17. maj 2017

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 17. maj 2017
Lokale: Mødelokale 272
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Der blev spurgt ind til punktet fra Træningsafdelingen.

De nye medlemmer i udvalget, skal have adgang til E-dagsorden fra Bente Nygaard Højer.

Fraværende: Pia Kornø og i stedet for Ellen M. Rasmussen deltog suppleant Louise Rathleff

Til toppen


2. Godkendelse af referater


Resume

Godkendelse af referater

Sagsfremstilling

Fag MED Sundhed og Velfærd anmodes om at godkende referatet fra mødet den 01.03.2017. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referat er godkendt.

Fraværende: Pia Kornø og i stedet for Ellen M. Rasmussen deltog suppleant Louise Rathleff.

Til toppen


3. Diverse referater


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd foreligger der referater fra følgende:

 • Træningsafdelingen
 • Frit valg
 • Hjemmesygeplejen
 • Ældreområdet
 • Psykiatrien
 • Tandplejen
 • Forebyggelse og Rehabilitering
Beslutning

Fraværende: Pia Kornø og i stedet for Ellen M. Rasmussen deltog suppleant Louise Rathleff.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 1 - pr. 31. marts 2017


Resume

Sagsforløb: MED for Sundhed og Velfærd

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017. Budgetopfølgningen 1 viser et forventet netto mindreforbrug på i alt -10.239 mio. kr. sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelse af Budget 2017.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017. Ifølge principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalvise budgetopfølgning til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

I 1.000 kr.

Overførsels-udgifter

Service- udgifter

Netto

Økonomiudvalget, finansiering

-11.200

Økonomiudvalget

0

0

0

Børne- og Skoleudvalget

900

5.921

6.821

Fritids- og Kulturudvalget

0

0

0

Beskæftigelsesudvalget

-13.300

0

-13.300

Ældreomsorgsudvalget

0

6.090

6.090

Social- og Sundhedsudvalget

0

1.088

1.088

Teknik- og Miljøudvalget

0

262

262

I alt

-12.400

13.361

-10.239

Budgetopfølgningen pr. 31.03.2017 viser

- at indtægtssiden, herunder generelle tilskud forventes forøget med -11.200

- at der forventes et mindreforbrug på overførselsudgifterne -12.400

- at der forventes et merforbrug på serviceudgifterne 13.361

Samlet set viser budgetopfølgning pr. 31.03.2017 et forventet mindreforbrug på -10.239 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017.

Den samlede budgetopfølgning eftersendes inden mødet.

Direktionen den 25. april 2017

Direktionen udtaler følgende:

Udkast til budgetopfølgningen gennemgået generelt og for de enkelte udvalgsområder.

Budgetopfølgningen udviser et forventet samlet overskud.

Der skrives en DIR indledning i forhold til problematiske områder, udsatte børn og unge, samt ældreområdet, ligesom der skrives noget om de positive takter indenfor beskæftigelsesområdet og integrationsområdet.

Drøftelse af hvad der føres ud og ikke føres ud for at give det mest reelle billede af den aktuelle situation.

Udsatte børn og unge tilrettes med hensyn til investeringsprojekterne.

Beskæftigelsesområdet forventes at få et mindreforbrug på integrationsområdet og forsikrede ledige, teksterne og beløb tilrettes.

Tekster omkring ældreområdet revideres.

Beslutning

Henrik orienterede om budgetopfølgning 1 - pr. 31. marts 2017, herunder gennemgang af bilag omkring budget opfølgning.

Fraværende: Pia Kornø og i stedet for Ellen M. Rasmussen deltog suppleant Louise Rathleff.

Bilag

Til toppen


5. Status på budgetproces 2018


Resume

Sagsforløb: MED for Sundhed og Velfærd

I henhold til tidsplanen for udarbejdelse af Budget 2018, orienteres MED-organisationen om arbejdet med reduktionspuljen. Herunder en status på budgetprocessen.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for udarbejdelse af Budget 2018, orienteres MED-organisationen om arbejdet med reduktionspuljen. Fagudvalgene har på deres møder i april 2017, drøftet muligheder og mulige emner for reduktionspulje. På Byrådets budgetdag den 27. april 2017, blev fagudvalgenes emner til reduktionspulje fremlagt.

Emner til reduktionspulje fra budgetdagen er vedlagt.

Beslutning

Henrik orienterede omkring status på budgetproces 2018 samt gennemgik emner til reduktionspulje.

Fraværende: Pia Kornø og i stedet for Ellen M. Rasmussen deltog suppleant Louise Rathleff.

