9. december 2019

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Dagsorden

Dato: 9. december 2019
Lokale: Mødelokale 272
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsorden.

Vedr. medlemmer i Fag MED Sundhed og Velfærd:

- udvalget udvides med 1 medlem, Louise Kikkenborg FTR fys/ergo (som fra januar hører under AC), indtil næste valgperiode.

- FOA har udpeget 2 nye medlemmer Anni Bistrup og Jytte Graven.

Fraværende:

Ellen Lykke og Mette Brændskov Andersen

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra Fag MED mødet den 30. september 2019.

Sagsfremstilling

Fag MED Sundhed og Velfærd bedes godkende referatet fra mødet, den 30. september 2019. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Fraværende:

Ellen Lykke og Mette Brændskov Andersen

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Sundhed og Velfærd


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd foreligger der referater fra følgende:

 • Hjemmesygeplejen
 • Tandplejen
 • Høringssvar socialpsykiatrien
 • Sundhedsområdet
Beslutning

Referaterne er taget til efterretning.

Høringssvaret fra Rusmiddelcentret fremgår også som bilag på sagen om Rusmiddelcentret.

Fraværende:

Ellen Lykke og Mette Brændskov Andersen

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3 - pr. 30.09.2019


Resume

Sagsforløb: MED for Sundhed og Velfærd

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019. Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 14,1 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 16,6 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsel på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 41,6 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen pr. 30/9 - 2019, viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 14,1 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 16,6 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsel på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 41,6 mio. kr.

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 19,8 mio. kr. Beløbet består primært af en forventet mindreudgift vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt merindtægt som følge af overgangsordning pga. tab i udligning.

Driftsområderne under ét - viser et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr. I forhold til sidste budgetopfølgning er det en forbedring af driftsområderne på 5,4 mio. kr. og forbedringen skyldes primært et ændret skøn på Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Derudover er der via Lov- og cirkulæreprogrammet modtaget 2,4 mio. kr. i 2019. På Byrådsmødet den 30/10-2019 blev det vedtaget, at dette beløb indregnes på de relevante udvalg, og at indtægten skal bidrage til at nedbringe et evt. forventet merforbrug.

Anlægsbudgettet ekskl. jordforsyningen er i 2019 på 69,1 mio. kr. Dette er inkl. overførsel fra 2018 på 29,3 mio. kr. Det samlede netto anlægsforbrug forventes at være på 44 mio. kr. ved årets slutning. Herefter resterer der et restbudget på 25 mio. kr., hvoraf 8,5 mio. kr. vedrører midler afsat til Hedelund. Det øvrige restbudget er både endnu ikke frigivne midler fra anlægspuljer samt anlægsarbejder, der ikke afsluttes i år.

En uddybning af de enkelte områder fremgår af budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen behandles i ØK den 11. december 2019 og i BY den 18. december.2019.

Direktionen den 5. november 2019

Direktionen fremhæver at det samlede billede fortsat udviser god udvikling i forhold til budget, hvor det samlede mindreforbrug/merindtægt nu forventes at være ca. 14 mio. kr. forbedret i forhold til budget.

Der arbejdes fortsat med at minimere overskridelserne på de områder, hvor der forventes negativt skred i forhold til budgetforudsætningerne. Som ved sidste budgetopfølgning er den største udfordring i budgetopfølgningen merudgifterne på det specialiserede voksenområde. Jf. budgetaftalen for budget 2020 er der indgået aftale med KLK om analyse af området. Udarbejdelse af analyse og efterfølgende implementering forventes at kunne mindske udfordringerne på området fremadrettet. I forhold til udfordringerne på det samlede børn og ungeområde, vil der som aftalt med budget 2020 løbene ske en opfølgning på områdernes indsat på henholdsvis Varige Spor og Investeringsstrategien.

Det samledes overskud kan primært henføres til indtægtssiden og beskæftigelsesområdet og overskuddet på disse områder er opjusteret siden sidste budgetopfølgning. Her især skønnet for midtvejsregulering på af indtægterne ændret, mens ændringer i skønnet til fleksbidrag og integrationsområdet er årsagen til ændringerne på beskæftigelsesområdet.

Direktionen bemærker at kommunens serviceudgifter skønnes til at ligge meget tæt på den udmeldte serviceramme. På landsplan ser serviceudgifterne imidlertid ud til at overskride kommunernes samledes serviceramme. Der vil derfor frem mod lukningen af regnskabet være fokus på om kommunens skøn over serviceudgifter fortsat holder og dermed om der bliver behov for tiltag for at undgå en overskridelse af serviceudgifterne for hermed at mindske risikoen for en sanktion.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes.

Stabsforvaltningen foreslår, at

 • Der gives bevilling i forhold til budgetopfølgningen
 • Puljen til overførsel mellem årene på 25,0 mio. kr. 0-stilles
 • Der gives en tillægsbevilling på 27,3 mio. kr. i indtægt i 2019 vedr. salget af HMN GasNet P/S samt at der gives en tillægsbevilling på 5,5 mio. kr. i 2020 vedr. tilskudsreduktionen
 • Der på politikområde 601 gives en negativ tillægsbevilling på -3,4 mio. kr. i 2019 vedr. dimensionering af SOSU-elever samt at der samtidig gives en tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. i 2020 på området
Beslutning

Henrik orienterede omkring budgetopfølgning 3.

Der er kun små justeringer i forhold til budgetopfølgning 1 og 2.

Aftalepunkterne vedr. budgettet er alle imødekommet.

