14. marts 2018

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Dagsorden

Dato: 14. marts 2018
Lokale: Mødelokale 272
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Inga Lillian Eriksen

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referater fra møderne den 24. november 2017 og 15. januar 2018.

Sagsfremstilling

Fag MED Sundhed og Velfærd anmodes om at godkende referaterne fra møderne:

 • 24. november 2017
 • 15. januar 2018

Referaterne er tidligere udsendt.

Beslutning

Vedr. referat fra 24. november 2017

Punkt 10:

Her ønskes en tilføjelse omkring eventuelle personalemæssige konsekvenser.

Vedr. referat fra 24. november 2017

Punkt 5:

- Formuleringen "Medarbejdernes forslag til alternativ organisering, hvor Træningsafdelingen er en selvstændig afdeling, blev ligeledes drøftet. Der var ikke stemning for dette forslag."

Her burde i stedet for, at der ikke var stemning for forslaget, stå beskrevet; "at medarbejdernes forslag til alternativ organisering, hvor Træningsafdelingen er en selvstændig afdeling, blev ligeledes drøftet. Det alternative forslag har tidligere i processen været vendt, men vurderes at skabe ubalance i søljerne".

- Drøftelsen omkring AMR's vilkår i ny organisering skulle også være med i referatet.

Fraværende: Inga Lillian Eriksen

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Sundhed og Velfærd


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd foreligger der referater fra følgende:

 • Plejecenterområdet
 • Hjemmesygeplejen
 • Træningsafdelingen
 • Frit valg
 • Handicapområdet
Beslutning

Referatet fra psykiatrien fra 11.12.2017 manglede - dette eftersendes.

Fraværende: Inga Lillian Eriksen

Bilag

Til toppen


4. Budgetproces og tidsplan for Budget 2019


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY/Fag MED

Med baggrund i Økonomiudvalgets drøftelser på mødet den 24. januar 2018 af budgetproces for budget 2019, har Økonomiafdelingen udarbejdet oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2019. Til orientering.

Sagsfremstilling

Med baggrund i Økonomiudvalgets drøftelser på mødet den 24. januar 2018 af budgetproces for budget 2019 har Økonomiafdelingen udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2019.

For at opnå balance på driften i budget 2019 i forhold til budget 2018 foreslås det, at fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere en reduktionspulje på minimum 0,75 %. Hvis der ønskes mulighed for en politisk prioritering, kan reduktionspuljen forøges - eksempelvis til 1,0 %, 1,3 % eller 1,5 %. Reduktionspuljen fordelt pr. udvalg fremgår af vedhæftede bilag: Budgetproces 2019.

Der er som sidste år mulighed for at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet heraf kan indregnes i budgettet. Dette kunne for eksempel være "strukturen på plejecenterområdet", "museumsområdet", "ændringer i skole- eller specialundervisningsstrukturen".

Stabsforvaltningen foreslår, atØkonomiudvalget

 • godkender budgetproces og tidsplan for budget 2019
 • tager stilling til størrelsen af reduktionspuljen, samt
 • træffer beslutning om, hvorvidt der er emner, der skal behandles udenfor budgetprocessen

Punktet behandles på Byrådets møde, den 28. februar 2018.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 14. februar 2018, pkt. 4:

Budgetproces og tidsplan indstilles godkendt.

Det indstilles, at processen igangsættes i fagudvalgene m.h.t. beskrivelse af reduktionsforslag på 1,5 %, endelig beslutning om størrelse sker efter strategi- og visionsseminar i april.

Strukturændringer indenfor skole, ældre og kulturområdet indstilles behandlet udenfor budgetprocessen.

Arne M Jensen var fraværende.

Beslutning

Henrik orienterede omkring budgetproces og tidsplan for Budget 2019.

Beskrivelserne forelægges fagudvalg og Økonomiudvalg i maj måned.

I budgetprocessen vægtes en høj inddragelse af medarbejderne. Der skal findes 1½% i besparelser, inden for Handicap, Psykiatri og Misbrug samt ældreområdet, mens sundhedsområdet er ønsket friholdt.

