14. juni 2013

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 14. juni 2013
Lokale: Mødelokale 272
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet 22. april 2013.

Referat er tidligere udsendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Lene Svenningsen og Marianne Nelving

Til toppen


2. Diverse referater til Fag MED Sundhed og Velfærd


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd foreligger der referater fra de lokale udvalg på området som er vedhæftet dagsorden.

Beslutning

Der efterlyses indsendte referater fra andre Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status. Dette undersøges i HR-afdelingen.

Punktet tages i øvrigt til efterretning.

Fraværende: Lene Svenningsen og Marianne Nelving

Bilag

Til toppen


3. Høring af afdækningskatalog i MED-udvalget for Sundhed og Velfærd


Resume

Forslag til afdækningskatalog til Budget 2014 fremsendes til høring i udvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog på møde d. 13. februar 2013 de overordnede principper, herunder størrelsen af afdækningsforslag til Budget 2014. Økonomiudvalget besluttede følgende:

 • Der igangsættes allerede i januar/februar udarbejdelse af afdækningskatalog, således at kommunens samlede afdækningskatalog foreligger inden sommerferien

 • Økonomiudvalget udmelder allerede nu, at der arbejdes med en rammereduktion af de enkelte udvalgs områder på 2%. For at sikre et politisk spillerum, skal afdækningskatalogerne være større end besparelsesrammerne, hvorfor der skal findes forslag for 4%, og heraf skal minimum 3% kunne realiseres i 2014.

 • Høring af afdækningskataloger i MED-organisationen, bestyrelser, råd m.v. foretages i juni måned i stedet for som tidligere i august.

Samlet set indebærer beslutningen følgende krav til besparelser og afdækningskataloger fordelt på udvalg:

Afdækning pr. udvalg i 1.000 kr. 4% 2%
Økonomiudvalget (excl. energi) 9.619 4.809
Børne- og Skoleudvalget 21.936 10.968
Fritids- og Kulturudvalget 2.282 1.141
Beskæftigelsesudvalget 50 25
Ældreomsorgsudvalget 10.116 5.058
Social- og Sundhedsudvalget 7.818 3.909
Miljø- og Teknikudvalget 2.801 1.401
Indlagt sparekrav til digitalisering og velfærdsteknologi 2.036
I alt 54.622 29.347

I budget 2013 blev det besluttet at indarbejde en besparelse på digitalisering og velfærdsteknologi som gradvist skal indfases. Dette betyder at der årligt er indlagt øgede sparekrav på godt 2 mio. kr. og vel at mærke krav der ikke er udmøntet endnu. Da Økonomiudvalget i sine styringsprincipper har besluttet, at budgetterne skal ses i et flerårigt perspektiv, er det besluttet, at de områder som forlods har fået indlagt sparekrav på digitalisering og velfærdsteknologi får nedskrevet deres sparekrav og afdækningskrav med de allerede indarbejdede sparekrav. Dette er indarbejdet i ovenstående besparelses- og afdækningskrav. Endvidere er energiområdet udtaget af besparelseskravet og besparelser på dette område vil i stedet blive håndteret direkte i forbindelse med ESCO-projektet.

Der vedlægges afdækningskatalog for Ældreomsorgsudvalgets politikområde.

Indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område, forventer udvalget, at en flerårsaftale på handicap- og psykiatriområdet vil indeholde den relevante afdækning på dette område, således at der alene laves afdækningsforslag i øvrigt på sundhedsområdet. Udvalget ønsker fokus på følgende områder:

 • Fokus på mulighed for øget brug af opgangsfællesskaber i stedet for §§ 107-108 tilbud.

 • Fokus bør så vidt muligt være på ikke at skære i normeringen på opholdsstederne

 • Fokus på kan og skal opgaver

 • Fokus på brug af ny teknologi. Udvalget af opmærksom på, at der allerede er indarbejdet besparelser som følge af ny teknologi i 2013-2016.

 • Hente inspiration fra andre kommuner.

Der foreligger endnu ikke endeligt forslag til afdækningskatalog indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område.

Beslutning

Der orienteres om, at der på Handicap- og Pykiatriområdet er ved at blive udarbejdet en Masterplan, som er gældende i 4 år. Planen er færdig efter sommerferien. Masterplanen skal ses som et styringsredskab og er ikke en sparreplan.

Generelt er udvalget enig i, at der skal tænkes langsigtet og derfor bakkes der op om Masterplanen på området.