Fraværende:

Ellen Lykke og Mette Brændskov Andersen

Bilag

Til toppen


5. Ombygning af Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Status på ombygning af Margrethelund, til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget indstillede på møde den 21. august 2019, sag 7, til brug for budgetforhandlingerne, at der i budget 2020 afsættes 8 mio. kr. til ombygning af Margrethelund efter scenarie 3.

Scenarie 3 indeholder en total ombygning af Margrethelund, så der fortsat er ordinære pladser, demenspladser og aflastningspladser i bygningen, ligesom vinterhaven indrettes på en sådan måde, at den indgår som en mere aktiv del af husets dagligdag.

Byrådet vedtog i budget 2020, at der afsættes 8 mio. kr. til ombygning af Margrethelund.

I forlængelse heraf foreslås udarbejdelse af skema A igangsat med udgangspunkt i scenarie 3, således at der kan etableres et præcist grundlag for ombygningen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet beslutter, at Margrethelund ombygges efter scenarie 3, og at der i samarbejde med rådgiver udarbejdes skema A for ombygningen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår endvidere, at Byrådet frigiver hele anlægsrammen på de 8 mio. kr. til ombygning af Margrethelund.

Personale

På Margrethelund er en af de seks arme lukket. Når ombygningen påbegyndes, forventes yderligere en arm lukket, således at der kan ombygges to arme ad gangen. Dette vil betyde en personalemæssig reduktion, som forventes at kunne håndteres ved omplacering og/eller naturlig afgang. Dette vil først havde effekt ift. budget 2021

Økonomi

Der er i budget 2020 afsat 8 mio. kr. af anlægsmidler til ombygningen af Margrethelund. Økonomi er enige i betragtningen om, at hele anlægsrammen frigives i 2020.

De personalemæssige konsekvenser vil havde effekt på budget 2021. Der er ikke på nuværende tidspunkt nogle beregninger på disse konsekvenser.

Der vil være nogle bevillingsmæssige ændringer samt nogle økonomiske forskydninger når byggeriet påbegyndes i antageligt 2021, dette vil havde en økonomisk effekt på driften. Ligeledes vil der være nogle økonomiske driftskonsekvenser når byggeriet antageligt er afsluttet i 2025/2026. Der er ikke udarbejdet konkrete beregninger på disse driftskonsekvenser.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 13. november 2019, pkt. 4:

Fagforvaltningens forslag indstilles godkendt.

Udvalget indstiller, at det i den videre planlægning vurderes, om der er mulighed for at lave et mindre antal skærmede demenspladser på Margrethelund, som giver kommunen mulighed for at flytte borgere til en almindelig demensplads, hvis behovet for en skærmet plads falder væk.

Økonomiudvalget, 20. november 2019, pkt. 15:

Bilag fra Ældreomsorgsudvalgets møde den 21. august 2019, pkt. 7 skal medsendes til byrådsbehandlingen.

Ældreomsorgsudvalgets indstilling anbefales.

Poul Erik Andreasen kan kun anbefale, at de 2 fløje ombygges fra 24 små boliger til 16 store med skillevægge og ingen øvrige ændringer.

Steen Søgaard Petersen tager forbehold.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Byrådet, 27. november 2019, pkt. 12:

Ældreomsorgsudvalgets og Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Poul Erik Andreasen kan kun anbefale, at de 2 fløje ombygges fra 24 små boliger til 16 store med skillevægge og ingen øvrige ændringer

Beslutning

Henrik orienterede omkring ombygning af Margrethelund.

Byrådet har besluttet at gå videre med scenarie 3.

Der bliver 100 pladser på Margrethelund efter ombygningen.

Planlægningen af ombygningen er i gang og selve ombygningen forventes opstartet i 2021.

Fag MED Sundhed og Velfærd drøftede vigtigheden af inddragelse af nøglepersoner, således de løsninger der udarbejdes, bliver så praksisnære og funktionelle som muligt.

Fraværende:

Ellen Lykke og Mette Brændskov Andersen

Bilag

Til toppen


6. Etablering af rehabiliteringscenter på Hellevadlund


Resume

Sagsforløb: ÆO/Fag MED Sundhed og Velfærd/ØK/BY

Status på etablering af rehabiliteringscenter på Plejecenter Hellevadlund, til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Budget 2020 blev der afsat 0,5 mio. kr. til etablering af et rehabiliteringscenter i stueetagen samt i de to mindste boliger på 1. sal på Plejecenter Hellevadlund.

Etablering af rehabiliteringscentret vil samlet koste 1,0 mio. kr., før centret er indrettet, så det understøtter borgerne bedst muligt i rehabiliteringsprocessen, så de derved får det mest mulige udbytte af forløbet. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår derfor, at der frigives yderligere 0,5 mio. kr. fra anlægspuljen "kapacitetstilpasninger på ældreområdet".

I de dele af plejecentret, der nu skal omdannes til rehabiliteringscenter, bor én fast beboer. For at kunne etablere rehabiliteringscentret, foreslår Fagforvaltningen, at der indledes en dialog med beboeren, hvor vedkommende tilbydes en anden ældre- eller plejebolig, evt. et andet sted på Hellevadlund Plejecenter.

Som et led i arbejdet med etablering af rehabiliteringscentret har Fagforvaltningen udarbejdet en tidsplan for projektet. Rehabiliteringscentret vil kunne være klar til drift ultimo september 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender:

 • At anlægsbevilling i Budget 2020 på 0,5 mio. kr. frigives
 • At der frigives 0,5 mio. kr. fra anlægspuljen ”kapacitetstilpasning på ældreområdet”
 • At der indgås en dialog med plejeboligbeboeren i stueetagen på Hellevadlund Plejecenter med henblik på at finde en anden passende ældre- eller plejebolig til vedkommende
 • Tidsplan for etablering af et rehabiliteringscenter på Plejecenter Hellevadlund
Økonomi

I anlægsbudgettet for 2020 er der afsat 0,5 mio. kr. til et rehabiliteringscenter på Hellevadlund.

