17. marts 2021

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 17. marts 2021
Lokale: Mødelokale 318
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsorden.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra den 9. december 2020

Sagsfremstilling

Fag MED Sundhed og Velfærd bedes godkende referatet fra mødet den 9. december 2020.

Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Til toppen


3. Diverse referater fra Lokaludvalg


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED Status.

Sagsfremstilling

Til Orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd foreligger der referater fra følgende:

 • Frit Valg
 • Hjemmesygeplejen
 • Sundhedsområdet
 • Socialpsykiatrien
Beslutning

Referaterne er taget til efterretning.

Der blev fremhævet, de nye forebyggende tiltag, i forhold til besøg hos borgere med dyr i hjemmet.

Bilag

Til toppen


4. Oplæg til Budgetproces og tidsplan for Budget 2022


Resume

Sagsforløb: ØK/BY/Fag MED S&V

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2022.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2022. Forslaget er udarbejdet på baggrund af de tilbagemeldinger, der er blevet givet i forbindelse med evalueringen af sidst års budgetproces.

Tages der udgangspunkt i kommunens økonomiske politik og de dertil udarbejdede ”trafiklys”, vurderes budget 2022 på nuværende tidspunkt at være i balance. Men for at få plads til omprioriteringer og nye opgaver foreslås det, at der etableres et råderum hertil. Dette sker ved udarbejdelse råderumspuljer på de enkelte fagområder. Samtidig lægges der op til, at forslag til råderum skal udarbejdes og sendes i høring inden sommerferien.

Økonomiudvalget skal således beslutte om og i givet fald hvor store forslag til råderum, der skal udarbejdes. I budgetprocessen er der opgjort forslag til råderumspuljer på henholdsvis 0,5 % og 1,0 % for de enkelte udvalg.

Inden budgetarbejdet sættes i gang, foreslås det, at der indarbejdes reduktionen af prisfremskrivningen. Puljen udgør 1,9 mio. kr. mellem 2021 og 2022 baseret på KL's skøn fra juni 2020.

Der er, som de tidligere år, mulighed for, at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet herfra kan indregnes i budgettet.

For at få sammenhæng i tidsplanen for udarbejdelse af budget 2022, lægges der op til, at Økonomiudvalgsmødet den 22. september 2021 flyttes til den 29. september 2021 og at Byrådsmødet den 29. september sløjfes.

Til Byrådets møde den 27. januar 2021 er Budgetproces og Tidsplan opdateret med de justeringer, som blev besluttet på Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget

 • tager stilling til, om der skal udarbejdes forslag til råderum, og i så fald puljen størrelse
 • tager stilling til, om der skal indarbejdes reduktion af prisfremskrivning på 1,9 mio. kr. samt
 • drøfter oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2022
Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 3:

Tids- og procesplan indstilles godkendt.

Alle udvalg skal finde omprioriteringsforslag indenfor intervallet 0,8 til 1 % til brug for omprioriteringer og ønsker.

Beslutning fra Byrådet, 27. januar 2021, pkt. 5:

Godkendt.

Eskild Andersen var fraværende. Ole Andersen mødt.

Beslutning

Henrik orienterede om Budgetproces og tidsplan for Budget 2022.

Budgetprocessen for 2022 ser fornuftigt ud. Økonomiudvalget forventer en afdækning på mellem 0,8% og 1%.

0,8% svarer på ældreområdet til 2,8 mio. kr. og på social og sundhedsområdet til 2 mio. kr.

Der modtages gerne investeringsforslag.

Byrådet afholder forårsseminar omkring budget 2022 i april måned, og de store sektorområder gennemgås på temamøder i Byrådet hen over foråret.

Bilag

Til toppen


5. Status for Budget 2021


Resume

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd

Status på arbejdet med udmøntning af budget 2021.

Beslutning

Henrik orienterede omkring status for Budget 2021.

