30. september 2019

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 30. september 2019
Lokale: Hotel Phønix
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændring til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende:

Pia Kornø, Ann Cathrine Vestergaard, Line Christiansen, Ellen M. Rasmussen og Uffe Viegh Jørgensen.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra Fag MED mødet den 24. juni.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Fraværende:

Pia Kornø, Ann Cathrine Vestergaard, Line Christiansen, Ellen M. Rasmussen og Uffe Viegh Jørgensen

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Sundhed og Velfærd


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED - Status

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd foreligger der referater fra følgende:

Beslutning

Referaterne er taget til efterretning.

Her skal fremhæves referat fra Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering, der har indført røgfri arbejdstid. Et budskab der gerne må brede sig videre ud til kommunens øvrige arbejdspladser.

Fraværende:

Pia Kornø, Ann Cathrine Vestergaard, Line Christiansen, Ellen M. Rasmussen og Uffe Viegh Jørgensen.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 2 pr. 30 juni 2019


Resume

Sagsforløb: ØK/BY/Fag MED Sundhed og Velfærd

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019. Budgetopfølgningen viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 6,3 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2019. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 16,6 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsel på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 41,6 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrig drift:

*Justeres der for pulje til overførsel mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 26,3 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 1,3 mio. kr. i merforbrug.

Samlet resultat

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 16,3 mio. kr. Beløbet består primært af en forventet mindreudgift vedr. midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet samt merindtægt som følge af overgangsordning pga. tab i udligning.

Driftsområderne under ét viser et forventet merforbrug på 11,1 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelsen skyldes:

På Økonomiudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 2 mio. kr., som vedrører forventet mindreforbrug på pension til tjenestemænd. Derudover forventes mindreforbrug på administrationsbidraget til Udbetaling Danmark og et mindreforbrug på Nordjyllands Beredskab.

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes flere børn i dagplejen på 4 mio. kr. Derudover forventes der et merforbrug på Udsatte børn og unge på 2,4 mio. kr.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område forventes et mindreforbrug på 11 mio. kr. Ved sidste budgetopfølgning blev der forventet et mindreforbrug på 18,7 mio. kr. Ændringen skyldes primært et forventet merforbrug på 6 mio. kr. til førtidspensioner. Mindreforbruget vedrører primært Integrationsområdet pga. færre flygtninge samt efterregulering af bl.a. refusion. Derudover blev der ved budgetlægningen budgetteret med et beløb til at modstå konjunkturændringer, hvilket der ikke er behov for.

På Ældreomsorgsudvalget forventes der et merforbrug på 3,2 mio. kr. Merforbruget skyldes bl.a. ændring i antal pladser på plejecentre samt ændrede pladstyper. Derudover forventes der et merforbrug på henholdsvis boligstøtte og hjælpemidler.

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der et merforbrug på 13,9 mio. kr., som primært skyldes tilgang af dyrere sager.

På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes der et merforbrug på 1,0 mio. kr., som udelukkende vedrører vintertjeneste.

På det samlede børn- og ungeområde forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 2,4 mio. kr. Der er i dette beløb ikke taget højde for evt. tilgang resten af året. På nuværende tidspunkt vurderes det samlede forbrug på udsatte børn og unge inkl. UngeCentret at være på samme niveau som 2018, dog forventes der en netto nedgang i antal helårspersoner.

Direktionen deltager under behandlingen af punktet, og direktørerne vil give en afrapportering af, hvilke initiativer til minimering af overskridelser, der er iværksat. Herudover er vedlagt notater, som redegør for initiativerne på Ældreomsorgsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Indstilling

Direktionen den 20. august 2019, pkt. 5:

Samlet set udviser budgetopfølgning 2 ligesom ved sidste budgetopfølgning et overskud. Overskuddet er dog blevet mindre end ved sidste budgetopfølgning, Primært på beskæftigelsesområdet, hvor der er et merforbrug på førtidspension som følge af tilbagetrækningsreformen. Budgettet er endvidere reduceret med provenuet som følge af strategien for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet. I forhold til indtægtssiden skal det understreges, at der forsat er usikkerhed i forhold til en evt. midtvejsregulering, da aftalen mellem Regeringen og KL er udsat.

