9. december 2020

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 9. december 2020
Lokale: Byrådssalen
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsorden.

Fraværende:

Uffe Viegh Jørgensen, Liza Møller Nielsen med Gitte Knudsen som suppleant.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra den 3. september 2020

Sagsfremstilling

Fag MED Sundhed og Velfærd bedes godkende referatet fra mødet den 3. september 2020. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Fraværende:

Uffe Viegh Jørgensen, Liza Møller Nielsen med Gitte Knudsen som suppleant.

Til toppen


3. Diverse referater fra Lokaludvalg


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED Status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd foreligger der referater fra følgende:

 • Tandplejen
 • Frit Valg
 • Psykiatrien
 • Handicap
 • Sundhedsområdet
Beslutning

Referaterne er taget til efterretning.

Fraværende:

Uffe Viegh Jørgensen, Liza Møller Nielsen med Gitte Knudsen som suppleant.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020


Resume

Sagsforløb: Fag MED for Sundhed og Velfærd

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Budgetopfølgning 3 pr. 30/9-2020 behandles i Økonomiudvalget den 9/12-2020 og i Byrådet den 16/12-2020.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020. I Budgetopfølgningen 3 pr. 30/9 - 2020 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 6,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 13,9 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 11,1 mio. kr. i mindreforbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2019.

Samlet resultat

I Budgetopfølgningen 3 pr. 30/9 - 2020 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 6,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

I denne budgetopfølgning er der indregnet forventede udgifter til Covid-19 i 2020 på udvalgsområderne. Derudover er der på finansieringssiden blandt andet indarbejdet midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet samt særlig Covid-19 kompensation.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 i 2020 opgjort for alle politikområder og samlet vurderet til 12,0 mio. kr. Brønderslev Kommune er kompenseret med 8,4 mio. kr. til Covid-19 udgifter for 2020 i forbindelse med midtvejsreguleringen. I økonomiaftalen indgik det, at KL og regeringen ultimo 2020 skal have en opfølgende drøftelse omkring kommunernes samlede Covid-19 udgifter i 2020.

I budgetopfølgning 3, er der ikke taget højde for Regeringens nedlukning af Nordjylland. Nedlukningen trådte i kraft den 5/11-20.

På øvrig drift, som primært er beskæftigelsesområdet, er der indarbejdet et forventet merforbrug på 48,2 mio. kr. - svarende til den oplyste midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr. de forsikrede ledige samt øvrige overførselsudgifter. De skønnede tal er på nuværende tidspunkt 10-15 mio. kr. lavere end KL’s midtvejsregulering, hvilket primært kan henledes til de forsikrede ledige. Senest i forbindelse med Økonomiaftalen for 2022, vil der ske en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet til de forsikrede ledige for regnskab 2020.

På de efterfølgende sider i denne budgetopfølgning kan de enkelte områders afvigelser ses. Af afvigelser kan nævnes et merforbrug på Børn og familie området på 5,1 mio. kr., Unge familie i UngeCenteret på 2,7 mio. kr. samt Socialpsykiatri, handicap og misbrug (myndighed) på 6,4 mio. kr.

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 68,2 mio. kr. Beløbet består primært af midtvejsreguleringer samt en ekstraordinær kompensation pga. Covid-19, ialt 58,9 mio. kr.
Herudover er der i budget 2020 budgetteret med en udgift til efter- og midtvejregulering af beskæftigelsestilskuddet på 9 mio. kr. På skatter er der en merindtægt på 0,5 mio. kr. og på renteindtægter forventes en mindreindtægt på 0,2 mio. kr.

Direktionen, 24.11.20 august pkt. 5

Direktionen konstaterer at budgetopfølgning 3 samlet set udviser et overskud. Selvom merudgifterne på det specialiserede voksen-, unge- og børneområde er på samme niveau som ved 2. budgetopfølgning, og at der er stigende udgifter på ældreområdet bl.a. på grund af flere plejehjemspladser end budgetteret. Der arbejdes på disse områder med at nedbringe merforbruget jf. beskrivelserne under de enkelte politikområder.

