10. sep 2013

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 10. september 2013
Lokale: Mødeloklae 272, Rådhuset Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet 14. juni 2013.

Referat er tidligere udsendt.

Beslutning

Referat og dagsorden godkendt

Til toppen


2. Diverse referater til Fag MED Sundhed og Velfærd


Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd foreligger der referater fra de lokale udvalg på området som er vedhæftet dagsorden.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Til toppen


3. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2013


Resume

Økonomiudvalget behandlede d. 21. august 2013 Halvårsregnskabet for Brønderslev Kommune. Byrådet behandler først Halvårsregnskabet d. 28. august. Der orienteres om deres beslutning i mødet.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2014 på de forskellige politikområder.

Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter.............................. 7.577.000
Overførsler.................................... 7.392.000
Finansiering.................................. -5.476.000
Netto merforbrug......................... 9.493.000

I forhold til 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 er det samlede resultat forværret med 4,679 mio. kr. Dette skyldes primært stigende merudgifter indenfor Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelsesudvalgets områder. Omvendt er resultatet forbedret væsentligt på Social- og Sundhedsudvalgets område. Tillige er der øgede indtægter på finansieringssiden.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering

af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

Forretningsledelsen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes med følgende bemærkninger:

 • De forventede overskridelser i 2013 indenfor Økonomiudvalget og Miljø- og Teknikudvalget, bør kunne holdes indenfor udvalgenes nuværende samlede budgetramme, via omprioriteringer.

 • Børne- og Skoleudvalget kommer med forslag til at dække merudgifterne på skoleområdet. Herunder anbefales at overveje forslag fra afdækningskataloget og/eller de sparede lockoutmidler.

 • Udviklingen på udsatte børn og unge er fortsat en stor udfordring. Det anbefales at overveje at gennemføre en ekstern undersøgelse af området, som skal sætte fokus på 2 forhold:

  1. De demografiske og sociale forholds indflydelse på den fortsatte stigning i antal, og herunder hvilke tiltag der kan gøres for afhjælpe denne stigning og situation i Brønderslev Kommune.

  2. Kommunens sagsbehandlingspraksis i forbindelse med indsatserne. Denne del skal fokusere på, om der er dele af praksissen, der især er udgiftsdrivende og om der kan anvendes andre foranstaltninger, som er mindre økonomisk belastende. Forretningsledelsen understreger at der generelt er stor tillid til den faglige kvalitet af sagsbehandlingen

   • I lyset af resultatet fra regnskabet på Ældreområdet og Handicap- og Psykiatriområdet, hvor der var et markant mindreforbrug i 2012, anbefaler Forretningsledelsen, at budget 2013 på disse områder reduceres yderligere for at medfinansiere den samlede forventede overskridelse på serviceudgifterne.

   • Bevillingsmæssigt godkendes at indfrielsen af lån til Brønderslev Varme A/S anvendes til at styrke kassebeholdningen i form af en positiv tillægsbevilling i 2013 samt at faldet i indtægter i form af ydelser fra Forsyningen gives som en negativ tillægsbevilling i 2013.

Økonomiudvalget d. 21. august

Halvårsregnskabet indstilles taget til efterretning.

Økonomiudvalget anbefaler Forretningsledelsens indstilling med følgende præciseringer:

 • Miljø- og Teknikudvalgets og Økonomiudvalgets budgetafvigelser finansieres indenfor udvalgenes samlede budget, svarende til samlet 2,5 mio. kr.

 • Overskridelserne på skoleområdet finansieres af ”lockoutpuljen” svarende til 1,2 mio. kr.

 • Overskridelserne på udsatte børn og unge-området indstilles finansieret ved tillægsbevilling (7,4 mio. kr.)

 • Ældreområdet forventes at kunne medfinansiere yderligere 1,5 mio. kr. set på baggrund af regnskabsresultat for 2012.

