12. december 2016

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 12. december 2016
Lokale: Henriks kontor, Rådhuset Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 10:30


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Intet.

Fraværende: Ellen Lykke, Pia Kornø og Kjeld Nørfjand.

Til toppen


2. Differentierede takster på Nordstjernen og Cassiopeia


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

På baggrund af PWC’s analyse af det specialiserede voksenområde i Brønderslev Kommune i foråret 2016 anbefaler PWC, at Brønderslev Kommune arbejder med at indføre differentierede takster på botilbuddene Nordstjernen, Cassiopeia, Lundagervej samt Brandur Allé 5 og 11. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i første omgang valgt at arbejde med Cassiopeia og Nordstjernen, da taksterne herfor skal indmeldes til Rammesekretariatet inden udgangen af 2016.

Fag MED Sundhed og Velfærd bedes drøfte punktet.

Sagsfremstilling

På baggrund af PWC’s analyse af det specialiserede voksenområde i Brønderslev Kommune anbefaler PWC, at Brønderslev Kommune indfører differentierede takster på botilbuddene Nordstjernen, Cassiopeia, Lundagervej samt Brandur Allé 5 og 11. Differentierede takster benyttes i stigende grad generelt set på det sociale område. Brønderslev Kommune har gennem nogle år erfaring med at arbejde med differentierede takster på det socialpsykiatriske botilbud Hedebo.

At Brønderslev Kommune pt. ikke har differentierede takster betyder, at der for borgere med et lavere støttebehov afregnes samme takst som for borgere med et højere støttebehov. Dette kan blandt andet betyde, at andre kommuner får et incitament til at placere særligt støttekrævende borgere på et af Brønderslev Kommunes tilbud, da pladserne er forholdsvis billigere, end i kommuner der allerede har indført differentierede takster.

Ifølge PWC er det almindeligt, at et mindre antal særligt støttekrævende borgere driver en uforholdsmæssigt høj andel af omkostningerne i eksempelvis et botilbud. Ved indførelse af differentierede takster vil taksten for denne gruppe kunne hæves, samtidig med at taksterne vil kunne sænkes for de borgere, der er mindre støttekrævende. Det vil betyde, at den takst der er knyttet til den enkelte borger, i højere grad vil være afstemt med de ressourcer, der benyttes til den enkelte.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har derfor, i samarbejde med økonomi, udarbejdet 3 takstniveauer på Cassiopeia og Nordstjernen. Takstniveauerne er knyttet op på de 7 temaer fra Voksenudredningsmetoden, som Visitationen benytter i visiteringen af den enkelte borger. Takstniveauerne og de 7 temaer beskrives i en ydelsesbeskrivelse for hvert botilbud.

De vedhæftede ydelsesbeskrivelser gør det tydeligt, hvilke ydelser Visitationen visiterer borgerne til på de forskellige takstniveauer. Samtidig er ydelsesbeskrivelserne et redskab til medarbejderne, som gør det mere overskueligt, hvad den enkelte borger har behov for samt hvilken ydelse, der skal leveres til den enkelte. Ydelsesbeskrivelserne skal forstås som et dynamisk redskab, der er knyttet op på nogle fastlagte principper for arbejdet med differentierede takster.

I arbejdet med at indføre differentierede takster har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd arbejdet på at harmonisere taksterne og de faglige ydelser på Cassiopeia og Nordstjernen, da målgruppen og serviceniveauet i de to tilbud er ens. Det betyder, at taksterne er sænket forholdsmæssigt mere på Cassiopeia end på Nordstjernen. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd vurderer, at Cassiopeia stadig vil kunne levere den ydelse, myndighed bestiller, da besparelsen er fundet på omorganisering og omlægning af vagtplanen.

PWC estimerer et besparelsespotentiale ved indførelse af differentierede takster på Cassiopeia og Nordstjernen på samlet set mellem 1,0 og 1,7 mio. kr. Den konkrete udregning i det vedhæftede notat viser, at omlægningen af taksterne vil betyde en samlet besparelse, forudsat at borgerne visiteres ind på det takstniveau, som er angivet i notatet, for Cassiopeia og Nordstjernen på ca. 800.000 kr. pr. år gældende for alle borgere. For Brønderslev borgere vil den samlede besparelse blive på ca. 900.000 kr. pr. år.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet tager stilling til, om der skal indføres differentierede takster på Cassiopeia og Nordstjernen.

Personale

Ændringen af takststrukturen vil betyde, at der skal ske en tilretning af de personalemæssige ressourcer.

Økonomi

Den konkrete udregning i det vedhæftede notat viser, at omlægningen af taksterne vil betyde en samlet besparelse, forudsat at borgerne visiteres ind på det takstniveau som angivet i notatet, for Cassiopeia og Nordstjernen på ca. 800.000 kr. pr. år gældende for alle borgere. For Brønderslev borgere vil den samlede besparelse blive på ca. 900.000 kr. pr. år.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 30. november 2016, pkt. 5:

Principperne om differentierede takster indstilles godkendt. Sagen drøftes i MED forud for behandling i Byrådet.

Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 13:

Beslutning

Henrik refererede til, at differentierede takster var en af anbefalingerne i PWC’s analyse. I forlængelse heraf redegjorde Henrik for, hvordan taksterne er blevet sammensat.

Taksterne er vejledende og der er mulighed for justering.

Susanne gav en orientering fra ekstraordinært møde i Lokaludvalget fra Handicapområdet. Referatet er vedlagt som bilag.

Udvalget drøftede punktet og kom med følgende kommentarer:

  • god måde at spare penge på contra en rammebesparelse
  • giver en tydelighed i forhold til ydelser
  • bekymring i forhold til tomme pladser og minimums normering
  • bekymring for om Visitationen visiterer til rette takst
  • fokus på at være et konkurrencedygtigt tilbud

Fraværende: Ellen Lykke, Pia Kornø og Kjeld Nørfjand.

Bilag

Til toppen

Opdateret 13. december 2016