Forskellige forslag og indgange til besparelser blev drøftet.

Følgende blev fremhævet:

- Information skal sendes ud i god tid, så medarbejderne har mulighed for at få indflydelse. Indkomne forslag skal efterfølgende kvalificeres.

- Fristen for tilbagemeldinger er sidst i april

- Det er vigtigt at have fokus på positive formuleringer, på trods af at det er en besparelse.

- Husk at tandplejen også skal høres

- Der blev overvejet om der skal indkaldes til ekstraordinært MED møde.

Der blev ytret bekymring for den korte tidsfrist.

Fraværende: Inga Lillian Eriksen

Bilag

Til toppen


5. Principper for udlejning af tomme plejeboliger


Resume

Sagsforløb: Fag MED Sundhed og Velfærd, ÆO

Drøftelse og godkendelse af principper for udlejning af tomme plejecenterboliger som ældreboliger.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget har d. 9. november 2017 besluttet, at plejecenterboliger, der har stået tomme i mere end 3 måneder, ønskes udlejet som ældreboliger.

Fagforvaltningen har i den sammenhæng udarbejdet principper for den konkrete udmønting af denne beslutning.

Udkastet til principperne findes som bilag til dagsordenen sammen med en oversigt over kommunale plejeboliger i Brønderslev Kommune.

Principperne sendes til høring i Frit Valgs MED udvalg, Plejecenterområdets MED udvalg samt Fag MED Sundhed og Velfærd før de behandles i Ældreomsorgsudvalget. De afgivne høringssvar vil indgå, når materialet skal behandles i Ældreomsorgsudvalget.

Fagforvaltningen foreslår således, at Ældreomsorgsudvalget drøfter principperne i bilagene til dagsordenen og godkender, hvor der fremadrettet skal ske udlejning af tomme plejecenterboliger som ældreboliger efter de har stået tomme i tre måneder.

Økonomi

Der er ikke afsat anlægsbudget til etablering/genetablering på Ældreområdet. Økonomiafdelingen har herudover ingen bemærkninger.

Beslutning

Henrik orienterede omkring principperne for udlejning af tomme plejeboliger.

Der blev drøftet fordele og ulemper ved udlejning af tomme plejeboliger, herunder:

- Hvilke plejeboliger der kunne være attraktive som plejebolig.

- Hvilken indflydelse det kan få på personalets arbejdsopgaver.

- Om borgeren kan blive i boligen dvs om lejeboligen kan blive omkonverteret til en plejehjemsplads uden borgeren skal flytte ud af boligen.

Følgende forslag blev fremlagt:

- Første prioritet er at udvælge 1-2 plejecentre, hvor tomme boliger kan lejes ud, idet der herved opnås en samling af denne type pladser.

- Anden prioritet er at begrænse udlejning til 2-rums boliger.

Fraværende: Inga Lillian Eriksen

Bilag

Til toppen


6. Trivselsmåling for Sundhed og Velfærd


Resume

Orientering om overordnede resultater fra Sundhed og Velfærds trivselsmåling 2017.

Sagsfremstilling

Der er dannet trivselsrapporter, som er sendt ud i organisationen i løbet af december 2017. Arbejdet med trivselsmålingen er forankret i de lokale arbejdsmiljøgrupper.

Overordnet viser resultaterne fra 2017:

 • En svarprocenten på 77%.
 • Trusler om vold 18% (98 personer) og fysisk vold 17% (91 personer).
 • Mobning 7,6% (42 personer) 5,8% (32 personer) ved ikke.
 • Social kapital viser oplevelsen af tillid, retfærdighed og samarbejde i de forskellige relationer. På en skala fra 1-5, viser der sig høj social kapital med en score på 4.

Medarbejderne oplyste, at de 3 ting de gerne ville arbejde videre med var:

 • Relation til kollegaer i afdelingen 32%
 • Indflydelse 24%
 • Tilgang til opgaver 17%

Trivselsrapporten for Sundhed og Velfærd er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Henrik orienterede omkring den samlede trivselsmåling for sundhed og velfærd 2017.