I anlægsbudgettet for 2019 er der 1,1 mio. kr. i anlægspuljen ”kapacitetstilpasning på ældreområdet”. Puljen er overført fra tidligere år. 0,6 mio. kr. af puljens beløb er disponeret til anlægsprojektet "Investering i fremtidige driftsbesparelser". Der resterer således 0,5 mio. kr. tilbage i puljen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 4. december 2019, pkt. 3:

Beslutning

Henrik orienterede omkring etablering af rehabiliteringscenter på Hellevadlund.

Processen fra start til slut anslås til ca. 40 uger og vil kunne være klar itl drift ultimo september 2020.

Fag MED Sundhed og Velfærd havde følgende kommentarer til processen:

 • Der efterspørges en projektbeskrivelse for Rehabiliteringscentret, herunder
  • Hvem er målgruppen, klientellet
  • Er der døgndækning
  • Hvor meget læner rehabiliteringscentret sig op af Mou Centrets model
 • Der spørges også ind til snitfladerne i forhold til kommunes øvrige træningspersonale, der skal tage over på borgerne efter ophold på rehabiliteringscentret.

Fraværende:

Ellen Lykke og Mette Brændskov Andersen

Bilag

Til toppen


7. Udfordringer på Rusmiddelområdet


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Fremadrettet tilrettelæggelse af Rusmiddelcentrets tilbud, til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd

Sagsfremstilling

I Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019 er der angivet et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. på rusmiddelområdet grundet vigende antal henviste borgere.

Af Budgetaftale 2020 fremgår følgende:

"Misbrugsbehandling

Rusmiddelcentrets tilbud tilrettelægges og samtænkes, så de kan dække behov for ydelser og indsatser på tværs af sektorer".

Aftaleteksten betyder, at der er behov for en drøftelse på tværs af sektorer med henblik på at øge omsætningen i Rusmiddelcentret.

Derudover har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd mulighed for at flytte Rusmiddelcentret fra den nuværende placering i Jyllandsgade 5 til Nordens Allé 33 i Brønderslev, hvor dagtilbuddet Springbrættet også er placeret.

Flytning af Rusmiddelcentret vil give en besparelse anslået til 189.000 kr. pr. år sammenlignet med de nuværende udgifter til bygninger og lokaler. Derudover kan hensynet til sikkerhedsnormering klares med færre medarbejdertimer og reduktion i årsværk. Der påtænkes en besparelse på 30 medarbejdertimer ugentligt svarende til 323.000 kr. pr. år. Der vil således være en besparelse på 512.000 kr. årligt ved flytning til Nordens Allé 33.

Reduktion i årsværk kan dog medføre udfordringer med at overholde behandlingsgarantien ved en øget tilgang af borgere, få betydning for flerfagligheden og skabe en ekstra sårbarhed i forhold til bemanding ved sygdom og ferie samt udfordringer med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere til Rusmiddelcentret.

I forbindelse med en eventuel flytning af Rusmiddelcentret vil der være en engangsudgift til flytning og etablering af egnede lokaler til rusmiddelbehandling på Nordens Allé 33 anslået til 200.000 kr. ekskl. moms. Beløbet foreslås finansieret af anlægsbevillingen "Organisering af fremtidens socialpsykiatri". Rusmiddelcentrets nuværende bygning i Jyllandsgade 5 vil herefter være tom og kan derfor overvejes solgt.

Flytning af Rusmiddelcentret afhænger - udover den lokale beslutningsproces - også af godkendelse og sagsbehandlingstid hos Socialtilsyn Nord.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd bestræber sig på, at flytningen af Rusmiddelcentret kan være gældende fra årsskiftet eller hurtigst muligt herefter.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender frigivelse af anlægsbevilling på 200.000 kr. til flytning af Brønderslev Rusmiddelcenter.

Personale

Ved flytning af Rusmiddelcentret til Nordens Allé 33 kan hensynet til sikkerhedsnormering klares med færre medarbejdertimer og reduktion i årsværk.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 14. november 2019, pkt. 6:

Udvalget er positive overfor flytning, men ønsker en samlet plan inkl. aftale med UngeCentret, inden der træffes endelig beslutning.

Udvalget ønsker fællesmøde med Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget snarest muligt med henblik på at drøfte en samlet aftale.

Beslutning

Henrik orienterede omkring Rusmiddelcentret.

Der arbejdes ud fra 2 spor:

 1. Flytte Rusmiddelcentret, Nordens Alle 33 er i forslag
 2. UngeCentret skal bruge Rusmiddelcentret mere og dermed genere mere omsætning

Social og sundhedsudvalget og beskæftigelsesudvalget har et samlet møde i januar, hvor de 2 spor drøftes.

Rusmiddelcentrets høringssvar blev drøftet under mødet. Det er et godt beskrevet høringssvar, med relevante pointer, som bør inddrages i den videre beslutningsproces.

Yderligere blev drøftet under mødet:

- Socialtilsyn Nord skal godkende Rusmiddelcentret ved flytning

- Personale, der var tvivl om normeringen på Rusmiddelcentret var planlagt til 2 eller 3 medarbejdere. Rusmiddelcentret er BUM styret og status pt er at der er behov for 3 medarbejdere.

Fraværende:

Ellen Lykke og Mette Brændskov Andersen

Bilag

Til toppen


8. Sygeplejeklinikker i Agersted og Asaa


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Lukning af sygeplejeklinikker, til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at sygeplejeklinikkerne i Agersted og Aså lukkes, da de med manglende borger flow ikke er effektive. Trods en generel stigning af antal borgere, der kommer i sygeplejeklinik, er det ikke sket en markant stigning i Agersted og Asaa.