Bilag

Til toppen


6. Projekt omkring minimering af dokumentation og procedurer


Resume

Fag MED for Sundhed og Velfærd bedes drøfte og behandle indsendte forslag i forbindelse med projekt "minimering af dokumentation og forenkling af procedurer".

Sagsfremstilling

Efter mødet i Fag MED for Sundhed og Velfærd den 01.03.2017, er der sendt brev ud til alle Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status inden for udvalgets område i forbindelse med projekt "minimering og dokumentation og forenkling af procedure".

De forslag der er indkommet til Fag MED Sundhed og Velfæds område skal drøftes og behandles på mødet. Herefter skal der gives en tilbagemelding til Direktionen/Økonomiudvalget.

Beslutning

Der er modtaget en række forslag, herunder redegørelse for igangværende initiativer og forslag, som ikke direkte falder ind under minimering af dokumentation og procedurer. De forskellige forslag blev drøftet, og de, der vedrører minimering af dokumentation og procedurer, fremgår nedenfor.

Frit Valg og plejecentre:

 • Udarbejde arbejdsplads brugsanvisninger centralt og ikke på hvert center.
 • Udarbejde en mere synlig oversigt over arbejdsopgaver på plejecentrene, jævnfør Sekoia-systemet, som Nordstjernen anvender.

Træningsafdelingen:

 • Mere specifikke aktivitetsanalyser
 • Forbedring af arbejdsgangen når en borger skal hjem fra Stenumgaard og Margrethelund

Fælles for Frit Valg, Plejecentre, Træningsafdelingen samt Sygeplejen:

 • UTH, en mere forenklet procedure ved hændelsesregistrering.
 • Optimere samarbejde, kommunikation og arbejdsgange mellem myndighed og udøver, herunder:
  • Optimering af de tværgående arbejdsgange i Nexus, så mest mulig kommunikation foregår i it-systemet. Evaluering/gennemgang af arbejdsgange i systemet med henblik på forenkeling af arbejdsgange.
  • Mere effektiv håndtering af hjælpemidler, der skal retur fra Stenumgård til Hjælpemiddelcentralen i Aalborg.
  • Bestilling af hjælpemidler, herunder en forenkling af processen, så bestillingen ikke skal igennem så mange led – på både udførersiden og i forhold til myndighedsområdet.

Psykiatrien:

 • Bostøtte-besøg behøver ikke være i borgerens hjemme, men kan foregå digitalt eller på arbejdspladsen.
 • Arbejder på at implementere Sekoia.

Tandplejen er ikke klar med forslag, disse gennemgås på næste Fag MED møde. Tilsvarende vil yderligere forslag kunne behandles på kommende Fag MED.

Til næste Fag MED fremlægger chefgruppen for Sundhed og Velfærd et forslag til prioriteringsrækkefølge og organisering af opgaver.

Fraværende: Pia Kornø og i stedet for Ellen M. Rasmussen deltog suppleant Louise Rathleff.

Bilag

Til toppen


7. Revidering af retningslinjer for vold og trusler


Resume

Fagmøde for Sundhed og Velfærd bedes godkende de nye reviderede retningslinjer for "forebyggelse af fysisk og psykisk vold i Sundhed og Velfærd".

Sagsfremstilling

På baggrund af afholdt Fag MED møde den23. marts 2016 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe med tre arbejdsmiljørepræsentanter, én fra hvert område under Sundhed og Velfærd, samt en leder fra området og tovholder fra HR. Arbejdsgruppen har til formål at revidere eksistrende retningslinier for vold og trusler.

Fag MED godkendte forslaget om sammenlægning den 1. marts 2017.

HR har udarbejdet et udkast til de nye sammenlagte retningslinjer samt tilføjet forebyggelse af Vold uden for arbejdstid.

Arbejdsgruppen mødes den 10. maj 2017, for kvalificering af retningslinjerne.

De nye retningslinjer bliver sendt ud, til gennemlæsning, til Fag MED Sundhed og Velfærd et par dage før mødet.

Beslutning

De nye retningslinjer er godkendt.

Retningslinjerne samt huskelister til politianmeldelse ligger tilgængelig på www.ansatibroenderslev.dk under "arbejdsmiljø" - "Vold og Trusler" - "Retningslinjer ift fagområder".

Fraværende: Pia Kornø og i stedet for Ellen M. Rasmussen deltog suppleant Louise Rathleff.

