12. september 2018

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Dagsorden

Dato: 12. september 2018
Lokale: Mødelokale 272
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende:

Anette Mellemgaard og Begina Vester Lassen

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referatet fra Fag MED mødet den 11. juni 2018.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Fraværende:

Anette Mellemgaard og Begina Vester Lassen

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Sundhed og Velfærd


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd foreligger der referater fra følgende:

 • Socialpsykiatrien
 • Handicapområdet
 • Hjemmesygeplejen
Beslutning

Referaterne er taget til efterretning.

Fraværende:

Anette Mellemgaard og Begina Vester Lassen

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 2 pr. 30 juni 2018


Resume

Sagsforløb: MED for Sundhed og Velfærd

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018. Budgetopfølgningen for andet kvartal 2018, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 6,2 mio. kr. i mindreudgift i forhold til budget 2018. Der er oprindelig budgetteret med et overskud på 20,5 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio. kr - samlet set et budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen for andet kvartal 2018, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 6,2 mio. kr. i mindreudgift i forhold til budget 2018. Der er oprindelig budgetteret med et overskud på 20,5 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio. kr - samlet set et budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.

Finansieringssiden inkl. jordforsyning viser samlet en forventet mindreindtægt på 6,3 mio. kr.. I budgetopfølgning 1 blev der forventet en merindtægt 5,5 mio.kr. Årsagen til forskellen skyldes primært nedjustering af beskæftigelsestilskuddet med samlet 7,9 mio.kr. der er budgetteret med en samlet regulering på 9,0 mio.kr. Derudover midtvejsreguleres øvrige overførselsområder, ændret skøn for pris- og lønudviklingen, samt regulering af lov- og cirkulære - samlet set en nedjustering på 15,4 mio.kr. Derudover er der indtægter vedr. grundsalg øget siden sidste budgetopfølgning.

Driftsområderne under ét viser et mindreforbrug på 12,5 mio. kr.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er der samlet set et forventet mindreforbrug på 31,7 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til forsikrede ledige og øvrige overførsler. Ved sidste budgetopfølgning blev der forventet et mindre forbrug på 14,2 mio.kr. Forskellen skyldes primært færre udgifter på overførselsområderne samt forsikrede ledige.

På Social- og Sundhedsudvalget forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 11,2 mio. kr., som primært vedrører mindreindtægter bl.a. som følge af tomme pladser. Derudover forventes der et merforbrug til aktivitetsbestemt medfinansiering på 4,2 mio.kr.

Ældreomsorgsudvalgets forventede afvigelse er samlet set et merforbrug på 5,4 mio. kr., som primært dækker over merudgifter på sygeplejen. Derudover bevilligede Byrådet den 25/4-18 en tillægsbevilling på 4,6 mio. kr. til ældreområdet. Bevillingen blev i budgetopfølgning 1 indregnet som en budgetforbedring, men burde have været indregnet som et nul, idet bevillingen kompenserede en ændret beslutning efter budgetvedtagelsen. Hvis tillægsbevillingen var blevet indregnet som et 0, ville budgetopfølgning 1 komme ud med et minus på 6,9 mio. kr. fremfor 2,3 mio. kr

På det samlede Børne- og Ungeområde forventes der et merforbrug på i alt 7,0 mio. kr., som er fordelt med 6,4 mio. kr. på Udsatte børn og unge samt 0,6 mio. kr. på UngeCenteret. En forventet afvigelse på dette niveau betyder dog, at nettoforbruget på det samlede Børne- og Ungeområde falder yderligere fra 2017 til 2018 med ca. 2,0 mio.kr.

