11. juni 2018

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 11. juni 2018
Lokale: Mødelokale 272
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende:

Louise Christensen var suppleant for Line Lillelund

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra Fag MED mødet den 14. marts 2018.

Sagsfremstilling

Fag MED Sundhed og Velfærd anmodes om at godkende referatet fra mødet:

 • 14. marts 2018

Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Fraværende:

Louise Christensen var suppleant for Line Lillelund

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Sundhed og Velfærd


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd foreligger der referater fra følgende:

 • Hjemmesygeplejen
 • Frit Valg
 • Handicapområdet
 • Rusmiddel og psykiatri
 • Tandplejen
Beslutning

Referaterne er taget til efterretning.

Der er kommet flere forslag ind til reduktionspuljen, hvilket er positivt. Forslagene bliver samlet sammen når fristen for indsendelse er udløbet.

Bilag

Til toppen


4. Valg af ny næstformand - Fag MED Sundhed og Velfærd


Resume

Medarbejdersiden i Fag MED Sundhed og Velfærd bedes udpege næstformand til udvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med nyvalg til MED-organisationen fra 1. juni 2018 skal der udpeges næstformand til Fag MED Sundhed og Velfærd.

Beslutning

Ny næstformand er blevet valgt af medarbejdersiden. Valget faldt på Lene Svenningsen. Tillykke.

Fraværende:

Louise Christensen var suppleant for Line Lillelund

Til toppen


5. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018


Resume

Sagsforløb: MED for Sundhed og Velfærd

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018. Der forventes samlet set et driftsoverskud, der er 5,8 mio. kr. større end det forventede på 45,5 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen for første kvartal 2018 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 5,8 mio. kr. i form af mindreudgift/merindtægt i forhold til budget 2018. Der er oprindelig budgetteret med et overskud på 20,5 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.

Finansieringssiden viser en forventet merindtægt på 5,5 mio. kr., og årsagen dertil er en forventet mindre midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Der er budgetteret med 9,0 mio.kr., og der forventes en regulering på 6,3 mio. kr. Derudover er der 2,8 mio. kr. i indtægter fra jordsalg, som der ikke er budgetteret med.

Driftsområderne er under ét stort set i balance. På de enkelte udvalg er der dog afvigelser. På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er der samlet set et forventet mindreforbrug på 14,2 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til forsikrede ledige. På Social- og Sundhedsudvalget forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 6,6 mio. kr., som hovedsageligt vedrører tomme pladser på området. Ældreomsorgsudvalgets forventede afvigelse er et merforbrug på 2,3 mio. kr., som primært dækker over merudgifter på sygeplejen samt mindreudgifter på øvrige områder. I merforbruget på de 2,3 mio. kr. er indregnet Byrådets tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. (BY 25.04.18).

På det samlede børn- og ungeområde forventes der et merforbrug på i alt 6,5 mio. kr., som er fordelt med 5,0 mio. kr. på Børne- og familieområdet samt 1,5 mio. kr. på UngeCentret. En forventet afvigelse på dette niveau betyder, at udgifterne på børn- og ungeområdet totalt falder yderligere i 2018 i forhold til 2017 udgiftsniveau.

Direktionen den 24. april 2018

Direktionen udtrykker tilfredshed med, at det totale driftsbudget forventes at blive overholdt.

Selv om der fortsat er budgetudfordringer på området for udsatte børn og unge, hæfter Direktionen sig ved, at udgifterne til udsatte børn og unge fortsat udvikler sig i den rigtige retning, og udgifterne på området i 2018 ser ud til at blive mindre end i 2017. Direktionen anbefaler, at der på begge områder fortsat skal være fokus på at minimere udgifterne, bl.a. ved hjælp af Varige Spor og Investeringsindsatsen på UngeCentret.

Direktionen hæfter sig desuden ved, at der er udfordringer for sygeplejen samt på handicap/psykiatriområdet og vil have særlig fokus på disse områder fremadrettet.