Resultaterne fra trivselsmålingen ser overordnet fornuftige ud. Sundhed og Velfærd ligger, inden for den sociale kapital, tæt på kommunens samlede gennemsnit.

De forskellige udslagspunkter i trivselsmålingen blev drøftet. Herunder:

- Indflydelse på forandringer og arbejdsopgaver, hvad er vilkår i arbejdet og hvor er mulighederne for indflydelse.

- Mobning, hvordan håndteres mobning og hvordan kan man forebygge mobning.

- Hændelser om trusler om vold og fysisk vold.

Der blev efterspurgt evaluering af trivselsmålingen som metode samt afgivet forslag til forbedringer. Evaluering af trivselsmålingen bliver drøftet på Hoved MED til juni.

Fraværende: Inga Lillian Eriksen

Bilag

Til toppen


7. Helbredskontrol af nattevagter 2017


Resume

FAG MED Sundhed og Velfærd orienteres om Helbredskontrol 2017 for nattevagter.

Sagsfremstilling

Helbredskontrollen er gennemført af AM-Gruppen. Helbredskontrollen er gennemført på 12 nattevagter.

Opgaven har omfattet:

 • Infomøde afviklet d. 30. august.
 • Gennemførelse af helbredskontrolsamtale, herunder måling af blodtryk, kolesterol, blodsukker, BMI, taljemål og fedtprocent.
 • Notat til virksomheden med konklusion og anbefalinger.

AM-Gruppen konkluderer:

Med udgangspunkt i resultaterne fra helbredskontrollen og den lægefaglige vurdering, konkluderer AM-Gruppen, at der blandt de undersøgte medarbejdere er en generel tilfredsstillende sundheds- og helbredstilstand. Dog blev 4 medarbejdere opfordret til at søge egen læge for nærmere diagnostisk udredning.

AM-Gruppen anbefaler, at virksomheden:

 • Fortsat tilbyder nat - og skifteholdsarbejdere helbredskontrol minimum hvert 3. år.
 • Fortsat tilbyder nyansatte natarbejdere og skifteholdsarbejdere med natarbejde helbredskontrol, når de ansættes.
 • Har procedure for natarbejde for seniormedarbejdere med mere en 10 års natarbejde.
 • Har fokus på planlægning af natarbejdet ud fra gældende anbefalinger:
  • Risikoen for ulykker stiger jo længere tid, man arbejder i træk. Derfor er den samlede risiko for ulykker større, hvis man har 12–timers vagter end 8-timers vagter. Det gælder også, når man kører hjem efter arbejde. Derfor er det også hensigtsmæssigt at der kun planlægges 3 nattevagter i streg.
  • Begrænser afvigelser fra den planlagte vagtplan.
  • Informerer i god tid om afvigelser, så medarbejderne kan planlægge deres fritid.
  • Begrænser udsættelsen for skarpt blåt/hvidt lys om natten.
 • Tilbyder information om livsstilsfaktorernes betydning for fremme af sundhed ved nat- og skifteholdsarbejde, herunder rådgivning og vejledning i forhold til kost, motion og rygning.
Beslutning

Orientering omkring helbredskontrol af nattevagter.

Resultaterne blev drøftet og det blev bemærket at en stor procentdel blev sendt videre til egen læge.

Der var ikke så mange nattevagter som ønsket der tog imod tilbuddet om helbredskontrol.

Fremadrettet er det vigtigt at have fokus på at gøre helbredskontrollen mere attraktiv og relevant, således at flere tager imod tilbuddet om helbredskontrol.

Fraværende: Inga Lillian Eriksen

Bilag

Til toppen


8. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder bl.a. arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn inden for Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED for Sundhed og Velfærd har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til Easy for november 2017 til februar 2018. Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde har Arbejdstilsynet besøgt følgende steder:

 • Cassiopeia og Lundagervej - Arbejdstilsynet har meldt at de kommer på nyt Risikobaseret tilsyn begge steder.