Direktionen den 13. august 2018

Direktionen udtrykker tilfredshed med, at det samlede driftsbudget fortsat forventes at blive overholdt, herunder at indsatsen og udviklingen på beskæftigelsesområdet bidrager meget positivt til dette samlede resultat

Som ved første budgetopfølgning hæfter direktionen sig ved, at udgifterne til udsatte børn og unge fortsat udvikler sig i den rigtige retning. Udgifterne forventes at blive mindre end i 2017, og forventes at udvikle sig således, at udgifterne på det samlede område i 2019 forventes at blive meget tæt på budgetforudsætningen

Udfordringer for sygeplejen samt på handicap/psykiatriområdet er på samme niveau som sidste opfølgning, og det anbefales vurderet, hvorvidt der er mulighed for anvendelse af supplerende styringsinstrumenter på sygeplejeområdet.

Beslutning

Henrik orienterede omkring budgetopfølgning 2 pr. 30 juni 2018.

Herunder en drøftelse af udfordringerne indenfor Sundhed og Velfærd, som vedrører mindreindtægter pga tomme pladser, aktivitetsbestemt medfinansiering og sygeplejeområdet.

Fraværende:

Anette Mellemgaard og Begina Vester Lassen

Bilag

Til toppen


5. Budget 2019 - høring af budgetforslag til 1. behandling


Resume

Sagsforløb: MED for Sundhed og Velfærd

Budgetforslag til 1. behandling er udsendt til høring.

MED for Sundhed og Velfærd anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Det tekniske budgetgrundlag som fremsendes til 1. behandling, samt reviderede reduktionsforslag og opmærksomhedslisten fremsendes hermed til høring i MED for Sundhed og Velfærd

I det tekniske budgetgrundlag til 1. behandling er indeholdt pris- og lønfremskrivninger samt lov- og cirkulæreprogram.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har behandlet opmærksomhedslisten som indeholder ændrede forudsætninger på service- samt øvrige driftsområder. Punkter på Opmærksomhedslisten er ikke indarbejdet i det tekniske budgetgrundlag.

Processen for udarbejdelse af budget til 1. behandling indeholder reduktionsforslag for hvert udvalg, som blev udsendt til høring i juni måned 2018. Det samlede reduktionskatalog udsendes ikke, men der vedlægges en oversigt over ændrede og nye reduktionsforslag. Der er siden høringen ændret på reduktionsforslaget på Ældreomsorgsudvalgets område. Derudover er reduktionsforslaget vedrørende prisfremskrivning nedjusteret.

Såfremt det ønskes, kan det aftales, at en fra Direktionen kan uddybe/forklare budgetforslag m.m. på medarbejdernes eventuelle formøde.

Fristen for indsendelse af høringssvar er senest 14. september kl. 12.00.

Materialet fremsendes inden mødet.

Beslutning

Fag MED Sundhed og Velfærd har følgende høringssvar:

Drøftelsen på MED-Sundhed og Velfærd var præget af, at der var fremsendt 4 yderligere reduktionsforslag.

Medarbejdersiden havde følgende kommentarer til lukning af de uvisiterede tilbud i Det blå Hus og Springbrættet samt tilskuddet til det frivilligdrevet værested i Dronninglund (alle drevet efter Servicelovens §104):

- Enhederne udgør en forholdsvis lille post på det samlede budget, men konsekvensen for borgerne og personalet er stor.

- Jobcentret benytter samtidig Det blå Hus til ressourceforløb og stabil fremmøde inden borgere skal ud i jobafklaring. Arbejdet med borgere i Det blå hus har udviklet flere borgere i en sådan grad at de efterfølgende kan varetage fx et skånejob.

- Hvis borgerne ikke har det Blå Hus, Springbrættet og værestedet i Dronninglund som samlingspunkt, er bekymringen, at der kan opstå konsekvenser hos borgeren som:

· Flere psykiatriske indlæggelser

· Flere hjemmebesøg af henholdsvis socialpædagogisk støtte og hjemmeplejen

- Lovmæssigt skal kommunen tilbyde §104 tilbud til borgerne. Ved lukning af Det blå Hus og Springbrættet stiller medarbejderne sig spørgende til, hvordan kommunen så vil tilbyde §104 til borgerne.