Vedr. puljer til udmøntning på Ældreområdet, så er der nu politisk truffet endelig beslutning om udmøntningen, herunder:

 • Øget generel normering på plejecentrene
 • Penge til Ipads i hjemmeplejen
 • Ansættelse af hygiejne sygeplejerske
 • Flere sygeplejeelever kræver flere vejledere i Sygeplejen
 • Ansættelse af sygeplejerske i aftenvagt på aflastningspladserne
 • Aktivitetstilbud som fx Grønningen har nu åbent alle 7 dage

Til toppen


6. Tilbagemelding om heltid, deltid og vikarforbrug til Fag MED udvalg


Resume

Der ønskes en drøftelse I Fag MED Sundhed og Velfærd af:

 • Tiltag, der kan medvirke til at den gennemsnitlige arbejdstid øges for personalet i ældreområdet.
 • Modeller for en reduktion i anvendelsen af vikarer herunder konsekvenser for borgerne, personale, økonomi m.v på ældreområdet samt handicap- og psykiatriområdet.
Sagsfremstilling

Som første del af budgetaftalen for 2020, gennemførte HR en analyse af beskæftigelsesgraden og anvendelse af vikarer på de forskellige områder, herunder på Handicap- og Psykiatriområdet samt på Ældreområdet. Denne analyse blev forelagt økonomiudvalget i juni 2020. Analyserne er vedlagt som bilag.

På baggrund heraf blev det besluttet, at:

 • Ældreområdet skulle analysere forklaringerne på, at vi har relativt færre fuldtidsansatte og flere timelønnede samt give forklaring for niveauet for brug af vikarer. I forlængelse heraf skal forslag til mulige handlinger beskrives.
 • Handicap- og psykiatriområdet skulle analysere forklaringerne på, at vi har relativt mange timelønnede samt give forklaring for niveauet for brug af vikarer. I forlængelse heraf skal forslag til mulige handlinger beskrives.


Ældreområdet har derfor udarbejdet vedlagte notater, som giver forklaringer på, hvorfor området har relativt færre fuldtidsansatte, flere timelønnede samt niveauet for brug af vikarer. Samtidig er der angivet nogle forslag til mulige handlinger.


Handicap- og Psykiatriområdet har derfor udarbejdet vedlagte notat, som giver forklaringer på, hvorfor området har relativt mange timelønnede samt niveauet for brug af vikarer. Samtidig er der angivet nogle forslag til mulige handlinger.


Der ønskes en drøftelse af de forklaringer, som notaterne angiver på udfordringerne samt forslag til handlinger. Endvidere ønskes en drøftelse af, om fagudvalget evt. har supplerende forslag til handlinger.

Beslutning

Uffe orienterede omkring notat og analyse på Ældreområdet for 2019, herunder beskrivelse af forklaringer omkring ansættelsestid, planlægning af arbejdstid, elevoptag og værdig ældrepleje.

Pia orienterede omkring notat og analyse på Handicap og Psykiatriområdet for 2019, Der fremhæves at beskæftigelsesgraden ligger i den høje ende.

De forskellige perspektiver og forslag til handlinger blev drøftet under mødet:

 • Handicap og psykiatriområdet er BUM styret og der justeres derfor løbende op og ned i normeringen. Det kan give utryghed hos medarbejderne hvis der løbende skal ned og opnormeres i ansættelserne. Brug af vikarer kan derfor ikke helt undgås.
 • Kan de faste vikarer i højere grad, fastansættes?
 • Er det en mulighed at nye ansættelser, som udgangspunkt ansættes på 37 timer?
 • Kan medarbejdere justeres op i tid periodevis?
 • Der ses frem til implementering af det nye vagtplanlægningssystem, som kommer til efteråret
 • Der rettes en bekymring mod de deltidsansatte medarbejdere der tager timer i vikarbureau ved siden af. De kan arbejde rigtig mange timer og det er hårdt.
 • Stort vikarforbrug kan gå ud over rammen for at udføre kerneopgaven.
 • Ældreområdet og handicap/psykiatriområdet deltager i sygefraværsprojekter, der arbejder på nedbringelse af sygefravær og fremme nærværet hos medarbejderne.
 • Uddannelsesprogrammet fra SSH til SSA er et rigtig godt program, dog er der ikke så mange som ventet der tager imod uddannelsen.
 • Kompetanceprofilerne kigges på igen. Bliver alles faglighed bragt i spil, herunder også snitfladerne fra henholdsvis SSH til SSA til Sygeplejerskerne.
Bilag

Til toppen


7. Projekt: ’Bestyrelser på plejecentrene – Fælles lokalt ansvar’


Resume

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd

Som led i aftalen om Finansloven for 2020 har Sundhedsstyrelsen afsat en pulje, der har til formål at understøtte det kommunale arbejde med at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen ved at udvikle og afprøve nye innovative veje og reducere unødvendige dokumentationskrav.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i den forbindelse ansøgt om og fået tildelt puljemidler i perioden december 2020 til december 2021. Midlerne skal anvendes til at gentænke kvalitetsarbejdet på plejecentrene for at frigøre mere tid til kerneopgaven.

