12. december 2018

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 12. december 2018
Lokale: Mødelokale 272
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende:

Ellen Lykke, Pia Kornø, Louise K.Christensen og Maiken Ringberg Stougaard

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra Fag MED mødet den 12. september 2018 samt ekstraordinært Fag MED møde den 22. november 2018.

Beslutning

Referaterne er godkendt.

Fraværende:

Ellen Lykke, Pia Kornø, Louise K.Christensen og Maiken Ringberg Stougaard

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Sundhed og Velfærd


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd foreligger der referater fra følgende:

 • Hjemmesygeplejen
 • Tandplejen
 • Socialpsykiatrien
 • Handicap
 • Forebyggelse, rehabilitering og træning
Beslutning

Referaterne er taget til efterretning.

Der blev rejst en problemstilling omkring pladsproblemer på kontorer, mangel på depotplads, omklædning samt parkering. Især blev Frit Valg i Brønderslev og Sofienlund fremhævet. Uffe var bekendt med problemstillingen og tager den videre derfra.

Fraværende:

Ellen Lykke, Pia Kornø, Louise K.Christensen og Maiken Ringberg Stougaard

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018


Resume

Sagsforløb: MED for Sundhed og Velfærd

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018.

Budgetopfølgningen for tredje kvartal 2018, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 20,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2018. Der er oprindelig budgetteret med et overskud på 20,5 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018 – status på aftalepunkter fremsendes inden mødet.

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september, behandles i Direktionen den 04. december, Økonomiudvalget den 12. december og Byrådet den 19. december 2018.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 til orientering.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen for tredje kvartal 2018, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 20,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2018. Der er oprindelig budgetteret med et overskud på 20,5 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.

Finansieringssiden inkl. jordforsyning viser samlet en forventet mindreindtægt på 2,8 mio. kr..

I budgetopfølgning pr. 31/3 blev der forventet en merindtægt 5,5 mio.kr. Årsagen til forskellen skyldes primærtnye tal vedr. nedjustering af beskæftigelsestilskuddet med samlet 7,9 mio.kr. - der er budgetteret med en regulering på 9,0 mio.kr. Derudover midtvejsreguleres øvrige overførselsområder, ændret skøn for pris- og lønudviklingen, samt regulering af lov- og cirkulæreprogram - samlet set en nedjustering på 15,4 mio.kr. Mindre indtægter på beskæftigelses- og budgetgaranterede områder skal ses i sammenhæng med de lavere udgifter på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område.

Jordforsyning har pr. 30/9 bidraget med indtægter for 7,7 mio.kr.

Driftsområderne under ét viser et mindreforbrug på 23,4 mio. kr.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er der samlet set et forventet mindreforbrug på 39,5 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til forsikrede ledige og øvrige overførselsudgifter. Som det ses i ovenstående tabel, har der igennem hele 2018 været forventning til en mindreudgift på området, der er igennem året er fuldt tæt og justeret løbende.

På Social- og Sundhedsudvalget forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 6,3 mio. kr., som primært vedrører mindreindtægter bl.a. som følge af tomme pladser. Derudover forventes der et merforbrug til aktivitetsbestemt medfinansiering på 1,9 mio.kr. i denne budgetopfølgning. I budgetopfølgning pr. 30/6 var forventningen 4,2 mio.kr. i merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering.

Ældreomsorgsudvalgets forventede afvigelse er samlet set et merforbrug på 7,8 mio. kr., der primært dækker over merudgifter på sygeplejeområdet.

På det samlede Børne- og Ungeområde forventes der et merforbrug på i alt 7,0 mio. kr., som kan henføres til Udsatte børn og unge. En forventet afvigelse på dette niveau betyder dog, at nettoforbruget på det samlede Børne- og Ungeområde falder yderligere fra 2017 til 2018 med ca. 2,0 mio.kr. På UngeCentret forventes der balance på området for Ungefamilier.

Anlæg

Anlægsbudgettet i 2018 er på 77,6 mio. kr. Dette er inkl. overførsel fra 2017 på 17,8 mio. kr. Det samlede anlægsforbrug forventes at være på 46,5 mio. kr. ved årets slutning. Herefter resterer der et restbudget på 31,1 mio. kr., som vedrører ikke afsluttede anlægsprojekter og endnu ikke frigivne rådighedsbeløb.