Medarbejderne appellerer til at man kigger på, om den besparelse giver mening i forhold til de konsekvenser det har for borgerne. Udgifterne risikerer blot at blive flyttet fra §104-tilbuddene til bostøtte (§85) og hjemmeplejen samt sygehusindlæggelser.

MED-udvalget støttede op om forslaget om afhændelse af Vibevej i Dronninglund.

Fraværende:

Anette Mellemgaard og Begina Vester Lassen

Bilag

Til toppen


6. Magtanvendelse på Det Specialiserede Voksenområde og Ældreområdet 2017


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/ÆO/SS/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for borgere i kommunens tilbud.

Årsrapport om magtanvendelser 2017 fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt overfor ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt for at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2017 indberettet 62 magtanvendelser samt tilfælde af overgreb borger mod borger. I 2016, 2015 og 2014 var der indberettet henholdsvis 36, 73 og 186 magtanvendelser samt tilfælde af overgreb borger mod borger.

På Ældreområdet er der i 2017 indberettet 54 magtanvendelser samt tilfælde af overgreb borger mod borger. I 2016, 2015 og 2014 var der indberettet henholdsvis 147, 144 og 247 magtanvendelser samt tilfælde af overgreb borger mod borger.

For de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning til handlekommunen.

Fokusområder i 2017

Det Specialiserede Voksenområde

Psykiatriområdet: I 2017 har området arbejdet på at skærpe de pædagogiske metoder med henblik på at minimere brugen af magtanvendelse. Alle episoder vedr. magtanvendelser drøftes på personalemøder med henblik på at lære af disse og for at udvikle den pædagogiske tilgang. Endvidere har der været afholdt en temadag med jurist Susanne Bonde vedr. lovgivning om magtanvendelse. Området har gennem deres MED arbejdet med SPARK metoder (Et tilbud oprettet i KL regi ”Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i kommunerne”), hvor der har været fokus på at forebygge vold og trusler og derigennem forebyggelse af magtanvendelser. For de tilbud der oplever et behov for at arbejde målrettet på at nedbringe magtanvendelse, er der mulighed for at indhente specialbistand fra VISO, samt mulighed for intensiv supervisionsforløb.

Handicapområdet: Alle episoder vedr. magtanvendelser drøftes på personalemøder med henblik på at lære af disse og for at udvikle den pædagogiske tilgang. Endvidere har der været afholdt en temadag med jurist Susanne Bonde vedrørende lovgivning om magtanvendelse. Der har ligeledes været afholdt en temaaften for de pårørende omkring magtanvendelsesreglerne og selvbestemmelsesret.

Ældreområdet

I 2017 har Ældreområdet arbejdet med implementeringen af magtanvendelsesskemaerne i Nexus og en fælles procedure, udarbejdet sammen med Handicap og Psykiatri. Området har fortsat fokus på at inddrage VISO, når der er komplekse sager vedr. komplekse borgere. De har et enkelt sted haft 2 medarbejdere på kursus med henblik på at lære en anden tilgang til en dement beboer. Området har ansøgt om midler til et kompetenceløft på hele ældreområdet i forhold til demente, således at de kan minimere magtanvendelse ved at bedre personalets kompetencer. Området fik dog afslag herpå, og vil forsøge at søge igen i 2018.

Bemærkninger til Årsrapport 2017

I overgangen fra 2016 til 2017 overgik kommunen til KMD Nexus, hvorigennem magtanvendelser nu indberettes. Rapporten for magtanvendelser i 2017 er ikke fuldt ud sammenlignelig med tidligere år, da dataudtrækket for 2017 ikke er udspecificeret som tidligere. Udover den faste årsrapport for årene 2014-2017, hvoraf de få tilgængelige oplysninger fra 2017 indgår som sædvanlig praksis, er der derfor også udarbejdet en særskilt årsrapport for 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Juul Stern deltager under dette punkt.

