24. november 2017

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 24. november 2017
Lokale: Mødelokale 272
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Intet.

Fraværende: Pia Kornø og Inga Eriksen

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra mødet den 4. september 2017.

Sagsfremstilling

Fag MED Sundhed og Velfærd anmodes om at godkende referatet fra mødet den 4. september 2017. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Pia Kornø og Inga Eriksen

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Sundhed og Velfærd


Resume

Orientering om referatet fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd foreligger der referater fra følgende:

 • Socialpsykiatrien
 • Frit Valg
 • Aktivitetsområdet
 • Plejecentrene
Beslutning

I referatet fra Socialpsykiatrien er ordet "retningslinje" nævnt i forbindelse med betaling for personalets medspisning. Når der udarbejdes retningslinjer er der medbestemmelse og derfor er ordet ikke det rigtige i denne sammenhæng.

Fraværende: Pia Kornø og Inga Eriksen

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2017 - orientering.


Resume

Sagsforløb: Fag MED for Sundhed og Velfærd

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 er under udarbejdelse. På mødet gives der en kort status om arbejdet.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 er under udarbejdelse. Budgetopfølgningen behandles i de enkelte fagudvalg ultimo november og primo december 2017.

Budgetopfølgningen behandles på Økonomiudvalgets møde den 13. december og på Byrådsmødet den 20. december 2017.

På mødet gives der en kort status om arbejdet.

Beslutning

Henrik gav en kort orientering om status på budgetopfølgning 3.

Samlet set ser det fint ud. Inden for Sundhed og Velfærds område er der fortsat udfordringer på Ældreområdet, som skal arbejdes videre med.

Fraværende: Pia Kornø og Inga Eriksen

Til toppen


5. Høring i forhold til fremtidig organisering af Træning, Forebyggelse og Rehabilitering samt Aktivitetsområdet i Fagområdet Sundhed og Ældre


Resume

Sagsforløb: Fag-MED Sundhed og Velfærd

Sagsfremstilling

På baggrund af en række forhold:

 • konstitueringer i Aktivitetsområdet og Træningsafdelingen,
 • udvikling i opgaver og tendenser på Sundheds- og Ældreområdet,
 • ønske om at finde en fremtidig organisering der i høj grad sikrer robusthed,
 • fokus på kerneopgaven og personalet,
 • fokus på strategi og udvikling,
 • prioritering af samarbejdet med frivillige og
 • organisering i sammenhæng med det samlede Sundheds- og Ældreområde,

er der fremlagt forslag til remtidig organisering.

Forslaget indebærer, at de tre afdelinger fremadrettet udgør et samlet sundhedsområde med én leder på niveau 4 og 2 afdelingsledere på niveau 5 for henholdsvis Aktivitet og Frivillige og Forebyggelse, Rehabilitering og Træning. De 3 ledere skal udgøre et team, som skal sikre høj faglighed, tværfagligt samarbejde, godt arbejdsmiljø og udvikling af det samlede område. Opgaveløsningen skal spejle forventningsmodellen i Brønderslev Kommune, og teamet skal sikre robusthed i ledelsesopgaven.Det er foreslået, at Helle Rasmussen (nuværende leder af Forebyggelse og Rehabilitering og konstitueret leder på Aktivitetsområdet) bliver leder af Sundhedsområdet, og de 2 afdelingslederstillinger foreslåes slået op.

Aktivitet og Frivillige udgør i store træk den nuværende Aktivitetsafdeling, men med et skærpet fokus på frivillige og udvikling af frivillighedsarbejdet. Administrationen af § 18 midler og sekretærfunktionen for Frivillighedsrådet flyttes til denne afdeling fra det nuværende Forebyggelse og Rehabilitering.

Træningsafdelingen og Forebyggelse og Rehabilitering samles, og de forebyggende hjemmebesøg flyttes til denne afdeling fra Aktivitetsområdet.

Der etableres en faglig koordinator i afdelingen Forebyggelse, Rehabilitering og Træning henset til antal medarbejdere og opgavetyngde, og for at understøtte den samlede udvikling. Stillingen foreslåes slået op.