Det skal dog understreges, at der er stor usikkerhed i budgetopfølgningen pga. covid-19 situationen. Konsekvenserne af nedlukningen af de 7 kommuner i Nordjylland i starten af november kan heller ikke vurderes på nuværende tidspunkt.

For skønnet på overførselsudgifterne gælder, at vurderingen af niveauet er usikkert. Pt forventes der således mindre udgifter på forsikrede ledige på mellem 10-15 mio. kr., men denne mindre udgift er ikke indregnet i budgetopfølgningen, da der må forventes en modsvarende regulering på indtægtssiden via midtvejsregulering. På de store serviceområder som ældreområdet, skoleområdet og daginstitutionsområdet er det endnu meget vanskeligt at give et præcist overslag over såvel mindre- som merudgifter som følge af covid-19.

På grund af usikkerheden i forhold til udgifterne til covid-19 vil det samlede billede for 2020 først være endeligt ved regnskabsafslutningen. Derfor foreslår Direktionen, at beslutningen om at bevillige midler til covid-19, samtidig følges op med en principbeslutning om, at institutionerne alt andet lige ikke kan overføre mere fra 2020 til 2021 end de overførte fra 2019 til 2020. Samtidig indskærpes det, at der er en forventning om, at der i denne ekstraordinære situation ikke foretages større indkøb sidst på året end man plejer.

Budgetopfølgning 3 pr. 30/9-2020 behandles i Økonomiudvalget den 9/12-2020 og i Byrådet den 16/12-2020.

Direktionen foreslår, at

 • budgetopfølgningen godkendes og at der under forudsætning af bemærkningerne om overførslerne imellem årene gives de anbefalede bevillinger.
 • puljen til overførsel mellem årene på 25,0 mio. kr. 0-stilles.
 • der gives en tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på 36.000 kr. som vedr. sundhedsplejersker der kan fungere som vaccinationsambassadører – midler fra finansloven 2019.
 • der gives bevilling i forhold til regeringens initiativer i forbindelse med Covid-19:
  • tilskud til fastholdelse af social kontakt – 732.000 kr. Ældreomsorgsudvalget
  • tilskud til dagsture til plejehjemsbeboere – 288.000 kr. Ældreomsorgsudvalget
  • tilskud til dagsture til beboere på botilbud – 120.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget
  • tilskud til særlige åbningstider for fritidsaktiviteter for ældre – 108.000 Ældreomsorgsudvalget/Fritids- og Kulturudvalget
 • der frigives 7,5 mio. kr. fra anlægspuljen til jordforsyningsindtægter til året grundsalgsindtægter.
Beslutning

Henrik orienterede omkring budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2020.

Under mødet blev udgifter vedr. covid-19 samt budget-afvigelserne inden for Ældreomsorgsudvalget og Social og Sundhedsudvalget drøftet.

Fraværende:

Uffe Viegh Jørgensen, Liza Møller Nielsen med Gitte Knudsen som suppleant.

Bilag

Til toppen


5. Årshjul for MED-organisationen 2021


Resume

Forslag til datoer for møder i MED-organisationen i 2021 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HR har som tidligere udarbejdet forslag til datoer for MED-organisationen. Denne gang gældende for 2021.

HR indkalder til møderne via Outlook, når alle MED-udvalg har godkendt datoerne.

Beslutning

Datoerne for næste års Fag MED møder er godkendt.

Fag MED Sundhed og Velfærd indkaldes i kalenderen, via Outlook, når alle datoer i årshjulet er godkendt.

Økonomiudvalget arbejder på en mindre presset budgetproces næste år.

Fraværende:

Uffe Viegh Jørgensen, Liza Møller Nielsen med Gitte Knudsen som suppleant.

Bilag

Til toppen


6. Drøftelse og status Covid-19


Resume

Status og drøftelse i forbindelse med COVID-19 inden for Fag MED Sundhed og Velfærd's område.