Indstilling

Handicaprådet, 14. august 2018, pkt. 6:

Konsulent Anne Juul Stern gav på mødet en kort gennemgang af årsrapport for magtanvendelser.

Handicaprådet finder det positivt, at der er fokus på at kompetenceudvikle personalet på ældreområdet til bedre at kunne varetage borgere med demens. Handicaprådet ser kompetenceløft som et vigtigt element i forhold til at undgå unødvendige magtanvendelser.

Jonna Jacobsen – fraværende uden afbud.

Per Dissing Nielsen var fraværende – suppleant Elly Henriksen fremmødt.

Ældrerådet, 15. august 2018, pkt. 13:

Ældrerådet tager årsrapporten til efterretning. Der ønskes svar på, hvorledes Brønderslev Kommune ligger placeret i forhold til landsgennemsnittet.

Annette Thomsen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 12. september 2018, pkt. 9:

Til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget, 12. september 2018, pkt. 9:

Til efterretning.

Beslutning

Anne Juul Stern orienterede omkring årsrapport magtanvendelser for 2017 i Brønderslev kommune.

Fraværende:

Anette Mellemgaard og Begina Vester Lassen

Bilag

Til toppen


7. Rapport 2017 - Utilsigtede hændelser -UTH


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/MED-SV/SS/HAR

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2017.

Årsrapporten fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

I år 2017 er der rapporteret 991 UTH i Sundhed og Velfærd, hvor der i år 2016 var 1090 UTH.

UTH fordeler sig således:

Sted

Medicin

Patient uheld

Infektion

Tværsektoriel

(indrapporteret udefra)

Andre

I alt

Sundheds- og Ældreområdet

322

325

26

22

14

709

Handicap- og Psykiatriområdet

134

5

3

1

4

147

Visitationen

0

0

0

1

0

1

Private udbydere

46

60

24

0

4

134

I alt

502

390

53

24

22

991

Af de rapporterede UTH omhandler medicin i stor udstrækning glemt medicin. Patientuheld er overvejende fald, hvor kategorien "andet" i udbredt grad er kommunikations-

brist og fejl i administrative processer. Hændelserne har tilhørt alvorlighedsgraden: "Ingen skade", "Mild skade" og "Moderat skade", hvor der oftest har været "Ingen skade".

Der er ingen UTH af alvorlighedsgraden "Alvorlig Skade" og "Dødelig". Der er ikke rapporteret UTH af borgere/pårørende.

Sundhed og Velfærd har rapporteret 27 tværsektorielle UTH. Der er modtaget 24 tværsektorielle UTH, hvor de 17 er internt i Sundhed og Velfærd, og de resterende 7 UTH

er fra tværsektorielle samarbejdspartnere.

Fagforvaltningen for Sundhed og Ældre foretager hændelsesanalyser, hvor årsagen til UTH undersøges, sådan at der kan opnås læring og tiltag til forebyggelse af

fremtidige UTH. Her ses en stigning fra 187 hændelsesanalyser i år 2016 til 287 i år 2017.

Der er etableret tiltag i forhold til UTH omhandlende medicin, patientuheld, infektioner, tværsektorielle UTH samt andet som kommunikationsbrist.

Arbejdet med UTH er godt etableret i Sundhed og Velfærd i Brønderslev Kommune. Der har indtil år 2016 været stadig vækst i antallet af rapporterede UTH. I år 2016 og

fortsat i år 2017 ses der for første gang et fald i antallet af indrapporterede UTH. Det kan skyldes mindre fokus på indrapportering, hvorfor der må iværksættes handlinger

for at øge fokus. Konkrete tiltag er brush up-kurser omkring UTH i de forskellige områder og fortsat undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedselever.

Det vil være af stor betydning, at der fortsat prioriteres det kvalitative arbejde med UTH, så der laves hændelsesanalyser som kan lede til handlinger, der skaber nye fore-

byggende tiltag. Ligeledes vil der med fordel kunne deles viden om forebyggende tiltag, der er fremkommet via patientsikkerhedsarbejdet, inden for Sundhed og Velfærd.