Det er vurderingen, at der er styrker og muligheder i forslaget i forhold til at samle det sundhedsfaglige personale og samle fokus på samarbejdet med de frivillige. Herudover er det vurderingen, at forslaget danner grundlag for ledelsesmæssig robusthed og øget fokus på den strategiske ramme for det samlede område, og i forhold til samarbejder i og ud af organisationen.

Det er samtidig vurderingen, at der ved etablering som foreslået skal være opmærksomhed på at sikre gennemsigtighed i forhold til vilkår, prioritering og de forskellige økonomiske styringsformer, som skal kunne håndteres i det samlede område. Herudover skal der være opmærksomhed på, at sikre en stærk profil på tværfaglig kronikerrehabilitering.

Det foreslås, at den nye organisering træder i kraft den 1. marts 2018.

Personale

Forslaget indebærer etablering af et lokaludvalg for Sundhed bl.a. for at sikre sammenhængskraft i området. Lokaludvalget skal suppleres af TRIO-samarbejdet i de to afdelinger.

Der eftersendes notat om beskrivelse vedrørende TR’ere, AMR’ere, MED-udvalg og TRIO-samarbejdet inden behandling af punktet i Fag-Med Sundhed og Velfærd.

Medarbejderne der arbejder med de forebyggende hjemmebesøg flyttes fra Aktivitetsområdet til Træning, Forebyggelse og Rehabilitering. Stillingen som faglig koordinator oprettes som supplement til det nuværende antal medarbejder og ledere.

I forslaget er processen omkring inddragelse og høring af medarbejdere i forhold til forslaget nærmere beskrevet. Høringssvar fra de 3 afdelingers LokalMED/personalemøde med MED-status eftersendes til Fag MED Sundhed og Velfærd inden dette punkt behandles på mødet den 24. november 2017.

Økonomi

Udgiften til oprettelse af stillingen som faglig koordinator afholdes indenfor det samlede budget på Sundhedsområdet under Sundheds- og Ældrechefen.

Indstilling

Det indstilles, at FagMED Sundhed og Velfærd afgiver høringssvar i forhold til forslaget.

Beslutning

Lone gav en orientering om baggrunden for det forslag der er fremlagt. Herefter var der en lang og konstruktiv drøftelsen af forslaget.

I forhold til det løsningsforslag der er forelagt, er der primært bekymringer i forhold til:

 • faglige tilrettelæggelser
 • tilrettelæggelse i forhold til faglige koordinator
 • fokus på arbejdsmiljøet

Medarbejdernes forslag til alternativ organisering, hvor Træningsafdelingen er en selvstændig afdeling, blev ligeledes drøftet. Der var ikke stemning for dette forslag.

Uanset hvilken løsning, der vælges, vil der være udfordringer, som ledelsen skal løses. Dette er der fokus på.

Fra medarbejdersiden blev der spurgt til om stillingen som leder i henhold til lovgivning eller andet skal opslås. Det er der ikke krav om og på den baggrund har ledelsen besluttet, at Helle Rasmussen udnævnes i stillingen.

Fra medarbejdersiden er der et ønske om, at afdelingslederen for Forebyggelse, Rehabilitering og Træning har en baggrund som terapeut.

Fraværende: Pia Kornø og Inga Eriksen

Bilag

Til toppen


6. Høring - Periodevis aflastning


Resume

Sagsforløb: Fag-MED SV

I forbindelse med behandling af plan for Fremtiden Plejecentre har Ældreomsorgsudvalget ønsket muligheden for rullende aflastning beskrevet. Fagforvaltningen har fremlagt en beskrivelse af de overordnede rammer den 5. oktober 2017. Af beslutningsprotokollen fra mødet i Ældreomsorgsudvalget den 5. oktober 2017 fremfår det, at ”udvalget er positiv over for etablering af rullende aflastning for borgere med demens.

Udvalget ønsker, at behovet for opholdslængde og -hyppighed drøftes med relevante familier. Der sigtes mod at starte tilbuddet pr. januar 2018. Endelig beslutning træffes efter høring i MED-udvalget.”

Sagen sendes til høring i lokal-MED og Fag-MED.

Sagsfremstilling

I Brønderslev Kommune er der en del borgere med en demensdiagnose eller demenslignende symptomer og evt. i sammenhæng med sklerose, Parkinson eller hjerneskade som i stort omfang hjælpes og støttes i hverdagen af deres ægtefælle. Den raske ægtefælle påtager sig store omsorgs og plejeopgaver i dagligdagen, som gør det muligt for den syge at forblive i egen bolig.