I Agersted var der i januar 4 borgere, og det er der også i november. Det har igennem året svinget mellem 1-4 borgere om måneden, dog har der en enkelt måned været 5 borgere.

Der er åbent 1 formiddag om måneden. Lokalet er et kontor på Rosendahlscentret, uden behandlerstol, hvorfor det kun er bestemte indsatser, som kan udføres der, hvilket medvirker til det lille antal borgere.

I Asaa er var der i januar 11 borgere og i november 13 borgere. Borger-antallet ligger rimeligt stabilt også her. Klinikken har åbent 1 dag om ugen, og heller ikke her er der behandlerstol, hvorfor det også kun er bestemte indsatser, som kan udføres.

Hjemmesygeplejen vurderer, at der ikke er grundlag for en effektiv drift af sygeplejeklinikkerne i Agersted og Aså.

Dette understøtter BDO`s analyse af Hjemmesygeplejen. I BDO´s analyse af Hjemmesygeplejen april 2019 blev der gjort opmærksom på følgende:

"I Hjallerup-distriktet er der fire klinikker – i Agersted, Asaa, Dronninglund og Hjallerup. Det vurderes dog, at der ikke er nok borgere til at få det nødvendige borger flow til at sikre en øget effektivitet herved. I februar måned 2019 var der således i gennemsnit i alt 3,2 time på månedens 20 hverdage – fra 15 min. til 6 timer pr. dag. En relevant overvejelse her bør være at sammenlægge to eller tre klinikker og sørge for at fylde én klinik op, hvorved der opnås et borger flow, som kan sikre en effektiv udnyttelse af klinikken."

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender lukning af Agersted og Asaa sygeplejeklinikker.

Personale

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 4. december 2019, pkt. 4:

Beslutning

Henrik orienterede omkring lukning af de 2 sygeplejeklinikker i henholdsvis Asaa og Agersted.

Sygeplejeklinikkerne foreslås lukket pga. manglende borger flow. Der har igennem året været 1-4 besøg om måneden.

Dog er de andre sygeplejeklinikker godt besøgt.

Sygeplejeklinikken i Vest er godt besøgt og vil gerne øge kapaciteten. De fysiske rammer i klinik Vest er dog udfordret. Klinik 1 og klinik 2 er ikke placeret ved siden af hinanden. Klinik 1 har behandlerstol, men klinik 2 har hverken behandlerstoleller fast lokale til rådighed. Lokalerne delesmedandre brugere af Sundhedshuset, som ofte betyder at klinik 2 må skifte placering/lokale fra borger til borger,ydermere erder udfordringer i forhold til APV, dalokalerne ikke er indrettet til klinikdrift og sygeplejefaglige ydelser. Dette begrænser fleksibiliteteni forhold til at øge kapaciteten på tværs af de 2 klinikker.

Fraværende:

Ellen Lykke og Mette Brændskov Andersen

Til toppen


9. Udmøntning af rammebesparelse


Resume

Sagsforløb: ÆO

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd

Sagsfremstilling

Budgetaftale-teksten for 2020 indeholder to punkter, som Ældreomsorgsudvalget skal forholde sig til i forhold til udmøntning af rammebesparelsen. Følgende fremgår af budgetaftale-teksten:

"Optimering af drift

Med henblik på at optimere driften indenfor ældreområdet gennemføres en vurdering af, hvordan der kan opnås en tilpasning af serviceniveauet svarende til 1,5 mio. kr.

Eksempelvis skal områder som pris på madproduktion, hjælpemidler, rehabilitering, fællesvagter, sygefravær, sygepleje, kørsel, tomgangshusleje og tomme pladser generelt indgå i vurderingen.

Beskrivelsen forelægges Ældreomsorgsudvalget inden effektuering.

Praktikvejledning

Udgifterne til finansiering af den praktikvejlederopgave, der følger af flere SOSU-elever, afholdes indenfor ældreområdet budget."

I forlængelse af budgetaftale-tekstens formulering om SOSU-elever, hvor der var fremsat et ønske om 0,8 mio. kr. til finansiering af den øgede praktikvejlederopgave, bør udvalget drøfte, på hvilket ambitionsniveau denne opgave ønskes løst fremover. Skal opgaven løses som beskrevet i det fremsendte ønske, så skal udvalget finde 2,3 mio. kr. i besparelse, mens et lavere ambitionsniveau vil kunne reducere besparelsen.

I overvejelserne om udmøntning af rammebesparelsen kan indgå følgende elementer:

 • Forslag fra råderumskataloget, som ikke blev indarbejdet i budgettet.
  • Reduktion af takst på de store plejecentre, 0,5 mio. kr.
  • Plejecenterområdets pulje til faste vagter reduceres, 1,0 mio. kr.
  • Klippekort til ældre, 1,5 mio. kr.
 • Nyvurdering af fordeling af midlerne i værdighedsmilliarden, 7,7 mio. kr.
 • Ny pulje til bekæmpelse af ensomhed, 0,5 mio. kr.
 • Øvrige eksempler på besparelsesmuligheder nævnt i budgetaftale-teksten

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter, hvilke elementer der bør indgå i udmøntningen af besparelsen med henblik på endelig stillingtagen til hvordan besparelsen i budget 2020 skal udmøntes på det kommende udvalgsmøde, herunder i hvilket omfang den øgede opgave til praktikvejledning af SOSU-elever skal iværksættes helt eller delvist.