De færre indrapporteringer kan også være et udtryk for, at der via patientsikkerhedsarbejdet opnås læring og forebyggelse i forhold til UTH.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 12. september 2018, pkt. 5:

Beslutning

Henrik orienterede omkring rapport for utilsigtede hændelser for 2017.

Der er registreret næsten 1000 UTH'er og de 2 største grupper er inden for medicin og fald.

Fraværende:

Anette Mellemgaard og Begina Vester Lassen

Bilag

Til toppen


8. Sygeplejeklinikker


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

På baggrund af et forventet merforbrug på 6 mio. kr. på Hjemmesygeplejens budget i 2018, foreslår fagforvaltningen, at borgere, der er i stand til at benytte kommunens sygeplejeklinikker, alene får tilbud om at få ydelsen leveret i sygeplejeklinkkerne samt, at borgere, der udebliver 3 gange i træk fra deres aftaler i sygeplejeklinikkerne, afsluttes efter kontakt til egen læge.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Efter Sundhedslovens § 138, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 24. september 2016, er kommunerne ansvarlige for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen.

Der er aktuelt et forventet merforbrug på Hjemmesygeplejens budget i 2018 på 6 mio. kr. Det skyldes bl.a. aktivitetsstigninger som konsekvens af tidlig udskrivning fra sygehuse, øgede henvendelser fra praktiserende læger og en øget vækst i antal akutte opgaver. Dertil betyder et stigende antal ældre en stigning i antallet af opgaver.

Der ses en stigning på godt 30 % i antallet af visiterede timer til Hjemmesygeplejen fra januar 2017 til januar 2018. Tallet er inklusiv delegerede indsatser til Frit Valg.

Det er derfor nødvendigt at levere ydelserne på en anden måde og øge fokus på allerede igangværende indsatser, for eksempel på kommunens sygeplejeklinikker.

Der har igennem de sidste år været et fald i andelen af opgaver, som løses i kommunens sygeplejeklinikker. Andelen er faldet med 8 procentpoint i perioden 2015-2018.

På nuværende tidspunkt løses 12 % af de sundhedsfaglige ydelser i sygeplejeklinikkerne. Nabokommunerne løser ca. 20 % af de sundhedsfaglige ydelser i sygeplejeklinikker, hvilket Brønderslev Kommune også gjorde tidligere.

Dette fald skyldes flere ting. Efter Sundhedsklinikken i Brønderslev by flyttede til Sundhedshuset på Tolstrupvej, har flere borgere vanskeligt ved at transportere sig til klinikken uden brug af transportmiddel. Andre borgere ønsker ikke at komme i kommunens sygeplejeklinikker, hvorfor Hjemmesygeplejen i stedet besøger borgerne i hjemmet.

De visiterende sygeplejersker vurderer, om en borger er egnet til at modtage ydelser i sygeplejeklinikkerne ud fra følgende kriterier:

 • Borgerens fysiske og psykiske tilstand gør det muligt at modtage ydelsen på sygeplejeklinik.
 • Borgeren er i stand til at forflytte sig selv.
 • Borgeren ikke er bærer af smitsomme sygdomme.
 • Ydelsen kan leveres i sygeplejeklinik.