Siden sidste møde har Arbejdstilsynet meldt, at de kommer på nye risikobaseret tilsyn indenfor Sundhed og Velfærd følgende steder:

 • Cassiopeia
 • Lundagervej
 • Brandur Alle' 5

Følgende er tidligere meldt men endnu ikke besøgt:

 • Valdemarsgade
 • Hjemmesygeplejen
 • Stenumgaard

Arbejdsmiljødage 21. og 22. marts:

Sidste frist for tilmelding er 16. marts.

Onlineat:

Fra årsskiftet skal danske virksomheder svare digitalt, når de fx skal fortælle Arbejdstilsynet, hvordan de har efterkommet et påbud, eller ønsker at svare på en skriftlig høring om en påtænkt afgørelse. Dette skal ske gennem Arbejdstilsynets selvbetjeningsløsning OnlineAt.

Sådan gør vi:

 • Arbejdsmiljøkonsulenten på området sender afgørelser modtaget fra AT samt blanket til underskrivning ud til den berørte afdeling.
 • Afdelingen udarbejder tilbagemelding om, hvordan arbejdsmiljøproblemet er løst. Samtidig udfyldes blanketten, hvor AMR og leder skriver under på, at arbejdsmiljøgruppen er orienteret om, hvordan arbejdsmiljøproblemet er løst.
 • Afdelingen sender tilbagemelding og blanket retur til arbejdsmiljøkonsulenten, hvorefter der sendes en tilbagemelding til AT via OnlineAt.

Kampagne: Gør det nu - anmeld arbejdsulykker:

Omkring halvdelen af alle arbejdsulykker i Danmark bliver aldrig anmeldt. Derfor vil en ny kampagne - ”Gør det nu - anmeld arbejdsulykker” - sætte fokus på anmeldelse af arbejdsulykker.

Kampagnen er et samarbejde mellem arbejdsmiljørådet, Arbejdstilsynet, de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, Videncenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmarkeds Erhvervssikring. Læs mere om anmeldelserne og arbejdsulykker her: https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsulykker/anmeldelse/goer-det-nu-anmeld-arbejdsulykker?utm_source=Arbejdsmili%C3%B8web.dk&utm_campaign=85a06ba82c-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_28&utm_medium=email&utm_term=0_07aa3606ba-85a06ba82c-20338941

Oplæg til ledere, AMR og TR (Trioen) om forebyggelse af vold, den 12. juni. 9.00-10.30:

Oplægget sætter fokus på et udsnit af de tiltag, metoder og indsatser, som erfaringsmæssigt kan bidrage positivt til voldsforebyggelse. Det handler blandt andet om borgerinddragelse, trygheds- og risikovurderinger samt systematisk læring efter volds- og trusselsepisoder.

Målet er at identificere volden, forebygge overgrebene og håndtere situationerne, når de opstår. Og det handler både om at sikre de ansatte et godt arbejdsmiljø og at sikre borgerne en god service/et godt liv.

Oplægsholder: Bjarne Møller leder af "Projekt Vold som Udtryksform" www.voldsomudtryksform.dk.

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø.

Bilag omkring arbejdsulykker bliver sendt sammen med referatet.

Fraværende: Inga Lillian Eriksen

Bilag

Til toppen


9. Gensidig orientering - herunder relevante emner til næste møde.


Beslutning

Orintering omkring:

- KMD nexus, opdatering, ligger ved organisationerne og der kommer svar i løbet af få dage.

- Træningsafdelingen,

VUM, fungerer stadig ikke optimalt - hører til på Lokal MED møder

Høring på "7-hverdage", lovforslag ikke besluttet endnu. Bliver forslaget besluttet handles og planlægges derudfra.

- Ny Sundhedsprofil

Underbejdet for hver kommune, særskilt for børn og unge. Generelt er det nedadgående fra 2013 til 2017 på alle parametre, pånær alkohol indtag.

Der er mange relevanter informationer i forhold til at udarbejde ny sundhedsaftale.

Der kan læses mere på hjemmesiden http://www.danskernessundhed.dk/

De 3 vigtigste ting at fremhæve fra mødet er:

1. Trivselsmåling 2017

2. Helbredskontrol af nattevagter

3. Udlejning af tomme plejeboliger

Fraværende: Inga Lillian Eriksen

Til toppen

Opdateret 23. marts 2018