1. september 2016

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 1. september 2016
Lokale: Ikke angivet
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Nedskrivning af flerårsaftalen - takstreduktion


Resume

Sagsforløb: HAR/SS/ØK/BY

Byrådet besluttede i marts 2016, at flerårsaftalen ophæves ved udgangen af 2016 og at der i den forbindelse iværksættes konkrete initiativer til at imødegå de krævede besparelser.

Fag MED Sundhed og Velfærd bedes drøfte de eventuelle personalemæssige konsekvenser og samtidig være medvirkende til at punktet drøftes i lokal MED på de berørte decentrale enheder.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i marts 2016, efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget, at flerårsaftalen for Handicap- og Psykiatriområdet ophæves ved udgangen af 2016. Samtidig fremlagde Fagenheden for Sundhed og Velfærd forslag til initiativer til at imødekomme de krævede besparelser - se nedenstående:

Botilbud

Forslag

Bofællesskaberne

Målgrupperne på bofællesskaberne på Brandur Allé og Lundagervej er stort set ens, men taksten på Lundagervej er højere end på Brandur Allé. Det foreslås, at taksten på Lundagervej nedsættes til samme niveau som på Brandur Allé. Takstnedsættelsen vil svare til en besparelse på 438.000 kr. årligt. Besparelsen vil være ca. 300.000 kr. årligt for Brønderslev Kommune. Takstnedsættelsen kan gennemføres i løbet af foråret 2016.

Nordstjernen

I forlængelse af Økonomiudvalgets udmelding om tilbageholdenhed er det i 2015 lykkedes at tilrettelægge den daglige drift således, at der er opnået en årlig besparelse på 2 årsværk svarende til ca. 780.000 kr. Den reelle besparelse vil svare til ca. 50 %, idet ca. halvdelen af borgerne på Nordstjernen kommer fra Brønderslev Kommune. Denne reduktion foreslås omsat i en takstreduktion, som kan gennemføres i løbet af foråret 2016.

Hedebo

Det vurderes muligt at reducere personalenormeringen på Hedebo med 1 årsværk svarende til ca. 400.000 kr. Den reelle besparelse vil svare til ca. 50 %, idet ca. halvdelen af borgerne på Hedebo kommer fra Brønderslev Kommune. Denne reduktion foreslås omsat i en takstreduktion, som kan gennemføres i løbet af foråret 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår ovenstående takstnedsættelser effektueret som vist herunder:

Botilbud

Takst pr. 1. januar 2016

(i kr.)

Takst pr. 1. maj 2016

(i kr.)

Forventet besparelse

i 2016 (i kr.)

jf. notat fra 22. dec. 2015

Forventet besparelse pr. år

fra 2017 og frem (i kr.)

jf. notat fra 22. dec. 2015

Nordstjernen

2.094

2.022

260.000

390.000

Lundagervej

1.556

1.451

200.000

300.000

Hedebo takst 1

2.290

2.260

133.000

200.000

Hedebo takst 2

1.841

1.811

Hedebo takst 3

1.570

1.540

593.000

890.000

Den udregnede besparelse er reelt set højere end det angivne beløb, men da en del af besparelsen tilfalder andre kommuner, er det den del af besparelsen, der vedrører Brønderslev Kommune, der her skitseres.

Takstnedsættelse vil blive effektueret som en nednormering af personalet og vil virke med tilbagevirkende kraft fra 1. maj 2016.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at takstnedsættelsen effektueres som foreslået.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at besparelsen er en del af finansieringen af flerårsaftalen ifølge Byrådets beslutning den 30. marts 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2016, pkt. 4:

Udsat

Johannes Trudslev var fraværende.

Handicaprådet, 16. juni 2016, pkt. 4:

Handicaprådet har drøftet sagen.

Handicaprådet udtrykker bekymring om, hvorvidt besparelsen påvirker serviceniveauet.

Martin Bech var mødt og deltog under behandling af punktet.

Fraværende uden afbud: Ole Jespersgaard og Peter H.S. Kristensen.

Social- og Sundhedsudvalget, 17. august 2016, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Økonomiudvalget, 24. august 2016, pkt. 19:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Byrådet, 31. august 2016, pkt. 17:

Udsat.

Fraværende:

Gitte Krogh (Jan Thaibert mødt)

Johannes Trudslev

Beslutning

Pia Kornø orienterer om nedskrivning af flerårsaftalen - takstreduktion.

Der er stor ros til Nordstjernen ift. processen, som ikke har fået personalemæssige konsekvenser.

Susanne Åbenhus spurgte ind til om det havde været oppe i de lokale MED på alle de berørte enheder.

Fraværende på mødet: Ellen Lykke

Til toppen


2. Takster på Springbrættet


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Med henblik på at sikre løbende visitation til det kommunale dagtilbud på Springbrættet fremlægges alternative forslag til takstreduktion på Springbrættet, således at taksten matcher det billigste private dagtilbud.