Etablering af tilbud om periodevis aflastning for borgere med demens, vil give hjemmeboende borgere med demens mulighed for et aflastningsophold hver 6. uge. udnytte effekten set både fra den dementes og ægtefællens side, da den demente vil kunne opnå en form for genkendelighed med dette interval, og den raske vil opleve, at det giver aflastning i dennes hverdag.

Aflastningen opholdet strækker sig fra mandag til søndag, hvilket giver borgeren med demens mulighed for at for at falde til ro i de nye omgivelse og den pårørende/ægtefællen får mulighed for at tanke op.

Målgruppen for tilbuddet vurderes at være 8-10 borgere svarende til 1 aflastningsplads. Boligen kan med fordel placeres på Valdemarsgade. Når den første plads er besat med 6 borgere, kan det vurderes på ny, om der er grundlag for endnu en plads. Denne foreslås i givet fald placeret på Margrethelund.

Ældreområdet har udarbejdet et udkast til servicedeklaration for rullende aflastningspladser i Brønderslev Kommune og det forberedende arbejde har peget på at kalde tilbuddet periodevis aflastning.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at der udarbejdes høringsvar i lokal-MED og Fag-MED Sundhed og Velfærd

Økonomi

Aflastningspladsen til periodevis aflastning finansieres dels gennem afmelding af frit valgt i aflastningsperioden og dels gennem værdighedsmilliarden.

Beslutning

Ellen gav en kort baggrund inden udvalget drøftede punktet.

Det gøres opmærksom på, at det kan give udfordringer inden for Frit Valg i forhold til arbejdets tilrettelæggelse.

Fag MED Sundhed og Velfærd anbefaler, at der arbejdes videre med periodevis aflastning.

Fraværende: Pia Kornø og Inga Eriksen

Bilag

Til toppen


7. Udkast til Ældrepolitik


Resume

Sagsforløb: ÆO/Fag-MED SV/ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et udkast til ældrepolitik, som forelægges til høring.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har ikke en ældrepolitik, og derfor er der udarbejdet et udkast her til som ønsket af Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget. Ældrepolitikken er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor Ældrerådet, Ældreomsorgsudvalget, Handicaprådet, Centerråd, Bruger- pårørenderåd, interesseorganisationer, ledere og lokale MED-repræsentanter har været inddraget. På et cafémøde havde ovenstående interessenter mulighed for at komme med inputs til indholdet i ældrepolitikken. Ældreomsorgsudvalget havde sat den overordnede ramme for arbejdet: ”Et aktivt ældreliv - den der kan selv, skal selv” og godkendt temaerne: sundhed og forebyggelse på Ældreområdet, frivillige på Ældreområdet og tilbud til ældre.

Input fra Cafemødet danner baggrund udarbejdelsen af forslaget til høringsversionen af ældrepolitikken og en af de mange input har dannet grundlag for forslag om at ændre overskriften til: ”Et aktivt ældreliv – den, der kan selv, vil og skal selv”.

Ældrerådets formand har deltaget i administrationens bearbejdelse.

Ældrepolitikken skal danne trækkraft for arbejde og udvikling på ældreområdet. Kommunens Vision og værdier afspejles i politikken og værdighedspolitikken udmønter en række konkrete emner specifikt under ældrepolitikken.

Første udkast til ældrepolitikken forelægges nu til høring.

Tidsplan for hørings- og godkendelsesfasen:

Høring i Ældrerådet forud for høring

27. september

Høringsversion forelægges Ældreomsorgsudvalget

5 oktober

Offentlig høring

11.-20. oktober

Drøftelse i Direktionen

7. november

Drøftelse i Fag-MED

24. november

Forelægges Ældrerådet inden godkendelse

29. november

Forelægges Handicaprådet inden godkendelse

4. december (ændret til 14. november efter Handicaprådets ønske)

Godkendelse i Ældreomsorgsudvalget

7. december

Godkendelse i Økonomiudvalget

13. december

Godkendelse i Byrådet

20. december

Offentliggørelse af ældrepolitikken

22. december

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Fag-MED afgiver høringssvar på udkastet til ældrepolitikken.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Lone gav en kort baggrund for arbejdet med ældrepolitikken inden udvalget drøftede udkastet.