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om Finansloven for 2020 har Sundhedsstyrelsen afsat en pulje, der har til formål at understøtte det kommunale arbejde med at styrke omsorg og nærvær for borgere i ældreplejen ved at udvikle og afprøve nye innovative veje og reducere unødvendige dokumentationskrav.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har i den forbindelse ansøgt om og fået tildelt puljemidler i perioden december 2020 til december 2021. Midlerne skal anvendes til at gentænke kvalitetsarbejdet på plejecentrene for at frigøre mere tid til kerneopgaven.

Projektet vil sætte fokus på tre spor:

1. Introduktion af bestyrelser for alle kommunens plejecentre

Beboere, pårørende og civilsamfundet skal inddrages i ledelsen, driften og kvalitetsudviklingen på plejecentrene. Der etableres derfor bestyrelser for alle plejecentrene, hvor disse grupper repræsenteres. Bestyrelserne skal være med til at definere, hvad kvalitet er og hvordan det skal implementeres.

2. Tværfaglige kvalitetsteams på kommunens plejecentre

Bestyrelserne sætter sammen med medarbejderne retningen og rammerne for den lokale kvalitet. Det daglige kvalitetsarbejde forankres i tværfaglige kvalitetsteams på kommunens plejecentre. Kvalitetsarbejdet skal være datadrevet med udgangspunkt i kvalitative og kvantitative indikatorer.

3. Nedbringelse af dokumentationsbyrden

For at skabe rum til det lokale kvalitetsarbejde laves der analyse af dokumentationen med fokus på at fjerne unødvendig dokumentation og ensrette kvaliteten af den dokumentation, der allerede foretages.

Projektet vil belyse værdighedspolitikkerne; 1) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen samt 2) Inddragelse af borgere og pårørende.

Puljemidlerne er på 4.884.429 kr., der skal anvendes til frikøb af medarbejdere til kvalitetsteams, projektledelse, kvalitetsmidler til hvert plejecenter, gennemgang af dokumentationspraksis og løbende erfaringsopsamling.

Tidsplan for projektet:

Fase 1 – Mobilisering

Januar – Marts 2021

- Politisk niveau og MED-udvalg inddrages

- Nedsættelse af styregruppe, arbejdsgruppe og referencegruppe

- Nedsættelse af bestyrelser, kvalitetsteams og brugerpanel på plejecentrene

- Samskabelsesproces om kvalitet på plejecentrene

- Udarbejdelse af strategi for kvalitetsarbejde herunder følgende:

o Medarbejdersurvey

o BTP-måling

o Sagsgennemgang og kortlægning af dokumentationspraksis med interviews af ledere og medarbejdere

o Interviews af beboere

- Etablering af resultatdata, som følger op på kvalitetsarbejdet

Fase 2 – Drift og læring

April – December 2021

- De lokale kvalitetsteams arbejder med kvalitetsudvikling på baggrund af input fra

o Strategi for kvalitetsarbejdet jf. fase 1

o Bestyrelserne

o Brugerpanel

o Referencegruppe

- Kvartalsvise styregruppemøder

- Månedlige arbejdsgruppemøder

- Politisk niveau og MED-udvalg inddrages løbende

- Løbende indsamling og præsentation af resultatdata

Fase 3 – Erfaringsopsamling og forankring

November – December 2021

- Tværfagligt afslutningsseminar

- Gentagelse af dataindsamlingsaktiviteter

o Medarbejdersurvey

o BTP-måling

o Sagsgennemgang og kortlægning af dokumentationspraksis

- Vidensnotat om resultater og erfaringer i projektet

- 5-7 faktaark om succesfulde indsatser i kvalitetsteams

- Guide til at arbejde med borgerinddragelse, bestyrelser, ledelsen og kvalitetsarbejde

- Plan for det videre forankringsarbejde af strategien

- Politisk niveau træffer beslutning om forankring og videreførelse

Beslutning

Uffe orienterede omkring Bestyrelser på plejecentrene - fælles lokalt ansvar. Der er søgt penge hjem fra Sundhedsstyrelsen til projektet. Puljemidler skal anvendes i perioden december 2020 til december 2021. Midlerne skal anvendes til at gentænke kvalitetsarbejdet på plejecentrene for at frigøre mere tid til kerneopgaven.