Sagsfremstilling

I forbindelse med COVID-19 gives der en status på, hvad situationen er inden for Sundhed og Velfærd's område. Samtidig ønskes der en drøftelse af, hvordan forløbet har været indtil nu og om der er noget, som giver anledning til en særlig indsats.

Fag MED for Sundhed og Velfærd, drøftede følgende på mødet den 3. september 2020:

 • Ældreområdet er stort set i normal drift.
 • Der har været 1 smittet på Hellevadlund. Sundhedsstyrelsens retningslinjer følges nøje. Der er styr på håndteringen både hvad angår værnemidler og de øvrige retningslinjer.
 • Der italesættes at man skal se Covid-19 som en driftsopgave, som kan fortsætte et godt stykke tid endnu.
 • Inden for kort tid bliver der iværksat systematisk testning af alle medarbejdere på ældreområdet hver 6. uge.
 • Der drøftes hvordan aktivitetsområdet kan komme bedre i gang igen.
 • Sundhedsområdet er langt fra normal drift. Der kan ikke køres med fuld normering på hold og der bruges mere tid på rengøring. Det er svært at opretholde serviceniveauet. Der har været 1 smittet borger på et hold. Men ikke smittede medarbejdere.
 • Tandplejen kører stadig ikke med fuld drift. Der bruges mere tid på rengøring og skift af kitler mellem patienterne.
 • Handicap og Psykiatri er indtil videre helt gået fri. Der trækkes på de gode erfaringer fra æld-reområdet.
 • Visitationen, oplevede fald i henvendelser under hjemsendelsen. Dog har der været en stigning i henvendelser hen over sommeren. Visitationen har fokus på at bringe så meget læring med sig som muligt i forhold til digitalisering. Både borgerrettet og mellem medarbejderne.
Beslutning

Smittetallet i Brønderslev Kommune er d.d. lavt. Der er 12 smittede inden for den sidste uge. Incidens tallet ligger på ca. 35-40 pr. 100.000 indbyggere.

Under den forøgede testkapacitet i november måned blev 58% af alle borgere i Brønderslev Kommune testet. Til sammenligning blev 65% af alle borgere i Nordjylland testet i samme periode.

Der er for nuværende ledig testkapacitet i Nordjylland og der opfordres til at lade sig teste.

Handicap og Psykiatri har haft smittetilfælde. Situationen blev håndteret flot, med stor anerkendelse til medarbejderne. Susanne Fløgge og Jan Koldbro var en stor støtte gennem hele forløbet.

Det fremhæves, at medarbejderne i disse her tider, er gode til at hjælpe hinanden og samarbejde.

Der blev drøftet om testkapaciteten evt. kan udvides til Dronninglund eller Hjallerup. Ligeledes blev det drøftet om Socialområdet kan komme ind under det 14. dages test - rul som ældreområdet praktiserer.

De fremtidige vacciner blev også drøftet, herunder hvilket "set-up" der skal planlægges i forhold til vaccinering, herunder både mandskab, de fysiske rammer og ikke mindst de specielle krav til opbevaring af selve vaccinen.

Fraværende:

Uffe Viegh Jørgensen, Liza Møller Nielsen med Gitte Knudsen som suppleant.

Til toppen


7. Projekt sygefravær


Resume

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd om sygefraværsprojekterne:

 • Systematisk håndtering af nedbringelse af sygefravær i ældreplejen
 • Tværgående sygefraværsindsats på skoler, dagtilbud og botilbud
Sagsfremstilling

Systematisk håndtering af nedbringelse af sygefravær i ældreplejen:

Med puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd i tæt samarbejde med HR og Jobcentret udarbejdet en strategi og dertilhørende redskabskatalog til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

Strategien sætter retningen og konkrete mål for det fremadrettede arbejde med ”Retningslinje for opfølgning på nærvær/fravær” i ældreplejen. Samtidig udfolder strategien særlige forhold, der gør sig gældende i ældreområdet herunder; kultur og italesættelse af fravær samt understøttelse af ledelsen. Strategien rummer derudover en præcisering af det interne tværorganisatoriske samarbejde omkring håndtering af sygefravær på tværs af ældreområdet, HR og Joncentret. Redskabskataloget indeholder redskaber, som kan anvendes til at understøtte implementeringen af strategien.

