9. oktober 2013

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Dagsorden

Dato: 9. oktober 2013
Lokale: Restaurant Hedelund, Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fremtidig organisering af Visitationen


Resume

Sagsforløb: FL/SS/ÆO/ØK

Økonomiudvalget anmodes om at godkende forslag til ny organisationsplan for Visitationen med virkning fra 1. januar 2014.

Sagsfremstilling

Visitationen undergår i løbet af 2013 betydelige organisatoriske forandringer. Der er allerede afleveret medarbejdere til FRI-projektet, og FAS er overgået til direktøren. Ved indgangen til 2014 skal der afleveres medarbejdere til Ungeenheden, og det er endvidere relevant at se på organiseringen af misbrugsområdet, hvor der foreslås overført medarbejdere til Sundhed og Handicap.

Der er på denne baggrund udarbejdet forslag til organisering af Visitationen pr. 1. januar 2014, som tager højde for ovenstående forandringer.

Organisationsforslaget indeholder forslag om, at Visitationen fremover organiseres i to afdelinger, ligesom der lægges op til en klar definition af opgavefordelingen mellem Visitationschef og afdelingsledere. Desuden lægges op til en revurdering af de særlige funktioner/ansvarsområder, som en række medarbejdere i dag varetager.

Ud over selve organisationsoplægget vedlægges til orientering nye funktionsbeskrivelser for Visitationschef, afdelingsledere og fagkoordinatorer.

Organisationsændringen er udgiftsneutral.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender organisationsforslaget.

Personalemæssige konsekvenser

Medarbejderne vil for en dels vedkommende opleve, at de fremover skal referere til en anden chef, ligesom nogle medarbejderes varetagelse af særlige opgaver vil blive opsagt, mens andre vil blive tilbudt særlige opgaver.

Endvidere vil der være et ønske om, at den fysiske placering kommer til at afspejle den nye organisation. Dette vil for nogle medarbejderes vedkommende betyde, at deres fremtidige arbejdsplads ligger i en anden by, end de har været vant til.

Endelig vil nogle medarbejdere opleve at deres nuværende funktionstillæg opsiges med henblik på at sikre, at tillægsstrukturen matcher den nye organisationsplan.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 9. oktober 2013, pkt. 4:

Ældreomsorgsudvalget, 10. oktober 2013, pkt. 8:

Bilag

Til toppen

Opdateret 1. oktober 2013