Sygeplejerskerne i klinikkerne oplever til tider, at borgere undlader at møde op til aftalte tider. Dette betyder, at sygeplejerskerne bruger ekstra tid på at finde ud af, hvorfor borgeren ikke er mødt op, og ofte bliver resultatet, at sygeplejerskerne kører ud til borgerne i hjemmet, hvorved ydelsens tidsramme øges betydeligt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har tidligere spurgt Sundheds- og Ældreministeriet, om lovgivningen giver mulighed for, at sygepleje til borgerne i kommunerne leveres fra sygeplejeklinikker. Der er nu kommet svar, og lovgivningen giver denne mulighed. Det kræver en lokal beslutning om serviceniveauet på Sundhedslovs ydelser.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender:

 • At borgere, der er i stand til at benytte kommunens sygeplejeklinikker, alene får tilbuddet om at få ydelsen leveret i sygeplejeklinkkerne. Det vil sige, at borgere ikke kan vælge at få ydelsen leveret i hjemmet, hvis det vurderes, at de kan modtage ydelsen i sygeplejeklinikken.
 • At borgere, der udebliver 3 gange i træk fra deres aftaler i sygeplejeklinikkerne, afsluttes efter kontakt til egen læge.
Personale

Ingen konsekvenser.

Indstilling

Ældrerådet, 15. august 2018, pkt. 9:

Ældrerådet anbefaler, at der ses på hele strukturen i sygeplejeklinikkerne i den østlige del af Brønderslev Kommune.

Annette Thomsen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 12. september 2018, pkt. 7:

Beslutning

Henrik orienterede omkring om mulighederne for større anvendelse af sygeplejeklinikker i Brønderslev kommune. Herunder det kommunalt fastlagte servicniveau.

Fraværende:

Anette Mellemgaard og Begina Vester Lassen

Til toppen


9. Retningslinjer for personforflytning i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: Fag MED Sundhed og Velfærd

Fag med Sundhed og Velfærd bedes godkende ny "retningslinje for personforflytning indenfor Sundhed og Velfærd".

Sagsfremstilling

Der blev i foråret 2018 nedsat en arbejdsgruppe, med henblik på revidering af den eksisterende forflytningspolitik.

På et fællesmøde mellem alle forflytningsvejledere og forflytningsansvarlig Charlotte T. Lund den 4. april 2018, blev der i plenum drøftet forslag og ændringer til den eksisterende forflytningspolitik. Efterfølgende blev der nedsat en arbejdsgruppe til reviderings arbejdet.

Arbejdsgruppen består af forflytningsansvarlig Charlotte T. Lund og forflytningsvejledere : Jeanette Andersen, Mette Thomsen, Anja Andersen, Tanja Strandskov Jensen og Mia Myrdal samt Arbejdsmiljøkonsulent Mia Pilgaard.

Arbejdsgruppen holdt efterfølgende møde den 4. juni 2018, hvorefter der blev udarbejdet et forslag til ny "Retningslinje for personforflytning indenfor Sundhed og Velfærd".

Retningslinjen er vedhæftet som bilag.

Fag MED Sundhed og Velfærd bedes godkende den ny "Retningslinje for personforflytning indenfor Sundhed og Velfærd".

Beslutning

Den ny retningslinje for personforflytning i Brønderslev kommune blev godkendt.

Ved implementering af den ny retningslinje blev følgende opmærksomhedspunkter fremhævet vedrørende undervisning i forflytning ud fra den ny retningslinje:

 • Der skal være et egnet lokale til rådighed
 • De rette hjælpemidler skal være tilgængelig i undervisningen, herunder en loftlift
 • Der bør ske en justering af holdstørrelserne, når der skal undervises i enkeltmands forflytning ved loftlift.

Uffe oplyste, at han allerede er i dialog med Helle Rasmussen omkring ovenstående opmærksomhedspunkter.

Fraværende:

Anette Mellemgaard og Begina Vester Lassen

Bilag

Til toppen


10. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder bl.a. arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn indenfor Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED for Sundhed og Velfærd har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til Easy for maj 2018 til juli 2018. Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde har Arbejdstilsynet besøgt følgende steder:

- Nordstjernen, anmeldt besøg den 4/9

- Brandur Alle’ 5, anmeldt besøg den 30/8

- Stenumgaard, 1 vejledning (forandringsprocesser)

- Cassiopeia

- 1 strakspåbud (vold)

- 1 påbud (HFK) er påklaget og ophævet...