Strategien og redskabskataloget er tilblevet på baggrund af en omfattende kvalitativ og kvantitativ analyse af ældreområdet, hvis formål var at afdække to analysespørgsmål; 1) hvad karakteriserer sygefraværet blandt medarbejdere i Frit Valg og Plejecenterområdet i dag samt 2) afdækning af hvordan medarbejdere og ledere arbejder med sygefravær og sygemeldinger i praksis og hvordan samarbejdet fungerer med HR og Jobcentret.

Strategien og redskabskataloget har været til høring i Lokal Med for Frit Valg og Plejecenterområdet, som er positive overfor strategien. Af høringssvarene fremgår, at der efterlyses en pixiudgave af strategien. Dette vil der blive udarbejdet i forbindelse med implementeringen af strategien. Strategien og redskabskataloget kommer til godkendelse i Ældreomsorgsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget i december 2020.

Projektets tredje og sidste fase forløber fra januar – december 2021, hvor strategien skal implementeres. For at kunne nå målsætningen med en reduktion i sygefraværet på 15 % inden 2022 og sikre god implementering af strategien skal to medarbejdere for hvert plejecenter og Frit Valg afdeling understøtte lederne i at oversætte strategien til praksis og tilpasse den lokale forhold. Derudover vil der løbende være opfølgning på implementeringen af strategien i 2021.

Marselisborg Consulting har haft en stor rolle i forhold til analysen og strategiudviklingen. Marselisborg Consulting trækker sig fra projektet i december 2020. Linn er projektleder for projektet og vil være tovholder for implementeringen af strategien.

Tværgående sygefraværsindsats på skoler, dagtilbud og botilbud:

Sygefraværsprojektet har fået navnet: ”Fælles handling – styrket nærvær”.

HR-afdelingen i Brønderslev Kommune har med puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forpligtet sig på at arbejde ud fra – og implementere - en indsatsmodel i et tværgående sygefraværsprojekt på skoler, dagtilbud og botilbud.

Indsatsmodellen viser sammenhængen mellem de 5 kerneelementer, hvor sygefraværskoordinationen er den drivende kraft i midten. Det er netop samspillet mellem kerneelementerne
sygemelding, forebyggelse, organisering og data, der skal skabe den fulde effekt i sygefraværsindsatsen

Indsatsmodellen sætter retningen for det fremadrettede arbejde med Retningslinjen for opfølgning på nærvær/fravær. Det er derfor også ambitionen, at indsatsmodellen med tiden skal implementeres i hele organisationens sygefraværs-arbejde. For at tilgodese dette, arbejdes der i projektet i to spor:

Spor 1 er en fokuseret indsats på 6 udvalgte enheder, hvor der er udfordringer med sygefravær og/eller arbejdsmiljø. (2 fra hvert område; 2 skoler, 2 dagtilbud og 2 botilbud).
Vi vil i samarbejde med den enkelte enhed undersøge behovet for støtte.

Der nedsættes endvidere en lokal sygefraværskoordination på hver enhed, som har til opgave at understøtte aktiviteter og oversætte strategien til praksis på den pågældende enhed. Enhederne er selv med til at definere en målsætning i forhold til reduktion i sygefraværet. Disse målsætninger er endnu ikke fastlagt.

I spor 1 har hver enhed fået tilknyttet proceskonsulenter fra HR, som yder støtte i arbejdet med indsatsmodellen og til planlægning af relevante aktiviteter i 2021.

Spor 2 er en bred forebyggende indsats, som er generelle udviklingstiltag på hele kommunens samlede sygefraværsindsats
med udgangspunkt i indsatsmodellen.