 • I alt forventes derfor en overskridelse på 2,3 mio. kr. på servicerammen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Høring af budgetforslag til 1. behandling


Resume

I henhold til tidsplan for udarbejdelse af Budget 2014, afholdes høring af budgetforslag til 1. behandling i perioden 2.-13. september.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget behandles først i Økonomiudvalget d. 4. september og i Byrådet d. 11.september, hvorfor budgetforslaget eftersendes.

Budgetforslaget udarbejdes på baggrund af fagudvalgenes og Økonomiudvalgets behandling af de tekniske korrektioner på møderne i august måned.

På indtægtssiden vil det i budgetforslaget være forudsat, at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Endvidere er der indregnet et forventet tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner på 15,0 mio. kr. Dette selvom Brønderslev Kommune endnu ikke har modtaget svar på ansøgning hertil.

Der er heller ikke modtaget svar på ansøgninger om lånetilsagn fra puljer til anlægsprojekter vedr. kvalitetsfondsområderne og øvrige områder, samt pulje til kommuner med lav likviditet.

Svar på ansøgningerne forventes at foreligge inden Økonomiudvalgets møde.

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at der til Budget 2014 skulle prioriteres besparelser på i alt 2%, svarende til ca. 29,3 mio. kr. Denne ramme vil ikke være indarbejdet i budgetforslaget.

Beslutning

Formanden orienterer på mødet:

Brønderslev Kommune har nu fået tilsagn om tilskud på 16,0 mio. fra puljen til særligt vanskeligt stillede Kommuner.

Ligeledes er der kommet svar på ansøgninger om lånetilsagn fra puljer til anlægsprojekter vedr. kvalitetsfondsområderne og øvrige områder, samt puljen som følge af lav likviditet på ca. 28 mio. kr.

Den viderer proces er nu at borgmesteren laver et forslag til budget i balance og dette er så udgangspunkt for budgetseminar.

Punktet tages til efterretning med følgende udtalelse:

MED Sundhed og Velfærd ønsker, at man tænker i udvikling frem for afvikling. Gode eksempler er flerårsaftalen på handicap og psykiatri samt FRI-projektet. MED opfordrer til, at dette redskab også bruges på andre områder, idet redskaberne giver ro til en en langsigtet omstilling. Desuden giver det mulighed for, at medarbejderne er klædt godt på til opgaverne.

Til toppen


5. Flerårsaftale på Handicap- og Psykiatriområdet


Resume

Forslag til flerårsaftale for Handicap- og Psykiatriområdet er fremsendt til Økonomiudvalgets drøftelse.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Deloittes analyse af handicapområdet, der blev endelig afsluttet ultimo 2012, godkendte Økonomiudvalget den 13. februar 2013, at der udarbejdes en flerårsaftale på Handicap- og Psykiatriområdet, med henblik på at tilpasse udgifterne på området mod landsgennemsnittet over en 4-årige periode.

Forudsætningerne for flerårsaftalen er:

 1. at det endelige sparemål opgøres på grundlag af regnskab 2012

 2. at der som led i en flerårsaftale for perioden 2014-2017 arbejdes hen imod en tilpasning til landsgennemsnittet, og dermed en årlig besparelse på minimum 2 %

 3. at der i forbindelse med evt. generelle afdækninger/besparelser i de årlige budgetlægninger tages hensyn til flerårsaftalen.

Med flerårsaftalen skabes der mulighed for en langsigtet planlægning og tilpasning indenfor området, understøttet af en masterplan, der fremsendes til politisk behandling i løbet af efteråret 2013, samt implementering af FRI (Fælles Rehabiliterende Indsatser) på Handicap- og Psykiatriområdet.

Der følges årligt op på aftalen med henblik på at afklare, om der sker den ønskede tilnærmelse mod landsgennemsnittet. I denne forbindelse vil der blive redegjort for initiativer, der er realiseret, samt fremadrettede initiativer der kan understøtte aftalens realisering.

