24. juni 2019

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 24. juni 2019
Lokale: Mødelokale 272
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse



1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsorden.

Fraværende:

Pia Kornø, Maria Møldrup Andreasen samt Ann Cathrine Vestergaard.

Suppleant for Ann Cathrine Vestergaard: Line Christiansen.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra Fag MED mødet den 13. marts 2019 og det ekstraordinære Fag MED møde den 29. april 2019.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Fraværende:

Pia Kornø, Maria Møldrup Andreasen samt Ann Cathrine Vestergaard.

Suppleant for Ann Cathrine Vestergaard: Line Christiansen.

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Sundhed og Velfærd


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd foreligger der referater fra følgende:

Beslutning

Referaterne er taget til efterretning.

Plejecentrene og Frit Valg har opstartet fælles AMR møder, dette fremhæves som et godt initiativ.

Fraværende:

Pia Kornø, Maria Møldrup Andreasen samt Ann Cathrine Vestergaard.

Suppleant for Ann Cathrine Vestergaard: Line Christiansen.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2020 - høring af råderumspuljer


Resume

Sagsforløb: MED for Sundhed og Velfærd

Forslag til råderumspuljer udsendes til høring.

MED for Sundhed og Velfærd anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet at udsende de forslag til råderumspulje, der er indkommet fra fagudvalgene til høring i relevante råd, nævn og udvalg.

Fristen for indsendelse af høringssvar er 01. august 2019.

Beslutning

Henrik orienterede omkring Budget 2020 - høring af råderumspuljer.

Høringssvarene inden for ÆO og SS blev gennemgået og drøftet.

Kommentarer til høringssvar fra ÆO:

- Generel opmærksomhed på at området ikke kan holde til at der skæres forskellige steder (Salami metoden).

- General henstilling til at have opmærksomhed på arbejdsmiljøet ved de fremstillede forslag. Herunder hvordan sygefraværet kan påvirkes samt arbejdsmængde og tidspres for personalet.

- Medarbejderne stiller sig spørgende til hvorfor lukning af Elmehøj ikke er i spil.

- Hvis taksterne på de store plejecentre sænkes, vil det få personalemæssige konsekvenser.

- Det tværfaglige arbejde kan blive udfordret ved færre personaler på plejecentrene.

Kommentarer til høringssvar fra SS:

- Det Blå Hus samt Klub Trampolinen, var også med i høringssvaret sidste år, men blev fravalgt. Det blev derfor drøftet hvorfor det er på høring igen i år.

- Hvis der bliver skåret i antallet af medarbejdere i SKP ordningen, kan det være svært at levere tilsvarende ydelser som man gør i dag, samtidig vil det blive en udfordring at opretholde de sikkerhedsmæssige foranstaltninger som fx at køre 2 på besøg.

Lokal MED og personalemøder skal være opmærksomme på at høringsfristen er den 1. august. Skabelon til høringssvaret er med som bilag.

Fraværende:

Pia Kornø, Maria Møldrup Andreasen samt Ann Cathrine Vestergaard.

Suppleant for Ann Cathrine Vestergaard: Line Christiansen.

Bilag

Til toppen


5. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019


Resume

Sagsforløb: MED for Sundhed og Velfærd

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Budgetopfølgningen for første kvartal 2019, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 11,9 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 41,6 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgning til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen for første kvartal 2019, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 11,9 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 41,6 mio. kr.

På Finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 16,3 mio.kr. Beløbet består primært af en forventet mindreudgift vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt merindtægt som følge af overgangsordning pga. tab i udligning.

Driftsområderne under ét - viser et forventet merforbrug på 4,4 mio. kr., de væsentligste årsager til merforbruget er:

På Økonomiudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. som vedrører forventet mindreforbrug til tjenestemænd, herunder pension til tjenestemænd. Derudover forventes mindreforbrug på administrationsbidraget til Udbetaling Danmark og et mindreforbrug på Nordjyllands Beredskab.

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes flere børn i dagplejen. Derudover forventes merforbrug på SFO pga. færre indtægter, samt merforbrug på Udsatte børn og unge.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område forventes et mindreforbrug på 18,7 mio. kr., der hovedsageligt vedrører Integrationsområdet pga. færre flygtninge samt efterregulering af bl.a. refusion. Derudover blev der ved budgetlægningen budgetteret med et beløb til at modstå konjunkturændringer, hvilket der ikke er behov for. På området er der vedtaget en strategi for "borgere der er længere væk fra arbejdsmarkedet". Strategien forventes at bidrage med et mindreforbrug.

På Ældreomsorgsudvalget forventes der et merforbrug på 4,9 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. ændring i antal pladser på plejecentre samt pladstyper. Derudover forventes der et merforbrug på hhv. boligstøtte samt hjælpemidler.

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der et merfobrug på 13,9 mio. kr. som primært skyldes tilgang af dyrere sager.

På teknik- og Miljøudvalget forventes der et merforbrug på 1,0 mio.kr. som udelukkende vedrører vintertjeneste.

