskæftigelsesministerens lovforslag om at ændre smileyordningen til en ny faktabaseret visning af virksomheders arbejdsmiljø er nu vedtaget af Folketinget. Det betyder, at den nuværende smileyordning, hvor Arbejdstilsynet tildeler en smiley efter et tilsynsbesøg, erstattes af en ny visningsordning senest den 1. april 2023. Den nye ordning vil bl.a. vise, om Arbejdstilsynet har været på besøg på en virksomhed, samt om virksomheden har fået en afgørelse. Ordningen skal skabe større gennemsigtighed og understøtte virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. Den nye visningsordning vil blive udmøntet i en bekendtgørelse.

Arbejdstilsynets arbejdsmiljøpulje til forebyggelse af nedslidning:

Private virksomheder (max 100 ansatte) og offentlige arbejdspladser (max 50 ansatte, regnes ud fra p-nummer) kan søge tilskud til arbejdsmiljørådgivning, fysisk træning og afprøvning af tekniske hjælpemidler, som forebygger arbejdsulykker, fysisk eller psykisk nedslidning. Læs mere HER

Andet - herunder inspirationsmateriale:

Vejledning og værktøjer: Stor arbejdsmængde og tidspres

Vejledningen handler om arbejdsgiverens vigtigste pligter i forhold til stor arbejdsmængde og tidspres, og hvordan arbejdspladserne kan arbejde forebyggende med denne påvirkning i det psykiske arbejdsmiljø. Find også værktøjer til forebyggelsen. Læs mere HER

Vejledning og værktøjer: Vold

Arbejdstilsynets vejledning handler om arbejdsgiverens pligt til at forebygge arbejdsrelateret vold og om hvordan man i virksomheden kan samarbejde om at forebygge og håndtere arbejdsrelateret vold. Læs mere HER

Vejledning og værktøjer: Krænkende handlinger:

Arbejdstilsynets vejledning handler om krænkende handlinger i arbejdet, herunder mobning og seksuel chikane, mellem ansatte og mellem ansatte og deres ledere. Læs mere HER

Inspiration om psykisk arbejdsmiljø

Find aktiviteter og materialer på BFA’s hjemmesiden om psykisk arbejdsmiljø www.etsundtarbejdsliv.dk

Nye regler om hjemmearbejde

Fra den 30. april gælder der nye arbejdsmiljøregler om hjemmearbejde. Samtidig med de nye regler om hjemmearbejde, sker der også en præcisering af, hvornår de særlige krav i skærmbekendtgørelsen finder anvendelse. Læs mere HER

Der henvises i øvrigt også til http://www.ansatibronderslev.dk, hvor der under fanen Arbejdsmiljø står beskrevet regler om hjemmearbejde.

10 tricks til bevægelse på arbejdspladsen

GUIDE: Det skal være attraktivt og nemt for medarbejdere at bevæge sig på kontorarbejdspladsen, hvor det meste af arbejdet er stillesiddende. BFA Handel, Finans og Kontor har i en guide samlet nogle tricks, som kan hjælpe til mere bevægelse på kontoret i hverdagen. Det drejer sig om små ting, som man kan sætte i system og gøre sammen. Se mere HER

Lederens rolle, når der tages ny teknologi i brug

PODCAST: Ny teknologi påvirker vores måde at arbejde på. Derfor er det vigtigt, at arbejdsmiljøet tænkes ind i alle processer, når ny teknologi tages i brug. BFA Velfærd og Offentlig administration har produceret en ny episode af podcasten 'Husk arbejdsmiljøet, når I tager teknologi i brug', som handler om at få alle forhold i arbejdsmiljøet med, når en stor teknisk og digital afdeling skal flyttes. Læs mere HER

Indflydelseshjulet: Sådan taler I om indflydelse på arbejdspladsen

Indflydelseshjulet er et nyt forskningsbaseret redskab, som ledere og medarbejdere kan bruge som udgangspunkt for en dialog om, hvorvidt medarbejderne har nok indflydelse i deres arbejde, og om de har indflydelse på de rigtige ting. Ud over en introduktion til 'Indflydelseshjulet' kan du læse flere resultater fra projektet bag udviklingen af 'Indflydelseshjulet' - bl.a. fem gode råd til ledere. Læs mere HER

Kort og godt om varme

Får I frisk og tempereret luft nok på arbejde? Ellers skal I gøre noget ved det. Trykkende varme går ud over koncentrationen og komforten, og det er hverken fedt for den enkelte eller for arbejdsgiveren. I dette tema sætter vi fokus på forskellige muligheder for at håndtere problemer med et varmt indeklima. Både her-og-nu og på den lange bane. Læs mere HER

AM-2023

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Arbejdsmiljødagene i Vrå afholdes den 1. og 2. marts 2023

Beslutning

HR orienterede om, at AT's grundtilsyn er det, som Arbejdstilsynet tidligere kaldte risikobaseret tilsyn.

HR orienterede om, at der er sendt invitation ud til alle ledere, AMR og TR i forbindelse med workshops i psykisk førstehjælp. Disse afholdes henholdsvis den 24. eller 29. august i Brønderslev Hallen. Tilmeldingsfrist er den 22. august 2022. Har man som leder, AMR eller TR ikke modtaget invitationen kan man kontakte Gitte Grau eller Mia Pilgaard i HR.

Fraværende: Jens Davidsen, Lotte Hoff mødte for Bodil Koch og Lisa W. Larsen mødte for Helle B. Rishøj

Bilag

Til toppen


8. Gensidig information - herunder relevante punkter til næste møde


Sagsfremstilling
 1. Status afbureaukratisering
 2. Tilbagemelding vedrørende parkering ved rådhuset i Brønderslev
Beslutning

Ad 1 - Status på afbureaukratisering:

De indkomne forslag har været delt op i forskellige "omgange".

1. omgang: Forslag indenfor Børne og Skoleområdet samt Ældreomsorgsudvalget, som er lokal politisk besluttet - der ændres intet

2. omgang: De lovbestemte forslag - de indkomne forslag under denne kategori kan ikke ændres p.g.a. loven

3. omgang: Forslag inden for det administrative - disse forslag skal direktionen se på, hvorefter MED-udvalgene inddrages

Ad 2 - parkering ved Rådhuset:

Parkeringspladsen foran Rådhuset er offentlig og dermed for alle. Der kan derfor ikke sættes skilt op om, at parkering "kun" er for personer, der har et ærinde på Rådhuset. Der henvises til, at der også kan parkeres ved: Jacobs Plads, Støberiet samt Rebslagerstien

Fraværende: Jens Davidsen, Lotte Hoff mødte for Bodil Koch og Lisa W. Larsen mødte for Helle B. Rishøj

Til toppen

Opdateret 1. juli 2022