I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af afdækningsforslag til budget 2014 den 14. august 2013, blev flerårsaftalen tillige drøftet.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at forslag til flerårsaftale for Handicap- og Psykiatriområdet fremsendes til behandling i Økonomiudvalget. Social- og Sundhedsudvalget er bekymret for, om den foreslåede besparelse til området i 2014 er større, end det er muligt at levere.

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 6:

Anbefales, dog således at engangs nedreguleringen tilpasses halvårsregnskabet for 2013.

Genoptages på næste økonomiudvalgsmøde.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Supplerende sagstekst til Økonomiudvalgsmødet den 4 september 2013:

Såfremt flerårsaftalen nedreguleres svarende til halvårsregnskabet, vil de økonomiske konsekvenser blive følgende:

2013 2014 2015 2016 2017
Korrigeret budgetgrundlag 184.352 184.650 184.065 183.477 183.477
Nedregulering til budgetopfølgning -2.875 -2.875 -2.875 -2.875 -2.875
Gradvis tilpasning mod landsgns. -3-693 -7.386 -11.079 -14.772
Samlet nedregulering -2.875 -6.568 -10.261 -13.954 -17.647
Beslutning

Formanden orienterer på mødet.

Masterplanen som er underudarbejdelse bliver redskab til at kvalificere framadrettet.

Men alle ideer bør kigges på

punktet er taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Status på trivselsmålinger


Resume

Sagsforløb:

Trivselsmålinger er igangsat på området og de første rapporter er afleveret.

Sagsfremstilling

Fag MED Sundhed og Velfærd bedes give en umiddelbar status på trivselsmålingen.

Beslutning

MED Sundhed og Velfærd roser processen, syntes det er rigtig godt at HR afdelingen følger processen til dørs, måske kan man kvalificerer endnu bedre inden ved at der informeres mere på de decentrale enheder inden målingengår igang.

Formanden udtaler, skal trivselsmålingen give noget værdi er det vigtigt at folk svarer så ærligt som muligt.

Bilag

Til toppen


7. Trivselsproces for niv. 4 ledere


Resume

Sagsforløb:

Flere niveau 4. ledere har efterlyst trivselsmåling

Arbejdstilsynet har også efterlyst trivselsmåling for denne målgruppe

FL har derfor besluttet, at der skal gennemføres trivselsmåling i ledergrupperne

Sagsfremstilling

Formanden orienterer på mødet om Trivselsprocessen for niveau 4 ledere.

Beslutning

Der orienteres om processen på mødet.

MED Sundhed og Velfærd syntes det er rigtig godt medenne proces.

Bilag

Til toppen


8. Etablering af en fælles Ungeenhed i Brønderslev Kommune - orienteringspunkt


Sagsfremstilling

Byrådet traf i efteråret 2012 principbeslutning om at etablere en fælles Ungeenhed under Beskæftigelsesudvalget. I Ungeenheden skal alle fagområder, som er relevante for de unge, være repræsenteret, herunder også Ungdommens Uddannelsesvejledning. Ungeenheden i Brønderslev Kommune etableres til idriftsættelse pr. 1. januar 2014.

Målet er, at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og færre unge skal på offentlig forsørgelse.

Tanken med Ungeenheden er, at de unge får en mere sammenhængende indsats, som er helhedsorienteret og målrettet uddannelse og job i det omfang og tempo, som er det rette for den unge. Indsatserne for de unge vil blive koordineret i Ungeenheden, så den unge ikke oplever, at der iværksættes usammenhængende tiltag fra forskellige fronter. Når den unge er klar til at fokusere på uddannelse eller job, vil den unge opleve en naturlig indgang til det, fordi alle relevante sagsbehandlere sidder i samme hus og har et indgående kendskab til hinandens opgaveområder.