Som ved sidste budgetopfølgning er den største udfordring i budgetopfølgningen merudgifterne på det specialiserede voksenområde. Det er derfor vigtigt, at der arbejdes videre med minimering af overskridelserne.

På ældreområdet konstateres det, at der forsat er udfordringer på frit-valg området, men det er lykkedes at opnå besparelsen på sygeplejeområdet, ligesom merudgifter til boligstøtte mere end kompenseres af reduktion på plejecenterområdet.

Merudgiften indenfor udsatte børn og unge skyldes tilgang af enkelte dyre sager. På beskæftigelsesområdet forventes der pt. flere ydelsesmodtagere totalt set, og der forventes især flere på førtidspension. Udviklingen på beskæftigelsesområdet vil blive fulgt nøje i de den kommende tid, hvor den forventede landsudvikling også vil blive kendt sammen med regeringsaftalen.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 19. august 2019, pkt. 11:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Jan Thaibert var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget, 19. august 2019, pkt. 17:

Taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget, 20. august 2019, pkt. 3:

Udvalget ønsker forslag til konsekvenser ved opbremsning på udvalgte konti præsenteret på næste møde.

Lars Bisgaard var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 21. august 2019, pkt. 3:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Udvalget konstaterer med tilfredshed, at besparelsen på sygeplejeområdet er opnået.

Udvalget konstaterer, at merudgifterne til Asaa Friplejehjem og boligydelse er uomgængelige og ikke styrbare. Derudover er udgifterne til hjælpemidler vanskeligt styrbare som følge af stigende målgruppe, udvikling af nye hjælpemidler m.v.

Med henblik på at nedbringe den samlede merudgift på udvalgets område indarbejdes en reduktion af overførte midler fra tidligere år på 3 mio.kr. i 2019.

Jan Thaibert var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 22. august 2019, pkt. 3:

Budgetopfølgningen tages til efterretning.

Udvalget noterer sig, at merudgifterne kan henføres til nogle få dyre borgere, og dermed er uomgængelige. Udvalget noterer sig endvidere, at der i forvaltningen arbejdes med at nedbringe merudgifterne, ligesom der er taget en række politiske initiativer for at nedbringe udgifterne.

Lars Bisgaard og Lasse Riisgaard var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget, 22. august 2019, pkt. 3:

Til efterretning.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Økonomiudvalget, 28. august 2019, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Det forventes fortsat, at forvaltning og udvalg iværksætter initiativer til minimering af budgetoverskridelser.

Byrådet, 4. september 2019, pkt. 5:

Godkendt

Det forventes fortsat, at forvaltning og udvalg iværksætter initiativer til minimering af budgetoverskridelser.

Fraværende:

Jan Thaibert (Kim Østergaard mødt)

Poul Erik Andreasen (Ole Andersen mødt)

Christen Bager (Kurt Kristensen mødt)

Beslutning

Henrik orienterede omkring Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2019. Herunder en drøftelse af serviceudgifter samt udfordringerne inden for henholdsvis Ældreomsorgsudvalget og Social og Sundhedsudvalget.

Fraværende:

Pia Kornø, Ann Cathrine Vestergaard, Line Christiansen, Ellen M. Rasmussen og Uffe Viegh Jørgensen.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2020 – høring af budgetforslag til 1. behandling


Resume

Sagsforløb: MED for Sundhed og Velfærd

Budget til 1. behandling samt opmærksomhedslisen udsendes til høring.

MED for Sundhed og Velfærd anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Det tekniske budgetgrundlag som fremsendes til 1. behandling samt opmærksomhedslisten fremsendes hermed til høring i MED for Sundhed og Velfærd.

I det tekniske budgetgrundlag til 1. behandling er indeholdt pris- og lønfremskrivninger samt lov- og cirkulæreprogram.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har behandlet opmærksomhedslisten som indeholder ændrede forudsætninger på service- samt øvrige driftsområder. Punkter på opmærksomhedslisten er ikke indarbejdet i det tekniske budgetgrundlag.