Økonomi

Økonomiafdelingen konstaterer, at rammebesparelsen på 1,5 mio. kr. flugter med aftaleteksten i Budget 2020. Såfremt der skal ansættes personale for at løfte opgaven med elever, vil det betyde en merudgift på op til 0,8 mio. kr.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 13. november 2019, pkt. 5:

Udvalget ønsker fremlagt et konkret forslag byggende på følgende principper:

 • Det vurderes, hvor stort et beløb, der skal afsættes til vejledning af SOSU-elever
 • Det vurderes, om besparelse på 0,5 mio.kr. på plejecenterområdet alene skal være på de store plejecentre, eller om det er muligt at spare på de øvrige typer plejecentre
 • Se på ideer til besparelsesmuligheder, som MED-udvalget har fremlagt
 • Se på muligheder for at opnå besparelser på værdighedsmilliarden og ensomhedspuljen
 • Se på muligheder i emner omfattet af budgetaftalen.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 4. december 2019:

På Økonomiudvalgsmøde den 20. november 2019 blev det under punkt 3 om aftalepunkterne i budget 2020 præciseret, at rammebesparelsen på Ældreomsorgsudvalgets budget skal søges udmøntet på de områder, der fremgår af aftaleteksten, og at forslag fra råderumskataloget om reduktion af pulje til fast vagt samt klippekort til ældre ikke kan indgå iudmøntningen.

I det følgende gives en vurdering af mulighederne for at opnå besparelser under de enkelte punkter:

Pris på madproduktion 200.000 kr.

Brønderslev Kommune er bundet af kontakten med Nordjyske Mad til og med 2022. Fagforvaltningen har bedt Nordjyske Mad om at reducere omkostningen til madproduktionen med 200.000 kr. fra og med budget for 2020.

Det bemærkes, at Nordjysk Mad, jf. Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2019, sag 30, desuden skal spare yderligere 250.000 kr. fra 2021 med henblik på at neutralisere en udgiftsstigning i forbindelse med udskillelse af Aalborg-afdelingen til Nyt Aalborg Universitetshospital.

Hjælpemidler 0 kr.

Budget 2020 indeholder et rammeløft til hjælpemidler på 1 mio.kr., svarende til merforbruget på hjælpemiddelkontoen i 2018 og 2019. Det vurderes ikke realistisk at overholde budgettet, såfremt kontoen reduceres.

Rehabilitering 0 kr.

Jf. lovgivningen skal borgere i muligt omfang tilbydes træning frem for fx hjemmehjælp. Forventningen er, at en intensiv rehabiliterende indsats vil kunne reducere/fjerne det fremtidige behov for fx hjemmehjælp. En reduktion i den rehabiliterende indsats må derfor forventes at give øgede udgifter til hjemmehjælp, som opvejer besparelsen. Hertil kommer betydningen af at kunne fastholde et liv, hvor borger i så høj grad som muligt selv kan klare mest muligt.

Fællesvagter og sygeplejen 250.000 kr.

I forbindelse med BDO-analysen på sygeplejeområdet, blev det foreslået at der laves et fælles vagtlag om natten mellem sygeplejen og hjemmeplejen. Dette potentiale er indregnet i de 3,0 mio. kr., der skulle findes i 2019, og i de 4,0 mio. kr., der skal findes i 2020. Det er lykkes med stram styring at finde de 3,0 mio. kr. i 2019 og det vurderes derfor fra fagforvaltningen at der kan findes yderlige 250.000 kr. i 2020, så der i alt skal effektiviseres med 4,25 mio. kr. i sygepleje i forhold til 2018.

Sygefravær 0 kr.

Der arbejdes målrettet med at nedbringe sygefraværet på ældreområdet, som ligger på et relativt højt niveau. Området følger de gældende regler for Brønderslev Kommune angående håndteringen af sygefravær. Derudover søges der i foråret 2020 centrale puljer til at gøre forsøg med nye metoder til nedbringelse af sygefraværet. Det vurderes på nuværende tidspunkt ikke muligt at indarbejde besparelser vedrørende sygefravær.

Kørsel 100.000 kr.

Kørslen er optimeret i sygeplejen og hjemmeplejen. Der har været flere projekter med eksterne samarbejdspartnere på dette område. Ældreområdets biler leases efter en udbudsaftale, der er lavet sammen med Aalborg Kommune for at få volumen og dermed en god pris.

Kørsel af mad til plejecentre er det seneste år steget kraftigt. Fagforvaltningen er derfor ved at forberede et udbud af denne kørsel. Forhåbningen er, at der kan hentes en besparelse på 100.000 kr. på dette udbud.

Tomgangshusleje og tomme pladser 500.000 kr.

Udlejningssituationen på ældreboliger er forbedret, og det betyder at udgifterne til tomgangshusleje og tomme pladser er reduceret over tid. Der er ikke afsat et budget til finansiering af tomgangshusleje. Udgifterne er dog blevet finansieret, og baseret på den nuværende udlejningssituation vurderes det muligt at reducere udgifterne med 500.000 kr.

Vejledning på SOSU-området

Ud over ovenstående foreslås en reduktion af taksterne til de store plejecentre på 500.000 kr., jf. forslag fra råderumskataloget, og at dette beløb reserveres til finansiering af den øgede vejledningsopgave på SOSU-området.

