22. november 2018

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 22. november 2018
Lokale: Brønderslev Rådhus, mødelokale 318
Tidspunkt: Kl. 12:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsorden.

Fraværende:

Inga Lilian Eriksen, Ann Cathrine Vestergaard, Jeanette Andersen, Maiken Ringberg Stougaard og Anette Mellemgaard.

Til toppen


2. Ændring af plejecenterstrukturen


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR/ØK/BY

Høring af Fag MED Sundhed og Velfærd vedr. den fremtidige anvendelse af plejecentrene Stenumgård, Hellevadlund og Kornumgård.

Sagsfremstilling

Den fremtidige plejecenterstruktur er blevet drøftet i en længere periode. Det afgående Byråd udarbejdede en stafet, som indeholdt Byrådets overvejelser omkring den fremtidige plejecenterstruktur. Der ud over har Byrådet den 20. juni 2018 truffet en række beslutninger om plejecenterstrukturen, ligesom sagen også er drøftet i forbindelse med indgåelsen af aftalen om budget 2019 og en efterfølgende drøftelse af budgetaftalens udmøntning.

Drøftelserne har omhandlet følgende punkter:

 • skal Stenumgård huse såvel handicaptilbud og aflastningspladser, eller alene et handicaptilbud med henblik på at minimere omkostningerne til bygningsmæssige ændringer?
 • skal Hellevadlund omdannes til et træningscenter med 6-8 pladser og 10-12 ældreboliger, eller skal bygningen rumme træningscenter og aflastningspladser?
 • skal plejecenterpladser på Kornumgård omdannes til ældreboliger?

På baggrund af drøftelserne kan der opstilles et alternativ til beslutningen i Byrådet den 20. juni 2018:

Alternativ model:

 • Stenumgård huser handicaptilbud
 • Hellevadlund huser træningspladser og aflastningspladser
 • Kornumgård indeholder kun plejecenterpladser

De nærmere principper for udmøntning heraf aftales i Ældreomsorgsudvalget.

Finansiering af tomgangshuslejen på Stenumgård er et fælles anliggende for Byrådet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet beslutter, om den fremtidige struktur skal bygge på den alternative model.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 14. november 2018, pkt. 8:

Udsættes til efter Ældrerådet har behandlet sagen.

Beslutning

Henrik orienterede omkring ny plejecenterstruktur. Herunder at den "alternative model" er blevet valgt.

Fag MED Sundhed og Velfærd drøftede den alternative model og har udarbejdet følgende høringssvar:

Høringssvar fra Fag MED Sundhed og Velfærd vedr. ændring af plejecenterstrukturen:

Høringssvaret tager udgangspunkt i de 3 forslag fra den ”Alternative model”:

Overordnet for alle 3 forslag, ønsker Fag MED at gøre opmærksom på de udfordringer der kan være i overgangsfaserne, herunder hvorledes de forskellige flytninger organiseres både af hensyn til borgerne og medarbejdernes mulighed for at udføre deres arbejdsopgaver mest hensigtsmæssigt.

 • Stenumgård huser handicaptilbud
  • Er en god løsning
  • MED-udvalget foreslår, at alle aflastningspladserne fra Stenumgård flyttes på én gang. Er pladserne samlet, kan der bedre bemandes med terapeuter, sikres en god kvalitet i ydelserne og den fornødne sparring, og hermed en styrkelse fagligheden i den komplekse opgaveløsning.
  • Det skal sikres at plejepersonalets kompetencer matcher opgaven
 • Hellevadlund huser træningspladser og aflastningspladser
  • En spændende og god løsning, der åbner op for en mere fleksibel opgaveløsning
  • Det er vigtigt at rammerne for udførelse af opgaverne er til stede, herunder egnede træningsfaciliteter som fx gangbarre o.lign., der muliggør tværfaglige indsats og fleksibilitet i forhold til opgaverne samt egnede faciliteter til at fremme det sociale fællesskab hos borgerne.
  • Aflastningspladserne og træningspladserne er 2 forskellige tilbud med adskilte personalegrupper. Her rejses spørgsmål til rammerne for den daglige drift og opgaveløsning, herunder om der vil være samarbejde på tværs af de 2 tilbud.

· Kornumgård indeholder kun plejecenterpladser

o Ingen kommentarer fra Fag MED Sundhed og Velfærd

MED-udvalget gør opmærksom på, at forslaget om aflastningspladser på øvrige plejecentre giver udfordringer i forhold til mulighederne for træning. Der vil alene kunne laves træning med de træningsredskaber, som terapeuten kan bringe med sig til besøget. Er der behov for træning med større og tungere træningsredskaber, fx en gangbarre, så borger ikke modtage denne træning. Desuden vil terapeuterne skulle bruge en del af deres arbejdstid på transport ligesom mulighederne for at træne med flere borgere på samme tid reduceres.

Afslutningsvis skal det nævnes, at der er mange berørte medarbejdere i denne omstrukturering, som med en vis uro går og afventer det videre forløb.

Fraværende:

Inga Lilian Eriksen, Ann Cathrine Vestergaard, Jeanette Andersen, Maiken Ringberg Stougaard og Anette Mellemgaard.

Til toppen

Opdateret 27. november 2018