Projektet vil sætte fokus på tre spor:

1. Introduktion af bestyrelser for alle kommunens plejecentre

2. Tværfaglige kvalitetsteams på kommunens plejecentre

3. Nedbringelse af dokumentationsbyrden

Det er et spændende projektet som kræver mange ressourcer og som har skabt høj interesse.

Til toppen


8. Patientsikkerhed, årsrapport 2020


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/HAR/SS/MED-SV

Der er udarbejdet årsrapport for patientsikkerhed, 2020. Rapporten dækker alle områder i Sundhed og Velfærd, private leverandører og Sundhedsplejen.

Årsrapporten fremsendes til Fag MED Sundhed og Velfærd til orientering.

Sagsfremstilling

I 2020 er antallet af indrapporterede utilsigtede hændelser steget i forhold til 2019. Der er indrapporteret 2706 utilsigtede hændelser i 2020. I 2019 var tallet 2.022. Denne stigning skyldes især, at der har været et helt år med samlerapportering.

Styrelsen for Patientsikkerhed åbnede i oktober 2019 mulighed for samlerapportering på henholdsvis "medicin ikke givet" og "fald".

 • Medicin ikke givet, hvor der er indrapporteret 1.106 hændelser i 2020.
 • Fald, hvor der er indrapporteret 1.209 hændelser i 2020.

Begge muligheder for samlerapportering findes kun, hvis hændelsens alvorlighedsgrad svarer til ingen eller mild skade.

Dette betyder i praksis, at de hændelser, hvor der er ingen skade eller mild skade hos borgerne, samles i et fælles dokument i det enkelte område, og indrapporteres på en gang en gang om måneden, hvilket gør indrapporteringen betydelig nemmere.

Arbejdet med utilsigtede hændelser er en integreret del af arbejdet i områderne.

Fokusområder i 2021 vil være:

 • UTH´er omkring ”Medicin ikke givet”.
 • UTH´er omkring ”Fald”.
 • Der ønskes et større samarbejde om tværsektorielle UTH´er i forhold til gensidig læring.
 • Der vil fortsat være fokus på infektionshygiejne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 3. marts 2021, pkt. 5:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 10. marts 2021, pkt. 5:

Beslutning

Henrik orienterede omkring årsrapport for patientsikkerhed 2020.

Der er sket en stigning af rapporteringer fra 2019 til 2020, denne stigning skyldes især, at der har været et helt år med samlerapportering. De hyppigste rapporteringer er "medicin ikke givet" og "fald".

MED-udvalget er positive overfor den nye registreringsmetode, idet den giver et bedre grundlag for den fremadrettede læring, som er intensionen med UTH-registreringen.

Bilag

Til toppen


9. Drøftelse og status Covid - 19


Resume

Status og drøftelse i forbindelse med COVID-19 inden for Fag MED Sundhed og Velfærd's område.

Sagsfremstilling

I forbindelse med COVID-19 gives der en status på, hvad situationen er inden for Sundhed og Velfærd's område. Samtidig ønskes der en drøftelse af, hvordan forløbet har været indtil nu og om der er noget, som giver anledning til en særlig indsats.

Beslutning

Status på Covid-19 fra de forskellige områder.

Ældreområdet:

 • Alle beboere er tilbud vaccine, over 90% takkede ja
 • Mange medarbejdere er også vaccineret
  • Få medarbejdere har fået Astra Zeneca vaccinen, som er blevet sat i bero
 • Der har været få tilfælde af gener udløst af vaccinen
 • Der har været få smittetilfælde siden sidste Fag MED møde
 • Tandplejen har været ramt med 14 smittetilfælde hos medarbejderne
 • Der er stor ros til de frivillige der var ude og hjælpe med vaccine arbejdet samt smitteopsporing
 • I Hjemmeplejen er der hos medarbejderne bekymring omkring Astra Zeneca vaccinen, både hos dem der har fået aflyst vaccine og dem som har fået 1. vaccine.