- Lundagervej, Grøn Smiley

Følgende steder har Arbejdstilsynet varslet Risikobaseret tilsyn:

- Plejecenter Valdemarsgade tidligst 21/5 2017

- Rosengården tidligst 24/9 2018

- Frit Valg og Hjemmesygeplejen Brønderslev tidligst 24/9 2018

Ny smiley-bekendtgørelse

Ny smiley-bekendtgørelse er trådt i kraft 1. juli. Det er sket på baggrund af en politisk aftale, som blev indgået i september 2017. De vigtigste ændringer er:

 • Varigheden af den grønne smiley forkortes fra fem til tre år.
 • Virksomheder, der har fået en gul eller rød smiley på et risikobaseret tilsyn på baggrund af en afgørelse om et materielt arbejdsmiljøproblem, kan nu kun få en grøn smiley efter et nyt risikobaseret tilsyn.
 • En gul smiley, der er udløst af formelle afgørelser om arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisation, lyser nu som minimum i tre måneder i stedet for tidligere seks måneder.

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg

Et besøg af Arbejdstilsynet er ikke bare en kontrol - det er også en mulighed for læring og udvikling af arbejdsmiljøet. BFA har udarbejdet en guide, hvor man kan læse, hvad arbejdsmiljøgruppen kan gøre før, under og efter besøget

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/naar-arbejdstilsynet-kommer/naar-arbejdstilsynet-kommer-paa-besoeg

Andet:

På forkant

Nyt BFA-hæfte ser på, hvordan energien bevares i arbejdsmiljøarbejdet og giver inspiration og værktøjer til et godt samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøgruppen.

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/paa-forkant

Arbejdsmiljøuddannelse

Nye arbejdsmiljørepræsentanter, ledere i en arbejdsmiljøgruppe og medlemmer af Hoved MEDskalalle gennemføre den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse.

Brønderslev Kommune har indgået et samarbejde med Frederikshavn og Hjørring Kommuner omkring fælles afholdelse af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Uddannelsen udbydes nu 4 gange årligt i henholdsvis Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring.

Tilmelding sker via www.ansatibronderslev.dk under ”arbejdsmiljø”.

MED-uddannelse

Parterne har aftalt, at alle ledere og medarbejdere i MED-udvalg skal deltage i MED-grunduddannelsen indenfor det første funktions år.

Grethe Jakobsen fra PUF er ny underviser på MED-grunduddannelsen i Brønderslev Kommune. Der er indtil videre oprettet et hold i september 2018 og et hold i januar 2019.

Tilmelding sker via www.ansatibronderslev.dk under ”MED-udvalg”.

Arbejdsmiljødage 20. og 21. marts 2019

Planlægningen af Arbejdsmiljødage for 2019 i Vrå Idrætscenter er i gang. Såfremt der er emner eller konkrete forslag til workshopsholder, så kontakt Mia Pilgaard eller Gitte Grau i HR.

AMR-suppleanter

Der mangler 3 AMR suppleanter til Fag MED Sundhed og Velfærd.

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø.

Fraværende:

Anette Mellemgaard og Begina Vester Lassen

Bilag

Til toppen


11. Gensidig orientering - herunder relevante emner til næste møde


Beslutning

Gensidig orientering:

Der blev rejst spørgsmål omkring tid til MED-arbejdet. Her henvises til Brønderslev kommunes lokalaftale, bilag 9 "Forhåndsaftale vedrørende vilkår for medarbejderrepræsentanter" der bl.a. beskriver at "der lokalt aftales hvad den nødvendige og tilstrækkelige tid er for det enkelt hverv".

Punkter der skal fremhæves fra dagens møde:

- Budget 2019 - høring af budgetforslag til 1.behandling.

- Sygeplejeklinikker.

- Rentingslinje for personforflytning i Brønderslev Kommune.

Fraværende:

Anette Mellemgaard og Begina Vester Lassen

Til toppen

Opdateret 27. september 2018