Ungeenheden skal medvirke til at sikre, at der skabes et miljø, hvor uddannelse er i centrum og hvor der skabes tætte samarbejdsrelationer til relevante uddannelsesinstitutioner. De unge, der bliver en del af Ungeenheden, skal have et uddannelsesmæssigt sigte. Dvs. at de aller svageste målgrupper, som på ingen måde har uddannelse eller job i sigte på særlige eller ordinære vilkår, ikke skal være en del af ungeenheden.

Tanken omkring ungeenheden understøttes endvidere af den nyligt vedtagne kontanthjælpsreform der træder i kraft 1. januar 2014. Her stilles der krav om en helhedsorienteret tværfaglig indsats omkring de svageste borgere.

De målgrupper, som reformen sætter fokus på, udgøres af unge, som har sager på tværs af fagenhederne og UU. Unge, der ikke er klar til uddannelse, unge, som er klar til uddannelse, men har behov for hjælp på vejen samt unge mødre, som har behov for hjælp både under og efter barsel.

Den politiske følgegruppe vedtog på møde den 5. august 2013, at anbefale følgende:

A) Overordnet mål for Ungeenheden:

"I 2015 skal 95% af de unge som afslutter 9. klasse vurderes at gennemføre mindst én ungdomsuddannelse".

B) Normering i Ungeenheden:

Fagenhed 16-29årige personer Normering (fuldtidsstillinger)
Beskæftigelse 711 12,7
Sundhed & Velfærd 144 5,25
Børn & Kultur 215 5,58
I alt 1.070 23,53

Hertil kommer:

 • 1 lederstilling

 • 3 medarbejdere, fra UU der indgår med egen ledelse

Det er forudsat, at lederstillingen skal afholdes inden for de eksisterende lønbudgetter.

Økonomiafdelingen er anmodet om at beregne budget til Ungeenheden, herunder overhead til ledelse, konsulenter o.l. Dette vil medføre en reduktion af de afgivende fagenheders lønbudgetter.

C) Forslag til stillingsopslag til lederstillingen. Lederstillingen ønskes besat den 1. november 2013, så lederen kan være med til at ansætte det øvrige personale til Ungeenheden.

D) Procesplan for overflyttelse af medarbejdere. De medarbejdere, som kan søge om at blive overflyttet, er medarbejdere, som i forvejen arbejder inden for de opgaveområder, der skal overgå til Ungeenheden.

Økonomiafdelingen er anmodet om i samarbejde med fagenhederne at beregne budget til Ungeenheden. Beløbene vil blive overflyttet fra de enkelte fagenheders/udvalgs budgetter.

Spørgsmålet om fysisk placering af ungeenheden behandles på lukket møde.

Byrådet anmodes om at godkende anbefalingerne fra den politiske følgegruppe.

Personalemæssige konsekvenser

Der skal overflyttes personale fra de 3 fagenheder til Ungeenheden.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 12. august 2013, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Forretningsledelsen, den 13. august 2013, pkt. 8:

Forretningsledelsenanbefaler forslaget fra den politiske følgegruppe.Punktet behandles i MED-systemet.

Børne- og Skoleudvalget, 13. august 2013, pkt. 9:

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, den 14. august 2013, pkt. 9:

Carsten Møller Nielsen og Jens Andersen indstiller anbefalingerne fra den politiske følgegruppe godkendt, idet det forudsættes, at notat af 7. november 2012, som behandlet af Byrådet den 28. november 2012, belyses efterfølgende.

Thomas Krog, Ole Bruun og Karl Emil Nielsen ønsker beslutningen udsat med henblik på belysning af, hvordan opgavefordelingen mellem Ungeenheden og de øvrige fagenheder søges opfyldt, jf. notat af 7. november 2012, som behandlet af Byrådet den 28. november 2012.

Økonomiudvalget, 21. august 2013, pkt. 18:

Anbefales som indstillet af Beskæftigelsesudvalget. Det anbefales, at der gennemføres evaluering efter ca. ½ år. Opslag af lederstilling godkendt.

Arne M. Jensen og Thomas Krog var fraværende.