Økonomiudvalget den 23. maj 2018

Indstilles godkendt.

Udvalgene opfordres til at tage initiativer til minimering af forventede underskud.

Beslutning

Henrik orienterede omkring budgetopfølgning 1. pr. 31. marts 2018.

Følgende blev drøftet:

- Det nye budgetopfølgningsmateriale med enklere tekst og flere grafiske beskrivelser fungerer godt.

- På Ældreomsorgsudvalgets område forventes et merforbrug på sygeplejen. Merudgiften skyldes en betydelig stigning i opgaverne og dermed i det visiterede antal timer i løbet af det seneste år.

- På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes en merudgift, idet det ikke er muligt at opnå indtægter svarende til det budgetterede. Desuden vil der være en udgift til etablering af de sikrede pladser indenfor psykiatrien, idet kommunerne ikke har fået penge fra staten svarende til de faktiske udgifter.

Bilag

Til toppen


6. Budget 2019 - forslag til reduktionspulje.


Resume

Sagsforløb: MED for Sundhed og Velfærd

Forslag til reduktionspulje udsendes til høring.

MED for Sundhed og Velfærd anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område samt at fremkomme med eventuelle andre forslag der kan indgå i reduktionspuljen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet at udsende de forslag til reduktionspuljer, der er indkommet fra fagudvalgene, til høring i relevante råd, nævn og udvalg.

Økonomiudvalget understreger, at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag eller til prioriteringen af disse.

Ligeledes er den endelige politiske beslutning om størrelsen af den samlede reduktionspulje udskudt til efter sommerferien.

Økonomiudvalget opfordrer høringsparterne til at fremkomme med eventuelle andre forslag der kan indgå i reduktionspuljen.

Fristen for indsendelse af høringssvar er 01. august 2018.

Beslutning

Henrik orienterer omkring budget 2019 - forslag til reduktionspulje.

Følgende blev drøftet:

- Der er stadig mulighed for at indsende forslag til reduktioner fra lokalMED-udvalgene. De indkomne forslag samles i løbet af juni måned, og indarbejdes i det samlede katalog over forslag, som går videre til politisk behandling efter sommerferien.

- Ældreomsorgsudvalget er kommet med ekstraforslag om at lukke 8 pladser på Kornumgaard og omdanne dem til ældreboliger.

- Ældreomsorgsudvalget foreslår at de plejeboliger der bliver omdannet til ældreboliger bliver samlet i afsnit for sig selv og serviceres af Frit Valg.

-Forslag om ændring af plejeboliger til ældreboliger på Hellevadlund samt etablering af træningscenter, i forslaget hentes inspiration fra Mou træningscenter. Organiseringen af de terapeuter der skal udføre træningsopgaven blev fremhævet, herunder muligheden for faglig sparring og samarbejde med kommunes øvrige terapeuter.

- Forslag om sammenlægning af Thorvaldsensvej 12 og 14, som er et tilbud fra henholdsvis handicap og psykiatri. Dette vil betyde at de 2 målgrupper med forskellige udfordringer og behov blandes og man her skal have fokus på motivationsarbejdet og praktisk organisering fx forskellige åbningstider for de 2 målgrupper.

- Forslag om reduktion i medarbejdertimer i støtte- og kontaktpersonordningen (SKP), her ytres en bekymring for om det forebyggende arbejde hos borgerne mindskes, dog viser erfaringer fra nabokommunerne at det er muligt.

Fraværende:

Louise Christensen var suppleant for Line Lillelund

Bilag

Til toppen


7. Omlægning af Cassiopeia og Stenumgård


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS/Fag MED Sundhed og Velfærd

Til orientering.

Byrådet vedtog den 20. december 2017 at, der skal ske en omlægning af botilbuddet Cassiopeia og Stenumgård.