I forhold til Ældre- og Sundhedsområdet orienter Henrik om, at der kommer endnu et forslag til afdækning efter sommerferien. Forslaget tager udgangspunkt i samarbejdet med de private virksomheder.

Det eneste, som medarbejdersiden i udvalget kan tilslutte sig på Sundhedsområdet er forslaget omkring opsigelse af medlemskabet af Sund By Netværket. De andre forslag kan de ikke støtte op omkring.

I forhold til forslag omkring reduktion af nattevagter på plejecentre ønskes der tilføjet, at så vidt det lader sig gøre, tilbydes der andet arbejdet til de nattevagter, som bliver i overskud.

Fraværende: Lene Svenningsen og Marianne Nelving

Bilag

Til toppen


4. Vurdering/evaluering af organisationsjusteringer


Resume

Drøftelse af hvorledes og hvornår vurdering/evaluering af organisationsjusteringer på ældre-, skole- og dagtilbudsområdet kan gennemføres mest hensigtsmæssigt.

Sagsfremstilling
Det politiske niveau får løbende forskellige signaler fra medarbejdere, ledere, og brugere påkonsekvenserne af de sidste par års gennemførte organisations- og ledelsesstrukturjusteringer på de store driftsområder indenfor ældre, skole og dagtilbud. Borgmesteren ønsker en drøftelse med Forretningsledelsen om, hvorledes der kan gennemføres en generel vurdering/evaluering af de gennemførte tilpasninger, hvor både ledelses- og medarbejdersynspunkter kommer til torvs.

Beslutning i Forretningsledelsen den 12. marts 2013:
Punktet genoptages.

Beslutning i Forretningsledelsen den 2. april 2013:
Hver enkelt direktør fremsender relevante organisationsændringer til Jens. De gennemgås i Forretningsledelsen og drøftes derefter i MED-udvalgene.

Sagsfremstilling til Forretningsledelsen den 28. maj 2013:
På baggrund af det fremsendte materiale er der udarbejdetoversigt over de gennemførte organisationsændringer. Der ønskes en gennemgang og evt. tilretning inden oversigten fremsendes til MED-udvalgene med henblik på udvalgenesvurdering af de gennemførte ændringer.

Beslutning i Forretningsledelsen den 28. maj 2013:
Notatet suppleres i løbet af i dag og i morgen. Søren Steensen og Thomas Jepsen var fraværende.

MED- Sundhed og Velfærd bedes komme med synspunkter ift. ovenstående.

Beslutning

Den strukturændring, der er sket på Handicap- og Psykiatriområdet har været positiv.

I udvalget er man enige om, at flere faktorer spiller ind i forhold til en evaluering, f.eks.:

 • processen for strukturændrindringen

 • hvad man vælger at spørge om i evalueringen

 • tidsperspektivet

Måden at evaluerer på, kunne være "face to face", hvor en leder og 1-2 medarbejderrepræsentanter giver en mundtlig tilbagemelding om strukturændringen.

Fraværende: Lene Svenningsen, Marianne Nelving og Susanne Holmgaard Jørgensen

Til toppen


5. Status på trivselsmålinger


Resume

Trivselsmålinger er igangsat på området og de første rapporter er afleveret.

Sagsfremstilling

Fag MED Sundhed og Velfærd bedes give en umiddelbar status på trivselsmålingen

Beslutning

Nogle har oplevet, at det har været svært at svare på flere af spørgsmålene, idet der har været lederskift på arbejdspladsen. Er det så "ny eller gammel leder", man skal svare i forhold til? Man skal svare i forhold til, hvordan arbejdspladsen ser ud nu og ikke tidligere.

Nogle har også oplevet IT-problematikker, hvilket bliver undesøgt nærmere.

Fra ledelsesside blev der gjort opmærksom på, at ledelsen alene har en interesse i at få et retvisende billede af, hvordan trivslen opleves. Er der tale om trivselsmæssige udfordringer, så giver målingen ledelsen et afsæt for at iværksætte handlinger, som kan forbedre situationen. Hvis der ikke tegnes et retvisende billede, så kan ledelsen ikke iværksætte de rigtige initiativer for at forbedre situationen.

Fraværende: Lene Svenningsen, Marianne Nelving og Susanne Holmgaard Jørgensen

Til toppen


6. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og arbejdstilsynets Risikobaserede tilsyn for området.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde er rigtig mange enheder selv begyndt at anmelde arbejdsskader.

det betyder at den orientering der efterfølgende vil være her på mødet kommer sendt som statistik fra vores forsikringsmægler Contea.

