3. september 2020

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 3. september 2020
Lokale: Hotel Phønix Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsorden.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra den 24. juni 2020

Sagsfremstilling

Fag MED Sundhed og Velfærd bedes godkende referatet fra mødet den 24. juni 2020. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Sundhed og Velfærd


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED Status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd foreligger der referater fra følgende:

 • Psykiatrien
 • Frit Valg
 • Plejecentrene
Beslutning

Referat fra hjemmesygeplejen 27. maj er tilføjet.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020. I Budgetopfølgningen 2 pr. 30 juni 2020, på drift og finansiering, er der stort set balance, der forventes årsafvigelse på 0,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 19,9 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 5,1 mio. kr. i mindreforbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2019.

Samlet resultat

I Budgetopfølgningen 2 pr. 30 juni 2020, på drift og finansiering, er der stort set balance, der forventes årsafvigelse på 0,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2020. Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 43,8 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

I denne budgetopfølgning er der indregnet forventede udgifter til Covid-19 i 2020 på udvalgsområderne. Derudover er der påfinansieringssiden indarbejdet bl.a. midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet, samt særlig Covid-19 kompensation m.v.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 på hvert politikområde i 2020 vurderet til 9,8 mio.kr. Brønderslev Kommune er kompenseret med 8,4 mio.kr. til Covid-19 udgifter for 2020. Kompensationen af udgifter til Covid-19 vurderes af Staten på et senere tidspunkt og der kan derfor komme en regulering til det udmeldte beløb.

På øvrig drift, som primært er beskæftigelsesområdet, er der indarbejdet et forventet merforbrug på 48,2 mio.kr. - svarende til den oplyste midtvejsregulering af udgifter til forsikrede ledige samt øvrige overførselsudgifter.

Covid-19 udgifter

Økonomiudvalget

2,1

Administration

0,5

Forsikring, beredskab og bygninger

1,6

Børne- og Skoleudvalget

2,1

Skoler og undervisning

1,4

Dagtilbud

0,7

Fritids- og Kulturudvalget

0,3

Fritid, kultur og bibliotek

0,3

Ældreomsorgsudvalget

4,5

Ældreomsorg

4,5

Social- og Sundhedsudvalget

0,8

Sundhed

0,3

Socialpsykiatri, handicap og misbrug

0,5

Total

9,8

Det øvrige merforbrug som er opgjort til 9,7 mio.kr. dækker over flere justeringer som kan læses på de efterfølgende sider i denne budgetopfølgning, men merforbruget skyldes primært, merforbrug på Børne og familieområdet 4,2 mio.kr., Unge Familier i UngeCentret 2,7 mio.kr. samt handicap og psykiatri, myndighed 5,0 mio.kr.

På finansiering forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 68,3 mio. kr. Beløbet består primært af midtvejsreguleringer samt en ekstraordinær kompensation pga. Covid-19, i alt 58,9 mio. kr. Herudover er der i budget 2020 budgetteret med en udgift til efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 9 mio. kr. På skatter er der en merindtægt på 0,6 mio. kr. og på renteindtægter forventes en mindreindtægt på 0,2 mio. kr.

Direktionen deltager i behandling af punktet.

Indstilling

Direktionen, 18. august pkt. 5:

Direktionen udtrykker tilfredshed med, at budgetopfølgning 2 stort set udviser balance. Samtidig skal det understreges, at der er stor usikkerhed med budgetopfølgningen pga. skønnet over udgifter som følge af covid-19 er meget usikkert. Især påoverførselsudgifterne er der meget store usikkerheder med hensyn til udgiftsniveauet, hvorfor der også kan forventes en yderligere midtvejsregulering af indtægterne i 2020.

Udover merudgifterne til covid-19 er de største udfordringer i budgetopfølgningen merudgifterne på det specialiserede voksenområde, samt det samlede Børn og ungeområde. Herudover er der stigende udgifter på ældreområdet siden sidste budgetopfølgning, bl.a. på grund af flere plejehjemspladser end budgetteret.