Sagsfremstilling

Beslutningen i Byrådet indebærer, at botilbuddet Cassiopeia på Handicapområdet lukkes, og at bygningen som dette botilbud benytter, overføres til Sundheds- og Ældreområdet. Samtidig åbnes et nyt botilbud til Cassiopeias målgruppe i en del af bygningen på Stenumgård. Stenumgård overføres således delvist til Socialområdet. Der sker derved en reduktion af pladser fra 18 til 10, hvilket svarer til den nuværende og forventede belægning.

Den anden del af bygningen på Stenumgård skal indtil videre fortsat anvendes til aflastningspladser på Sundheds- og Ældreområdet. Der vil samtidig åbne nye aflastningspladser på en del af Margrethelund. Der vil således være udgifter forbundet med at have aflastningspladser to steder i kommunen. Endvidere er det muligt, afhængig af flytteprocessen, at der skal være et midlertidigt stop for indtag til aflastning, hvilket vil få betydning for betaling af færdigbehandlede patienter til regionen. Der gøres endvidere opmærksomt på, at hvis Ældreområdet fortsat skal have aflastning i den del af Stenumgård, der ikke skal benyttes af Handicapområdet, vil den forventede besparelse på 1 mio. kr. ikke opnås fuldt ud.

Der vil ligeledes være udgifter forbundet med flytningen af borgerne og ombygning og renovering af lokaler.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget godkender, at:

 • Cassiopeia lukkes som botilbud ultimo 2018. Datoen udmeldes senest 3 måneder inden lukning,
 • at der åbnes et nyt tilbud, godkendt af Socialtilsyn Nord, på Stenumgård til de nuværende beboere på Cassiopeia,
 • at aflastningspladser og genoptrænings-/rehabiliteringspladser på Stenumgård delvis flyttes til Margrethelund, og at der indtil videre fortsat skal være aflastningspladser i den ene del af bygningen på Stenumgård, samt
 • at der bliver åbnet for en intern flytteproces på Margrethelund.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har på nuværende tidspunkt ikke foretaget de samlede økonomiske konsekvensberegninger. Der er ikke afsat særskilt budget til ovenstående. Derudover opnås den forventede besparelse på 1 mio. kr. ikke fuldt ud på Ældreområdet.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 11. april 2018, pkt. 5:

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Beslutning

Henrik orienterede omkring omlægningen af Cassiopeia og Stenumgård.

Omlægningen gennemføres omkring årsskiftet. Der er lavet en projektgruppe som varetager organiseringen og planlægningen omkring omlægningen.

Fraværende:

Louise Christensen var suppleant for Line Lillelund

Til toppen


8. Ombygning af 2 fløje på Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY/Fag MED Sundhed og Velfærd

Til orientering.

Sagsfremstilling

I budget 2018 er der afsat 0,3 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 til ’Projektering og renovering af Margrethelund’. Der fremgår videre følgende af budgetaftaleteksten: ’Med henblik på ombygning/renovering af Margrethelund igangsættes udarbejdelse af byggeprogram, som tager hensyn til såvel at sikre plejeboliger til borgere med begrænset økonomisk formåen, som at sikre kommunen økonomisk overkommelige aflastningspladser.’

Med henblik på at påbegynde udarbejdelse af byggeprogram foreslås de 0,3 mio. kr. frigivet. Det forudsættes i forlængelse af budget 2018, at der ombygges 2 fløje på Margrethelund svarende til 24 boliger. Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til fremtidig målgruppe i de ombyggede boliger, herunder om antallet af boliger skal fastholdes, eller om der skal bygges om til færre og større boliger.

Det forudsættes, at der indføres et visitationsstop til Margrethelund, med henblik på at sikre, at de 2 fløje er tomme, når ombygningen skal påbegyndes. Ombygningen koordineres med den allerede besluttede omflytning mellem Stenumgård og Cassiopeia. Ombygningen forventes i overensstemmelse med budget 2018 at kunne påbegyndes i 2019.