Afvigelsen på Økonomiudvalgets område består primært af ikke frigivne midler fra anlægspuljer. Under Teknik- og Miljøudvalgets områder skyldes afvigelsen også ikke frigivne midler fra anlægspuljer samt byggemodningsprojekter, der først forventes færdige til foråret 2019.

Direktionen indstiller, at der gives bevilling i forhold til budgetopfølgningen.

Direktionen foreslår, at puljen til overførsel mellem årene på 25,0 mio. kr. 0-stilles

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september, behandles i Direktionen den 04. december, Økonomiudvalget den 12. december og Byrådet den 19. december 2018.

Beslutning

Henrik orienterede omkring budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018.

Budgettet ser overordnet fint ud. Merforbruget inden for ÆO og SS blev drøftet.

Fraværende:

Ellen Lykke, Pia Kornø, Louise K.Christensen og Maiken Ringberg Stougaard

Bilag

Til toppen


5. Budget 2019 - opfølgning på aftaler


Resume

Sagsforløb: ÆO

Oversigt over opgaver i forlængelse af budget 2019 forelægges udvalget til orientering og indbyrdes prioritering.

Sagsfremstilling

Budget 2019 indeholder en række opgaver, som skal udmøntes i løbet af 2019. Af vedlagte bilag fremgår de enkelte punkter, som er relevante for Ældreomsorgsudvalget.

Ud for hver opgave i listen er det angivet, hvornår der forventes forelagt en sag om den pågældende opgave. Tidsangivelsen er fagforvaltningens forslag, og oversigten er godkendt af Økonomiudvalget den 21. november 2018.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter den indbyrdes prioritering af opgaverne.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 5. december 2018, pkt. 6:

Beslutning

Henrik orienterede omkring budget 2019 - opfølgning på aftaler.

Aftalepunkterne blev gennemgået og drøftet.

Fraværende:

Ellen Lykke, Pia Kornø, Louise K.Christensen og Maiken Ringberg Stougaard

Bilag

Til toppen


6. Årshjul for MED-organisationen 2019


Resume

Forslag til datoer for møder i MED-organisationen i 2019 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HR har som tidligere udarbejdet forslag til datoer for MED-organisationen i 2019.

HR indkalder til møderne via outlook, når alle MED-udvalg har godkendt forslaget.

Beslutning

Årshjul for 2019 blev godkendt.

Fraværende:

Ellen Lykke, Pia Kornø, Louise K.Christensen og Maiken Ringberg Stougaard

Bilag

Til toppen


7. Dosisdispenseret medicin


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

I budgetaftalen for 2019 er Ældreområdet og specielt Hjemmesygeplejen forpligtet til at holde udgiftsniveauet nede.

Fagforvaltningen foreslår, at borgere, hvis medicinordination ikke har været ændret i 3 måneder, overgår til dosisdispenseret medicin fra apoteket, så Hjemmesygeplejen ikke skal dosere medicinen.

Sagen fremsendes til godkendelse i Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2019 er Ældreområdet og specielt Hjemmesygeplejen forpligtet til at holde udgiftsniveauet nede.

Efter sundhedslovens § 138, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, er kommunerne ansvarlige for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen.

Der er aktuelt et forventet merforbrug på Hjemmesygeplejen på 6 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. aktivitetsstigninger som konsekvens af tidlig udskrivning fra sygehuse, øgede henvendelser fra praktiserende læger og en øget vækst af antallet af akutte opgaver. Samtidig betyder stigningen i antallet af ældre en stigning i antallet af opgaver.

Hjemmesygeplejen har i gennemsnit visiteret 497 timer til medicindosering om måneden, hvoraf 111 timer er delegeret til Frit Valg. Dette svarer til en udgift til medicindosering på 2.880.000 kr. om året.

Netop i forhold til medicindosering vil opgaven kunne løses ved, at apoteket doserer medicinen maskinelt for borgerne (dosisdispensering), hvis der ikke har været ændret i en borgers medicin gennem 3 måneder, og borgerens medicin derfor betragtes som værende stabil.