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes.

Teknik- og Miljøudvalget, 17. august 2020, pkt. 14:

Indstilles til godkendelse.

Børne- og Skoleudvalget, 18. august 2020, pkt. 3:

Budgetopfølgningen indstilles godkendt.

Lars Bisgaard var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 19. august 2020, pkt. 4:

Til efterretning.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 19. august 2020, pkt. 9:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 19. august 2020, pkt. 4:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Udvalget forventer en fortsat effekt af arbejdet med KLK-rapporten, ligesom udvalget udbeder sig et notat om de sager, der giver anledning til merudgifter i indeværende år.

Lars Bisgaard var fraværende.

Fritids-. og Kulturudvalget, 20. august 2020, pkt. 3:

Budgetopfølgning 2 taget til efterretning.

Økonomiudvalget, 26. august 2020, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Henrik orienterede omkring budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2020. Herunder en gennemgang af budget for Ældreomsorgsudvalget samt Social -og Sundhedsudvalget.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2021 - høring af budgetforslag til 1. behandling


Resume

Sagsforløb: Med for Sundhed og Velfærd

Budget til 1. behandling samt opmærksomhedsliste og forslag til råderumspulje udsendes til høring.

MED for Sundhed og Velfærd anmodes om høringsvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Det tekniske budgetgrundlag som fremsendes til 1. behandling samt opmærksomhedsliste og forslag til råderumspulje fremsendes hermed til høring.

I det tekniske budgetgrundlag til 1. behandling er indeholdt pris- og lønfremskrivning samt lov- og cirkulæreprogram.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har behandlet opmærksomhedslisten som indeholder ændrede forudsætninger på service- samt øvrige driftsområder. Punkter på opmærksomhedslisten er ikke indarbejdet i det teksniske budgetgrundlag.

Materialet fremsendes inden mødet.

Frist for høringssvar er 11. september kl. 12.00

Beslutning

Henrik orienterede omkring Budget 2021 - høring af budgetforslag til 1. behandling. Herunder en gennemgang af opmærksomhedslisten, råderumslisten og forslag til ønsker/udviklingspunter inden for Ældreomsorgsudvalget samt Social -og Sundhedsudvalget.

Medarbejdersiden har udarbejdet følgende høringssvar:

Medarbejderrepræsentanterne i Fag MED for sundhed og velfærd har følgende bemærkning til Budget 2021

Når man i råderumskataloget beskriver konsekvenser for personalet med at “en personaletilpasning skal igangsættes, der forventes dog ikke afskedigelser” så vil vi som medarbejdere gerne pointere at der dog er konsekvenser som bør italesættes. En omplacering af personale uanset om det er indenfor samme plejecenter eller til et af de øvrige plejecentre, vil alt andet lige påvirke arbejdsmiljøet både for det personale der flyttes og som i en overgangsperiode vil opleve usikkerhed og uro indtil de endelig informeres om hvor de fremover skal arbejde, og ligeledes det tilbageværende personale. Det koster ekstra ressourcer, overblik og overskud fra disse medarbejdere at omstille sig til en ny arbejdsplads eller et nyt team.

Uanset hvor lille en procentdel man skal afdække til et råderums-og/eller sparekatalog, så vil det gøre ondt når budgetterne er så stramme som de nu en gang er. Man når dertil hvor selv en ubetydelig stramning mækres hele vejen rundt.

Vi anerkender at budgettet ser rigtig fornuftigt ud og har derfor et håb om at man vil tænke investeringer ind, der på sigt kan kaste positivt af sig nu hvor tallene på bundlinjen er så positive som de er. Ikke mindst ser vi gerne en investering i lønudviklingen i kommunen for at være i stand til at rekruttere og fastholde gode medarbejdere.

Til toppen


6. Drøftelse og status COVID-19


Resume

Status og drøftelse i forbindelse med COVID-19 inden for Fag MED Sundhed og Velfærd's område.