Den foreslåede igangsætning af ombygning flugter med den aftale, som blev indgået på politisk møde den 14. marts 2018, hvor igangsætning af ombygning af Margrethelund, etablering af rehabiliteringscenter på Hellevadlund samt udlejning af plejecenterboliger, der har stået tomme i mere end tre måneder, blev drøftet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, hvordan de ombyggede boliger skal anvendes fremover, samt at der indføres visitationsstop til Margrethelund.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår desuden, at Byrådet godkender frigivelse af 0,3 mio. kr. til udarbejdelse af byggeprogram for ombygning af Margrethelund.

Økonomi

I anlægsbudgettet er der afsat 0,3 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 til Projektering og renovering af Margrethelund.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 11. april 2018, pkt. 4:

Udvalget indstiller til Byrådet,

 • at Byrådet frigiver 0,3 mio.kr. til udarbejdelse af et konkret projekt for ombygning af Margrethelund,
 • at der ombygges 2 fløje, hvor de 24 boliger ombygges til 16 boliger, hvorved antallet af almindelige plejehjemspladser bevares på Margrethelund,
 • at det undersøges, om der kan laves en samlet faseopdelt ombygning, som sikrer at grundkapitalindskud for det samlede byggeri alene bliver 10%,
 • at der indføres visitationsstop til Margrethelund,
 • at der optages drøftelse med Danske Diakoner med henblik på at omdanne 16 plejehjemspladser på Kornumgård til tryghedspladser,
 • at der efterfølgende tages stilling til, hvilket boligselskab der skal stå for ombygningen.

Udvalget ønsker undersøgt, om der er ældre borgere i eget hjem, som kan profitere af et kort ophold på en plads, og som efterfølgende kan komme tilbage til eget hjem. Baggrunden er ønsket om at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehuset for de +80 årige.

Økonomiudvalget, 18. april 2018, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Visitationsstoppet forudsættes omfattende de 2 fløje, der skal ombygges.

Det anbefales, at renovering foretages i regi af kommunes eget boligselskab.

Karsten Frederiksen kan ikke gå ind for, at der kun optages drøftelser med Kornumgård omkring tryghedspladser.

Steen Søgård indstiller fagforvaltningens forslag.

Byrådet, 25. april 2018, pkt. 7:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Byrådet ønsker - efter følgende afstemning - evt. tryghedspladser udbredt på de plejehjem i hele kommunen, hvor det er muligt

 • For 14
 • Imod 11 (A)
 • Hverken for eller imod 2 (J)

J tilslutter sig forvaltningens indstilling.

Beslutning

Henrik orienterede omkring ombygning af 2 fløje på Margrethelund.

Det er 2 ud af ialt 6 fløje på Margrethelund der skal ombygges. De nuværende 24 boliger ombygges til 16 større boliger.

Fraværende:

Louise Christensen var suppleant for Line Lillelund

Til toppen


9. Handicap og Psykiatris opsummering af resultatet af samarbejdet med Konsulentfirmaet PriceWaterHouseCoopers (PwC)


Resume

Sagsforløb: SS/Fag MED Sundhed og Velfærd

Til orientering.

Handicap og Psykiatris opsummering af resultatet af samarbejdet med Konsulentfirmaet PriceWaterHouseCoopers (PwC) og forslag til det videre arbejde med tilpasning af strukturen på Handicap- og Psykiatriområdet.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen Sundhed og Velfærd har i et godt og konstruktivt samarbejde med Konsulentfirmaet PriceWaterHouseCoopers i 1. halvår 2016 gennemført en analyse af det specialiserede voksenområde i Brønderslev Kommune. Analysens formål har været at afdække og beskrive omstillings- og effektiviseringsmuligheder på området for voksne med særlige behov. På baggrund af denne analyse har der i 2017/2018 været arbejdet på at udarbejde ”Rapport om strategi for det fremtidige botilbudsområde”. I denne rapport anbefales det, at der på botilbudsområdet skal arbejdes med en omstrukturering af botilbuddene på Handicap og Psykiatri.