Samlet er der med ovenstående forslag beskrevet en samlet besparelsesmulighed på 1.050.000 kr. Når de resterende 450.000 kr. i den budgetterede rammebesparelse skal findes, foreslår fagforvaltningen, at de findes bredt indenfor ældreområdet, jf. Økonomiudvalgets præcisering den 20. november 2019.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at

 • taksterne til de store plejecentre reduceres med 500.000 kr., og at dette beløb reserveres til finansiering af den øgede vejledningsopgave på SOSU-området
 • det besluttes at spare 1,05 mio.kr. i henhold til budgetaftaleteksten om optimering af drift på ældreområdet
 • det besluttes, hvordan de resterende 0,45 mio.kr. i rammebesparelsen skal udmøntes bredt indenfor ældreområdet, jf. Økonomiudvalgets præcisering

Ældreomsorgsudvalget, 4. december 2019, pkt. 8:

Beslutning

Henrik orienterede omkring rammebesparelse inden for ældreområdet:

 • Optimering af drift
 • Praktikvejledning

Der mangler fortsat 450000, der drøftes hvorvidt de skal udmøntes ud fra de 7 aftalepunkter i budgetaftalen eller om pengene skal findes mere bredt på budgettet. Økonomiudvalget har møde derom i næste uge.

Fraværende:

Ellen Lykke og Mette Brændskov Andersen

Bilag

Til toppen


10. Udmøntning af rammebesparelse


Resume

Sagsforløb: Fag MED Sundhed og Velfærd

Rammebesparelsen på 3 mio. kr. i 2020 på Handicap- og Psykiatriområdet.

Der gives en mundtlig orientering på mødet.

Beslutning

Henrik orienterede omkring den 3 mio. rammebesparelse der er på Handicap -og psykiatriområdet.

Rammebesparelsen skyldes primært de dyre enkeltsager der har været på området.

Der er for at finde besparelserne indgået et partnerskab med konsulenter fra KL, KLK.

Projektet skal køre i 2 faser:

 1. Fase 1, hjælp med forslag til løsninger bl.a. ud fra sagsgennemgang, afsøgning af mønstre, analyse af data samt benchmarking
 2. Fase 2, udmøntning af besluttede tiltag

Der forventes forslag fra KLK i foråret 2020.

Fraværende:

Ellen Lykke og Mette Brændskov Andersen

Til toppen


11. Ny vision for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY/Hoved MED/Fag MED Sundhed og Velfærd

Ny vision for Brønderslev Kommune, til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

Orientering om ny Vision for Brønderslev Kommune.

Vision for Brønderslev Kommune er resultatet af Byrådets visionsproces. Formålet med visionen er at udgøre et styringsredskab for Byrådet og administrationen, der sætter en fælles politisk retning for den fremtidige udvikling for Brønderslev Kommune. Den danner udgangspunkt for kommende politikker og planer i Brønderslev Kommune og konkretiseres i det daglige arbejde, som kommunens medarbejdere udfører sammen med borgere, virksomheder og foreninger.

Personale

Ingen.

Indstilling

Hoved MED, 3. oktober 2019, pkt. 5:

Søren orienterede omkring Ny Vision for Brønderslev Kommune. En vision, der bygger videre på det vi har i dag og kommunens værdier nysgerrig, fællesskabende og modig. Flere steder i kommunen arbejdes der allerede i henhold til tankerne i den nye vision, fordi det er måden vi arbejder på.

Der blev drøftet hvorledes Visionen får liv i alle dele af Brønderslev Kommune, både blandt medarbejderne og borgerne. Implementeringen vil være en proces, hvor første skridt er drøftelse i de politiske udvalg ift. hvad der skal arbejdes med på det aktuelle politiske område og hvordan.

Fraværende:

Lars Andreasen, Line Christiansen deltog i stedet for Ann Cathrine Vestergaard og Johnny Engelsted deltog i stedet for Per Kronborg Christiansen.

Beslutning

Henrik orienterede omkring ny Vision for Brønderslev Kommune.

Der blev drøftet hvad Visionen betyder for de forskellige udvalg samt hvorledes der i udvikling af Visionen er tråde til både Sundhedspolitikken samt de 17 verdensmål.

Ydermere blev næste skridt i processen drøftet, herunder implementering af visionen i de enkelte fagudvalg.

Fraværende:

Ellen Lykke og Mette Brændskov Andersen

Bilag

Til toppen


12. Virksomhedsplan for Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: FAG MED Sundhed og Velfærd

Orientering om virksomhedsplan 2020.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd besluttede i 2015, at der skulle udarbejdes virksomhedsplaner for fagforvaltningen, hvor der sættes fokus på langsigtede mål og en tydeliggørelse af de ledelsesmæssige værdier, der ligger til grund for arbejdet i fagforvaltningen. Første Virksomhedsplan blev udarbejdet for 2016. Der er nu udarbejdet nye virksomhedsplan gældende for 2020.

Der er udarbejdet en virksomhedsplan for hele fagforvaltningen, som sætter fokus på de mål, som ledelsen overordnet ønsker, at der arbejdes med. I 2020 er der fastsat mål for 2025 med afsæt i den nye vision 2025, som Byrådet har vedtaget. Derudover er arbejdet pt. i gang med at udarbejde virksomhedsplaner på de 3 chefers områder.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at virksomhedsplanernes 2025-mål samt mål for 2020 drøftes, herunder om der er særlige opmærksomhedspunkter vedrørende proces, når virksomhedsplanerne skal udbredes i organisationen.

Beslutning

Henrik orienterede omkring virksomhedsplan 2020.

Virksomhedsplanen sætter fokus på de mål, som ledelsen overordnet ønsker, at der arbejdes med, herunder langsigtede mål og en tydeliggørelse af de ledelsesmæssige værdier.

Virksomhedsplanen er lavet for hvert område i hele fagforvaltningen og virksomhedsplanen er gældende til udgangen af 2020.