Sagsfremstilling

I forbindelse med COVID-19 gives der en status på, hvad situationen er inden for Sundhed og Velfærd's område. Samtidig ønskes der en drøftelse af, hvordan forløbet har været indtil nu og om der er noget, som giver anledning til en særlig indsats.

Fag MED for Sundhed og Velfærd, drøftede følgende på mødet den 24. juni 2020:

Status på Covid-19 blev drøftet, herunder følgende:

 • Det er vigtigt fortsat at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger
 • Der er fokus på hurtig test ved symptomer
 • Besøgsrestriktionerne er afviklet på Socialområdet
 • Træningsområdet kører stadig med mindre hold
 • Tandplejen kører med 50% drift i forhold til før corona

Generelt er området godt forberedt hvis der skulle komme endnu en bølge.

I forbindelse med sommerferie afvikling, her lederne aftaler for hurtigt beredskab hvis behovet opstår.

De økonomiske konsekvenser kan ses på alle områderne.

Beslutning

Drøftelse og status af Covid-19 på de forskellige områder i Sundhed og Velfærd.

Ældreområdet er stort set i normal drift. Der har været 1 smittet på Hellevadlund. Sundhedsstyrelsens retningslinjer følges nøje. Der er styr på håndteringen både hvad angår værnemidler og de øvrige retningslinjer.

Der italesættes at man skal se Covid-19 som en driftsopgave, som kan fortsætte et godt stykke tid endnu.

Inden for kort tid bliver der iværksat systematisk testning af alle medarbejdere på ældreområdet hver 6. uge.

Der drøftes hvordan aktivitetsområdet kan komme bedre i gang igen.

Sundhedsområdet er langt fra normal drift. Der kan ikke køres med fuld normering på hold og der bruges mere tid på rengøring. Det er svært at opretholde serviceniveauet. Der har været 1 smittet borger på et hold. Men ikke smittede medarbejdere.

Tandplejen kører stadig ikke med fuld drift. Der bruges mere tid på rengøring og skift af kitler mellem patienterne.

Handicap og Psykiatri er indtil videre helt gået fri. Der trækkes på de gode erfaringer fra ældreområdet.

Visitationen, oplevede fald i henvendelser under hjemsendelsen. Dog har der været en stigning i henvendelser hen over sommeren. Visitationen har fokus på at bringe så meget læring med sig som muligt i forhold til digitalisering. Både borgerrettet og mellem medarbejderne.

Til toppen


7. Orientering omkring arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder bl.a. arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobaserede Tilsyn inden for Sundhed og Velfærd

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Sundhed og Velfærd har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til EASY for maj 2020 til juli 2020.

Af statistikkerne fremgår både skader med fravær og skader uden fravær. Det samlede antal arbejdsskader for Brønderslev Kommune i denne periode er 102.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Sundhed og Velfærd har Arbejdstilsynet anmeldt Risikobaseret Tilsyn hos:

 • Hedebo, de har anmeldt Risikobaseret Tilsyn den 10. september 2020
 • Nordstjernen

Arbejdstilsynet har siden sidste møde i Fag MED Sundhed og Velfærd gennemført tilsyn hos:

 • Ulykkesundersøgelse på Hedebo, der blev ikke afgivet reaktioner.

Andet:

 • Psykisk APV, på vej udsendes i oktober.
 • Helbredskontrol af natarbejdere, opstartsmøde den 27. oktober fra 15.00-17.00. HUSK at tilmelde jer!
Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø.

Siden dagsordenen blev sendt ud, er der meldt tilsyn fra Arbejdstilsynet hos følgende: Plejecenter Elmehøj, Plejecenter Hellevadlund samt Specialtilbuddet Stenumgaard

Bilag

Til toppen


8. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Sagsfremstilling
 • AMR-suppleanter til Fag MED Sundhed og Velfærd
Beslutning

Punkter der skal fremhæves fra dagens møde:

 • Høring Budget 2021

Til toppen

Opdateret 10. september 2020