Den samlede anbefaling er baseret på, at alle borgere sikres mulighed for at få den bedst mulige støtte i forhold til den enkeltes konkrete støttebehov. Der er fokus på at yde den mindst indgribende støtte – og samtidig er fokus på progression og/eller fastholdelse af funktionsniveau i størst muligt omfang.

Fagforvaltningen og PwC er enige om, at tilrettelæggelsen af tilbuddene fremadrettet som en trappestruktur, er den rette tilgang. Jo højere op ad trappen et tilbud er placeret, jo større støttebehov dækker det hos borgerne. Trappestrukturen er således et billede på en stigende dækning i forhold til støttebehov. Ved tilrettelæggelsen af de fremtidige tilbud efter trappe-modellen er det nu forsøgt at lave en ny model med flere trappetrin, hvor tilbuddene lægger sig tættere på hinanden, så det viser en klar og sammenhængende model i forhold til borgernes støttebehov. Med flere trin på trappen skabes der større mulighed for at dække mere præcise støttebehov.

Af omtalte rapport fremgår en række anbefalinger for de enkelte tilbud. Der er defineret en ”bølgestrategi” med bølger for, hvordan målet kan opnås over tid med højde for, at der er en række indbyrdes afhængigheder. Med bølgestrategi menes, at anbefalingerne samles under forskellige bølger som udrulles efter hinanden. Dette fordi delmålene/delprojekterne ofte er afhængige af hinandens processer, hvorfor de ikke alle kan iværksættes på samme tid.

For at kunne sikre det optimale beslutningsgrundlag for den endelige tilrettelæggelse af tilbuddenes målgrupper og antal pladser, er det ifølge PwC væsentligt, at der sker en kortlægning/analyse af den forventede fremtidige tilgang til de enkelte former for botilbud. I denne kortlægning/analyse er UngeCentret og Visitationen vigtige samarbejdspartnere, da de er en naturlig del af ”fødekæden” til kommunens tilbud.

Fagforvaltningen vurderer endvidere, at en kortlægning/analyse er vigtig at få gennemført, da der allerede på nuværende tidspunkt er sket ændringer i de behov, som er skitseret i rapporten. Ligeledes er et vigtigt opmærksomhedspunkt, at nogle af forslagene og besparelserne omtalt i rapporten først vil kunne indfries om en årrække. Der skal således udarbejdes et analysegrundlag i samarbejde mellem Myndighedsområdet og Handicap- og Psykiatriområdet, som nærmere skal belyse, de mulige besparelser på såvel kortere som længere sigt.

PwC rapporten giver således en retning på, hvordan botilbudsområdet skal se ud fremadrettet, men den fremtidige struktur er afhængig af, at der træffes en række politiske beslutninger om, hvordan strukturen endeligt skal udformes. Samtidig er det afgørende for den fremtidige struktur, at der foretages anlægsinvesteringer, som fører til fremtidige driftsbesparelser.

Fagforvaltningen foreslår, med afsæt i rapportens anbefalinger og Byrådets efterfølgende politiske beslutning den 20. december 2017 om åbning af nyt botilbud på Stenumgård, at den første bølge i bølgestrategien bør omfatte en lukning af botilbuddet Cassiopeia og oprettelse af nyt godkendt tilbud på Stenumgaard, en sammenlægning af de to opgangsfællesskaber på Thorvaldsensvej til ét opgangsfællesskab under Psykiatrien og udarbejdelsen af den tidligere omtalte kortlægning/analyse af behov og den forventede fremtidige tilgang til de enkelte former for botilbud.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget

 • Tager til efterretning, at samarbejdet med PwC er afsluttet.
 • Godkender at Fagforvaltningen iværksætter første bølge i bølgestrategien for det fremtidige botilbudsområde, bestående af en lukning af botilbuddet Cassiopeia og oprettelse af nyt godkendt tilbud på Stenumgaard, en sammenlægning af de to opgangsfællesskaber på Thorvaldsensvej til ét opgangsfællesskab under Psykiatrien og udarbejdelsen af en kortlægning/analyse af behov og den forventede fremtidige tilgang til de enkelte former for botilbud.
 • Drøfter om der skal afsættes anlægsmidler til opnåelse af fremtidige driftsbesparelser i budget 2019.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 17. maj 2018, pkt. 9:

Fagforvaltningens forslag 1 og 2 godkendt. Udvalget noterer sig, at der er behov for at få tilpasset nogle af forslagene i PWC-rapporten, inden de fremlægges til endelig beslutning.

Udvalget er positive overfor investering i driftsbesparelser, men ønsker konkrete forslag fremlagt til brug for budget 2019.

Beslutning

Henrik orienterede omkring resultatet af samarbejdet mellem Handicap og Psykiatri og Konsulentfirmaet PriceWaterHouseCoopers (PwC) omkring tilpasning af strukturen på Handicap- og Psykiatriområdet.

Der er udarbejdet en "bølgestrategi" som definerer rækkefølgen, for udrulning af de anbefalinger der er udarbejdet for de enkelte tilbud.

Flere tiltag er allerede effektueret (1.bølge) herunder omlægning af Cassiopeia og Stenumgård samt modellen for Thorvaldsensvej.

Andre af de foreslåede anbefalinger kræver nærmere undersøgelse og justering inden de kan iværksættes.

Fraværende:

Louise Christensen var suppleant for Line Lillelund

Bilag

Til toppen


10. Årlig arbejdsmiljødrøftelse Fag MED


Resume

Fag MED Sundhed og Velfærd bedes drøfte hvilke fokuspunkter, der skal prioriteres inden for de valgte emner til årlig arbejdsmiljødrøftelse. Herudover skal Fag MED sørge for, drøftelsen formidles videre til Lokaludvalgene/Personalemøderne med MED-Status under Fag MED.

Sagsfremstilling

Der skal årligt gennemføres lovpligtig arbejdsmiljødrøftelse.

Målet med at arbejde systematisk med den årlige arbejdsmiljødrøftelse, er at sikre at drøftelsen bliver udført og handlet på i alle led i Brønderslev Kommune.

Hoved MED besluttede på sit møde, den 23. marts 2018, at emnerne for den årlige arbejdsmiljødrøftelse 2018 skulle være følgende:

 • Sygefravær med fokus på nærvær og den forebyggende indsats.
 • Psykisk arbejdsmiljø, herunder fx stress, vold, mobning eller høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Emnerne blev valgt indenfor temaerne i HR Strategien og i Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet.

Ud fra emnerne bedes Fag MED Sundhed og Velfærd drøfte, hvilke fokuspunkter der skal prioriteres.

Fag MED skal sørge for, at drøftelsen formidles videre til Lokaludvalgene/Personalemøderne med MED-status, som har til opgave at aftale, hvilke konkrete tiltag, der skal iværksættes og hvordan de kan gennemføres. Aftalerne skal fremgå skriftligt fx gennem referatet fra mødet eller via skemaet i Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet.

Der kan hentes inspiration i Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet på www.ansatibronderslev.dk.

Beslutning

Henrik orienterede omkring årlig arbejdsmiljødrøftelse.

Der blev drøftet forskellige relevante fokusområder inden for de 2 valgte emner for årets arbejdsmiljødrøftelse. Herunder et styrket fokus på nærvær, fastholdelse af langtidsfriske samt større opmærksomhed og synlig forebyggelse af høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Fag MED skal sørge for at drøftelsens formidles videre til Lokaludvalgene/Personalemøder med MED- status. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse gennemføres herefter på lokal MED niveau hvor TRIO'en spiller en aktiv rolle i udførelsen.