Fraværende:

Ellen Lykke og Mette Brændskov Andersen

Bilag

Til toppen


13. Sundhedspolitik - 1. høring


Resume

Sagsforløb: FR/TM/HAR/ÆR/FK/BS/BE/ÆO/ØK

Ny sundhedspolitik i Brønderslev Kommune, til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd

Sagsfremstilling

Kommunen er den vigtigste offentlige aktør i forhold til at fremme sundhed og forebygge sygdom i borgerens nærmiljø. Alle borgere er på forskellige tidspunkter i deres liv i kontakt med kommunen f.eks. sundhedsplejen, dagtilbud, skoler, socialområdet, jobcentre og ældreplejen – og alle borgere bruger kultur- og fritidstilbud, færdes i byrummet og i naturen og lever deres liv i vores fælles samfund. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har på baggrund af drøftelser i Social- og Sundhedsudvalget udarbejdet 1. udkast til en Sundhedspolitik med tilhørende pejlemærker.

Høringsversionens indeholder

Sundhedspolitikken har til formål at sætte retning for arbejdet med at øge sundheden blandt borgerne i kommunen. Politikken kommer til at indeholde en række pejlemærker, som skal sætte en fælles retning for, hvordan vi kan gøre en forskel for borgernes sundhed.

Social- og Sundhedsudvalget har prioriteret en proces, hvor det i høj grad er muligt for høringsparterne at komme med relevante input, inden der foreligger endelig version til politisk godkendelse. Fagudvalg, udvalg og råd bedes derfor kommentere på politikkens indhold i forhold til ønsker og problematikker, som de gerne ser, at politikken tager højde for, samt hvorvidt pejlemærkerne er relevante og fyldestgørende.

Høringsversionens 6 pejlemærker:

1. Gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv

2. Lighed i sundhed

3. En sund start på livet

4. En plads i fællesskabet

5. Byens rum fremmer det sunde valg

6. Mindre rygning og et reduceret alkoholforbrug vil give flere raske leveår

Videre proces frem mod godkendelse af ny Sundhedspolitik

Social- og Sundhedsudvalget drøfter efter høringsrunden alle kommentarer og inputs og Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udarbejder endeligt udkast til Sundhedspolitik. Politikken sendes til høring igen inden endelig godkendelse i Byrådet.

Sundhedspolitikken gælder for alle borgere i Brønderslev Kommune og der er fokus på brede sundhedsfremmende tiltag som gavner alle borgere, men samtidig er der et underliggende fokus på borgergrupper, som i perioder kan have brug for en ekstra indsats eller er særligt udsatte.

Sundhedspolitikken står ikke alene og skal tænkes sammen med Byrådets vision 2025 – et godt sted at leve, bevæg dig for livet og Sundhedsaftalen 2019-2023.

Frist for høringssvar er torsdag den 21. november 2019 kl. 12:00.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter og giver sparring på udkast til pejlemærker og sundhedspolitik.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 13. november 2019, pkt. 3:

Udvalget drøftede udkastet, og havde følgende opmærksomhedspunkter:

 • Udvalget indstiller, at der med en rimelig frist indføres røgfri arbejdstid/røgfri matrikel. I forlængelse heraf skal der være tilbud om rygestopkurser
 • Overvægt/fedme fylder en del i debatten i øjeblikket. Denne problemstilling må gerne have en tydeligere plads i sundhedspolitikken
 • Der er fokus på en sund start på livet, men der er ikke tilsvarende fokus på de ældre. Denne målgruppe må gerne være tydeligere i sundhedspolitikken
 • Det bør overvejes, om der kan indføres yderligere motionstilbud på plejecentrene, evt. som en del af aktivitetsområdet
 • Fokus på bevægelse i hverdagen, som betyder at man i dagligdagen har lidt mere fokus på den bevægelse, som vi hver især har mulighed for at bidrage med
Beslutning

Henrik orienterede omkring Brønderslev Kommunes ny sundhedspolitik.

Sundhedsudvalget har lavet udkast til sundhedspolitikken og vil gerne høre kommentarer fra Fag udvalgene.

Sundhedspolitikken kommer senere til høring.

Sundhedspolitikken dækker alle borgere i kommunen og er bygget op omkring 6 pejlemærker.

Fag MED Sundhed og Velfærd drøftede omkring sundhedspolitikken:

 • Rygning, godt initiativ med røgfri arbejdstid. Mange kommuner har allerede indført røgfri arbejdstid. Det er et område med mange holdninger, da det ikke kun er selve rygningen men også tidsforbrug og pauser der drøftes.
 • Motion, her blev rammerne for udførsel drøftet.
 • Psykiatrien, sundhed er også når der forebygges indlæggelser i psykiatrien.

Fraværende:

Ellen Lykke og Mette Brændskov Andersen

Bilag

Til toppen


14. Orientering om Fælles Sprog III


Resume

Sagsforløb: Fag MED Sundhed og Velfærd

Der gives en mundtlig orientering på mødet om status og foreløbig tidsplan for implementering af Fælles Sprog III.

Beslutning

Henrik orienterede omkring fællessprog 3.

Der har været udfordringer med implementering af fællessprog 3, da Nexus pakkerne ikke kunne føres over i fællessprog 3. Der har været en længere dialog med KMD

Der er nu udarbejdet en løsning hvor de nuværende pakker godt kan indføres i fællessprog 3.

Processen er i gang og forventes færdig implementeret i starten af 2021.

Dette gælder kun inden for Sundhedsloven.

Fraværende:

Ellen Lykke og Mette Brændskov Andersen

Til toppen


15. Årshjul for MED-organisationen 2020


Resume

Forslag til datoer for møder i MED-organisationen i 2020 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HR har som tidligere udarbejdet forslag til datoer for MED-organisationen i 2020.

HR indkalder til møderne via Outlook, når alle MED-udvalg har godkendt forslaget.