Handicap og Psykiatri:

 • Borgerne skal vaccineres i dag
 • Medarbejderne er blevet tilbudt vaccine, en del har fået tilbud Astra Zeneca vaccinen
 • Det er positivt med test i arbejdstiden

Visitation:

 • Intet at bemærke, det kører derudaf

Henrik:

 • Der er 9 smittede inden for 7 dage i Brønderslev kommune, dette er både PCR og Kvik test. Der testes ca. 16.000 dagligt og ca. 12.000 i weekenderne.
 • Målgruppe 2 og 3 er tilbudt vaccine, planlægningen af næste målgruppe er i gang
 • Efter påske satses der på at vi i Nordjylland kan vaccinere op til 10.000 om dagen
 • Overskydende testkapacitet i Ældreområdes arbejdes på at tilbydes til test af Handicap/Psykiatriområdet.

Til toppen


10. Projekterne om sygefravær


Resume

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd om sygefraværsprojekterne:

 • Systematisk håndtering af nedbringelse af sygefravær i ældreplejen
 • Tværgående sygefraværsindsats på skoler, dagtilbud og botilbud
Sagsfremstilling

Systematisk håndtering af nedbringelse af sygefravær i ældreplejen:

Strategien og redskabskataloget blev politisk godkendt i Ældreomsorgsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget i december 2020.

Projektets tredje og sidste fase forløber fra januar til december 2021, hvor strategien skal implementeres. For at kunne nå målsætningen med en reduktion i sygefraværet på 15 % inden 2022 og sikre en god implementering af strategien, skal to medarbejdere for hvert plejecenter og afdeling i Hjemmeplejen understøtte lederne i at oversætte strategien til praksis og tilpasse den lokale forhold.

Der skulle oprindeligt være afholdt møde med medarbejderne i januar, men grundet Covid-19 og vaccinationer i ældreområdet blev mødet flyttet til d. 3. marts 2021. Til mødet blev strategien og redskabskataloget gennemgået og der blev drøftet konkrete tiltag som medarbejderne kan igangsætte for at understøtte implementeringen af strategien. Herunder at;

- Formidle strategien og redskabskataloget til kollegaer.

- Hjælpe med at udfylde redskaberne fra redskabskataloget til personalemøder.

- Printe og hænge pixiudgaverne af strategien op i personalerum.

- Drøfte ansvarsfordeling og udarbejde en strategi for implementeringen i TRIO.

- Tale med kollegaer om trivsel og fravær for at bryde tabuet.

Der afholdes endnu et sparrings- og statusmøde med medarbejderne senere på året.

I februar 2021 blev det første statusmøde med lederne i Hjemmeplejen, Plejecenterområdet, HR og Jobcentrets sygedagpengeafdeling afholdt. Til mødet blev implementeringen af strategien drøftet og der blev gjort status på sygefraværet. Sygefraværet uden Covid-19 registreringer ligger på nuværende tidspunkt under projektets baseline fra 2019. I sygefraværet med Covid-19 registreringer er flere kategorier over projektets baseline fra 2019.

Covid-19 registreringerne udfør 0,8 % for Hjemmeplejen og 1,1% for Plejecenterområdet. Der er dog en del usikkerhed forbundet med registreringerne, da der kan ligge almen sygdom under registreringen ’Tjenestefri med Covid-19’, da flere medarbejdere er blevet sendt hjem uden Covid-19, men med symptomer.

Der er planlagt kvartalsvise statusmøder med lederne i hele 2021.

Tværgående sygefraværsindsats på skoler, dagtilbud og botilbud, Fælles Handling - Styrket Nærvær:

HR-afdelingen i Brønderslev Kommune har med puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering forpligtet sig på at arbejde ud fra – og implementere - en indsatsmodel i et tværgående sygefraværsprojekt på skoler, dagtilbud og botilbud.

Indsatsmodellen viser sammenhængen mellem de 5 kerneelementer, hvor sygefraværskoordinationen er den drivende kraft i midten. Det er netop samspillet mellem kerneelementerne
sygemelding, forebyggelse, organisering og data, der skal skabe den fulde effekt i sygefraværsindsatsen

For at opridse projektets organisering, så arbejdes der i 2 spor:

Spor 1: En fokuseret forebyggende indsats på 6 arbejdspladser (2 fra hvert område; 2 skoler, 2 dagtilbud og 2 botilbud). Der er etableret lokale sygefraværskoordinationer på hver arbejdsplads og der tilknyttes to HR-konsulenter.