Lægen skal ordinere dosisdispensering, og borgeren, der skal betale for ydelsen, skal give samtykke hertil. En dosisrulle varer 2 uger, og der opkræves et gebyr på 55,63 kr. pr. uge foruden prisen på medicinen. Hvis der er tilskud på medicinen, får borgerne også tilskud til dosispakningen af den. Gebyret for at pakke medicinen i doser er tilskudsberettiget fra den offentlige sygesikring på samme måde som den medicin, borgeren får. Det vil sige, at gebyret tæller med på saldoen i Det Centrale Tilskudsregister (CTR).

Hvis borgeren får dosisdispenseret medicin, vil lægen kunne ordinere, at Hjemmesygeplejen/Frit Valg skal administrere borgerens medicin, og Hjemmesygeplejen/Frit Valg er forpligtet til at have et ajourført medicinkort i det kommunale omsorgssystem. I de tilfælde, hvor lægen ordinerer dette, skal Hjemmesygeplejen/Frit Valg kontrollere doseringskortet, der følger med den maskinelt pakkede medicin fra apoteket og det medicinskema Hjemmesygeplejen/Frit Valg har i det kommunale omsorgssystem.

Ud fra forudsætningen om, at det er de mindre doseringer, der er at betragte som stabile, og lægen ordinerer, at Hjemmesygeplejen/Frit Valg skal administrere borgerens medicin i 10 - 100 % af tilfældene, vil det være muligt at spare mindst 28.000 kr. og op til 243.000 kr. om året ved, at borgerne med stabile medicindoseringer overgår til at få dosisdispensering fra Apoteket.

Brønderslev Kommune har forsøgt at få lavet et pilotprojekt med lægerne i forbindelse med dosisdispenseret medicin, men forsøget blev nedlagt, da lægerne ikke ønskede at medvirke. Begrundelsen var først og fremmest, at de ikke ville påføre borgerne mer-udgiften til dosisrullerne. Det er fagforvaltningens vurdering, at et politisk ønske om øget brug af dosisdispensering kan medvirke til, at lægerne fremover i højere grad vil udskrive dosisdispenseret medicin.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at borgere, hvis medicin er stabil, overgår til dosisdispenseret medicin, hvis lægen ordinerer det.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Susanne Fløche deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Indstilling

Ældrerådet, 28. november 2018, pkt. 8:

Ældrerådet anbefaler, at der arbejdes videre med opstilling af dosisdispensere, og påpeger samtidig at den forventede besparelse anvendes til andre formål i ældreplejen.

Erik Nielsen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 5. december 2018, pkt. 4:

Beslutning

Henrik orienterede omkring dosisdispenseret medicin til borgere, hvis medicinordination ikke har været ændret i 3 måneder. Herunder fordele og ulemperne ved at overgå til dosisdispenseret medicin.

Fraværende:

Ellen Lykke, Pia Kornø, Louise K.Christensen og Maiken Ringberg Stougaard

Til toppen


8. Orientering om Idebanken


Resume
Sagsfremstilling

Med opbakning fra chefgruppen er der i regi af den velfærdsteknologiske koordineringsgruppe udviklet en såkaldt Idebank. Idebanken er et tiltag, som skal give mulighed for, at medarbejdere og elever i Sundhed og Velfærd via en online portal kan indsende ideer til ny velfærdsteknologi eller udfordringer, som de efterspørger velfærdsteknologiske løsninger på. Når en idé indsendes, kommer den direkte til kommunens koordineringsgruppe for velfærdsteknologi, som på møder løbende vil drøfte alle indkomne ideer (gruppen holder møde hver 2.-3. måned).

Idebanken oprettes som en separat hjemmeside, der kan tilgås fra intranet.

Idebanken skal iværksættes med en prøveperiode på ca. 6 måneder med dertilhørende evaluering/status.

Deltagerne i velfærdsteknologikoordineringsgruppen, som er repræsentanter fra alle områderne, skal arbejde for at udbrede kendskabet til Idebanken, og det bør prioriteres løbende i prøveperioden. Eksempelvis opfordres der til at idebanken sættes på som dagsordenspunkt på personalemøderne. Det er lederne ude på områderne, som skal udbrede kendskabet i de enkelte afdelinger på den måde, der giver bedst mening for deres medarbejdergrupper. Lederne skal have mulighed for at hente sparring hos Anne Juul Stern og Jacob Holst Pedersen, som står bag Idebanken. Disse har også et ansvar for at sikre, at kendskabet bliver udbredt. Der skal udsendes en orienteringsmail til medarbejderne og eleverne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Fag MED for Sundhed og Velfærd tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Henrik orienterede omkring idebanken.