På det samlede børn- og ungeområde forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,0 mio.kr. Der er i dette beløb ikke taget højde for evt. tilgang resten af året.

Direktionen den 07. maj 2019

Pga. mindre udgifter på beskæftigelses- og integrationsområdet og merindtægter med baggrund i overgangsordningen for udligning, udviser det samlede billede et overskud i forhold til budget.

Udfordringen på det specialiserede voksenområde er umiddelbart vanskelig at reducere hurtigt. Kommunens medvirken i KL-partnerskabet ”Projekt om bedre styring på socialområdet” kan evt. give bud på indsatsområder. Ligeledes kunne det overvejes at få foretaget en ekstern screening af de aktive sager på området med henblik på ideer til yderligere indsatser for reduktion af udgiftsniveauet.

Inden der evt. foretages yderligere på ældreområdet, anbefales det at afvente effekten af de allerede igangsatte indsatser for håndtering af udfordringerne på ældreområdet

Det konstateres, at der på nuværende tidspunkt er opnået næsten balance mellem forventede udgifter og budget indenfor udsatte børn og unge

Udviklingen i antal ydelsesmodtagere på beskæftigelsesområdet følges løbende, da vurderingen aktuelt er på data for januar måneds forbrug. En evt. mere positiv vurdering af udgiftsudviklingen på området vil ske ved 2. budgetopfølgning.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes.

Da der ikke er kommet midler via sidste finanslov, foreslår Direktionen, at der laves følgende omplaceringer vedr. tilpasningspuljer jf. budgetaftale 2019:

 • At der sker en udligning af tilpasningspuljen på 3,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget
 • At der sker en udligning af tilpasningspuljen på 5,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Ældreomsorgsudvalget

Økonomiudvalget den 15. maj 2019

Indstilles godkendt.

Udvalgene og forvaltningerne forventes at tage initiativer til minimering af overskridelser. Ved næste budgetopfølgning skal der rapporteres og følges op på iværksatte initiativer.

Byrådet den 22. maj 2019

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Beslutning

Henrik orienterede omkring budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2019.

ÆO har et merforbrug på 4,9 mio hvori størstedelen udgør pladser på Asaa friplejehjem, boligstøtte samt hjælpemidler.

SS har et merforbrug på 13,9 mio.kr. hvoraf størstedelen udgøres af få, meget dyre borgere. Udgifterne er søgt begrænset ved at etablere et nyt autismetilbud.

Udgifter til vederlagsfri fysioterapi blev drøftet, herunder information omkring den proces der har kørt ved de praktiserende læger i forhold til henvisning til fysioterapi og revurdering af henvisninger.

Fraværende:

Pia Kornø, Maria Møldrup Andreasen samt Ann Cathrine Vestergaard.

Suppleant for Ann Cathrine Vestergaard: Line Christiansen.

Bilag

Til toppen


6. Økonomi vedrørende ny dimensionering for SOSU-elever i 2020/21


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/Fag MED S&V

Fremlæggelse af forslag til finansiering af merudgifter i forlængelse af den nye dimensionering på SOSU-området for 2020-21.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fik på møde den 15. maj 2019 en orientering om den nye dimensionering på SOSU-området, og ønskede i forlængelse heraf forslag til, hvordan merudgifterne herved kunne finansieres.

Brønderslev Kommunes optag af SOSU-elever øges fra 2020 i forlængelse af aftale indgået mellem KL, Regeringen og FOA i starten af 2019. Aftalen gælder for 2020-21. Med aftalen øges det nuværende optag af SOSU-elever fra 14 social- og sundhedshjælperelever (SSH) og 21 social- og sundhedsassistentelever (SSA) til 20 SSH-elever og 40 SSA-elever.

Den nye dimensionering giver samtidig anledning til væsentlige ændrede økonomiske konsekvenser for Brønderslev Kommune, og disse belyses i det følgende ved opstilling af 2 scenarier.

Det første scenarie er ”udgiftsneutralt”, dvs. at der sker en øgning af indregning af SOSU-eleverne i normeringen. Her bliver der tale om en kommunal nettoudgift på 0 kr. for årene 2020-23. I øjeblikket indregnes SSH eleverne med 30 % på frit-valg og med 0 % på plejecentrene. Dette ændres til, at alle elever indregnes med 33 % på plejecenterområdet. Herved vil eleverne kunne indgå delvist i normeringen på plejecentrene, hvor der er øvrige kolleger tilstede, som eleven ved behov kan spørge til råds. Til gengæld udgår eleverne af normeringen på frit-valg, hvorved eleverne ikke i samme omfang står alene hos borger i eget hjem, men i højere grad har mulighed for at følges med en erfaren kollega. I dette scenarie tages der på samme tid højde for kommunens økonomi, borgernes krav på en kvalificeret hjælp og ikke mindst, at eleverne kan opleve en uddannelsessituation, hvor der er mulighed for den nødvendige støtte undervejs.

Det andet scenarie er ”at gøre ingenting”, dvs. at optaget øges, og de eksisterende aftaler om håndteringen af SOSU-elever fastholdes. Her bliver der tale om en samlet kommunal nettoudgift for årene 2020-23 på 16,5 mio. kr.