Spor 2 udvikles løbende – dels gennem læring og erfaringer fra den fokuserede indsats på de enkelte enheder – og dels gennem indhentning af viden fra eksperter, forskning
og fra organisationen.

I spor 2 er der er etableret centrale arbejdsgrupper indenfor hvert af de 4 kerneelementer i indsatsmodellen; sygemelding, forebyggelse, organisering og data.
Arbejdsgrupperne arbejder med udgangspunkt i nuværende retningslinjer for nærvær/fravær og udvikler og organiserer tiltag med indsatsmodellen som styrende ramme. Arbejdsgruppernes arbejde bliver løbende kvalificeret i den centrale sygefraværskoordination.

Beslutning

Henrik orienterede omkring de 2 sygefraværsprojekter.

Under mødet blev drøftet forskellen på de 2 sygefraværsprojekter.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Uffe Viegh Jørgensen, Liza Møller Nielsen med Gitte Knudsen som suppleant.

Til toppen


8. Status på omdannelsen af Hellevadlund Plejecenter


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/Fag MED for Sundhed og Velfærd

Ældreomsorgsudvalget orienteres om fremdriften i omdannelsen af Hellevadlund Plejecenter til aflastningspladser og rehabiliteringscenter.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget blev den 30. september 2020 orienteret om, at arbejdet med etableringen af Hellevadlund Rehabiliteringscenter og Hellevadlund Aflastningspladser, som har været sat i stå pga. Covid-19, er blevet genoptaget. Udvalget ønskede løbende en orientering om fremdriften og økonomien i projektet. Arbejdet har endnu en gang været sat i stå i en periode pga. nedlukningen af kommunegrænser i Nordjylland. Der er aktuelt 5 faste beboere på Hellevadlund Plejecenter. De 5 beboere flyttes ikke.

Omplacering og opsigelse af medarbejdere

Processen omkring forflytning af medarbejderne på Hellevadlund Plejecenter er nu afsluttet. Nogle medarbejdere har valgt at gå på efterløn/pension, en medarbejder har fået nyt job, og brugen af timelønnede afløsere begrænses. Enkelte medarbejdere vil fra 1. januar 2021 dele deres arbejdstid mellem Hellevadlund Plejecenter og Elmehøj Plejecenter.

Aflastningspladserne

I den del af bygningen, hvor aflastningspladserne fremadrettet skal være, er arbejdet med at etablere de fysiske rammer påbegyndt: Det eksisterende anretterkøkken ombygges, således at der fremadrettet vil kunne tilberedes de måltider til beboerne, som ikke leveres fra Nordjysk Mad. Endvidere etableres et personalekontor med 2 arbejdspladser samt et lille spisebord, hvor medarbejderne kan dokumentere og spise deres medbragte mad. Endvidere opsættes wifi i hele bygningen. Arbejdet forventes afsluttet i januar 2021. Der vil senere blive arbejdet med etableringen af et kontor til lederen af aflastningspladserne.

Rehabiliteringscentret

Når rammerne for aflastningspladserne er på plads, tømmes aflastningspladserne i den del af bygningen, der skal rumme rehabiliteringscentret, og arbejdet med at skabe de fysiske rammer for rehabiliteringscentret igangsættes.

Stillingen som leder af rehabiliteringscenteret opslås primo december med henblik på besættelse 1. marts 2021.

Synergieffekter

Der arbejdes på de synergieffekter, der kan skabes mellem Hellevadlund Plejecenter og Hellevadlund Rehabiliteringscenter.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 25. november 2020, pkt. 7:

Taget til efterretning med den bemærkning, at processen ses meget langtrukket.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 2. december 2020, pkt. 6:

Til efterretning.

Beslutning

Ellen orienterede omkring omdannelsen af Hellevadlund Plejecenter.

Renoveringen går overordnet efter planen, der er dog, grundet covid-19 nedlunkningen, lidt forsinkelser på håndværkernes arbejde.

Omplacering af medarbejderne er på plads og er gældende pr. 1/1 2021.

