29. april 2019

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Dagsorden

Dato: 29. april 2019
Lokale: Mødelokale 318
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsorden.

Fraværende:

Ellen M. Rasmussen, Jeanette Andersen, Ann Cathrine Vestergaard og Carsten Ullmann Andersen.

Suppleant for Ann Cathrine Vestergaard:

Line Christiansen.

Til toppen


2. Foreløbig Budgetproces og tidsplan for Budget 2020


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK/BY/MED

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2020. Til drøftelse.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2020.

For at opnå balance på driften i budget 2020 i forhold til budget 2019 foreslås det, at fagudvalgene får til opgave i perioden fra februar til april at udarbejde og prioritere en reduktionspulje på minimum 0,67 %. Hvis der ønskes mulighed for en politisk prioritering, kan reduktionspuljen forøges - eksempelvis til 1,0 %, 1,3 % eller 1,5 %. Reduktionspuljen fordelt pr. udvalg fremgår af vedhæftede bilag: Budgetproces 2020.

Der er som sidste år mulighed for, at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet heraf kan indregnes i budgettet.

Efter Økonomiudvalgets inspirationsbesøg hos Faaborg-Midtfyn og Nordfyns kommuner vil den endelige budgetproces 2020 og tidsplan blive udarbejdet.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2020.

Social- og Sundhedsudvalget gav på udvalgsmødet den 14/3-20109 udtryk for, at de gerne vil have et møde med MED-udvalget om budget 2020. Ønsket er en følge af, at udvalget gerne vil inddrage medarbejdernes ideer til mulige reduktioner i størst muligt omfang.

Efterfølgende er Ældreomsorgsudvalget også inviteret til at deltage i drøftelsen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at der på mødet drøftes mulige reduktionsforslag samt hvordan der fremadrettet bør arbejdes med medarbejderinvolvering i budgetprocessen.

Indstilling

Direktionen, 15. januar 2019, pkt. 5:

Forslag indstilles iværksat, evt. tilpasset ideer fra inspirationsbesøg.

Økonomiudvalget, 22. januar 2019, pkt. 4:

Udsat til næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 13. februar 2019:

Som en opfølgning på inspirationsturen den 21.-22. januar 2019 har forvaltningen udarbejdet en stikordsoversigt over de centrale budskaber fra turen, som er vedlagt som bilag.

I forbindelse hermed kan det anbefales, at Økonomiudvalget bl.a. vurderer:

 • Hvorvidt den vedtagne økonomiske politik kan inddrages tættere i styring af budgetlægningens flerårsperspektiv?
 • Hvorvidt der er behov for ændringer i håndtering af opmærksomhedspunkter/tekniske korrektioner i forhold til det budgetforslag, der fremlægges til 1. behandling?
 • Hvorledes proceduren for udarbejdelse af forslag til reduktioner, råderum, besparelser m.v. evt.. kunne justeres, herunder
  • Hvornår skal det politiske niveau inddrages i behandlingen/udarbejdelsen?
  • Hvornår inddrages offentlighed og medarbejdere?

Herudover var der inspiration til forskellige elementer i budgetprocessen fx:

 • Udfordringer med at få fagudvalgene til at være en aktiv del af budgetprocessen
 • Håndtering af udgiftsudfordringer i forhold til demografi, beskæftigelse og andre områder
 • Inspiration til afdækningsforslag
 • Forskellige støtteredskaber i budgetlægningsprocessen
 • Tidspunkter for og typer af for seminarer for Byråd og politiske forhandlinger

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2020 og herunder hvilke ændringer, der ønskes indarbejde i lyset af inspirationsturen.

Økonomiudvalget, 13. februar 2019, pkt. 3:

Der igangsættes en proces, hvor der findes forslag til råderum på 1% i alle udvalg.

Forslagene skal være klar til videre politisk behandling og høringsproces i maj måned.

Lene Hansen, Arne M Jensen og Poul Erik Andreasen finder ikke. der er behov for forslag på 1.%.

Poul Erik Andreasen finder, at der ikke skal ske en ligelig fordeling af forslagene mellem udvalgene, og ønsker handleplaner for minimering af overskridelserne på sygepleje- og psykiatri-handicapområdet

Sagen sendes til beslutning i Byrådet

Byrådet, 27. februar 2019, pkt. 5:

Godkendt efter følgende afstemning

 • For Økonomiudvalgets indstilling: 16
 • Imod: 11 (A)

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 13. marts 2019, pkt. 4:

Henrik orienterede omkring Budgetproces og tidsplan for Budget 2020.

Der blev drøftet overvejelser omkring de 1% råderum samt den fremadrettede proces.

Der blev udtrykt bekymring om at det bliver en svær opgave at finde forslag til de 1% råderum samt at der ikke er meget tid i processen.

Der var enighed om en inddragende proces, meget lig proces fra sidste år. Skal gennemføres senest i april, så forslag kan nå at blive behandlet inden økonomiudvalgsmødet.

Fraværende:

Ellen Lykke, Ann Cathrine Vestergaard, Ellen M. Rasmussen, Louise K. Christensen.

Suppleant for Ann Cathrine Vestergaard:

Mette Brændskov Andersen

Beslutning

På mødet blev der sammen med de 2 politiske udvalg SS og ÆO og MED-udvalget drøftet, hvordan der kan findes et økonomisk råderum i 2020.

Økonomiudvalget har bedt om, at:

 • Social- og Sundhedsudvalget beskriver 2,0 mio.kr.
 • Ældreomsorgsudvalget beskriver 3,1 mio.kr.

MED-udvalgets medlemmer uddybede og knyttede flere ord på de vedhæftede forslag, således at politikerne fik et indblik i overvejelserne bag forslagene.

Der blev under mødet også drøftet fordele ved at tænkte ind i langsigtede investeringer herunder bl.a.

 • IT løsninger inden for hjemmeplejen
 • Fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Der blev under mødet fremført yderligere forslag fra Fag MED vedr. Rusmiddelcentret. Fag MED var optaget af, at Rusmiddelcentret er økonomisk udfordret, og drøftede forskellige muligheder for at sikre flere opgaver/bedre økonomi til Rusmiddelcentret.

Ledelsen skal til næste udvalgsmøde fremlægge de forslag, der tilsammen giver det efterlyste råderum.

Fraværende:

Ellen M. Rasmussen, Jeanette Andersen, Ann Cathrine Vestergaard og Carsten Ullmann Andersen.

Suppleant for Ann Cathrine Vestergaard:

Line Christiansen.

Bilag

Til toppen

Opdateret 2. maj 2019