Spor 2: En bred forebyggende indsats, som er generelle udviklingstiltag på hele kommunens samlede sygefraværsindsats. Spor 2 skal løbende udvikles – dels gennem vores læring og erfaringer fra den fokuserede forebyggende indsats på de enkelte arbejdspladser – og dels gennem indhentning af viden fra eksperter og fra forskning.

Status på samarbejde med 6 arbejdspladser (Den fokuserede indsats):
Den tværgående fraværsindsats på skoler, dagtilbud og botilbud er nu i gang. Der er opstartet samarbejde med Thise Skole, Dronninglund Skole, Botilbud Bogfinkevej, Botilbud Nordstjernen, Børnehuset Brundur og Børnehuset Himmelblå og der er oprettet lokale sygefraværskoordinationer på arbejdspladserne. Alle lokale sygefraværskoordinationer har fået tilknyttet deres egne HR-konsulenter, som vil støtte op om det kommende års arbejde og drøftelser i forbindelse med sygefraværs-forebyggelse og håndtering.

Kursus i Belastningspsykologi:
I november 2020 samlede vi 5 lokale sygefraværskoordinationer til en fælles digital workshop i Belastningspsykologi med ekstern psykolog Rikke Høgsted. Workshoppen gav værktøjer til en mere åben og ærlig dialog om psykiske påvirkninger i arbejdet, kerneopgaven og sygefravær. Alle deltagere gav positiv respons på kurset og vi har nu et fælles sprog og et godt udgangspunkt til det kommende års drøftelser i de lokale sygefraværskoordinationer. Flere af de lokale sygefraværskoordinationer har efterfølgende valgt at gå videre med kurset i Belastningspsykologi, således at resten af personalegruppen også bliver bekendt med værktøjerne.

Den brede indsats:
På den brede indsats er arbejdsgrupperne i færd med at udvikle materialer og værktøjer inden for især 3 kerneelementer; sygemelding, forebyggelse og data. Arbejdet indenfor Kerneelementet organisering er ikke påbegyndt, da det fra projektets side er vurderet, at organisering skal give overblik over nye tiltag, ansvarsområder og værktøjer, som udspringer af projektet og samarbejdet med de 6 lokale sygefraværskoordinationer. Et sådant arbejde forventes derfor først påbegyndt i sidste halvdel af 2021.

Data:
I forbindelse med kerneelementet data er der udviklet nye fraværsrapporter. Rapporterne skal give et overblik og gennemsigtighed i forbindelse med fraværsdata. Der arbejdes lige nu på at tilrettelægge undervisning til ledere i brugen af fraværsdata. Undervisningen forventes at blive afholdt fysisk i sidste halvdel af 2021.

Forebyggelse:
En del af kerneelementet forebyggelse har været at stille video-kurser i Belastningspsykologi til rådighed for hele organisationen. Flere HR-konsulenter er blevet uddannet til at kunne facilitere processen med Belastningspsykologi i en personalegruppe.

Der er planlagt information og undervisning i ny psykolog-ordning. Dele af den nye psykolog-ordning er planlagt med ressourcer fra projektet.

Sygemelding:
Der har været afholdt interview med ledere og områdeledere/distriktsledere indenfor skoler, dagtilbud og botilbud med henblik på at videreudvikle informationer og materialer vedrørende 1-1-2-4.

Næste skridt:
Projektet har været præget af national hjemsendelse og restriktioner i forbindelse med Covid-19. Alle møder og workshops er derfor afholdt digitalt.
Det er projektets ambition at undervisning og workshops til større grupper, hvor eksterne eksperter og foredragsholdere spiller en rolle, skal foregå fysisk. Derfor er flere aktiviteter planlagt til efteråret 2021/Forår 2022.

Beslutning

Uffe orienterede omkring status på sygefraværsprojektet systematisk håndtering af nedbringelse af sygefravær i ældreplejen. Projektet er sat i søen sammen med Marselisborg. I 2021 arbejdes der med implementering af strategien lokalt. Der håbes på en forlængelse af projektet, da corona har bremset dele af processen

Pia orienterede omkring status på sygefraværsprojektet Tværgående sygefraværsindsats på skoler, dagtilbud og botilbud. Projektet er blevet forlænget til december 2022. Det kører godt og der er gang i flere indsatser ude i de lokale sygefraværskoordinationer. Herunder fx belastningspsykologi.

