7. maj 2020

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Dagsorden

Dato: 7. maj 2020
Lokale: Online møde
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsorden.

Fraværende:

Pia Kornø, Inga Eriksen, Anette Mellemgaard og Jytte Graven.

Til toppen


2. Drøftelse og status Covid - 19 - Fag MED Sundhed og Velfærd


Resume

Fag MED/Hoved MED

Der gives en status og ønskes en drøftelse i forbindelse med COVID-19 inden for Fag MED Sundhed og velfærds område.

Sagsfremstilling

I forbindelse med COVID-19 gives der en status på, hvad situationen er inden for Sundhed og Velfærds område. Samtidig ønskes en drøftelse af, hvordan forløbet har været og om der er noget, som giver anledning til en særlig indsats.

Jens Chr. Platen fra HR deltager under punktet og belyser COVID-19 situationen ud fra det personalejuridiske perspektiv.

Den 12. maj er der indkaldt til møde i Hoved MED, hvor alle Fag MED’s drøftelser om COVID-19 opsamles.

COVID-19 og arbejdsmiljø:

Vi befinder os i en tid, som er meget anderledes end vi er vant til. De danske arbejdspladser har skulle finde nye løsninger på situationer, som er helt nye og uvante. På BFA’s hjemmeside kan du få gode råd til din arbejdsplads, læse om gode erfaringer fra andre arbejdspladser og meget mere. Læs mere HER

Beslutning

Der blev drøftet status omkring COVID-19 situationen inden for de forskellige områder.

Det overordnede billede er at opgaven er håndteret rigtig godt. Medarbejderne har været fleksible og løftet opgaven sammen. Der er løbende nye retningslinjer og tiltag fra Sundhedsstyrelsen, som medarbejderne har været gode til at håndtere.

De mange test kan være en udfordring, herunder den sene svartid på testresultaterne.

Dags dato er 47 borgere i Brønderslev Kommune smittet. Ingen er indlagt.

Plejecentre:

Plejecentrene har været i gang som før Covid-19.

De aflastningspladser og akutpladser der er åbnet til Covid-19 patienter er pt. ikke i brug.

2 plejecentre har været ramt af Covid-19, ialt 11 beboere og 15 medarbejdere er testet smittet.

Pressen var meget opsøgende vedr. Covid tilfældene på Valdemarsgade, her skal gives stor ros til håndteringen af sagen.

Der er pga sygefraværet omplaceret personale fra dagplejen. Det har fungeret godt.

Medarbejderne er gode til at arbejde sammen omkring de udfordringer der opstår i dagligdagen fx den frustration der kan opstå hos borgere der ikke må gå ud, mens andre godt må.

Trio'en på flere af plejecentrene har været udfordret, da trio samarbejdet ikke har fungeret optimalt og der har ikke været tilstrækkelig information til Trio'en.

Frit valg:

Der var lidt usikkerhed i starten, men der er faldet ro på nu og opgaven håndteres rigtig godt.

Her er ingen smittede.

Hjemmesygeplejen:

Her er konstateret 1 smittet medarbejder.

Dagtilbud inden for ældreområdet:

Rosendalcentret og Grønningen er delvist åben, her prioriteres aflastning til demente.

Tandplejen:

Alle medarbejdere er tilbage på job. Men grundet de skærpede regler med bl.a. rengøring er produktiviteten lige nu på 50% i forhold til før Covid-19.

Træning, Aktivitet og Rehabilitering:

På træningsområdet har der været gang i genoptræning hele tiden. De folk der har været i særlig risiko for at miste funktion er blevet set. Efter sundhedsområdet blev åbnet mere op, er flere blevet set, da de ikke har kunnet fortsætte med at vente + nye er blevet set. Herunder kan nævnes Telecare Nord, som har fungeret godt via telefonisk kontakt.

Alt i alt har der været aktivitet, men selvfølgelig primært over telefon.

Der benyttes altid værnemidler når terapeuterne er på plejecentrene.

Medarbejderne har lært at arbejde på en anden måde fx skal holdtræning i salen kan ikke afholdes som vanligt herunder både antallet af deltagere på holdet/mindre hold, antal hold og rengøringen mellem holdene.

Der er med succes gennemført individuelle rygestop kurser og medarbejderne prøver flere nye tiltag af som fx App baserede løsninger samt online kurser.

Handicap og psykiatri:

Har været i gang hele perioden. Dog er der skuet ned for dagtilbuds aktiviteterne og i stedet skabt øget aktivitet på selve døgntilbuddene.

Af hensyn til de socialt udsatte borgere er dagtilbuddene ikke helt lukkede. Medarbejderne har været meget initiativrige og kommet med mange gode løsningsforslag.

Det Blå Hus:

Serverer dagligt mad til de socialt udsatte borgere da kirkens korskær som plejer at stå for det er lukket ned under Covid-19. Det er et godt initiativ som borgerne sætter stor pris på.

Bostøtten:

Har haft et rigtig godt samarbejde med Visitationen.

Medarbejderne har tænkt forebyggende, fx er flere borgere kommet med ud og gå, dette giver borgerne en succesoplevelse og forebygger isolation.

Døgntilbud:

I starten blev arbejdstiderne lavet om, herunder for at medarbejderne mødte ind i kortere tid ad gangen. Det skabte lidt uro. Nu er der faldet ro på og der køres nu efter de gamle planer.

På Hedebo gav det lidt usikkerhed i starten at ledelsen ikke var fysisk til stede. Det hjalp da ledelsen kom tilbage på matriklen.