Hellevadlund opstarter i samarbejde med IT afdelingen et IT projekt, med implementering af forskellige IT løsninger der understøtter bl.a.

 • Oversigtstavler til medarbejderne
 • Planlægning af arbejdsopgaver
 • Kontakt med borgere efter udskrivelse

Der bliver løbende udarbejdet nyhedsbrev omkring omdannelsen af Hellevadlund.

Fraværende:

Uffe Viegh Jørgensen, Liza Møller Nielsen med Gitte Knudsen som suppleant.

Til toppen


9. Helbredskontrol af nattevagter 2020


Resume

Status på helbredskontrol af natarbejdere

Sagsfremstilling

Grundet COVID-19 situationen blev helbredskontrol af natarbejdere udsat til 27. oktober 2020. Desværre blev arrangementet endnu engang, grundet COVID-19, udsat.

Hvilket betyder at status på helbredskontrollen af natarbejderne er:

 • Mikael Rasmussens oplæg omkring søvn er udsat til foråret. Der vil blive sendt en ny indbydelse ud.
 • Selve helbredskontrollen blev fastholdt den 5. 6. og 7. november, der var 6 tilmeldt.
  • Desværre meldte Helle der skulle udføre helbredskontrollerne afbud dagen før - grundet mistanke om COVID-19.
  • De 6 tilmeldte medarbejdere blev derfor, i stedet for, henvist til egen læge for at få udført helbredskontrollen.
 • Der kan pga de få tilmeldinger ikke udarbejdes en rapport i år.
Beslutning

Orientering og status omkring helbredskontrol 2020.

HR undersøger om oplægget med Michael Rasmussen eventuelt kan gennemføres virtuelt.

Fraværende:

Uffe Viegh Jørgensen, Liza Møller Nielsen med Gitte Knudsen som suppleant.

Til toppen


10. Orientering omkring arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder bl.a. arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobaserede Tilsyn inden for Sundhed og Velfærd

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Sundhed og Velfærd har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til EASY for august 2020 til oktober 2020.

Af statistikkerne fremgår både skader med fravær og skader uden fravær. Det samlede antal arbejdsskader for Brønderslev Kommune i denne periode er 85.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Sundhed og Velfærd har Arbejdstilsynet anmeldt Risikobaseret Tilsyn hos:

 • Bogfinkevej
 • Margrethelund

Arbejdstilsynet har siden sidste møde i Fag MED Sundhed og Velfærd gennemført tilsyn hos:

 • Hellevadlund, Påbud afgivet vedr. udefrakommende fugt i kælderen
 • Elmehøj, supplerende tilsyn den 11. januar 2021.

Nyt fra Arbejdstilsynet:

Aftaleforløb:

Virksomhederne vil fremover i visse tilfælde få mulighed for at indgå en aftale med Arbejdstilsynet om forbedring af arbejdsmiljøet og om løsning af et eller flere konkrete arbejdsmiljøproblemer inden for en aftalt frist – i stedet for at få et påbud. Initiativet træder i kraft den 1. september.

Aftaleforløbet bliver en mulighed i 2 situationer:

 • Hvis Arbejdstilsynet på et tilsyn ser et arbejdsmiljøproblem og vurderer, at problemet kan være andre steder i virksomheden. Aftalen går så ud på, at virksomheden med hjælp fra Arbejdstilsynet skal løse problemet dér, hvor det er konstateret, men også andre steder, som virksomheden selv vælger. Virksomheden kan dermed undgå at få et påbud.
 • Hvis Arbejdstilsynet på et tilsyn får mistanke om et arbejdsmiljøproblem, men endnu ikke har afdækket, om der er tale om en overtrædelse af reglerne. Det vil især være relevant i forhold til komplekse arbejdsmiljøproblemer, fx inden for psykisk arbejdsmiljø. Aftalen går så ud på, at virksomheden med hjælp fra Arbejdstilsynet skal løse det problem, der er mistanke om. Virksomheden kan dermed undgå at få et påbud.