Idebanken kører i 2019 som forsøgsår. Der bliver skrevet rundt til alle medarbejdere omkring idebanken, samt hvordan de kan indmelde nye ideer/produkter indenfor velfærdsteknologi.

Idebanken blev modtaget godt. Det er et godt initiativ og en løsning alle nemt kan tilgå.

Fraværende:

Ellen Lykke, Pia Kornø, Louise K.Christensen og Maiken Ringberg Stougaard

Til toppen


9. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder bl.a. arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn indenfor Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED for Sundhed og Velfærd har HR udarbejdet statistik over ind-berettede arbejdsskader, der er indberettet til Easy for august 2018 til oktober 2018. Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Kommende besøg af Arbejdstilsynet:

 • Ingen anmeldte besøg siden sidste møde

Følgende er besøgt siden sidst:

 • Nordstjernen, 1 strakspåbud og 1 påbud på forflytning samt 1 vejledning på høje følelsesmæssige krav
 • Brandur Alle 5, AUH (Afgørelse uden handlepligt) på vold
 • Rosengården, Grøn smiley
 • Støberiet, Grøn smiley

Andet:

Lær af ulykken - så den ikke gentager sig

Arbejdstilsynet har udarbejdet 5 gode råd til at forebygge ulykker. Hvis der er sket en arbejdsulykke eller en nærved-ulykke, er det vigtigt, at der findes ud af, hvad der gik galt. Når årsagerne kendes, kan man bedre forhindre, at en lignende ulykke sker igen.

Ny hjemmeside om arbejdsmiljø

Sidst i november 2018 oprettes ny hjemmeside www.amid.dk, som står for Arbejdsmiljø i Danmark. Hjemmesiden erstatter www.at.dk (Arbejdstilsynet) og www.vfa.dk (Videncenter for Arbejdsmiljø). Målet med den fælles nye hjemmeside er at guide brugerne til viden om arbejdsmiljø, der er sammentænkt fra love og regler til forskningsbaseret viden og erfaringsbaseret god praksis, så virksomheder, borgere og andre interessenter let kan finde frem til den information og inspiration, de har behov for. De nuværende hjemmesider vil ikke længere være tilgængelige, men der vil være en automatisk omdirigering til den nye side.

Krænkende handlinger på arbejdspladsen:

Med virkning fra den 15. november 2018 kommer der en ny bekendtgørelse om arbejdets udførelse, hvor Arbejdstilsynet nu får mulighed for at træffe afgørelse om "krænkende handlinger", hvis de udgør en risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed. Krænkende handlinger beskrives som handlinger, hvor en eller flere personer udsætter andre personer i virksomheden for adfærd, der af disse personer opfattes som nedværdigende. Dette kan være unødig krænkende handlinger som fx ydmygelse, mistænkeliggørelse, forhånelse, diskriminerende udsagn, trusler om vold eller fysiske overgreb.

Arbejdstilsynet udsender samtidig en ny AT-vejledning omkring krænkende handlinger herunder mobning og seksuel chikane

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø.

Fraværende:

Ellen Lykke, Pia Kornø, Louise K.Christensen og Maiken Ringberg Stougaard

Bilag

Til toppen


10. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Sagsfremstilling
 • Orientering om konsekvenser af lov om genoptræning med virkning 1/1-2019
 • Medlemmer af Fag MED Sundhed og Velfærd er blevet redigeret på www.ansatibronderslev.dk
Beslutning

Gensidig orientering:

 • Byrådet har vedtaget den nye plejecenterstruktur:
  • Cassiopeia flytter ind i den ene halvdel af Stenumgaard. Den anden halvdel vil stå tom.
  • Hellevadlund får træningspladser samt aflastningspladser
  • Alastningspladser vil primært være på Hellevadlund samt Margrethelund. Hvis disse pladser er optaget, vil ledige pladser på de øvringe plejecentre blive taget i brug.
  • Der oprettes ikke tryghedspladser på Kornumgaard
  • Der henstilles til at udvise tålmodighed i tømningen af Hellevadlund.

Punkter der skal fremhæves fra dagens møde:

 • Idebanken

Fraværende:

Ellen Lykke, Pia Kornø, Louise K.Christensen og Maiken Ringberg Stougaard

Til toppen

Opdateret 20. december 2018