17. juni 2015

Fag MED for Administrationen og Ejendomsservice - Referat

Dato: 17. juni 2015
Lokale: Byrådssalen
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Beslutning

Intet.

Fraværende: Ole Holdt, Grete Christensen og Thomas Jepsen.

Til toppen


2. Høring af afdækningsforslag til Budget 2016


Resume

I henhold til tidsplanen for udarbejdelse af Budget 2016, afholdes høring af afdækningsforslag i perioden 8.-25. juni 2015.

Afdækningskataloger for Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget vedlægges som bilag.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for Budget 2016, skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet. Denne prioritering fremsendes hermed til høring.

Økonomiudvalget godkendte d. 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

Det samlede sparemål for 2016 er fastsat til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget har foretaget følgende prioritering af afdækningsforslagene.

Beskæftigelsesudvalget d. 8. juni 2015

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Beskæftigelsesudvalget laver følgende prioritering af forslagene:

1. Prioritet: Løn til forsikrede ledige. 28.000 kr.

1. Prioritet: UngeCenter - forebyggende foranstaltninger samt plejefamilier og opholdssteder. 1.512.000 kr.

I alt 1.540.000 kr., hvilket svarer til måltallet for Beskæftigelsesudvalgets besparelse i 2016.

Der vil være fokus på forslag 3, der skal være med til at indfri den besparelse, der er indregnet i budgettet som følge af flerårsaftalen.

Økonomiudvalget har besluttet, at der skal reduceres med 5 mio. kr. på overførselsudgifterne. Fagenheden for Beskæftigelse bemærker, at en forudsætning for at opnå denne besparelse er, at lave en investering. Til mødet i august vil fagenheden komme med konkrete modeller på følgende områder:

a) Kontanthjælpsområdet:

  1. Investeringsmodel med en tværfaglig indsats - med udgangspunkt i projektet Brug for Alle (Investering - ansættelse af medarbejdere)
  2. Håndholdt jobformidling (Investering - anden aktør)
  3. Fortsættelse med brug af anden aktør til afklaring af kontanthjælpsmodtagere.

b) Integrationsområdet - sikre, at flygtningene kommer hurtigere i job.

Beslutning

Godkendt som foreslået af Fagenheden.

Økonomiudvalget d. 10. juni 2015

Udvalget har foretaget følgende prioritering:

· prioritet med fuld effekt (forslag 3 og 2)

· prioritet med delvis effekt (forslag 8, 5, 4, 1 i ikke prioriteret rækkefølge)

· Udenfor prioritet (forslag 6 og 7)

Beslutning

Medarbejdersiden har følgende udtalelse til forslagene om afdækning på Økonomiudvalgets område:

  • Er bekymret for at arbejdsmiljøet bliver forringet og dermed øget sygefravær
  • Er usikre på om sagsbehandlingen fremadrettet vil kunne overholde lovgivnings krav
  • Kan være i tvivl om, hvorvidt den administrative organisation kan blive ved med at leve op til politikernes krav og forventninger
  • Er bekymret i forhold til, hvorvidt de tilbageværende medarbejdere får mulighed for at fastholde det nødvendige faglige niveau i sagsbehandlingen
  • Har en forventning om at politikerne vil stå til ansvar for de konsekvenser som besparelserne giver. Herunder klart at udmelde, at det betyder forringet serviceniveau i sagsbehandlingen og servicen
  • Er bekymret i forhold til den generelle rengøringsstandard i forhold til indeklima/velfærd

Medarbejdersiden ønsker at de forslag, som indeholder personalereduktioner skal prioriteres til sidst

Søren gav orientering om, at politikerne har bedt om yderligere afdækningsforslag på ledelse på alle niveauer på tværs i forhold til hele den kommunale organisation. Beløbet er på 2 mio. kr. Når forslaget er udarbejdet sendes det til Fag MED Administrationen til orientering.

Herudover har politikerne bestilt flere analyser, som ikke indgår som en del af afdækningsforslagene.

Afdækningsforslagene er tidligere ude i organisationen og offentligheden end tidligere år, hvilket kan give uro i organisationen og pressen hen over sommeren.

Det er vigtigt at understrege, at der på nuværende tidspunkt kun er tale om forslag. Intet er besluttet. Alle medlemmer af Fag MED Administrationen skal være med til at understrege dette ude i organisationen.

Fraværende: Ole Holdt, Grete Christensen og Thomas Jepsen.

Bilag

Til toppen

Opdateret 25. juni 2015