For videre hjælp og inspiration kan arbejdsmiljøkonsulenterne (Gitte og Mia) kontaktes.

www.ansatibronderslev.dk kan man i Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet i Brønderslev kommune, læse mere omkring årlig arbejdsmiljødrøftelse.

Fraværende:

Louise Christensen var suppleant for Line Lillelund

Bilag

Til toppen


11. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder bl.a. arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn inden for Sundhed og Velfærd

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde I Fag MED for Sundhed og Velfærd har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til Easy for februar 2018 til april 2018. Af Statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde har Arbejdstilsynet besøgt følgende steder:

 • Hjemmesygeplejen og Frit Valg i Hjallerup, gul smiley pga Afgørelse uden handlepligt
 • Rosengården, på baggrund af ulykke, gul smiley pga Afgørelse uden handlepligt
 • Hjemmesygeplejen og Frit Valg i Hjallerup, 1. besøg uanmeldt 2.besøg anmeldt
 • Cassiopeia,1. besøg uanmeldt 2.besøg anmeldt
 • Lundagervej, 1. besøg uanmeldt 2.besøg anmeldt
 • Brandur Alle' 5, der kommer supplerende tilsyn
 • Nordstjernen, der kommer supplerende tilsyn

Følgende er meldt, men ikke besøgt:

 • Valdemarsgade, tidligst 21/5 2017
 • Stenumgaard, tidligst 21/5 2017

Forflytningspolitikken:

Brønderslev kommunes forflytningspolitik er 11 år gammel og der er sket flere ændringer i arbejdets udførsel siden da. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal revidere den eksisterende forflytningspolitik. 1. møde i arbejdsgruppen blev afholdt den 4. juni.

Retningslinjer for fysisk og psykisk vold:

Afsnit omkring politianmeldelse og skemer for anmeldelse er lagt på www.ansatibronderslev.dk under fanen "fysisk og psykisk vold".

Justeret tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø:

En ændring af arbejdsmiljøloven betyder, at Arbejdstilsynet får ret til at gennemføre uovervågede samtaler med ansatte i forbindelse med tilsyn vedr. det psykiske arbejdsmiljø, gældende pr. 1.juli 2018.

Metoder Mod Vold:

Den digitale værktøjskasse www.metodermodvold.dk er nu gået i luften.

Metoder Mod Vold er målrettet TRIO/MED på arbejdspladser, der arbejder med borgere med særlige problemstillinger og udadreagerende adfærd. Værktøjskassen er tænkt som inspiration og er baseret på en række videoer, der viser i praksis, hvordan forskellige arbejdspladser arbejder med en vifte af metoder og tilgange som fx low arousal. Metoder Mod Vold er et overenskomstprojekt fra O.15 med KL, FOA, SL, Socialrådgiverne, 3F ogSundhedskartellet.

Listen over metoderne er ikke udtømmende, men har et fællestræk: Beskyttelsen af medarbejdere mod vold og trusler er mest effektiv, når den sker igennem respekt og hensyntagen til borgerens trivsel. Den røde tråd er således, at jo mere den enkelte borger har kontrol over eget liv og oplever respekt og hjælp til egen mestring, desto mindre er risikoen for, at borgeren bliver frustreret og tyer til vold som udtryksform.

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø.

Fraværende:

Louise Christensen var suppleant for Line Lillelund

Bilag

Til toppen


12. Gensidig orientering - herunder relevante emner til næste møde


Beslutning

Gensidig orientering:

- Der er stadig forhandling igang omkring superbrugere til Nexus, som forhåbentlig snart kan afsluttes.

- Forhandlinger omkring ny aftale med FOA er afsluttet.

- Der er afholdt 1. samtale til ny sundheds- og ældrechef.

Punkter der skal fremhæves fra dagens møde:

- Ny næstformand

- Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Fraværende:

Louise Christensen var suppleant for Line Lillelund

Til toppen

Opdateret 12. december 2018