I begge scenarier forudsættes, at det er muligt at fremfinde det nødvendige antal elever. Det er allerede i dag en udfordring med den lavere dimensionering at få det nødvendige antal elever. Derudover bemærkes, at en del af optaget vil være voksen-elever, som har en højere aflønning end de almindelige elever. Ovenstående scenarier bygger på en 50/50 fordeling mellem almindelige elever og voksen-elever.

Det er muligt at lave andre kombinationer end de to skitserede scenarier.

Indeholdt i den nye dimensionering er en overtagelse af uddannelsesforpligtelsen af 10 SOSU-elever fra regionen. Det forudsættes, at denne opgaveoverdragelse DUT-kompenseres fuldt ud.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget beslutter, hvilket scenarie, der skal lægges til grund for budget 2020.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen deltager under dette punkt.

Personale

Vælges det udgiftsneutrale scenarie, vil det betyde en tilpasning i den faste normering for at kunne finansiere den ekstra udgift til elever. Målt over perioden 2020-2023 indebærer det en udgiftsreduktion på 16,5 mio. kr. svarende til ca. 10 stillinger årligt, som skal fordeles på hele plejecenterområdet. Tilpasningen forventes at kunne ske ved naturlig afgang.

Økonomi

Begge scenarier bygger på, at opsparing fra 2018 på 3,4 mio. kr. anvendes til finansiering af de efterfølgende år.

Budgetmæssigt kan denne sag håndteres på to måder. Følges eksisterende praksis, så vil der blive et yderligere overskud på regnskab 2020, i 2021 passer budgettet, og overskuddet fra 2020 finansierer merforbruget i 2022 og 2023.

Budgettet kan også korrigeres således, at budgettet reduceres med 5 mio.kr. i 2020, igen korrektion i 2021 og budgettet øges med 2,5 mio. kr. i 2022 og frem.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 12. juni 2019, pkt. 3:

Udvalget indstiller det udgiftsneutrale scenarie, og at budgettet korrigeres, således at budgettet reduceres med 5 mio.kr. i 2020 og hæves med 2,5 mio. kr. i årene 2022 og 2023.

Til toppen


6. Økonomi vedrørende ny dimensionering for SOSU-elever i 2020/21


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/Fag MED S&V

Fremlæggelse af forslag til finansiering af merudgifter i forlængelse af den nye dimensionering på SOSU-området for 2020-21.

Økonomiudvalget har godkendt Ældreomsorgsudvalgets indstilling.

Poul Erik Andreasen har begæret sagen i Byrådet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fik på møde den 15. maj 2019 en orientering om den nye dimensionering på SOSU-området, og ønskede i forlængelse heraf forslag til, hvordan merudgifterne herved kunne finansieres.

Brønderslev Kommunes optag af SOSU-elever øges fra 2020 i forlængelse af aftale indgået mellem KL, Regeringen og FOA i starten af 2019. Aftalen gælder for 2020-21. Med aftalen øges det nuværende optag af SOSU-elever fra 14 social- og sundhedshjælperelever (SSH) og 21 social- og sundhedsassistentelever (SSA) til 20 SSH-elever og 40 SSA-elever.

Den nye dimensionering giver samtidig anledning til væsentlige ændrede økonomiske konsekvenser for Brønderslev Kommune, og disse belyses i det følgende ved opstilling af 2 scenarier.

Det første scenarie er ”udgiftsneutralt”, dvs. at der sker en øgning af indregning af SOSU-eleverne i normeringen. Her bliver der tale om en kommunal nettoudgift på 0 kr. for årene 2020-23. I øjeblikket indregnes SSH eleverne med 30 % på frit-valg og med 0 % på plejecentrene. Dette ændres til, at alle elever indregnes med 33 % på plejecenterområdet. Herved vil eleverne kunne indgå delvist i normeringen på plejecentrene, hvor der er øvrige kolleger tilstede, som eleven ved behov kan spørge til råds. Til gengæld udgår eleverne af normeringen på frit-valg, hvorved eleverne ikke i samme omfang står alene hos borger i eget hjem, men i højere grad har mulighed for at følges med en erfaren kollega. I dette scenarie tages der på samme tid højde for kommunens økonomi, borgernes krav på en kvalificeret hjælp og ikke mindst, at eleverne kan opleve en uddannelsessituation, hvor der er mulighed for den nødvendige støtte undervejs.

Det andet scenarie er ”at gøre ingenting”, dvs. at optaget øges, og de eksisterende aftaler om håndteringen af SOSU-elever fastholdes. Her bliver der tale om en samlet kommunal nettoudgift for årene 2020-23 på 16,5 mio. kr.

I begge scenarier forudsættes, at det er muligt at fremfinde det nødvendige antal elever. Det er allerede i dag en udfordring med den lavere dimensionering at få det nødvendige antal elever. Derudover bemærkes, at en del af optaget vil være voksen-elever, som har en højere aflønning end de almindelige elever. Ovenstående scenarier bygger på en 50/50 fordeling mellem almindelige elever og voksen-elever.