Hedebo har prioriteretat give opmærksomhed til borgerne og lave anderledes aktiviteter i hverdagen. Borgerne er meget mærkede af, at deres normale aktiviteter og muligheder ud af huset er indskrænket, så den prioriterede tilgang har været med til løfte borgernes sindsstemning og måske forebygge indlæggelser.

Hedebo har også haft god gavn af et omplaceret personale fra Springbrættet. Alt i alt er opgaven både på personalefronten og på borgerfronten håndteret på en meget positiv måde. Det har givet anledning til reflektion over, hvad der er vigtigt at bringe med videre.

Visitationen:

Alle i visitationen arbejder hjemmefra. Alle drifter som normalt på nær gennemførsel af hjemmebesøg. Der har været megen telefonkontakt.

Der bliver gennemført hjemmebesøg i det omfang det er nødvendigt for at træffe afgørelse i en sag.

Det har været en øvelse i distanceledelse, der bliver løbende afholdt 1:1 samtaler med alle medarbejderne og det fungerer rigtig godt.

I starten blev der stoppet for visse ydelser herunder bl.a. rengøring hos borgere. Der er nu åbnet for alle ydelser igen. Dog er der stadig borgere der ikke ønsker ydelser fra Kommunen endnu.

Fraværende:

Pia Kornø, Inga Eriksen, Anette Mellemgaard og Jytte Graven.

Til toppen


3. Oplæg til Budgetproces og tidsplan for Budget 2021


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Til orientering for Fag MED.

Det gøres opmærksom på, at Budgetproces og tidsplan er vedtaget før Corona-krisen og at det kan medføre ændringer i budgetprocessen og mål for budgettet.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2021.

Set i forhold til måltallet "overskud på driften" på 50 mio. kr., jf. Brønderslev Kommunes økonomiske politik, er der en udfordring på ca. 11. mio. kr. i budget 2021.

Inden budgetarbejdet sættes i gang, foreslås det, at der indarbejdes reduktionen af prisfremskrivningen. Puljen udgør 2,6 mio. kr. mellem 2020 og 2021 baseret på KL's skøn for september 2019. Hermed reduceres det resterende krav til besparelser til ca. 8,6 mio. kr. eller ca. 0,5 % af serviceudgifterne. Jf. budgetprocessen foreslås det, at hvert udvalg i de respektive møder i august skal fremsætte forsalg til råderum på 0,5 %.

Der er som de tidligere år mulighed for, at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet herfra kan indregnes i budgettet.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget drøfter oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2021.

Personale

Ingen.

Indstilling

Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 3:

Jf. budgetaftale pålægges udvalgene at igangsætte en proces for at finde råderum for budget 2021, dette kan være via nye metoder, omlægninger, investeringer, effektiviseringer, besparelser o.l., med henblik på at fremlægge forslag/overvejelser på Byrådets temamøde i april.

Udgangspunktet er, at udvalgene vil blive godskrevet, såfremt der iværksættes initiativer i perioden.

Økonomiudvalgets overordnede målsætning er, at alle 4 ”trafiklys” skal være grønne, samt at nye ønsker skal være finansieret indenfor denne ramme

Poul Erik Andreasen var fraværende.

Byrådet, 29. januar 2020, pkt. 7:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Fraværende:

Martin Bech (Kim Østergaard mødt)

Bettina Bøcker Kjeldsen (Ole Andersen mødt)

Niels Vestergaard Salling

Beslutning

Henrik orienterede omkring budgetproces og tidsplan for budget 2021.

Budgetproces og tidsplan fortsætter uanfægtet Covid-19. Overordnet ser budgettet fornuftigt ud.

Der skal afdækkes 0,5% råderum og der er høring i september. Der blev orienteret omkring udligningsaftalen. Der skal fortsat udarbejdet råderumskatalog men med midlerne fra udligningsaftalen bliver processen formentlig en mere positiv proces.

Fraværende:

Pia Kornø, Inga Eriksen, Anette Mellemgaard og Jytte Graven.

Bilag

Til toppen


4. Helbredskontrol af nattevagter 2020


Resume

Helbredskontrol af natarbejdere er udsat til 27. oktober 2020

Sagsfremstilling

Grundet COVID-19 situationen er helbredskontrol af natarbejdere udsat til 27. oktober 2020.

Der er sendt ny indbydelse ud til alle nattevagter samt deres ledere og der kommer en påmindelse om tilmelding efter sommerferien.

Der var stor tilslutning til arrangementet i april og jeg håber ligeledes på samme tilslutning i oktober.

Beslutning

Orientering omkring nyt tidspunkt for afholdelse af helbredskontrol af natarbejdere.

Husk ny tilmelding til arrangementet i oktober også selvom du allerede var tilmeldt til arrangementet i april.

Fraværende:

Pia Kornø, Inga Eriksen, Anette Mellemgaard og Jytte Graven.

Til toppen


5. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Sagsfremstilling
  • kort status på budgetopfølgning
Beslutning

Henrik orienterede omkring status på budgetopfølgning.

ÆO har haft et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. grundet en dobbelt budgettering.

SS har haft et merforbrug på 3 mio. kr. grundet dyre enkeltsager

1. kvartal har været upåvirket af Covid-19 situationen.

2. kvartal har øget udgifter til værnemidler og ekstra personale. Regeringen vil kompensere for dele af disse ekstraudgifter i forbindelse med håndtering af Covid-19.

Fraværende:

Pia Kornø, Inga Eriksen, Anette Mellemgaard og Jytte Graven.

Til toppen

Opdateret 12. maj 2020