Beslutning

Formanden orientere på mødet.

Punktet tages til efterretning,medarbejdersiden roser orientering, da man er opmærksom på at punktet er under MED administartionen, da det primært er administrative medarbejdere der skal flyttes med i enheden.

Resume

Sagsforløb: BE/BS/SS/ØK/BY

Formande vil mødet orientere etablering af en fælles Ungeenhed.

Byrådet anmodes om at godkende målsætning og målgrupper, opgaver og normering, procesplan for overflyttelse af medarbejdere, samt stillingsopslag til leder for Ungeenheden.

Sagen sendes til godkendelse i Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet og til orientering i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Til toppen


9. Sundhedshus - status for projektet


Resume

Sagsforløb:

Byrådet godkendte den 20. marts 2013 etablering af Brønderslev Sundhedshus I/S. Regionsrådet har tilsvarende godkendt etableringen den 19. marts 2013.

Sagsfremstilling

På mødet giver Formanden en status for projektet

Beslutning

Formanden orienterer på mødet.

Projektet kører efter planen.

Oprettelse af I/S er godkendt og på plads

Der er dannet en bestyrelse på 4 personer, 2 fra regionen og 2 fra kommunen.

Byggeriet er på 5000 m2 og koster omkring 90 mio.

Førtste spadestik bliver inden eller omkring 7. november 2013 og huset skal efert planen værer færdigt 1. februar 2015.

Til toppen


10. Etablering af nyt plejecenter - status på projektet


Resume

Sagsforløb:

Der vil løbende blive givet en mundtlig status for projektet.

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en mundtlig status på mødet.

Beslutning

Formanden orienterer på mødet.

Tidsplanen holder

Byggeriet er ved at være færdigt, der er aflevering 30. september 2013

Ældrechefen flytter ind 3. oktober

De to plejehjem Risagerlund og Tygelsgade flytter ind henholdsvis 9. oktober og 10. oktober.

Distrikt vest flytter ligeledes ind i de nye lokaler.

Der bliver en indvielse efterfølgende.

Til toppen


11. Vurdering/evaluering af organisationsjusteringer


Resume

Sagsforløb:

Drøftelse af hvorledes og hvornår vurdering/evaluering af organisationsjusteringer på ældre-, skole- og dagtilbudsområdet kan gennemføres mest hensigtsmæssigt.

Sagsfremstilling
Det politiske niveau får løbende forskellige signaler fra medarbejdere, ledere, og brugere påkonsekvenserne af de sidste par års gennemførte organisations- og ledelsesstrukturjusteringer på de store driftsområder indenfor ældre, skole og dagtilbud. Borgmesteren ønsker en drøftelse med Forretningsledelsen om, hvorledes der kan gennemføres en generel vurdering/evaluering af de gennemførte tilpasninger, hvor både ledelses- og medarbejdersynspunkter kommer til torvs.

Beslutning i Forretningsledelsen den 12. marts 2013:
Punktet genoptages.

Beslutning i Forretningsledelsen den 2. april 2013:
Hver enkelt direktør fremsender relevante organisationsændringer til Jens. De gennemgås i Forretningsledelsen og drøftes derefter i MED-udvalgene.

Sagsfremstilling til Forretningsledelsen den 28. maj 2013:
På baggrund af det fremsendte materiale er der udarbejdetoversigt over de gennemførte organisationsændringer. Der ønskes en gennemgang og evt. tilretning inden oversigten fremsendes til MED-udvalgene med henblik på udvalgenesvurdering af de gennemførte ændringer.

Beslutning i Forretningsledelsen den 28. maj 2013:
Notatet suppleres i løbet af i dag og i morgen. Søren Steensen og Thomas Jepsen var fraværende.

MED- Sundhed og Velfærd bedes komme med synspunkter ift. ovenstående.

Beslutning

Formanden og orienterer på mødet.