Fag MED Sundhed og Velfærd anbefaler ældrepolitikken.

Fraværende: Pia Kornø og Inga Eriksen

Bilag

Til toppen


8. Orientering om Arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder bl.a. arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaserets tilsyn inden for Børn og Kulturs område.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED for Sundhed og Velfærd har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til Easy for august 2017 til mødet oktober 2017. Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde har Arbejdstilsynet besøgt følgende steder:

Grønningen:

 • Grøn smiley

Siden sidste møde har Arbejdstilsynet ikke meldt, at de kommer på nye risikobaseret tilsyn indenfor Sundhed og Velfærd.

Andet:

AM-gruppen har gennemført Helbredskontrol for nattevagter. Rapporten er endnu ikke kommet, men er på vej.

Trivselsmåling 2017:

Vi gennemfører trivselsmåling for alle ansatte ved Brønderslev Kommune. Trivselsmålingen igangsættes den 13. november 2017 og løber til og med den 26. november 2017. Reminder sendes ud den 20. november, hvis ikke systemet har registreret en besvarelse. Trivselsmålingen er anonym.

Lederne modtager en samlet rapport for arbejdspladsen i løbet af uge 49-50. På baggrund af denne planlægger arbejdsmiljøgruppen et forløb, hvor der skal drøftes resultater, prioriteres indsatsområder og udarbejdes handleplaner.

SPARK:

SPARK er et gratis tilbud til de kommunale arbejdspladser om støtte og faglig sparring til udvikling af det psykiske arbejdsmiljø.

SPARKs primære målgruppe er TRIO/MED. Målet med SPARK-forløbet er, at TRIO/MED styrkes og klædes på til at gennemføre større eller mindre indsatser på arbejdspladsen. De byder ind med konkret forslag og ideer til forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø med udgangspunkt i kerneopgaven. Forløbene tilpasses de enkelte arbejdspladser og kan varierer i form og længde.

Der kan læses mere og ansøges via SPARKs hjemmeside www.sparkweb.dk

Beslutning

Ingen kommentarer til punktet.

Fraværende: Pia Kornø og Inga Eriksen

Bilag

Til toppen


9. Årshjul 2018


Resume

Forslag til datoer for møder i MED-organisationen i 2018 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HR har udarbejdet forslag til datoer for MED-organisationen i 2018. Der tages forbehold for ændringer, da det er det nye byråd, som skal godkende datoerne for mødekalenderen 2018 i forhold til det politiske system. Sker der ændringer her, kan det medføre ændringer i datoerne for MED-organisationen

HR indkalder via outlook, når alle MED-udvalg har godkendt forslaget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Pia Kornø og Inga Eriksen

Bilag

Til toppen


10. Gensidig orientering - herunder relevante emner til næste møde


Resume
 1. Udlejning af plejehjemspladser, der er lukket ned
 2. Læger på Plejecentre
Beslutning

Ad 1)

Byrådet har besluttet at genåbne de plejehjemspladser, der er lukket ned. Pladserne åbnes i takt med, der ansættes personale.

Ad 2)

Der er ansat 2 læger. Helle Nygaard på Hellevadlund og Elmehøj samt Vibeke Otten på dele af Støberiet. Muligvis en ny aftale på plads med en anden læge på Rosengården. Tiltaget får meget ros.

Ad 3)

PWC rapporten for Handicap og Psykiatri lukker ned nu. Opgaven i forhold til det fremtidige behov for botilbudspladser overgives til det nye Social- og Sundhedsudvalg.

Ad 4)

I forbindelse med struktur på Plejecenterområdet er der nu fremsendt tre nye scenarier til Ældreomsorgsudvalget, som sender stafetten videre til det nye udvalg.

De punkter, som ønskes fremhævet fra dagens møde er:

 • Punkt 5 - Høring i forhold til fremtidig organisering af Træning, Forebyggelse og Rehabilitering samt Aktivitetsområdet i Fagområdet Sundhed og Ældre
 • Punkt 6 - Høring - Periodevis aflastning

Fraværende: Pia Kornø og Inga Eriksen

Til toppen

Opdateret 30. november 2017