Såfremt det ønskes, kan det aftales, at en fra Direktionen kan uddybe/forklare budgetforslag m.m. på medarbejdernes eventuelle formøde.

Budget til 1. behandling fremsendes inden mødet

Fristen for høringssvar er 07. oktober kl. 12.00

Beslutning

Henrik orienterede omkring budgetforslag til 1. behandling.

Opmærksomhedslisten herunder især Ældreomsorgsudvalgets samt Sundhed og Socialudvalgets punkter på listen blev drøftet.

Fag MED Sundhed og Velfærd udtaler omkring høring af budgetforslaget til 1. behandling:

 • at det er afgørende for det specialiserede socialområde, at budgettet bliver opskrevet med beløbene på opmærksomhedslisten, så der er budgetmidler til de borgere, som allerede i dag er afhængig af hjælp
 • at forslaget om at afsætte flere penge til hjælpemidler skal ses som en naturlig udvikling i takt med at der kommer flere ældre borgere, og at en udstrakt brug af hjælpemidler giver flest mulige borgere mulighed for i størst muligt omfang af mestre eget liv. Alternativet til øget brug af hjælpemidler er et større træk på ældreområdets personale

Fraværende:

Pia Kornø, Ann Cathrine Vestergaard, Line Christiansen, Ellen M. Rasmussen og Uffe Viegh Jørgensen.

Bilag

Til toppen


6. Samarbejde mellem ældreområdet og Job- og UngeCentret om kvalificeret arbejdskraft


Resume

Sagsforløb: BE/ÆO, til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd

På lige fod med andre danske kommuner står Brønderslev Kommune overfor en rekrutteringsudfordring på SOSU-området inden for nærmeste fremtid. Med den demografiske udvikling, som viser en kraftig stigning af +80 årige, vil der være et behov for at rekruttere flere til SOSU-området. I Brønderslev Kommune er der den ekstra udfordring, at kommunen ikke har nok unge under 25 år, som søger ind på SOSU-området. Det nødvendiggør et ekstra fokus på at rekruttere fra andre grupper i arbejdsstyrken. Ældreområdet og Job- og UngeCentret i Brønderslev Kommune har i samarbejde iværksat en række initiativer for at sikre kvalificeret arbejdskraft til kommunens ældreområde, der efterspørger arbejdskraft.

Sagen fremsendes til Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Ældreomsorgsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

På lige fod med andre danske kommuner står Brønderslev Kommune overfor en rekrutteringsudfordring på SOSU-området inden for nærmeste fremtid. Med den demografiske udvikling, som viser en kraftig stigning af +80 årige, vil der være et behov for at rekruttere flere til SOSU-området. I Brønderslev Kommunen er der den ekstra udfordring, at kommunen ikke har nok unge under 25 år, som søger ind på SOSU-området. Det nødvendiggør et ekstra fokus på at rekruttere fra andre grupper i arbejdsstyrken. Ældreområdet og Job- og UngeCentret i Brønderslev Kommune har i samarbejde iværksat en række initiativer for at sikre kvalificeret arbejdskraft til kommunens ældreområde, der efterspørger arbejdskraft.

De iværksatte initiativer er:

 • Opkvalificering af jobparate ledige
 • Voksenlærlinge og voksenelever
 • Jobmesse & branchemøde
 • Integrationsprojekt
 • Ungeområdet

Opkvalificering af jobparate ledige

Et af initiativerne i samarbejdet er opkvalificering af jobparate ledige. Opkvalificeringen består typisk af kortere kurser, hvor kursisterne efterfølgende vil kunne afløse og aflaste den faglærte arbejdskraft. 10 kursister fra Brønderslev Kommune har deltaget i et opkvalificeringsforløb i foråret 2019. Resultatet er, at 7 kursister efterfølgende har fået vikartimer, 2 kursister kom i praktik på et ældrecenter og 1 kursist faldt fra undervejs i forløbet. 5 af kursisterne ønskede efterfølgende at opstarte på en uddannelse indenfor social- og sundhedsområdet.

Voksenlærlinge og voksenelever

Foruden kortere opkvalificeringsforløb af jobparate ledige anvender ældreområdet og Jobcentret også øvrige opkvalificeringsmuligheder i form af voksenlærlingeordningen. Ældreområdet har i samarbejde med Jobcentret etableret et pilotprojekt, hvor der er ansat 6 social- og sundhedsmedhjælpere og 7 social- og sundhedsassistenter som voksenlærlinge. Derudover har ældreområdet i et pilotprojekt også ansat 2 voksenelever fra uddannelsens start, hvor der betales løn under uddannelsen. Dette har en minimal merudgift for kommunen. Der vil fortsat være fokus på rekruttering af unge på et ordinært elevforløb, og voksenlærlingeordningen og ansættelse af voksenelever skal ses som et supplement til den nuværende rekrutteringsmetode.

Jobmesse og branchemøde

Den 19. marts 2019 holdt Job- og UngeCentret Jobmesse i Brønderslev Hallen, hvor virksomheder og ledige kunne møde hinanden. Brønderslev Kommunes ældreområde var repræsenteret ved en stand. Den 10. april 2019 holdt Jobcentret og ældreområdet i samarbejde et branchemøde for ledige borgere. På branchemødet var der forskellige oplægsholdere, der præsenterede de gode jobmuligheder indenfor henholdsvis hjemmeplejen og arbejdet på plejecentre. Derudover blev de ledige borgere informeret omkring uddannelsesmulighederne indenfor området.

Integrationsprojekt

Til efteråret forventes et tværkommunalt opkvalificeringsforløb arrangeret med formålet at opkvalificere flygtninge til et job indenfor ældreområdet. Jobcentret og ældreområdet har her overvejelser om, at 2-4 integrationsborgere deltager i kurset og efterfølgende rekrutteres ind i Brønderslev Kommunes ældreområde via virksomhedspraktik

Ungeområdet

Til august bliver det muligt at målgruppevurdere unge til den nye FGU (forberedende grunduddannelse), der er opkvalificerende og forberedende forløb og skal gøre flere unge klar til enten ordinær uddannelse eller arbejde. Her er en af ”brancherammerne” omsorg og sundhed, der vil blive udbudt på institutionen i Brønderslev Kommune. UngeCentret er ved at målgruppevurdere et større antal unge til FGU. FGU’en kan supplere den fremtidige arbejdskraft eller forberede flere unge til en social- og sundhedsuddannelse.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse og Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget samt Ældreomsorgsudvalget godkender, at samarbejdet fortsætter.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 21. august 2019, pkt. 12:

Godkendt.

Udvalget roser samarbejdet.

Jan Thaibert var fraværende.

Beslutning

Henrik orienterede omkring samarbejdet mellem ældrerådet og job -og ungecentret om kvalificeret arbejdskraft på SOSU-området. Der er iværksat en række initiativer for at sikre kvalificeret arbejdskraft til ældreområdet. Der er især mangel på SSA'ere.

MED-udvalget bakker op om samarbejdet.

Fraværende:

Pia Kornø, Ann Cathrine Vestergaard, Line Christiansen, Ellen M. Rasmussen og Uffe Viegh Jørgensen.

Bilag

Til toppen


7. Ombygning af Margrethelund


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/Fag MED Sundhed og Velfærd

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd

Sagsfremstilling

Byrådet fik på temamødet den 27. juni 2019 en præsentation af de forskellige scenarier for ombygning af Margrethelund, som er udarbejdet. I forlængelse heraf bad Byrådet om, at der blev udsendt en oversigt til brug for den politiske stillingtagen til, hvilket scenarie Margrethelund skal ombygges efter. Oversigten er vedlagt som bilag, og heraf fremgår den kommunale anlægsøkonomi og antallet af boliger i de forskellige scenarier.

Fra Byrådet træffer beslutning om valg af scenarie til ombygningen er færdig, må der forventes en planlægnings- og byggeperiode på 4-5 år, og dermed går der nogle år, inden alle de skitserede funktioner i det valgte scenarie er til rådighed.

Da en række af scenarierne omhandler en mulig placering af træningsfunktioner fra Sofielund på Margrethelund forudsættes det, at Social- og Sundhedsudvalget forholder sig til spørgsmålet om en evt. flytning af træningsfunktionerne, inden Ældreomsorgsudvalget laver den endelige indstilling om valg af scenarie. Ældreomsorgsudvalgets indstilling forudsættes at indgå i drøftelserne om budget 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller overfor Ældreomsorgsudvalget om ombygning af Margrethelund skal omfatte de nuværende funktioner på Sofielund. I givet fald skal udvalget pege på, hvilket af scenarierne 5-7 der ønskes indstillet overfor Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Fag MED Sundhed og Velfærd 24. juni 2019 punkt.10:

Henrik orienterede omkring de 5 scenarier der er opstillet i forbindelse med ombygningen af Margrethelund.

Der blev drøftet mulighederne for at Sofielund kan blive en del af Margrethelund. Henrik og Uffe gennemgår 2 scenarier herfor på Byrådets temamøde den 27/6.

Der bliver længere fremme i processen lavet en arbejdsgruppe, således medarbejderne kan få indflydelse på bl.a. indretning og arbejdsmiljø området.

Fraværende:

Pia Kornø, Maria Møldrup Andreasen samt Ann Cathrine Vestergaard.

Suppleant for Ann Cathrine Vestergaard: Line Christiansen.

Ældrerådet, 14. august 2019, pkt. 3:

Ældrerådet anbefaler, at der bygges et nyt plejecenter som erstatning for Margrethelund. Samtidig vil det være ønskeligt, at det fremtidige Sundhedshus (Sofienlund) placeres tæt på, eller i forlængelse af det nye plejecenter.

Ældrerådet forventer, at der bliver taget højde for den fremtidige voksende alderssammensætning, og hvilken strategi der ligges på hele plejecenterområdet i Brønderslev Kommune, inden den endelige beslutning træffes.

I og med at sygehuset ikke er en kommunal - men regional opgave, bør det slet ikke tænkes ind.

Ældreomsorgsudvalget, 21. august 2019, pkt. 7:

Med forbehold for beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 22. august 2019 indstiller Ældreomsorgsudvalget, at der i budget 2020 afsættes 8 mio.kr. til ombygning af Margrethelund efter scenarie 3.

Jan Thaibert var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 22. august 2019, pkt. 11:

Udvalget finder ikke, at Sofielund skal være en del af et kommende Margrethelund.

Lars Bisgaard var fraværende.

Beslutning

Henrik orienterede omkring status på ombygning af Margrethelund.

Ældreomsorgsudvalget har valgt at gå videre med scenarie 3. Sofielund kommer ikke til at være en del af Margrethelund.

Social og sundhedsudvalget foreslår at der afsættes midler til undersøgelse af et fremtidigt Sundhedscenter Øst.

Fraværende:

Pia Kornø, Ann Cathrine Vestergaard, Line Christiansen, Ellen M. Rasmussen og Uffe Viegh Jørgensen.

Bilag

Til toppen


8. Årlig Arbejdsmiljødrøftelse


Resume

Fag MED Sundhed og Velfærd bedes drøfte hvilke fokuspunkter, der skal prioriteres inden for de valgte emner til årlig arbejdsmiljødrøftelse. Herudover skal Fag MED sørge for, at drøftelsen formidles videre til Lokaludvalgene/Personalemøderne med MED-Status indenfor Fag MED's område.

Sagsfremstilling

Der skal årligt gennemføres lovpligtig arbejdsmiljødrøftelse. Målet med at arbejde systematisk med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er at sikre, at drøftelsen bliver udført og handlet på i alle led i Brønderslev Kommune.

Hoved MED besluttede på sit møde, den 1. juli 2019, at emnerne, for den årlige arbejdsmiljødrøftelse 2019/20, er følgende:

 • Opmærksomhed på, samt forebyggelse af krænkende handlinger, herunder mobning og chikane
 • Nærvær/fravær med fokus på langtidsfriske og håndtering af langtidssyge

HR arbejder videre med konkret materiale, som kan understøtte emnerne. Materialet vil blive tilgængeligt på hjemmesiden http://www.ansatibronderslev.dk

Når Fag MED Sundhed og Velfærd har drøftet, hvilke fokuspunkter, der skal arbejdes videre med, skal fokuspunkterne formidles videre til Lokaludvalgene/Personalemøderne med MED-status. Deres opgave er herefter at aftale, hvilke konkrete tiltag, der skal iværksættes og hvordan de kan gennemføres. Aftalerne skal fremgå skriftligt fx gennem referatet fra mødet eller via skemaet i Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet.

Beslutning

Orientering omkring den årlige arbejdsmiljødrøftelse. De 2 valgte emner fra Hoved MED blev gennemgået, herunder blev selve rammen for den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse drøftet. Det videre arbejder ligger nu hos de lokale MED udvalg samt personalemøder med MED status.

Arbejdsmiljøkonsulenterne i HR kan altid kontaktes for sparring og vejledning.

Fraværende:

Pia Kornø, Ann Cathrine Vestergaard, Line Christiansen, Ellen M. Rasmussen og Uffe Viegh Jørgensen.

Til toppen


9. Orientering omkring arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder bl.a. arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobaseret Tilsyn inden for Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Sundhed og Velfærd har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til EASY for maj 2019 til juli 2019. Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Arbejdstilsynet har siden sidste møde været på besøg på:

 • Nordstjernen, fik vejledning omkring psykisk arbejdsmiljø (vejledningen udløser nyt Risikobaseret Tilsyn om 12-18 måneder)
 • Specialtilbuddet Stenumgaard - Arbejdstilsynet kommer på nyt tilsyn den 2. oktober for at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø

Andet:

BFA - Krop og kontor - sætte ergonomi på dagsordenen

Det kræver et løbende fokus fra ledelse og medarbejdere at forebygge smerter og sygefravær. Få inspiration og metoder til at komme i gang med forebyggelsen. Læs mere

Film: Du kan ændre på tastaturet og musen

Variation er nøglen til at forebygge skader og gener på kontoret. Hør prof. Karen Søgaard fra Syddansk Universitet forklare, hvorfor og hvad du kan gøre selv. Læs mere og se film

Hjælp til at få TRIO-samarbejdet på sporetVÆRKTØJ: I nyt materiale beskriver BFA for Velfærd og Offentlig administration de almindelige udfordringer i TRIO-samarbejdet og giver inspiration og vejledning til at komme videre. Materialet er rettet mod TRIO’er, der enten har vanskeligt ved at komme i gang eller har vanskeligt ved at få et tidligere vellykket samarbejdet tilbage på sporet. https://www.arbejdsmiljoweb.dk/arbejdsmiljoearbejdet/arbejdsmiljoeorganisationen/trio-samarbejdet

Mental Sundhedsdag:

"Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom"

I forbindelse med Danmarks Mentale Sundhedsdag i uge 41, inviterer Brønderslev Kommune ledere, AMR og TR til et gratis oplæg om Mental Sundhed den 9. oktober 2019, kl. 12:30 i salen på Brønderslev Bibliotek. Oplægsholderen er Freddy Meyer og oplægget hedder "Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom".

Foredraget om arbejdsglæde og samarbejde indeholder:
• Selektiv, positiv perception
• Psykologisk krydspres
• Forebyggende “surstråling”
• Kropssprogsargumentation
• “Vil du med ud og se mig i spejlet”

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø.

Her skal fremhæves GRATIS arrangement i forbindelse med Mental Sundhedsdag. Arrangementet finder sted den 9. oktober på Brønderslev Bibliotek fra kl.12.30. Freddy Meyer er oplægsholder.

Fraværende:

Pia Kornø, Ann Cathrine Vestergaard, Line Christiansen, Ellen M. Rasmussen og Uffe Viegh Jørgensen.

Bilag

Til toppen


10. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Beslutning

Punkter der skal fremhæves fra dagens møde:

 • Røgfri arbejdstid i Forebyggelse, Rehabilitering og Træning
 • Årlig arbejdsmiljødrøftelse
 • Samarbejde mellem ældreområdet og Job- og UngeCentret om kvalificeret arbejdskraft til SOSU-området.

Fraværende:

Pia Kornø, Ann Cathrine Vestergaard, Line Christiansen, Ellen M. Rasmussen og Uffe Viegh Jørgensen.

Til toppen

Opdateret 15. oktober 2019