Det betyder at vi til dette møde ikke kan fremsende statistik på anmeldet arbejdsskader.

 • Antallet af anmeldelser af arbejdsskader kendes ikke pt.

 • 20 anmeldelser af vold og trusler om vold

Arbejdstilsynet:

Til orientering kan oplyses at arbejdstilsynet har anmeldt en del risikobaserede tilsyn på området. Samtidig har Arbejdstilsynet en særligt indsats ift. psykisk arbejdsmiljø hvor de har anmeldt besøg på 2 af Kommunens plejehjem.

Vi er 25. januar blevet ringet op af Arbejdstilsynet hvor man varslede tilsynsbesøg på følgende enheder:

 • Magrethelund

 • Værestedet Oasen

Vi er 4. marts 2013 blevet ringet op af Arbejdstilsynet der varslede tilsynsbesøgpå følgende enheder:

 • BOFÆLLESSKABET HEDELUNDSGADE

 • Det blå hus, Fasanvej 10, 9700 Brønderslev

 • Plejecenter Valdemarsgade, Valdemarsgade 25-27, 9700 Brønderslev

 • Nordstjernen, Nordens Alle 74, 9700 Brønderslev

 • Ældreområdet - Distrikt Vest, Bredgade 60, 9700 Brønderslev

 • Faglig og administrativ Support (social), Grønnegade 16, 9700 Brønderslev

 • Aktiv Livsstil, Knudsgade 74, 9700 Brønderslev

Vi er den 2. maj blevet ringet op af Arbejdstilsynet hvor de anmeldte tilsynsbesøg på følgende enheder:

 • Aktivitetshuset (Springbrættet)

 • Risagerlund

 • Aktivitetscenter Grønningen

 • Tygelsgadecenteret

 • Værkstedet Karetmagervej

Vi er den 15. maj blevet ringet op af Arbejdstilsynet hvor de anmeldte tilsynsbesøg på følgende enheder:

 • Elmehøj

 • Rosengården

 • Stenumgaard

Der er givet smileys på følgende enheder på Sundhedsog Velfærds område:

 • D-øst har fået en gul smiley den 22-01-2013

Der blev givet 3 strakspåbud som alle er efterkommet.

 • Tonnishave har fået grøn smiley den 28-1-2013

 • Cassiopeia har fået grøn smiley den 31-1-2013

 • Nordstjernen har fået grøn smiley den 23-4-2013

 • Det Blå Hus har fået grøn smiley den 08-05-2013

 • Risagerlund har fået grøn smiley den 15-5-2013

 • D-vest har fået grøn smiley den 15-5-2013

Der gives en kort orientering på mødet om procedure før og efter besøg.

 1. Hvad er proceduren når der anmeldes besøg af Arbejdstilsynet.

 2. Når Arbejdstilsynet har været på besøg og der efterfølgende gives et påbud, findes der procedure for, hvordan påbuddet behandles ved Brønderslev Kommune.

Ud over ovennævnte tilsynsbesøg har Arbejdstilsynet anmeldt Besøg der er foranlediget af, at Arbejdstilsynet i perioden 2013-2015 gennemfører

en række nye tilsyn, hvor fokus udelukkende rettes mod det psykiske arbejdsmiljø.

Indsatsen er en del af flere initiativer vedrørende bedre psykisk arbejdsmiljø, som

Beskæftigelsesministeren lancerede i 2012. I 2013 gennemføres tilsynsindsatser

inden for fængsler, plejehjem og hjemmehjælp.

Der er for nuværende anmeldt besøg på 2 af Brønderslev Kommunes Plejehjem :

 • Magrethelund 27.maj og 29. maj 2013

 • Stengården 17. juni 2013

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Lene Svenningsen, Marianne Nelving og Susanne Holmgaard Jørgensen

Til toppen


7. Gensidig Information - herunder relevante emner for næste møde


Beslutning

Susanne Aabenhus er genvalgt som næstformand i udvalget. Det blev hun på mødet den 22. april 2013.

Det 3 punkter, som udvalget ønsker, der skal orienteres om, er følgende:

 • Høring af afdækningskatalog

 • Vurdering/evaluering af organisationsjusteringer

 • Trivselsmålinger

Fraværende: Lene Svenningsen, Marianne Nelving og Susanne Holmgaard Jørgensen

Til toppen

Opdateret 7. august 2013