Dialog og vejledning:

Arbejdstilsynet kan fremover vælge at tilbyde supplerende dialog og vejledning til virksomheder, der får et påbud med frist eller et strakspåbud om at løse et konkret arbejdsmiljøproblem. Dialogen og vejledningen vil handle om, hvordan virksomheden kan arbejde med at løse problemet og generelt styrke arbejdsmiljøet. Initiativet træder i kraft den 23. september.

Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø:

Ny bekendtgørelse gør det tydeligere for arbejdsgivere, ledere og medarbejdere, hvilke regler der gælder for at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Læs mere HER

Andet:

Psykisk APV:

Til orientering kan oplyses, at Direktionen har besluttet, grundet den nuværende corona situation, at udskyde den planlagte Psykisk APV til efter nytår, når smittetrykket er mindre. Så snart HR har en ny dato klar, bliver den meldt ud i organisationen.

Digital mobning:

Der er mange lighedspunkter mellem direct face-to-face mobning og digital mobning, men der er forskel på oplevelsen. Digital mobning er ofte velovervejet og rammer hårdere, fordi der er afstand mellem afsender og modtager. Læs mere HER

Er krænkende handlinger et tabu hos jer?

På nogle arbejdspladser kan det være et tabu at tale om krænkende handlinger af seksuel karakter.
I dette materiale finder du øvelser, som kan hjælpe jer med at tage dialogen. Se øvelser HER

SPARK:

Ny evaluering viser skyhøj tilfredshed med SPARK. 94 procent af deltagerne i SPARK-forløb anbefaler andre arbejdspladser at få et forløb – kunne det være noget for din arbejdsplads? Læs mere om evalueringen og søg et forløb HER

Hold kroppen i gang ved arbejdspladsen hjemme:

Har du fået flere hjemmearbejdsdage? Eller er du hjemsendt pga. smittefare? Husk at holde kroppen i gang og variere din arbejdsstilling, så du kan undgå smerter og ømme muskler ved skærmen derhjemme. Læs mere HER

Håndslaget - fælles forventningsafstemning i teamet:

Håndslaget er et værktøj, der hjælper jer med at afstemme forventningerne til hinanden indbyrdes i et team. Klare rammer giver et fælles, realistisk billede af opgaveløsningen. Se mere HER

Nyt materiale - Klar besked om samarbejdet i MED-systemet og mellem leder og TR:

Få viden og inspiration til samarbejdet i MED-systemet og mellem TR g leder med nyt materiale fra KL og Forhandlingsfællesskabet. Se mere HER

Pas på de bærbare arbejdsstillinger:

Den bærbare computer og ikke mindst de små tablets giver stor risiko for dårlige arbejdsstillinger. Så brug et løst tastatur og en mus, når du kan. Også ved hjemmearbejdspladsen og når du er på farten! Læs mere HER

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø.

Under mødet blev der drøftet:

Fraværende:

Uffe Viegh Jørgensen, Liza Møller Nielsen med Gitte Knudsen som suppleant.

Bilag

Til toppen


11. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Beslutning
 • Beredskabsplaner, aftalen med DSR og FOA er lige på trapperne. Der var ros til processen og det gode samarbejde.
 • GDPR, der efterspørges mere viden fx i form af et fyraftensmøde enten personligt eller virtuelt
 • Den Ny Ferielov, der efterspørges mere viden fx i form af et fyraftensmøde enten personligt eller virtuelt

Punkter der skal fremhæves fra dagens møde:

 • Status på de 2 sygefraværsprojekter i henholdsvis ældreområdet, skole, dag og døgnområdet.
 • Mere fokus på brug af www.ansatibronderslev.dk
 • Stor opfordring til stadig at have fokus på test. Der er ledig testkapacitet i Nordjylland.

Fraværende:

Uffe Viegh Jørgensen, Liza Møller Nielsen med Gitte Knudsen som suppleant.

Til toppen

Opdateret 15. december 2020