Det er muligt at lave andre kombinationer end de to skitserede scenarier.

Indeholdt i den nye dimensionering er en overtagelse af uddannelsesforpligtelsen af 10 SOSU-elever fra regionen. Det forudsættes, at denne opgaveoverdragelse DUT-kompenseres fuldt ud.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget beslutter, hvilket scenarie, der skal lægges til grund for budget 2020.

Personale

Vælges det udgiftsneutrale scenarie, vil det betyde en tilpasning i den faste normering for at kunne finansiere den ekstra udgift til elever. Målt over perioden 2020-2023 indebærer det en udgiftsreduktion på 16,5 mio. kr. svarende til ca. 10 stillinger årligt, som skal fordeles på hele plejecenterområdet. Tilpasningen forventes at kunne ske ved naturlig afgang.

Økonomi

Begge scenarier bygger på, at opsparing fra 2018 på 3,4 mio. kr. anvendes til finansiering af de efterfølgende år.

Budgetmæssigt kan denne sag håndteres på to måder. Følges eksisterende praksis, så vil der blive et yderligere overskud på regnskab 2020, i 2021 passer budgettet, og overskuddet fra 2020 finansierer merforbruget i 2022 og 2023.

Budgettet kan også korrigeres således, at budgettet reduceres med 5 mio.kr. i 2020, igen korrektion i 2021 og budgettet øges med 2,5 mio. kr. i 2022 og frem.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 12. juni 2019, pkt. 3:

Udvalget indstiller det udgiftsneutrale scenarie, og at budgettet korrigeres, således at budgettet reduceres med 5 mio.kr. i 2020 og hæves med 2,5 mio. kr. i årene 2022 og 2023.

Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 31:

Godkendt.

Poul Erik Andreasen begærer sagen i Byrådet.

Karsten Frederiksen og Steen Søgaard Petersen var fraværende.

Beslutning

Uffe orienterede omkring økonomi vedrørende ny dimensionering for SOSU-elever i 2020/2021.

Brønderslev Kommunes optag af elever øges fra 2020 i forlængelse af den indgåede aftale mellem KL, Regeringen og FOA. Aftalen gælder for 2020/2021.

Brønderslev kommune øger antallet af Social og Sundhedshjælpere fra 14 til 21 og Social og Sundhedsassistenter øges fra 20 til 40 elever. Halvdelen af eleverne forventes at være voksenlærlinge.

Begge foreslåede scenarier blev gennemgået, herunder redegjorde Uffe for, at der med det fremlagte forslag på samme tid er søgt taget højde for kvalitet i uddannelsesforløbet for eleverne, sikring af, at borgerne får den rigtige hjælp og at der kan laves en udgiftsneutral løsning.

Medarbejderne finder det tilfredsstillende, at finansiering af elever overgår fra frit valg til plejecenterområdet, idet elever på plejecenterområdet har større mulighed for at få spørge en kollega om hjælp, når der er behov for det.

Medarbejdersiden rejste bekymring for, at der fremadrettet kommer færre fast personale samt flere elever. Det bliver sværere at opnå samme kvalitet i opgaveløsningen samtidig vil flere eleverne, med færre faste personaler, komme til at stå mere alene i flere arbejdsopgaver.

Fraværende:

Pia Kornø, Maria Møldrup Andreasen samt Ann Cathrine Vestergaard.

Suppleant for Ann Cathrine Vestergaard: Line Christiansen.

Til toppen


7. Analyse af hjemmesygeplejen


Resume

Sagsforløb: ÆO

I forbindelse med indgåelse af budget 2019, blev det besluttet at hjemmesygeplejen skulle analyseres. Dette med baggrund i et merforbrug på 6,5 mio. kr. I forbindelse med budget 2019 blev der tilført 3. mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2020. Analysen, skal tilvejebringe potentialer i hjemmesygeplejen, der kan effektivisere resten af merforbruget.

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

Med henblik på at udarbejde en analyse af hjemmesygeplejen er der indgået aftale med BDO's konsulentafdeling.

I samarbejde med ledere, medarbejdere og BDO blev der opstillet følgende formål for analysen:

 • at opnå et fælles overblik over aktiviteter, ydelser og niveau for hjemmesygeplejen
 • at få indsigt i driften af hjemmesygeplejen i form af arbejdsgange og processer, herunder praksis omkring visitation og delegering af ydelser
 • at få et serviceeftersyn og en faglig vurdering af niveau for tildeling, udmåling og delegering af hjemmesygeplejeydelser
 • at anvise effektiviseringspotentialer for minimum 4 mio. kr. med konkrete handlemuligheder og "veje at gå", der kan imødekomme det stigende aktivitetspres og udgiftsniveau.

De opstillede succeskriterier for analysen er at Brønderslev Kommune har:

 • et klart og konkret overblik over aktivitet og arbejdsgange
 • viden om handlemuligheder og forbedrings- og effektiviseringspotentialer for minimum 4 mio. kr. i levering af sygeplejeydelser i hjemmesygeplejen og hjemmeplejen
 • har klare anvisninger til, hvordan disse potentialer kan indfries, herunder forudsætningerne herfor.