Medarbejdersiden ønsker at fastholde udtalelse fra sidste møde:

Den strukturændring, der er sket på Handicap- og Psykiatriområdet har været positiv.

I udvalget er man enige om, at flere faktorer spiller ind i forhold til en evaluering, f.eks.:

 • processen for strukturændrindringen

 • hvad man vælger at spørge om i evalueringen

 • tidsperspektivet

Måden at evaluerer på, kunne være "face to face", hvor en leder og 1-2 medarbejderrepræsentanter giver en mundtlig tilbagemelding om strukturændringen.

Bilag

Til toppen


12. Orientering om arbejdsmiljø.


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader, indberetning om vold og trusler og anden psykisk påvirkning og arbejdstilsynets Risikobaserede tilsyn for området.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Det går rigtig godt med selv at indberette arbejdsskader på det enklete enheder.

Her vedhæftes statistik over arbejdsskader for området anmeldt i 2013.

 • 36 anmeldelser af arbejdsskader for hele 2013, men da størstedelen af enhederne indberetter selv, kan der ligge skader vi ikke har kendskab til, men Arbejdsmiljøkonsulenten vil på mødet orientere om antal skader for de forskellige fagområder i sundhed og velfærd i 2013.

 • 60 anmeldelser af vold og trusler om vold nogle få er fra tidligere end sidste møde, dette da de er indberettet lidt sent.

Arbejdstilsynet:

Til orientering kan oplyses at arbejdstilsynet har anmeldt en del risikobaserede tilsyn på området. Samtidig har Arbejdstilsynet en særligt indsats ift. psykisk arbejdsmiljø hvor de har anmeldt besøg på endnu et af Kommunens plejehjem.

Vi har 9. august modtaget brev fra Arbejdstilsynet hvor man varslede tilsynsbesøg på følgende enheder:

 • Forebyggelse og Rehabilitering Brønderslev

Der er givet Grøn smiley på følgende enheder på Sundhed og Velfærds område:

 • Det Blå hus

 • Oasen

 • Stenumgård

Ud over ovennævnte tilsynsbesøg har Arbejdstilsynet anmeldt Besøg der er foranlediget af, at Arbejdstilsynet i perioden 2013-2015 gennemfører

en række nye tilsyn, hvor fokus udelukkende rettes mod det psykiske arbejdsmiljø.

Indsatsen er en del af flere initiativer vedrørende bedre psykisk arbejdsmiljø, som

Beskæftigelsesministeren lancerede i 2012. I 2013 gennemføres tilsynsindsatser

inden for fængsler, plejehjem og hjemmehjælp.

Der er for nuværende anmeldt besøg på et af Brønderslev Kommunes Plejehjem :

 • Tygelsgadecenteret 16. og 17 september 2013

Beslutning

Taget til efterretning

Til toppen


13. Gensidig Information - herunder relevante emner foor næste møde


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Formanden orienterer på mødet om status på ansættelse af ny Visitationschef.

Formanden orienter på mødet om organisationsændringer i visitationen.

Beslutning

Formanden orienterer om ansættelse af ny chef for visitationen, Ellen Lykke som starter op 1. november 2013.

Ellen Lykke vil fremadrettet have en plads i MED Sudhed og Velfærd.

Formanden ønsker endvidere at der indkaldes til ex. MED møde i Sundhed og Velfærd hvor han gerne vil præsentere oplæg om organisationsændringer i Sundhed og Velfærd, da projektet ikke er færdigt endnu ønskes der nyt møde først i oktober måned.

MED Sundhed og Velfærd vil gerne der orienteres på hjemmesiden om 3 punkter fra mødet:

 1. Orientering om, ½ års regnskab

 2. Orientering om, Trivselsmålingerne, hvor procedure roses af medarbejderne.

 3. Orientering om, at de store nye projekter, nyt plejecenter, sundhedshus samt etablering af Ungeenhed går efter planen.

Til toppen

Opdateret 13. september 2013