Fag MED Sundhed og Velfærd anmodes om at drøfte, hvilket af de opstillede scenarier, der skal være gældende.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har på Det Specialiserede Voksenområde vedtaget en 90 % selvforsyningsstrategi og samtidig en tilgang i visitering om valg af ”bedst og billigst”. Det betyder, at Brønderslev Kommune vil levere 90 % af leverancerne til borgerne fra egne tilbud, men samtidig skal tilbuddene være bedst og billigst.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i samarbejde mellem Visitationen og Handicap- og Psykiatriområdet etableret et visitationsudvalg. Formålet med Visitationsudvalget er at få visiteret borgerne til de rette tilbud i et samarbejde mellem myndighed og udfører. I Visitationsudvalget behandles større sager med særligt fokus på faglighed og økonomi.

I forlængelse af ovenstående er der på et Visitationsudvalgsmøde opstået et spørgsmål om, hvilke parametre der skal vægte højest, når de private dagtilbud og det kommunale dagtilbud sammenlignes i en visitationsproces.

Her under ses en tabel, der sammenligner forskellige parametre på Brønderslev Kommunes eget dagtilbud efter SEL § 104 Springbrættet og de private dagtilbud Mølledag, Ella og Møller Sørigs Fond og Møllegården.

Mølledag

Ella og Møller Sørigs Fond

Møllegården

Springbrættet takst 1 - § 104

Springbrættet takst 2 - § 104

Takst

13.398

11.400

14.676

22.904

14.418

Klub

1.260

Udgifter

3.704.405

2.478.025

5.019.700

1.104.648

6.577.229

Løn

2.955.905

1.953.433

3.551.300

797.334

4.661.031

Ejendom

289.000

97.350

323.000

95.379

485.633

Normering/plads

6,75

7,56

8,33

1,56

7,65

Budget/plads

154.350

165.202

167.323

267.910

173.010

Åbningstimer pr. uge inkl. transporttid

28,5

28

37,5

31,5

31,5

Mandag-torsdag

8.00 - 14.30

7.30 - 13.00

8.00 - 15.30

8.45 - 15.15

8.45 - 15.15

Fredag

8.00 - 10.30

7.30 - 13.00

8.00 - 13.30

8.45 - 14.15

8.45 - 14.15

Lukkedage inkl. ferie

15

36

20

11

11

Scenarie

Åbningstid

timer/uge

Årlige lukkedage

Ekstra pladser

Nedskrivning af budgettet

kr./år

Takst

kr./måned

1

31,5

18 ³)

19

0

11.400

2

27,5 ¹)

11 ²)

8

0

11.400

3

31,5

11

6

200.000

11.400

4

31,5

18

16

200.000

11.400

¹) Åbningstiden ændres til 8.45 - 14.15mandag - fredag.

²) Lukkedage er 2 uger i sommerferien samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag.

³) Lukkedage er 2 uger i sommerferien, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, 3 dage op til påske og 4 dage i julen.

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der flere parametre, der adskiller dagtilbuddene

  • Takst
  • Antal åbningstimer pr uge
  • Antal lukkedage om året

Med henblik på at illustrere, hvordan taksten på Springbrættet (takst 2) kan reduceres til 11.400 kr./måned, således at Visitationsudvalget kan henvise til det kommunale tilbud, er der udarbejdet 4 scenarier.

Ændringen vil træde i kraft pr. 1. august 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter hvilket scenarie, der skal lægges til grund med henblik på at reducere taksten på Springbrættet (takst 2).

Leder Susanne Holmgaard Jørgensen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at man ved en ny takst på 11.400 kr. på Springbrættet vil kunne spare 750.000 kr. på årsbasis. Beløbet bør indgå i afdækningsforslaget for 2017.

Beløbet dækker over de eksisterende 22 personer, som pr. 31. marts 2016 modtager et tilbud på Springbrættet. Desuden vil UngeCentret spare 180.000 kr. på årsbasis på de 5 borgere, som bruger Springbrættet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. april 2016, pkt. 22:

Taksterne på Springbrættet reduceres til 11.400 kr./måned med virkning fra 1. august 2016 ud fra følgende forudsætninger:

  • At åbningstiden er 31,5 timer/uge
  • At der er 15 lukkedage (der lukkes ikke i de tre dage op til påske)
  • At budgettet reduceres med 200.000 kr.
  • At antallet af borgere øges således at taksten bliver 11.400 kr./måned

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 24. august 2016

Den foreslåede takstnedsættelse på Springbrættet finansieres ved at øge antallet af pladser på Springbrættet med 9, hvorved taksten bliver 11.400 kr./måned. Det samlede antal pladser på Springbrættet øges dermed fra 38 til 47 pladser.

Åbningstider vedrørende Møllegården er rettet i sagsfremstillingen på grund af forkerte oplysninger i tidligere sagsfremstilling. Åbningstiden er 37,5 timer pr. uge. I tidligere sagsfremstilling var oplyst 31,75 timer pr. uge.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender taksten på Springbrættet på 11.400 kr./måned med virkning fra 1. august 2016.

Økonomiudvalget, 24. august 2016, pkt. 20:

Indstilles godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Byrådet, 31. august 2016, pkt. 18:

Udsat.

Fraværende:

Gitte Krogh (Jan Thaibert mødt)

Johannes Trudslev

Beslutning

Formanden orienterer og punktete drøftes uden bemærkninger.

Fraværende på mødet: Ellen Lykke

Til toppen

Opdateret 5. oktober 2016