13. november 2013

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Dagsorden

Dato: 13. november 2013
Lokale: Mødelokale 272 Rådhuset Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Høring af Masterplan for det specialiserende voksenområde


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO,HAR, SSU

Fagenheden Sundhed og Velfærd har udarbejdet en masterplan for det specialiserede voksenområde som er sendt i høring. Masterplan skal laves for perioden 2013 til 2020.

Masterplan med høringssvar forventes politisk behandlet i december 2013.

MED udvalger for Sundhed og Velfærd anmodes om at drøfte masterplanen.

Sagsfremstilling

Masterplanen er udarbejdet i henhold til beslutningen i Social- og Sundhedsudvalget den 11. september 2012. Afsættet er et behov for en samlet analyse på området og deraf følgende anbefalinger.

Målet med Masterplanen er at imødekomme de tendenser, der venter de kommende år på det specialiserede voksenområde. Masterplanen skal danne grundlag for politiske beslutninger om, hvordan området skal udvikle sig i perioden 2013 til 2020.

Anbefalingerne i Masterplan sigter efter at imødekomme de behov, der er for øget fokus på: rehabiliterende indsatser, velfærdsteknologiske løsninger, fleksible og intensive forløb, understøttelse af lokal inklusion kombineret med, at der samtidig skal være fokus på, at der etableres tilbud til målgrupper med stadig mere komplekse behov.

Masterplanen og bilag er fremsendt i høring hos:

 • Fag MED for Sundhed og Velfærd

 • Lokale MED udvalg

 • Ledere indenfor Handicap og Psykiatri

 • Brugerråd

 • Pårørenderåd

 • Handicapråd

 • Ældreråd

 • Arbejdsgrupper i forbindelse med udarbejdelse af Masterplanen

 • Visitationen

 • Rusmiddelsområdet

Masterplan med bilag er tidligere udsendt til Handicaprådet.

Masterplanen bliver behandlet på Ældrerådets møde den 4. november og kommentarer fra rådet vil ligge klar til mødet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at rådet drøfter masterplanen.

11. november 2013, pkt. 3:

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Handicaprådet, 11. november 2013, pkt. 3:

Beslutning

Høringssvar fra MED-Sundhed og VelfærdVedr. Masterplanen for Psykiatri- og Handicapområdet

Masterplanen for Psykiatri- og Handicapområdet blev taget til efterretning.

Overordnet blev masterplanen positivt modtaget, og der var en anerkendelse af, at det var en flot rapport, hvor begreber og værdier er godt beskrevet. Der ses også frem til det videre arbejde.

Fra Misbrugsområdets side blev der samtidig givet udtryk for, at den signalerede et ønske om, at der fra borgerens side tages ejerskab samt en sammentænkning af udførersiden og Visitationen.

Ældreområdet har ikke haft Masterplanen til udtalelse, men er glade for den gerontopsykiatriske del, og ser frem til at blive inddraget i samarbejdet omkring dette.

Der var følgende bemærkninger:

 • Vendingen ”Rehabiliteringsbegrebet skal forstærkes og fremhæves tidligere i Masterplanen” godkendt.

 • Kapitel 7 - Fokusområder:

Der blev efterspurgt mere uddybende beskrivelse af fællesskaber og inklusion (7.4).

Der blev udtrykt bekymring om, hvorvidt lokalsamfundet var parat til at inkludere målgrupperne på området. Kan vi sikre en højere grad af deltagelse på lige vilkår ved eventuelt at tilbyde træning osv.?

Man ønsker at termen ”aktør i eget liv” genoptages frem for ”aktiv i eget liv”, da ”aktør” signalerer aktiv deltagelse, hvorimod ”aktiv” udtrykker passivitet.

Fra Visitationens side ønskes der en italesættelse af fokuspunkterne som fælles overskrifter i organisationen, da det vil være lettere at bevilge indsatser, når der er en fælles referenceramme.

 • ”Fra beskyttet til støttet”:

Det blev påpeget, at der ikke som sådan er tale om et paradigmeskift i forhold til Handicapområdet, da de altid har arbejdet ud fra denne tilgang.

Vi går fra aktivitets- og samværstilbud til beskyttet beskæftigelse og videre tættere på det ordinære arbejdsmarked.

 • Overgange:

Der skal sikres en glidende overgang fra tilbud til tilbud og fra tilbud til udslusning. Det vil sige, at der skal være særlig opmærksomhed på vellykkede overgange.

 • Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar, hvorfor dette beskrives yderligere i den kommende drejebog.

 • Fleksible tilbud:

Der blev udtrykt bekymring i forhold til, hvordan ansættelsesforholdene ville blive fremadrettet. Der vil være tale om samme ansættelsesforhold, som på Ældreområdet, hvor den enkelte medarbejder ansættes et fast sted. Det vil sige, at ansættelsen sker uafhængigt af borgeren.

 • Fleksible botilbud:

Der var en drøftelse af frivilligbegrebet, da medarbejderne har en helt anden forståelse af dette begreb. Drøftelsen omhandlede brugen af frivillige, hvor vi skal bruge de frivillige mere, men samtidig skal vi huske på, at de frivillige skal komplementere opgaveløsningen.

 • Velfærdsteknologi:

Der er bekymring om, hvorvidt velfærdsteknologi tænkes helt igennem, inden det implementeres. Eksempel herpå er toiletter. Toilettet kan selv skylle og tørre, men bukserne skal jo også hives op. Det vil sige, at ikke al velfærdsteknologi kan erstatte den personlige kontakt, som mange borgere har behov for.

Samtidig skal vi også have øje for den værdighed, selvstændighed og personlig frihed, som velfærdsteknologien medfører.

 • Arbejdsrettede tilbud/socialøkonomisk virksomhed:

Ønske om at flere af disse oprettes og med større geografisk spredning. Det er også vigtigt at sikre, at borgerne møder ligeværdige, og at der skabes forudsætninger for at borgerne kan sluses ud i samfundet efterfølgende.

 • Akutberedskab:

Det er svært i praksis, hvorfor vi skal synliggøre, at der er rig mulighed for udvikling, og at det kommer til at koste på kort sigt, men det vil genere en besparelse på lang sigt.

Hvordan kommer den videre inddragelsesproces til at forløbe, og hvordan sikrer vi, at der skabes ejerskab hos borgeren og den enkelte medarbejder?

Der er endnu ikke lavet en konkret handleplan, men der lægges vægt på, at der skal være et tæt samarbejde om at skabe det bedst mulige resultat.

Bilag

Til toppen

Opdateret 4. november 2013