BDO præsenterer i analysen fem forbedrings- og effektiviseringspotentialer, hvor de vurderer, at hjemmesygeplejen har mulighed for at foretage de nødvendige tilpasninger, der reducerer udgiftsniveauet til den fastsatte budgetramme.

Idet 1. kvartal 2019 allerede er afsluttet, vil det være en udfordring for området at opnå en helårseffekt med besparelsen på 3 mio. kr. Det endelige estimat vil foreligge ved 2. budgetopfølgning. Målet er at finde den samlede besparelse på 4 mio. kr. i 2020, hvilket anses som et realistisk mål.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at forvaltningen arbejder videre med de beskrevne potentialer og udarbejder en handleplan.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 8. maj 2019, pkt. 6:

Udvalget erklærede sig tilfreds med den fremsendte rapport, og tager rapporten til efterretning.

Udvalget er opmærksom på den indarbejdede besparelse på sygeplejeområdet på 3 mio.kr. i 2019 og 4 mio.kr. i 2020. Det er forventningen, at besparelsen kan opnås i 2020, men det er endnu for tidligt at vurdere om målet på 3 mio.kr. fuldt ud kan nås i 2019. Dette vil fremgå af budgetopfølgning 2.

Beslutning

Uffe orienterede omkring BDO's analyse af hjemmesygeplejen.

I forbindelse med indgåelse af budget 2019 og med baggrund i et merforbrug på 6,5 mio kr., blev det besluttet af hjemmesygeplejen skulle analyseres.

BDO's analyse er mundet ud i 5 konkrete indsatser:

1. Styrket myndighedsrolle og opfølgning på indsatser

2. Alternative muligheder for levering af indsats

3. Bedre udnyttelse af natbemanding på tværs

4. Driftsoptimering via reduceret fremmøde

5. Begrænsning af opgaver uden for budget

Vurderingen af forslagenes realiserbarhed foretages på følgende fire udvalgte parametre:

1. Sikkerhed omkring potentialeestimat

2. Tidshorisont

3. Politisk beslutning

4. Kompleksitet i implementering

Forventningen er at hjemmesygeplejen når de 3 mio besparelser i 2019 og man er fortrøstningsfuld for 2020.

Der er sket personale reduceringer i 2019 ved ikke at genbesætte stillinger.

Fraværende:

Pia Kornø, Maria Møldrup Andreasen samt Ann Cathrine Vestergaard.

Suppleant for Ann Cathrine Vestergaard: Line Christiansen.

Bilag

Til toppen


8. Årsrapport over magtanvendelser 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR/MED-SV/ Fag MED Sundhed og Velfærd

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for borgere i kommunens tilbud.

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt overfor ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt for at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2018 indberettet 7 magtanvendelser samt 113 tilfælde af overgreb borger mod borger.

På Ældreområdet er der i 2018 indberettet 55 magtanvendelser samt 3 tilfælde af overgreb borger mod borger.

For de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning til handlekommunen.

Fokusområder i 2018

Det Specialiserede Voksenområde

I Socialpsykiatrien arbejdes der hver dag med fokus på at minimere magtanvendelse.

Medarbejderne på området arbejder i dagligdagen samt gennem ekstern supervision og drøftelser på p-møde med fokus på, hvilken rolle de har i relationen/samarbejdet med borgerne. Medarbejdernes selvagens og valget af pædagogisk tilgang (bevidsthed om egen verbal og nonverbal kommunikation) har således en udtalt indflydelse på, om konflikter fremmes versus hæmmes og hvorvidt, vi dermed også forebygger udadreagerende adfærd og deraf afledt ”behov” for magtanvendelser.

I 2018 har medarbejderne på Hedebo arbejdet med forebyggelse af magtanvendelser og konflikthåndtering generelt. Medarbejderne har i satspuljeprojekt med Region Nordjylland fået undervisning i konflikthåndtering med særligt fokus på forebyggelse heraf. I denne forbindelse er der uddannet 4 vedligeholdelsesinstruktører, der skal sikre den fortsatte implementering og vedligeholdelse af metoder og teori. I de enkelte teams arbejdes der ved hvert teammøde med eventuelle magtanvendelser, som drøftes i læringsøjemed.

På Handicapområdet arbejdes der ligeledes hver dag bevidst med at undgå magtanvendelser gennem den pædagogiske tilgang, medarbejderne har til borgerne. Området oplever positive tilkendegivelser fra Socialtilsynet i forhold til den måde, der arbejdes forebyggende på.

I 2018 har området igangsat et KRAP-uddannelsesforløb (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik), som også har en forebyggende effekt i forhold til at brug af magt.Dette uddannelsesforløb strækker sig ind til slut 2019.

Ældreområdet

Ældreområdet har i 2018 fortsat fokus på at inddrage VISO ved tilfælde med komplekse problematikker vedr. borgerne. På området er der blevet undervist i konflikthåndtering og voldsforebyggelse samt tryghed i mødet med borgeren, hvor målet er at mindske magtanvendelser.

På nogle af plejecentrene er der blevet undervist af den fast tilknyttede plejehjemslæge og ekstern konsulent i forhold til, hvordan medarbejderne kan håndtere enkelte borgeres seksualiserede adfærd fagligt og professionelt, ligesom det har været drøftet med den fast tilknyttede plejehjemslæge, hvordan situationer med beboere der slår, sparker og spytter på medarbejderne håndteres. Derudover har der været afholdt møder med demensvejleder for at forebyggemagtanvendelse – efterfølgende har det været med på triageringsmøder og en dialog med de pårørende for at skabe en fælles forståelse.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 2. maj 2019, pkt. 4:

Ældrerådet tager Årsberetningen til efterretning, med anbefaling om, at personalet bliver opdateret via løbende kurser og vidensdeling.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 8. maj 2019, pkt. 16:

Til efterretning.

Ole Jespersgaard og Klaus Klæstrup var fraværende.

Handicaprådet, 21. maj 2019, pkt. 5:

Pia Kornø gav på mødet en kort orientering om årsberetningen. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Jonna Jacobsen, Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Peter Baggesgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Suppleanterne Lars Peter Pedersen og Ulla Bech var mødt.

Beslutning

Henrik orienterede omkring årsrapport over magtanvendelser i 2018

Tallene er tilsvarende niveau som i 2016. Det er positivt at tallene er faldende.

Den største udfordring er på handicapområdet og drejer sig om få enkeltpersoner.

Psykiatrien har haft god effekt af et gennemført projekt med regionen ved SATS puljemidler.

Fraværende:

Pia Kornø, Maria Møldrup Andreasen samt Ann Cathrine Vestergaard.

Suppleant for Ann Cathrine Vestergaard: Line Christiansen.

Bilag

Til toppen


9. Årsrapport utilsigtede hændelser 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR/MED-SV

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2018.

Årsrapporten fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

I år 2018 er der rapporteret 1.047 UTH i Sundhed og Velfærd, hvor der i år 2017 var 991 UTH.

UTH fordeler sig således:

Sted

Medicin

Patient uheld

Infektion

Tværsektoriel (indrapporteret udefra)

Andre

I alt

Sundheds- og Ældreområdet

313

315

42

18

15

703

Handicap- og Psykiatriområdet

136

22

6

0

23

187

Visitationen

0

0

0

4

0

4

Private udbydere

84

60

5

4

0

153

I alt

533

397

53

26

38

1.047

Af de rapporterede UTH omhandler medicin i stor udstrækning glemt medicin. Patientuheld er overvejende fald. Hændelserne er opgjort i alvorlighedsgraderne: ”Ingen skade”, ”Mild skade” og ”Moderat skade”, hvor der oftest har været ”Ingen skade”. Der er en UTH af alvorlighedsgraden ”Alvorlig skade” og to ”Dødelig”. Der er ikke rapporteret UTH af borgere/pårørende.

Sundhed og Velfærd har modtaget 26 tværsektorielle UTH, hvor de 17 er internt i Sundhed og Velfærd, og de resterende 9 UTH er fra tværsektorielle samarbejdspartnere.

Fagforvaltningen foretager hændelsesanalyser, hvor årsagen til UTH undersøges, sådan at der kan opnås læring og tiltag til forebyggelse af fremtidige UTH. Her ses en stigning fra 287 hændelsesanalyser i år 2017 til 329 i 2018. Der er etableret tiltag i forhold til UTH omhandlende medicin, patientuheld, infektioner, tværsektorielle UTH samt andet som kommunikationsbrist.

Arbejdet med UTH er godt etableret i Sundhed og Velfærd Brønderslev Kommune. Der har indtil år 2016 været stadig vækst i antallet af rapporterede UTH. I år 2016 og 2017 ses et fald i antallet af indrapporterede UTH, som i 2018 er vendt til en mindre stigning. Det kan skyldes øget fokus på indrapportering. Der har været afholdt brushup kurser omkring UTH i forskellige områder og undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedselever. Det er af stor betydning, at det kvalitative arbejde med UTH fortsat prioriteres, så der laves hændelsesanalyser, der skaber nye forebyggende tiltag. Ligeledes vil der med fordel kunne deles viden om forebyggende tiltag, der er fremkommet via patientsikkerhedsarbejdet inden for Sundhed og Velfærd.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Konsulent Jonna Christiansen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 2. maj 2019, pkt. 5:

Ældrerådet tager årsrapport til efterretning og takker for en god gennemgang af UTH.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 8. maj 2019, pkt. 17:

Til efterretning.

Ole Jespersgaard og Klaus Klæstrup var fraværende.

Handicaprådet, 21. maj 2019, pkt. 4:

Konsulent Jonna Christiansen gav en kort orientering på mødet. Handicaprådet tager årsrapporten til efterretning.

Jonna Jacobsen, Margit Chemnitz, Bettina Bøcker Kjeldsen, Peter Baggesgaard og Line Vanggaard Pedersen var fraværende.

Suppleanterne Lars Peter Pedersen og Ulla Bech var mødt.

Beslutning

Henrik orienterede omkring årsrapport for utilsigtede hændelser 2018. Niveauet for UTH'er er ca på sammen niveau som de forrige år.

Der rettes en opmærksomhed på at UTH'er ikke altid er et udtryk for medarbejders fejl, men kan fx også være borgers fejlvurdering af funktions niveau.

Handicap har mange UTH'er på medicin og forventer at dette tal vil falde vil indførelse af Sekoia.

Ældreområdet genopfrisker reglerne for hvornår en UTH skal registreres. Samtidig får plejecentrene løbende implementeret Sekoia.

Fraværende:

Pia Kornø, Maria Møldrup Andreasen samt Ann Cathrine Vestergaard.

Suppleant for Ann Cathrine Vestergaard: Line Christiansen.

Bilag

Til toppen


10. Orientering vedr. ombygning på Margrethelund


Resume

Sagsforløb: Fag MED Sundhed og Velfærd

Orientering vedr. ombygning på Margrethelund.

Sagsfremstilling

Der gives på mødet en status for processen samt en drøftelse af de forskellige scenarier, der er fremlagt, for ombygningen af Margrethelund.

Beslutning

Henrik orienterede omkring de 5 scenarier der er opstillet i forbindelse med ombygningen af Margrethelund.

Der blev drøftet mulighederne for at Sofielund kan blive en del af Margrethelund. Henrik og Uffe gennemgår 2 scenarier herfor på Byrådets temamøde den 27/6.

Der bliver længere fremme i processen lavet en arbejdsgruppe, således medarbejderne kan få indflydelse på bl.a. indretning og arbejdsmiljø området.

Fraværende:

Pia Kornø, Maria Møldrup Andreasen samt Ann Cathrine Vestergaard.

Suppleant for Ann Cathrine Vestergaard: Line Christiansen.

Til toppen


11. Træning før hjælpemidler


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/Fag MED Sundhed og Velfærd

Til Orientering.

Sagsfremstilling

På fællesmødet mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet den 16. november 2018 blev temaet ”Hjælpemidler: Egenmestring – skal/skal ikke?” drøftet. Der var generelt enighed om, at borgere, der kan genoptrænes, skal tilbydes træning, før der bevilges hjælpemidler eller hjemmehjælp. Dog under forudsætning af, at der tages udgangspunkt i borgerens ønsker, og hvor borgeren er i sit liv.

Med udgangspunkt i drøftelserne fra fællesmødet ønsker Fagforvaltningen at igangsætte pilotprojektet ”Træning før hjælpemidler”, som skal afdække, hvorvidt investering i træning til borgere, der er bevilget toiletforhøjere kan føre til en øget grad af selvhjulpenhed, så borger kan klare sig længst muligt i eget hjem med øget livskvalitet til følge.

Målgruppen til pilotprojektet er udvalgte borgere, der er bevilget toiletforhøjer og modtager varig hjælp, og som vurderes at have rehabiliteringspotentiale.

Pilotprojektet tager afsæt i Brønderslev Kommunes ældrepolitik "Et aktivt ældreliv – den, der kan selv, vil og skal selv", og der udarbejdes en beskrivelse af pilotprojektet, som forelægges udvalget til godkendelse i august 2019.

Pilotprojektet forventes påbegyndt primo september 2019 og afsluttet medio januar 2020, hvorefter erfaringerne fra projektet forelægges udvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at der udarbejdes en beskrivelse af pilotprojektet ”Træning før hjælpemidler”.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 3. juni 2019, pkt. 9:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, det er et godt projekt, og det bliver spændende at få en evaluering efter endt afslutning.

Gurli Margrethe Larsen var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 12. juni 2019, pkt. 7:

Beslutning

Ellen orienterede omkring pilotprojektet - Træning før hjælpemidler.

Projektet har fået en god modtagelse og er blev godkendt i ÆO. Til august kommer der mere information ud om de forskellige pakkeløsninger der er planlagt.

Fraværende:

Pia Kornø, Maria Møldrup Andreasen samt Ann Cathrine Vestergaard.

Suppleant for Ann Cathrine Vestergaard: Line Christiansen.

Til toppen


12. Førstehjælpskurser


Resume

Sagsforløb: Fag MED Sundhed og Velfærd

Til drøftelse

Sagsfremstilling

På sidste Fag MED møde blev medarbejdernes muligheder for uddannelse i livreddende førstehjælp drøftet.

Der blev besluttet at der på næste møde skal fremlægges forskellige forslag til kursus i livreddende førstehjælp. De kommer her:

Gratis hjerteredder kursus - 30 minutters intro i genoplivning:

https://hjerteforeningen.dk/givliv/30-minutters-giv-liv-kursus/

Med 30 minutters introkursus i genoplivningvil du vide, hvordan du:

 • Skaber sikkerhed med henblik på at mindske konsekvenserne i en ulykkes situation med hjertestop
 • Undersøger en bevidstløs person
 • Ringer 1-1-2
 • Giver hjertemassage og kunstigt åndedræt 30 tryk og 2 pust
 • Bruger en hjertestarter (AED)

Instruktøren kommer til jer!
Kan du samle et hold på min. 5 personer, der ønsker at deltage i Hjerteforeningens 30 minutters introkursus i genoplivning? I så fald kan vi tilbyde, at instruktøren kommer til jer. Vi kan have max. 15 personer pr. instruktør/hold. Ved tilmelding af mere end 15 personer, vil vi derfor lave flere hold. Kurserne er udviklet i samarbejde med og godkendt af Dansk Råd for Genoplivning.

Forebyggelse og Rehabilitering:

 • Alle medarbejdere har modtaget udvidet 3 timers førstehjælps kursus af John Thusgaard fra Aalborg kommune. Han kommer ud og underviser fx på et personalemøde. Kursus for 35 medarbejdere koster mellem 2500 og 3500 kr.
 • Samtidig blev der uddannet 1 superbruger inden for førstehjælp, således de fremadrettet selv kan udføre de årlige opfølgnings kurser på førstehjælp.
Beslutning

De 2 fremlagte scenarier omkring førstehjælpskurser blev drøftet.

Den videre drøftelse, omkring hvilke løsninger der er aktuelle, tages fremadrettet i chefgrupperne.

Fraværende:

Pia Kornø, Maria Møldrup Andreasen samt Ann Cathrine Vestergaard.

Suppleant for Ann Cathrine Vestergaard: Line Christiansen.

Til toppen


13. Orientering omkring arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder bl.a. arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobaseret Tilsyn inden for Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED for Sundhed og Velfærd har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til EASY for februar 2019 til april 2019. Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Arbejdstilsynet har siden sidste møde været på besøg på:

 • Bogfinkevej - Grøn smiley

Der er ikke anmeldt nye besøg siden sidste møde.

Ny kemisk risikovurdering:

Kravet om udarbejdelse af skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) ophæves den 1. juli 2019. Det fremgår af ændringer af "bekendtgørelserne om arbejde med stoffer og materialer" samt om foranstaltninger til "forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer".

Alle virksomheder, der arbejder med farlige kemiske stoffer og materialer, skal nu udarbejde en kemisk risikovurdering. Den kemiske risikovurdering er en række ekstra forhold omkring udførsel af selve arbejdet med kemiske stoffer og materialer, der skal inddrages som en del af det øvrige APV-arbejde.

Formålet med risikovurderingen er at kortlægge, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlige kemikalier, så virksomheden kan fjerne eller forebygge risikoen. Samtidig vil der blive sat et øget fokus på oplæring og instruktion, fordi det i mange situationer er arbejdsgiverens manglende instruktion af medarbejderen i den konkrete arbejdssituation, der kan medføre forkert håndtering og dermed ulykker.

Når ændringen træder i kraft vil HR sende mere information ud til alle arbejdsmiljøgrupperne.

Andet:

6 nye guides omkring forebyggelse af fysisk og psykisk vold:

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/seks-guider-om-vold

12 anderledes udfordringer til at få bevægelse ind i hverdagen:

https://www.kropogkontor.dk/ledelse-og-organisering/arbejdsmiljoekalenderen

Inspiration til forebyggelse af fald- og snubleulykker:

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsulykker/faldulykker

Inspirationshæfte til at øge bevidstheden omkring krænkende handlinger af seksuel karakter. Hæftet indeholder konkrete værktøjer, til at sætte gang i dialog og forebyggelse:

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/kraenkende-handlinger-af-seksuel-karakter

To nye film og materialer giver jer hhv. en introduktion til TRIO-samarbejdet og vejleder til, hvordan I kan få samarbejdet på sporet:

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsmiljoeorganisationen/trio-samarbejdet

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø. Herunder en drøftelse af sidste kvartals arbejdsulykker.

Der rettes opmærksomhed på at APB ændres til en Kemisk Risikovurdering pr. 1/7 2019.

De vedhæftede links omkring aktuelle arbejdsmiljøemner, kan bruges efter behov.

Fraværende:

Pia Kornø, Maria Møldrup Andreasen samt Ann Cathrine Vestergaard.

Suppleant for Ann Cathrine Vestergaard: Line Christiansen.

Bilag

Til toppen


14. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Beslutning

Orientering omkring Ergoterapeutforeningen og Fysioterapeut foreningen pr. 1/1 2020 har forladt den faglige hovedorganisation og nu hører under AC.

Punkter der skal fremhæves fra dagen møde:

 • Budget 2020 - høring af råderumspuljer
 • Økonomi vedr. ny dimensionering af SOSU elever i 2020/2021
 • Årsrapport over magtanvendelser i 2018

Fraværende:

Pia Kornø, Maria Møldrup Andreasen samt Ann Cathrine Vestergaard.

Suppleant for Ann Cathrine Vestergaard: Line Christiansen.

Til toppen

Opdateret 1. juli 2019