Til toppen


11. Orientering omkring arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder bl.a. arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobaserede Tilsyn inden for Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Sundhed og Velfærd har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til EASY for november 2020 til og med januar 2021. Af statistikken fremgår indberettede arbejdsskader både med fravær og uden fravær.

Arbejdsskadestatistik for 2020:

Samlet arbejdsskadestatistik for Brønderslev Kommune 2020, fordelt på Fagområder.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Sundhed og Velfærd har Arbejdstilsynet besøgt følgende steder:

 • Elmehøj - Grøn smiley
 • Frit Valg - grundet arbejdsskade vedr. krænkende handlinger, Frit Valg fik stor ros for håndtering af hændelsen.

Arbejdstilsynets tilsyn er frem til udgangen af april 2021 udvidet med obligatorisk vejledning om forebyggelse af smitte med coronavirus. Formålet er at give de virksomheder, som Arbejdstilsynet alligevel besøger, en grundig vejledning om at forebygge smittespredning og på samme tid bidrage til at begrænse smitte med coronavirus i samfundet.

Opdateret vejledning om skærmarbejde:

Med udgangspunkt i den nyeste faglige viden på området har Arbejdstilsynet opdateret sin At-vejledning om skærmarbejde. Se AT-vejledning HER

Psykisk APV:

Den Psykiske APV igangsættes i uge 12 2021. Kortlægningen er tilgængelig i E-boks 23/3 2021.

Nedbringelse af sygefravær:

Rejseholdet er et tilbud til alle landets offentlige arbejdspladser, som ønsker hjælp til at arbejde med sygefravær. Rejseholdet kan give jer et skræddersyet forløb, målrettet de udfordringer I har på netop jeres arbejdsplads. Det koster ikke noget, og I kan søge efter et først-til-mølle princip.

Andet - inspirationsmateriale:

Nu er der kommet flere ord på høje følelsesmæssige krav:

Kravene til det psykiske arbejdsmiljø er de samme, men ny bekendtgørelse sætter som noget nyt ord på reglerne for bl.a. høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Vi har talt med to psykologer fra Arbejdstilsynet om, hvad det betyder for arbejdspladserne. Læs mere HER

Digitalisering og ergonomi:

Digitalisering er kommet for at blive. De fleste kontorarbejdspladser oplever digitalisering i større eller mindre grad. Digitaliseringen bliver ikke altid tænkt ind som en forandring i arbejdsmiljøet, selvom det ofte påvirker både arbejdets organisering og ergonomien i opgaverne. Læs mere HER

Viden og redskaber til at styrke trivslen på arbejdspladserne:

Coronakrisen har ændret arbejdslivet for mange medarbejdere og ledere. Et forskningsprojekt har undersøgt, hvad det betyder for trivsel og arbejdsfællesskaber samt udviklet redskaber og gode råd. Læs mere på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs temaside HER

Forebyg konflikter i kølevandet på Covid-19:

Vi reagerer meget forskelligt på det følelsesmæssige pres de mange regler og restriktioner under covid-19 epidemien. Det kan give gnidninger og egentlige konflikter, både i mødet mellem borgere og ansatte og internt på arbejdspladserne. Læs HER, hvad I kan gøre for at forebygge og håndtere konflikterne

Den gode tone skal fastholdes - også digitalt:

Covid-19 nedlukningen er hård for os alle: Men for jer, som arbejder med mennesker, kan denne periode være særligt udfordrende. I kan opleve, at borgere eller pårørende bliver frustrerede eller pressede. Samtidig foregår mere kommunikation digitalt. Fire faktakort om digital chikane kan hjælpe jer med at sætte gang i dialogen om digital chikane på jeres arbejdsplads. Se mere HER

Podcast: Kom i gang med at arbejde med psykisk arbejdsmiljø:

Hvordan arbejder man med at udvikle og vedligeholde det psykiske arbejdsmiljø? Det bliver du klogere på i første episode i podcasten Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø..Lyt med HER

Nye værktøjer til et velfungerende arbejdsfællesskab:

Et arbejdsfællesskab er en gruppe mennesker, der er afhængige af hinanden for at lykkes med en fælles kerneopgave. På dette hjemmeside-tema finder du introduktion til arbejdsfællesskaberne og dialogværtkøjer til at arbejde med dem. Hjemmeside-temaet udfolder materialet ’Stærkere sammen – brikker til et velfungerende arbejdsfællesskab’ og giver supplerende dialogværktøjer. