24. juni 2020

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 24. juni 2020
Lokale: Byrådssalen
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsorden.

Fraværende:

Ellen M. Rasmussen og Anette Mellemgaard

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referaterne fra 9. december 2019 og 7. maj 2020.

Sagsfremstilling

Fag MED Sundhed og Velfærd bedes godkende referaterne fra møderne den 9. december 2019 og 7. maj 2020. Referaterne er tidligere udsendt.

Beslutning

Referaterne er godkendt.

Fraværende:

Ellen M. Rasmussen og Anette Mellemgaard

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Sundhed og Velfærd


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd foreligger der referater fra følgende:

 • Hjemmesygeplejen
 • Plejecentrene
 • Frit Valg
 • Psykiatri
 • Handicap
 • Forebyggelse, rehabilitering og træning
Beslutning

Referaterne er taget til efterretning.

Fraværende:

Ellen M. Rasmussen og Anette Mellemgaard

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Direktionen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 16,8 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 16,8 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Denne budgetopfølgning er på alle udvalgsområder, i mere eller mindre grad, præget af usikkerheden i forhold til Covid-19 situationen. På det enkelte udvalg er der på de efterfølgende sider nævnt de væsentligste områder, der er direkte påvirket af Covid-19. I budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 er det dog stadig få udgifter, der er afholdt pga. Covid-19 - udgifterne viser sig de kommende måneder.

Der forventes en kompensation til dækning af nettomerudgifter vedrørende Covid-19. Kompensationen forventes som en generel kompensation til kommunerne under ét.

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 18,3 mio. kr. Der er budgetteret med en forventet udgift på efterregulering/midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud m.v. på ca. 9 mio. kr., men der forventes ved seneste prognose en positiv regulering af området på ca. 9,0 mio. kr.

På driftsområderne under ét er der stort set balance. Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Nedenfor nævnes de væsentligste årsager til afvigelsen på driftsområderne.

På Økonomiudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som vedrører et forventet mindreforbrug på administrationsbidraget til Udbetaling Danmark.

På Børne- og Skoleudvalgets område forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes et forventet merforbrug på Børne- og Familieområdet på 4,2 mio.kr. Derudover forventes der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som følge af færre klasser i skoleåret 2020/2021.

På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalgets område forventes der balance, men der er dog stor opmærksomhed påudgifterne til forsikrede ledige som følge af Covid-19.

På Ældreomsorgsudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Beløbet blev fejlagtigt indarbejdet i Budget 2020, da kommunen samtidig modtager midlerne via finansloven i 2020 og 2021.

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der et merforbrug på 3 mio. kr., som primært skyldes tilgang af dyrere sager.

Direktionen den 28. april 2020, pkt. 5:

Direktionen bemærker med tilfredshed, at der ved udgangen af 1. kvartal er et driftsoverskud på ca. 17. mio. kr. Dette specielt i lyset af de store økonomiske udfordringer kommunen kan forvente i den kommende tid pga. ”Corona-/Coved-19-stituationen”.

Selv om overskuddet primært skyldes ændringer på finansieringssiden er der tilfredshed med, at der ved udgangen af 1. kvartal forventes balance i driftsudgifterne. Denne balance vil blive meget kraftigt udfordret af de økonomiske udfordringer, som ”Corona-/Coved-19-stituationen” forventes at give kommunen de næste kvartaler. Dette især på beskæftigelsesområdet, ældre- og sundhedsområdet, rengørings- og ejendomsserviceområdet, og dagtilbuds- og skoleområdet

Den positive situation på finansieringssiden kan bidrage i forhold til håndtering af de kommende økonomiske udfordringer.

Da kompensationen fra statslig side er udmeldt som blivende fordelt efter bloktilskudsnøglen, betyder dette, at der ikke skal forventes en 1:1 kompensation på de ekstraudgifter Brønderslev Kommune afholder, men at kompensationen gives til kommunerne under et.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes samt at der foretages omplaceringer af følgende tilpasningspuljer:

 • At der sker en udligning af tilpasningspuljen på 3,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget
 • At der sker en udligning af tilpasningspuljen på 5,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Ældreomsorgsudvalget, samt
 • At anlægsbevillingen til ”Organisering af fremtidens socialpsykiatri” på 0,2 mio. kr. flyttes til driften vedr. Rusmiddelcenteret, jf. ØK den 31. marts 2020; pkt.14.
Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 6. maj 2020, pkt. 5:

Til efterretning.

Udvalget ønsker forelagt en sag om en mere hensigtsmæssig sammensætning af medarbejderressourcer på plejecentrene.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 7. maj 2020, pkt. 3:

Indstilles til godkendelse.

Fritids- og Kulturudvalget, 7. maj 2020, pkt. 3:

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Jens Andersen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj 2020, pkt. 5:

Til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, 11. maj 2020, pkt. 9:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget, 12. maj 2020, pkt. 3:

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 20. maj 2020, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Byrådet, 27. maj 2020, pkt. 5:

Godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende (Ole Andersen mødt).

Beslutning

Henrik orienterede omkring budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020.

Budgetopfølgning 1 er lavet inden covid-19. Budgetopfølgning 2 vil afspejle udgiftsniveauet ved håndtering af Covid-19 i Brønderslev Kommune.

På Ældreomsorgsudvalgets område forventes der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Beløbet blev fejlagtigt indarbejdet i Budget 2020, da kommunen samtidig modtager midlerne via finansloven i 2020 og 2021.

På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der et merforbrug på 3 mio. kr., som primært skyldes tilgang af dyrere sager.

Fraværende:

Ellen M. Rasmussen og Anette Mellemgaard

Bilag

Til toppen


5. Status budget 2021


Resume

Til orientering.

Sagsfremstilling

Der gives en status på budget 2021.

Beslutning

Henrik orienterede omkring status på budget 2021.

Der skal udarbejdes råderumskatalog på 0,5% svarende til:

- Ældreomsorgsudvalget 1,7 mio.

- Social -og sundhedsudvalget 1,1 mio.

Forslag til råderumskatalog skal være klar til august.

Udligningsreformen tildelte Brønderslev Kommune 61 mio. fordelt over de næste 3 år:

- i 2021 tildeles der 36 mio.

- i 2022 tildeles der 59,7 mio.

- i 2023 tildeles der 61,0 mio.

Samtidig er der tildelt fuldt finansieret skattelettelse fra 26,9% til 26,3%

Ældreomsorg har fokus på følgende i råderumskataloget:

- Ombygning af Margretelund, herunder besparelse ved at lukke i "arm" på Margrethelund

- Skærmbesøg i Hjemmeplejen

Social -og sundhedsudvalget har fokus på følgende i råderumskataloget:

- Justering af timepris på Bostøtteområdet

- Forslagene i KLK's analyse af det Specialiserede Socialområde.

Vedr. Covid-19 kommer der en midtvejsregulering af udgifter. Både til Kommunens egne udgifter til fx værnemidler og ekstra personale samt udgifter til værnemidler fra den centrale indkøbsfunktion.

Fraværende:

Ellen M. Rasmussen og Anette Mellemgaard

Til toppen


6. Analyse af Det Specialiserede Socialområde


Resume

Sagsforløb: Fag MED Sundhed og Velfærd

KLK's analyse af Det Specialiserede Område, til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

KL’s konsulentvirksomhed, KLK, blev i forlængelse af budget 2020 bedt om at analysere Det Specialiserede Socialområde. Baggrunden var beslutningen om at spare 3 mio. kr. på området, og KLK skulle medvirke til at pege på muligheder for at opnå denne besparelse.

Rapporten blev i en foreløbig udgave præsenteret for Social- og Sundhedsudvalget på møde den 5. marts 2020.

Arbejdet med udmøntning af rapporten har været sat i stå i forbindelse med covid19, men forventes genoptaget i den kommende tid. På mødet gives en mundtlig orientering om hovedindholdet i rapporten.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at MED-udvalget for Sundhed og Velfærd tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Henrik orienterede omkring KLK's analyse af Det Specialiserede Socialområde.

1. del af forløbet var en grundig gennemgang af 27 sager, herunder udgiftsniveau, andel af botilbudsborgere samt aldersfordeling af borgere på førtidspension.

2. del indeholder forslag der kan munde ud i besparelser:

- småjusteringer i arbejdsgange mellem udfører og myndighed

- optimere samarbejde mellem Ungecenter, Voksenområdet og Jobcenter

- "det lange lys" skabe et mere strømlinet forløb for borgerne helt fra barndom og ind i voksenlivet

Forslagene vil formentlig først vise sig på budgettet næste år.

Fraværende:

Ellen M. Rasmussen og Anette Mellemgaard

Til toppen


7. Patientsikkerhed, årsrapport 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR/MED-SV

Årsrapport for patientsikkerhed, 2019. Rapporten dækker alle områder i Sundhed og Velfærd, private leverandører og Sundhedsplejen. Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

Når der arbejdes med patientsikkerhed, arbejdes der både proaktivt og reaktivt.

Det proaktive arbejde består i at forhindre/forebygge, at der sker utilsigtede hændelser (UTH). Omvendt arbejdes der reaktivt, når den utilsigtede hændelse ér sket, og man forsøger at forebygge, at det sker igen.

Det proaktive arbejde har i 2019 bestået af indsatser vedrørende:

 • Medicinadministration.
 • Implementering af værktøj med kliniske og infektionshygiejniske procedurer.
 • Faldforebyggelse.
 • Øget fokus på aftaler med behandlende læge og borger/pårørende vedrørende genoplivning.

Det reaktive arbejde omhandler utilsigtede hændelser

Der blev i 2019 i alt indrapporteret 2.022 utilsigtede hændelser. Det er en stigning på 975 indrapporteringer sammenlignet med 2018.

Stigningen handler ikke om, at der er flere utilsigtede hændelser men om, at arbejdsgangen omkring indrapporteringen er blevet lettere, hvorfor der er blevet indrapporteret flere utilsigtede hændelser.

Stigningen skyldes flere ting:

 • Styrelsen for Patientsikkerhed åbnede i oktober 2019 mulighed for en ny indrapporteringsform på 2 områder (”Samlerapportering”):
 • 1 – Medicin ikke givet (der blev samlerapporteret 374 hændelser i 4. kvartal 2019)
 • 2 – Fald (der blev samlerapporteret 371 hændelser i 4. kvartal 2019)
 • Begge muligheder for samlerapportering findes kun, hvis hændelsens alvorlighedsgrad svarer til ”ingen” eller ”mild” skade.
 • Hændelserne indrapporteres samlet 1 gang om måneden, hvilket har lettet arbejdsgangen betydeligt.
 • Stigningen i Brønderslev Kommune afspejler pilotkommunerne, hvor der sås en stigning på op imod 300 % på baggrund af samlerapportering.
 • Nye interne arbejdsgange i kommunen, der har gjort indrapporteringen nemmere.
 • I forbindelse med de nye arbejdsgange, både interne og samlerapportering, har kommunens risiko manager haft samlet alle sagsbehandlere, hvilket også har været med til at øge fokus på indrapporteringer.

Fra 2020 vil sagsbehandlerne blive samlet 1 gang om året.

Fokusområder i 2020 vil være:

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 26. februar 2020, pkt. 5:

Taget til efterretning.

Ældrerådet bemærker, at antallet af indrapporterede utilsigtede hændelser er væsentlig mindre hos de private leverandører.

Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 4. marts 2020, pkt. 13:

Til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2020, pkt. 10:

Til efterretning.

Beslutning

Henrik orienterede omkring årsrapport for patientsikkerhed, 2019.

Der er sket en stigning i registreringer. Stigningen skyldes hovedsageligt en ny og mere tilgængelig registreringsmetode "samlerapportering".

 • Nye interne arbejdsgange i kommunen, der har gjort indrapporteringen nemmere.
 • Øget fokus på registrering

Der blev under mødet bemærket, at de private leverandører ikke har så mange registreringer.

Fraværende:

Ellen M. Rasmussen og Anette Mellemgaard

Bilag

Til toppen


8. Årsberetning om magtanvendelser 2019


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO/HAR/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for borgere i kommunens tilbud.

Sagen fremsendes til Handicaprådet til orientering.

Sagsfremstilling

Reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten fremgår af Lov om Social Service kapitel 24.

Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt overfor ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt for at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2019 indberettet 16 magtanvendelser samt 83 tilfælde af overgreb borger mod borger.

På Ældreområdet, både kommunale og private plejecentre, er der i 2019 indberettet 433 magtanvendelser samt 73 tilfælde af overgreb borger mod borger. Det bemærkes, at indberetningerne af magtanvendelser særligt omhandler brugen af blød sele, hygiejnesituationer og tilbageførsel til egen bolig. 316 indberetninger vedrører 1 beboer.

For de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning til handlekommunen.

Fokusområder i 2019

Det Specialiserede Voksenområde

I 2019 har medarbejderne på Hedebo fortsat arbejdet med forebyggelse af magtanvendelser og konflikthåndtering generelt. Medarbejderne har i satspuljeprojekt med Region Nordjylland fået undervisning i konflikthåndtering med særligt fokus på forebyggelse heraf. I denne forbindelse er der uddannet 4 vedligeholdelsesinstruktører, der skal sikre den fortsatte implementering og vedligeholdelse af metoder og teori. I de enkelte teams arbejdes der ved hvert teammøde med eventuelle magtanvendelser, som drøftes i læringsøjemed.

På Handicapområdet arbejdes der ligeledes hver dag forebyggende i forhold til at undgå brugen af magtanvendelser, og er der magtanvendelser, arbejdes der læringsbaseret med disse.

I 2018 igangsatte Handicapområdet et KRAP-uddannelsesforløb (kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik), som også har en forebyggende effekt i forhold til at brug af magt. Dette uddannelsesforløb strakte sig ind til slut 2019, og der arbejdes fortsat med dette i 2020.

I 2019 ansøgte Handicapområdet et indsatsforløb hos Socialstyrelsen, der skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder på botilbud. Forløbene tager afsæt i de nationale retningslinjer på området. Handicapområdet fik tildelt forløbet og har i januar 2020 igangsat det i tre af de afdelinger, som er særligt udfordret af udadrettet adfærd fra borgerne. Medarbejderne vil under forløbet få uddannelse i bl.a., hvordan der undgås magtanvendelser.

Ældreområdet

Ældreområdet har i 2019 haft fokus på at øge personalets faglige viden, så deres tilgang til beboerne bliver mere pædagogisk med henblik på at mindske magtanvendelser.

Alle medarbejdere på demenspladserne, sygeplejersker og SSA fra andre centre har fået undervisning i neuropædagogik og sansestimulering. Dette har givet redskaber og indsigt i forebyggelse af udadreagerende adfærd, både i forhold til indretning af afdelingerne og til tilgangen til beboerne.

Ældreområdet har et tæt samarbejde med demenskoordinatorerne og med Ældrepsykiatrien omkring de mest komplekse beboere for at forebygge udadreagerende adfærd og give en højere grad af livskvalitet både for beboerne og deres pårørende.

Området har desuden arbejdet med indemiljø på alle plejecentrene og anskaffet billeder, skærme mm., som anvendes pædagogisk i dagligdagen, og som kan hjælpe med at skærme borgerne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 3. juni 2020, pkt. 9:

Taget til efterretning.

Ældrerådet anbefaler, at de tre skærmede boliger på Valdemarsgade gøres kommunale, således der ikke skal betales indskud to gange ved flytning.

Ligeledes foreslås undersøgt, om det er muligt at kategorisere de tre boliger som en midlertidig plads.

Ældreomsorgsudvalget, 10. juni 2020, pkt. 7:

Til efterretning.

Handicaprådet, 16. juni 2020, pkt. 5:

Handicaprådet tager sagen til efterretning.

Peter Baggesgaard var fraværende. Afbud fra suppleant.

Line Vanggaard Pedersen var fraværende. Afbud fra suppleant.

Beslutning

Henrik orienterede omkring årsberetning for magtanvendelser, 2019.

Fraværende:

Ellen M. Rasmussen og Anette Mellemgaard

Bilag

Til toppen


9. Justering af bostøtteområdet


Resume

Sagsforløb: SS/MED-SV

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at der igangsættes arbejde med at omlægge arbejdsformen på bostøtteområdet i retning af øget brugerinddragelse og brug af velfærdsteknologiske midler for derved at opnå en besparelse i form af reduktion af timeprisen på området.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Med henblik på opnåelse af rammebesparelse på 3 mio. kr. på Det Specialiserede Voksenområde gennemgås alle områder. På bostøtteområdet vurderes det muligt at ændre arbejdsmetoderne i retning af, at mest mulig dokumentation, målfastsættelse, målopnåelse og evaluering af forløb foregår i borgers hjem i et samspil mellem borger og dennes kontaktperson. Ved at flytte dokumentationen, så dette udføres sammen med borgeren i dennes hjem, reduceres den nuværende ”kontortid”.

Denne ændring betyder, at bostøttemedarbejderens tilrettelæggelse af arbejdet flytter sig i retning af at bruge mere tid hos borgerne. Den tid, der hidtil har været anvendt på kontoret flyttes til borgerens hjem, så borgeren på den måde inddrages aktivt i det, som skrives. Ved at lave denne ændring er det muligt at reducere timeprisen, så den nærmer sig samme timepris som andre kommuner.

I forhold til online kontakt er der opnået gode erfaringer under Covid-19, som tænkes videreført. Antallet af kontakter over Skype er øget betydeligt. Der er opnået viden og rutiner med at anvende denne kontaktform – både fra borger- og medarbejderside. Disse forhold ønskes videreført som en naturlig kontaktform, som skal ses som et supplement til fremmøde. Her kan kontaktformen både ses som et ”både-og” og som et træningsredskab til øget selvstændighed hos borgeren.

Denne ændring af den daglige arbejdstilrettelæggelse ses langt hen ad vejen allerede indarbejdet i og med, det er den mest anvendte kontaktform over de sidste par måneder. Ved at minimere fremmøde i disse besøg er det muligt at reducere timeprisen i forhold til køretid og kilometerpenge.

Nuværende pakkestruktur og timeprisberegning har været anvendt i ca. 3 år efter at det den 7. juni 2017 blev godkendt i Social og Sundhedsudvalget. Der igangsættes arbejde med at revurdere pakkerne.

Ved at sammenligne timeprisen med nabokommunerne ses, at Brønderslev Kommunes timepris er højest, samt at alle de forespurgte kommuner stort set har samme timepris.

Kommune

Timepris i 2020

Jammerbugt

367,00 kr.

Hjørring

369,00 kr.

Frederikshavn

365,80 kr.

Brønderslev

452,00 kr.

Der arbejdes på at fastsætte en ny timepris med afsæt i ovennævnte samt lave en tidsplan for, hvornår dette kan igangsættes, så både myndighed og udfører er klar til, at besparelsen kan opnås, samt at der er høring i henholdsvis Lokal-MED og Sund-MED, inden der tages endelig stilling til ny timepris og ibrugtagning af denne.

Den videre proces

Det foreslås, at der igangsættes en proces med høring i Lokal-MED, efterfølgende høring i SUND-MED, planlægning af tidsplan for igangsætning mv.

For at kunne sætte denne ændring i gang hurtigst muligt foreslås at afholde et ekstraordinært møde i Social- og Sundhedsudvalget den 24. juni 2020 med henblik på godkendelse af ny timepris og dato for anvendelse af denne. Alternativt kan taksten først godkendes den 19. august 2020.

Tids- og handleplan

Indsats

Dato

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til ny timepris, samt godkender procesplan

4. juni 2020

Høring i Lokal-MED

xx. juni 2020

Høring i SUND-MED

24. juni 2020

Ekstraordinært møde i Social- og Sundhedsudvalget med henblik på godkendelse af ny timepris og starttidspunkt for ibrugtagning

24. juni 2020

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tilslutter sig den fremlagte tidsplan for justering af bostøtteområdet samt, at der afholdes ekstraordinært møde i Social- og Sundhedsudvalget den 24. juni 2020.

Indstilling


Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni 2020, pkt. 4:

Fagforvaltningens forslag godkendt, herunder afholdelses af ekstraordinært udvalgsmøde.

Til toppen


9. Ny timepris på bostøtteområdet


Resume

Sagsforløb: FAG-MED S&V/SS

Social- og Sundhedsudvalget bedes godkende ny timepris på bostøtte med virkning fra 1. september 2020, samt proces for tilpasning af bostøtten.

Sagsfremstilling

I budget 2020 er der indarbejdet en rammebesparelse på 3 mio. på Det Specialiserede Voksenområde, og Sundhed og Velfærd har som følge heraf gennemgået bostøtteområdet, herunder muligheden for at reducere timeprisen. Den nuværende pakkestruktur og timeprisberegning blev godkendt i Social og Sundhedsudvalget den 7. juni 2017. Der foregår arbejde med at revurdere pakkerne og disse indhold. Dette præsenteres for Social- og Sundhedsudvalget i en sag efter sommerferien.

Reduktion af timeprisen opnås via to initiativer. For det første ændres arbejdsmetoderne i retning af, at mest mulig dokumentation, målfastsættelse, målopnåelse og evaluering af forløb forgår i borgers hjem i et samspil mellem borger og dennes kontaktperson. Ved at flytte dokumentationen, så dette udføres sammen med borgeren i dennes hjem, reduceres den nuværende ”kontortid” uden en tilsvarende forøgelse af tiden, der leveres hos borgeren.

For det andet skal der arbejdes med at optimere brugen af online kontakter. Der er opnået gode erfaringer under Covid-19. Her er antallet af kontakter over Skype/Teams øget betydeligt. Der er opnået viden og rutiner med at anvende denne kontaktform – både fra borger- og medarbejderside. Disse forhold videreføres som en naturlig kontaktform, og skal ses som et supplement til fysisk fremmøde. Kontaktformen skal samtidig ses som et træningsredskab til øget selvstændighed hos borgeren. Denne ændring af den daglige arbejdstilrettelæggelse ses langt hen af vejen allerede indarbejdet i og med, det er den mest anvendte kontaktform over de sidste par måneder. Ved at minimere fremmøde i disse besøg bliver det desuden muligt at reducere timeprisen i forhold til køretid og kilometerpenge.

Den nuværende timepris er på 452 kr. Med afsæt i de beskrevne ændringer bliver timeprisen fremover 374 i kr., og der forventes ved fuld indfasning opnået en årlig besparelse på ca. 1,3 mio. kr.

Den reducerede timepris indføres hurtigere end bostøtteområdet kan nå at tilpasse personalesiden. Bostøtteområdet holdes skadesløs i overgangsperioden.

Forud for Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen har der været afholdt ekstraordinært møde i Lokal-MED den 18. juni 2020 på psykiatriområdet, hvor bostøtteområdet er organiseret, samt i MED Sundhed og Velfærd den 24. juni 2020.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender en ny timepris, ikrafttrædelse af denne til 1. september 2020, samt den beskrevne proces for tilpasning på bostøtteområdet.

Personale

Forslaget betyder, at der må forventes en reduktion i Bostøtten med ca. 3 årsværk. De berørte medarbejdere søges så vidt muligt overført til andre opgaver, men det er ikke givet, at det vil kunne lykkes i fuldt omfang.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 24. juni 2020, pkt. 3:

Beslutning

MED-Sundhed og Velfærd har d.d. drøftet forslaget om en ny timepris for bostøtten, og medarbejdersiden havde følgende opmærksomhedspunkter:

 • Opbakning til høringssvar fra Lokal-MED
 • Er sammenligning med priser i nabokommunerne foretaget på et sammenligneligt grundlag?
 • Er det rigtigt at høste erfaringer fra covid-19 allerede på nuværende tidspunkt?
 • Arbejdsmiljøet vil blive påvirket, når der er færre medarbejdere.
 • Medarbejderne hæfter sig ved, at der er flere justeringsmuligheder end de i sagsfremstillingen beskrevne, hvilket man noterer med tilfredshed
 • Medarbejderne hæfter sig ved, at der generelt ses på omfanget af dokumentation, hvilket man noterer med tilfredshed
 • Det påpeges, at det kan blive nødvendigt at finansiere IT-udstyr til borgere for at gøre øget brug af online-bostøtte

Det foreslås, at der efter 1 år følges op på den nye ordning i et samarbejde mellem myndighed og udfører.

Fraværende:

Ellen M. Rasmussen og Anette Mellemgaard

Bilag

Til toppen


10. Evaluering af den lokale MED-aftale


Resume

Til drøftelse i Fag MED Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

På Hoved MED's møde den 3. oktober 2019 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til at undersøge, hvad behovet er for en evaluering af den lokale MED-aftale samt hvilken retning, der ønskes.

Arbejdsgruppen afholdte første møde den 10. februar 2020, hvor fordele og ulemper ved evalueringen blev drøftet, herunder i hvilke forskellige retninger evalueringen kunne foretages. For at kvalificere behovet for evalueringen ønsker arbejdsgruppen at inddrage Fag MED.

Fag MED bedes drøfte og udtale sig i forhold til følgende spørgsmål:

 • Er der passager, formuleringer i den nuværende Lokale MED-aftale, der ikke er tidssvarende, eller giver udfordringer i forhold til fortolkningsspørgsmål i dagligdagen. Der ønskes konkrete eksempler med henvisning til aftalen.

Se lokalaftalen HER

Indstilling

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 25. marts 2020, pkt. 5:

Beslutning

Baggrunden for evalueringen af den Lokale MED-aftale blev drøftet.

I forhold til evaluering af den Lokale MED-aftale har Fag MED Sundhed og Velfærd følgende kommentarer:

 • Der er bilag og tekst der ikke er tidssvarende, herunder fx forord og værdihjulet
 • TRIO'ens rolle og struktur fremgår ikke i Lokal aftalen

Fraværende:

Ellen M. Rasmussen og Anette Mellemgaard

Til toppen


11. Samfundstjeneste


Resume

Til information og drøftelse.

Sagsfremstilling

Kriminalforsorgen har henvendt sig vedrørende Brønderslev Kommunes interesse for etablering af samarbejde omkring afvikling af samfundstjeneste.

Direktionen indstiller at Brønderslev Kommune indgår i et samarbejde med Kriminalforsorgen omkring samfundstjeneste, samt at det skal aftales på den enkelte arbejdsplads mellem leder og TR, hvorvidt der kan indgås aftale.

Fag MED bedes drøfte punktet.

Indstilling

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 25. marts 2020, pkt. 9:

Beslutning

Henrik orienterede omkring samarbejdet omkring afvikling af samfundstjeneste.

Samarbejdet omkring afvikling af samfundstjeneste blev taget positivt imod.

Under mødet blev følgende drøftet:

 • antallet af timer og perioder der skal afvikles samfundstjeneste i
 • hvilke typer arbejde der kan tilbydes
 • opmærksomhed på kontaktpersonens tidsforbrug

Plejecentrene er så småt opstartet på samarbejdet.

Fraværende:

Ellen M. Rasmussen og Anette Mellemgaard

Bilag

Til toppen


12. Projekt sygefravær


Resume

Orientering omkring sygefraværsprojekterne:

- Systematisk håndtering af nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

- Tværgående sygefraværsindsats på skoler, dagtilbud og botilbud

Sagsfremstilling

Systematisk håndtering af nedbringelse af sygefravær i ældreplejen:

Systematisering af sygefraværshåndteringen samt nedbringe sygefravær og sygemeldinger i Brønderslev Kommunes ældrepleje – herunder i Frit Valg og Plejecenterområdet.

Tværgående sygefraværsindsats på skoler, dagtilbud og botilbud:

I november 2019 frigav STAR en pulje til nedbringelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser.

HR valgte at søge midler til en tværgående og målrettet sygefraværsindsats, der går på tværs af skoler, dagtilbud og botilbud.

HR har nu fået tilsagn om midler til en sygefraværsindsats, som kører fra december 2019 til og med december 2021.

Indstilling

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 25. marts 2020, pkt. 10:

Beslutning

Uffe orienterede omkring systematisk håndtering af nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Henrik og Pia orienterede omkring den tværgående sygefraværsindsats på skoler, dagtilbud og botilbud.

Der blev under mødet drøftet, hvorledes man kunne drage læring på tværs af de 2 projekter.

Fraværende:

Ellen M. Rasmussen og Anette Mellemgaard

Bilag

Til toppen


13. Drøftelse og status Covid-19 - Fag MED Sundhed og Velfærd


Resume

Status og drøftelse i forbindelse med COVID-19 inden for Fag MED Sundhed og Velfærd's område.

Sagsfremstilling

I forbindelse med COVID-19 gives der en status på, hvad situationen er inden for Sundhed og Velfærd's område. Samtidig ønskes der en drøftelse af, hvordan forløbet har været indtil nu og om der er noget, som giver anledning til en særlig indsats.

Beslutning

Status på Covid-19 blev drøftet, herunder følgende:

 • Det er vigtigt fortsat at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger
 • Der er fokus på hurtig test ved symptomer
 • Besøgsrestriktionerne er afviklet på Socialområdet
 • Træningsområdet kører stadig med mindre hold
 • Tandplejen kører med 50% drift i forhold til før corona

Generelt er området godt forberedt hvis der skulle komme endnu en bølge.

I forbindelse med sommerferie afvikling, her lederne aftaler for hurtigt beredskab hvis behovet opstår.

De økonomiske konsekvenser kan ses på alle områderne.

Fraværende:

Ellen M. Rasmussen og Anette Mellemgaard

Til toppen


14. Orientering omkring arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder bl.a. arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobaseret Tilsyn inden for Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Sundhed og Velfærd har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til EASY for:

 • nov. 2019 til jan.2020
 • feb. 2020 - april 2020

Af statistikkerne fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Sundhed og Velfærd har Arbejdstilsynet anmeldt Risikobaseret tilsyn hos:

 • Forebyggelse og Rehabilitering, Brønderslev

Arbejdstilsynet har siden sidste møde i Fag MED Sundhed og Velfærd gennemført tilsyn hos:

 • Ulykkesundersøgelse på Hellevadlund, der blev afgivet en Afgørelse uden handlepligt samt 1 vejledning
 • Coronabesøg på Støberiet, ingen overtrædelser
 • Coronabesøg på Valdemarsgade, ingen overtrædelser

Arbejdstilsynet har ændret navnet på deres hjemmeside fra www.amid.dk til www.at.dk.

Arbejdstilsynet har i år særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø i døgninstitutioner og hjemmepleje. Derfor føres i år en særlig tilsynsindsats i disse brancher. Der er ekstra fokus på høje følelsesmæssige krav, da ansatte i disse brancher ofte oplever at skulle forholde sig til borgernes problemer. Samtidig kigger Arbejdstilsynet, som altid, bredt på arbejdsmiljøet i virksomheden. I kan læse mere om indsatsen på Arbejdstilsynets hjemmeside:

https://at.dk/brancher/doegninstitutioner-og-hjemmepleje/saerligt-fokus-paa-psykisk-arbejdsmiljoe-paa-doegninstitutioner-og-hjemmepleje-i-2020/

Andet:

Mental Sundhedsdag:

Der kan søges tilskud på op til 10.000 kr. til foredrag med fokus på øget trivsel og et bedre arbejdsmiljø.

Vinklen kan være fx arbejdsglæde, stress, kommunikation eller forandringer. Tilskuddet tildeles i forbindelse med Danmarks Mentale Sundhedsdag, og det overordnede formål er at gøre det lettere at tale om fx stress, angst og depression på arbejdspladsen. Derudover giver foredrag et boost til hverdagen og er en nem og god måde at lære om mental sundhed i arbejdslivet på.

Læs mere og søg om de 10.000 kr HER

"Restituhvafornoget" er en serie af korte podcasts, der sætter spot på restitution, hvile og pausekultur på arbejdspladsen.

Det er nemlig afgørende for kvaliteten af både arbejdstid og fritid, at vi formår at restituere, og at vi kender de mekanismer, som både kan forhindre og fremme en god pausekultur. I løbet af serien besøger vi både arbejdspladser og eksperter, som giver inspiration til at sætte restitution og pausekultur til debat på din arbejdsplads.

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/om_arbejdsmiljoweb/podcast/restituhvafornoget?utm_source=Arbejdsmili%C3%B8web.dk&utm_campaign=249f497a65-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_31_12_53&utm_medium=email&utm_term=0_07aa3606ba-249f497a65-20479957

Forstå og forebyg stress

Folderen beskriver, hvad stress er, hvordan det typisk opstår og udvikler sig, samt hvad du som leder kan gøre for at forebygge det – på egen hånd og i samarbejde med den enkelte medarbejder, teamet, lederkollegerne og de relevante samarbejdsfora:

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/stress/forstaa-og-forebyg-stress

Job og Sind - nyt værktøj til at forebygge og håndtere psykisk mistrivsel på arbejdspladsen

Et nyt værktøj skal hjælpe arbejdspladser med at forebygge dårlig trivsel og tage hånd om medarbejdere, der oplever psykisk mistrivsel. Med en tidlig indsats kan man styrke fastholdelsen af medarbejderne og forhindre sygemeldinger, vurderer forskerne bag værktøjet.

Værktøjet, består af 16 anbefalinger, kan arbejdspladser og ledere nu få hjælp til at blive bedre til at opdage og tage hånd om psykisk mistrivsel på arbejdspladsen. Værktøjet er baseret på internationale standarder og retningslinjer, og det er forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der har udviklet det:

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/stress/job-og-sind?utm_source=Arbejdsmili%C3%B8web.dk&utm_campaign=456e873330-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_07_08_59&utm_medium=email&utm_term=0_07aa3606ba-456e873330-20479957&ct=t(EMAIL_CAMPAIGN_6_7_2019_15_36)&mc_cid=456e873330&mc_eid=231e62b2d3

Arbejdsmiljøkalenderen: Giv jer selv 12 månedlige udfordringer

Med denne arbejdsmiljøkalender kan I på en nem, sjov og anderledes måde få bevægelse ind i jeres arbejdsdag. Øvelserne er lette og kræver hverken omklædning, høj puls eller baderum.

I kalenderen finder I 12 udfordringer med øvelser og aktiviteter, som sikrer større variation og bedre mulighed for restitution i en travl arbejdsdag. Kalenderen kan bruges af arbejdsmiljøgruppen til at sætte systematisk gang i mere bevægelse på arbejdspladsen.

https://www.kropogkontor.dk/ledelse-og-organisering/arbejdsmiljoekalenderen?utm_source=Arbejdsmili%C3%B8web.dk&utm_campaign=c482609ff2-EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_23_07_59&utm_medium=email&utm_term=0_07aa3606ba-c482609ff2-20479957

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø.

Husk at der er ansøgningsfrist for midler til mental sundhedsdag i slutningen af august.

Fraværende:

Ellen M. Rasmussen og Anette Mellemgaard

Bilag

Til toppen


15. Gensidig information – herunder relevante emner til næste møde


Sagsfremstilling
 • Forhåndsaftale omkring superbrugere vedr. NEXUS
Beslutning
 • Forhåndsaftale omkring superbrugere vedr. NEXUS, er underskrevet for alle faggrupper
 • Botilbuddet Hedelundsgade, med plads til 4 beboere, står tomt. Der arbejdes på at få stedet solgt.

Punkter der skal fremhæves fra dagens møde:

 • Sygefraværsprojekterne i henholdsvis ældreområdet samt skole, dagtilbud og døgn.
 • Ny timepris på Bostøtteområdet
 • Samfundstjeneste

Fraværende:

Ellen M. Rasmussen og Anette Mellemgaard

Til toppen

Opdateret 1. juli 2020