Til toppen


8. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder bl.a. arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn indenfor Sundhed og Velfærds område.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED for Sundhed og Velfærd har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdskader, der er indberettet til Easy for februar, marts og april 2017. Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Arbejdstilsynet har siden sidste møde været på besøg på følgende steder:

 • Bofællesskabet Hedelundsgade - Grøn Smiley
 • Stengården - Grøn Smiley

Arbejdstilsynet har siden sidste møde varslet risikobasert tilsyn følgende steder:

 • Stenumgård, Bogfinkevej 34, 9700 Brønderslev - p-nummer: 1003376841
 • Støberiet 29/5 2017 samt risikobaseret tilsyn
 • Bofællesskabet Lundagervej, Lundagervej 40-42, 9330 Dronninglund - pnummer:1003756233
 • Plejecenter Valdemarsgade, Valdemarsgade 25-27, 9700 Brønderslev - pnummer:1013711808
 • Hjemmesygeplejen, Hjallerup Erhvervspark 2, 9320 Hjallerup - p-nummer:1015803939
 • Frit valg, Grønnegade 29, 9700 Brønderslev - p-nummer: 1018801546

Andet:

Årlig arbejdsmiljødrøftelse:

Hoved MED havde på sidste møde et på punkt på dagsordenen vedrørende den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Der blev besluttet, at der fortsat skal være fokus på nærvær/fravær:

 • Hvordan fastholder vi det faldende sygefravær
 • hvordan får vi øget fokuks på den forebyggende indsats, herunder omsorgssamtaler.

Omsorgssamtaler:

HR har udarbejdet en pixi udgave til brug for omsorgssamtaler. Der er planlagt workshops for leder, TR og AMR før og efter sommerferien.

Arbejdsmiljøstrategi:

HR er i gang med at udarbejde en Arbejdsmiljøstrategi, som er gældende fra 2017 til 2020. HR indkalder sparringsgruppe nedsat under Hoved MED til kvalificering af strategien.

Easy:

Den 17. juni 2017 kommer der en ny og forbedret udgave af EASY. Det nye EASY fungerer som du kender det i dag, men er blevet nemmere og enklere at bruge.

Før det nye system går i luften 17.juni, skal vi som bruger forberede følgende:

 • Vi skal have en NemID medarbejdersignatur
 • Vi skal gemme vores gamle anmeldelser og bilag samt afslutte eventuelle kladder.
 • Vi vil efter lanceringen af det nye system få adgang til en datafil med tidligere anmeldelser.

Helbredskontrol af natarbejderere:

Ved natarbejde forståes en medarbejder, der udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden, der indeholder tidsrummet mellem kl. 00.00 og 05.00, eller som udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder.

AM-Gruppen gennemfører helbredskontrollerne. Der bliver indkaldt til et informationsmøde og efterfølgende planlagt forskellige datoer, man kan melde sig til.

Revidering af forflytningspolitikker:

Er et kommende projekt, som Marianne Mortensen overtager efter 1.juni 2017.

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø, herunder arbejdsulykker, anmeldte besøg fra Arbejdstilsynet, helbredskontrol af natarbejdere samt det nye EASY.

Der er efter mødet, fra HR, sendt en informations mail ud til alle AMR og ledere, med information omkring det nye EASY.

Fraværende: Pia Kornø og i stedet for Ellen M. Rasmussen deltog suppleant Louise Rathleff.

Bilag

Til toppen


9. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Sagsfremstilling
 • Orientering om Træningsafdelingen.
 • Der fremhæves ca. 3 relevante emner fra mødet.
Beslutning
 • Orientering om Træningsafdelingen, en drøftelse af at serviceniveau og kvalitetsstandarden for området ikke hænger sammen. Se bilag.
 • Gode erfaringer
  • Visitationen, det specialicerede område har i samarbejde med Nordstjernen og Cassiopeia, revisiteret taksterne til de diffentierede takster. Der har været et godt og udbytterigt samarbejde.
  • Bostøtterne har været igennem samme proces med revisitering af takster, det har ligeledes været en god proces med stor grad af medarbejder inddragelse.
  • Processen omkring fremtidig anvendelse af plejecentre er godt igang. Der er ekstra Fag MED møde omkring processen den 21. juni.
 • Der fremhæves ca. 3 relevante emner fra mødet. Emnerne informeres der kortfattet om i et seperat dokument:
  • Projekt omkring minimering af dokumentation og procedurer
  • Retningslinjer for forebyggelse af fysisk og psykisk vold

Fraværende: Pia Kornø og i stedet for Ellen M. Rasmussen deltog suppleant Louise Rathleff.

Bilag

Til toppen

Opdateret 30. maj 2017