Beslutning

Datoerne til årshjul 2020 blev godkendt.

Fraværende:

Ellen Lykke og Mette Brændskov Andersen

Bilag

Til toppen


16. Helbredskontrol af natarbejdere


Resume

Fag MED bedes drøfte og komme med input til den kommende helbredskontrol af natarbejdere 2019/2020.

Sagsfremstilling

I henhold til aftaler og arbejdsmiljøloven skal alle medarbejdere, der har natarbejde tilbydes en helbredskontrol ved ansættelsen og herefter senest hvert tredje år,

I Brønderslev Kommune er det dog aftalt at der skal tilbydes helbredskontrol hvert andet år.

Ved helbredskontrollen i 2017 var der lav deltagelse blandt natarbejderne.

Fag MED Sundhed og Velfærd bedes drøfte og komme med input til, hvordan vi sikrer så høj deltagelse som muligt ved den kommende helbredskontrol.

Beslutning

Der blev drøftet forskellige input, herunder hvordan vi får flest til at deltage i helbredskontrollen.

Der kom forslag om at udføre helbredskontrol i forlængelse af personalemøde.

Oplæg med forebyggende sigte fx om søvn til opstartsmøde, blev foreslået

Der opfordres til at spørge baglandet og melde ind hvis der er forslag til ideer. Forslag kan sendes ind til Mia Pilgaard indtil midt januar.

Fraværende:

Ellen Lykke og Mette Brændskov Andersen

Til toppen


17. Orientering omkring arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder bl.a. arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobaseret Tilsyn inden for Sundhed og Velfærd

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED for Sundhed og Velfærd har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til Easy for august 2019 til oktober 2019. Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Sundhed og Velfærd har Arbejdstilsynet besøgt følgende steder:

 • Den Blå Hus - fik MEGET ros og en grøn smiley
 • Stenumgaard - 1 strakspåbud omkring fysisk og psykisk vold fra borger og 1 påbud omkring psykisk vold fra pårørende.

Andet:

Kemisk risikovurdering:

Den kemiske risikovurdering har erstattet arbejdspladsbrugsanvisningerne (APB).

HR har i forlængelse heraf udarbejdet en "hold i hånd" (vejledning), der fortæller, hvordan man skal forholde sig til den nye kemiske risikovurdering. Vejledningen er tilgængelig på http://www.ansatibronderslev.dk

Er der spørgsmål til den kemiske risikovurdering kan man kontakte Arbejdsmiljøkonsulenterne i HR.

10 gåde råd om at forebygge stress

Gode råd, der udpeger 10 fokuspunkter i stressforebyggelsen. De er tiltænkt som en tjekliste til arbejdsmiljøgruppen, men kan også være gode at kende til for hele arbejdspladsen.

Podcast - Forflyt med omtanke

Podcastserien er baseret på 8 hverdagsbeskrivelser af oplevelser med akut fysiske overbelastning. Hver podcast varer ca. 7-8 min.

Kampagne: Hvor går grænsen?

Det er vigtigt at et emne som seksuel chikane, bliver taget alvorligt på alle arbejdspladser.For at forebygge seksuel chikane samt grænseoverskridende og krænkende adfærd er det vigtigt, at der er en bevidsthed og enighed om, hvor grænserne går hos jer.


Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet står bag kampagnen “Hvor går grænsen?”, og har udviklet et dialogværktøj, som skal være med at gøre det nemmere at tale om og forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen.Læse mere om kampagnen

12 små film giver inspiration til bevægelse

Hver måned giver Arbejdsmiljøkalenderen en opfordring til at få bevægelse ind i jeres arbejdsdag. Nu har vi lavet 12 små film, som viser, hvordan I kan arbejde med øvelserne i praksis. Hver film kommer med tips og gode eksempler, lige til at gå i gang med! Se intro-filmen her

Forebyg digital chikane

Det sker i stigende grad, at medarbejdere trues og chikaneres via digitale medier. Det skal forebygges og håndteres som et arbejdsmiljøproblem, som angår hele arbejdspladsen. Læs her, hvad I kan gøre for at forstå, forebygge og håndtere digital chikane.

Videncenter for Arbejdsmiljø lukker med udgangen af 2019

Videncenter for Arbejdsmiljø, der blev etableret i 2005 som del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, nedlægges med udgangen af 2019. Det sker som konsekvens af aftalen om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, der blev indgået ved et bredt politisk forlig den 25. april 2019.

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø.

Vejledning omkring kemisk risikovurdering bliver tilgængelig på www.ansatibrønderslev.dk i næste uge.

Fraværende:

Ellen Lykke og Mette Brændskov Andersen

Bilag

Til toppen


18. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Sagsfremstilling
 • Pulje til nedbringelse af sygefravær indenfor: Undervisning, Døgninstitutioner og Daginstitutioner
Beslutning
 • HR har søgt pulje til nedbringelse af sygefravær indenfor: Undervisning, Døgninstitutioner og Daginstitutioner
 • Ældreområdet søger pulje til nedbringelse af sygefravær inden for ældreområdet
 • Handicap og psykiatri har søgt 2 pakker hjem hos Socialstyrelsen
  • indsats omkring forebyggelse af vold på Polaris, Lillestjernen og Stenumgaard
  • indsats omkring kvalitetsløft på Hedebo og Thorvaldsensvej

Punkter der skal fremhæves fra dagens møde:

 1. Ombygning af Margrethelund
 2. Implementering af Fællessprog 3
 3. Helbredskontrol af natarbejdere

Fraværende:

Ellen Lykke og Mette Brændskov Andersen

Til toppen

Opdateret 16. december 2019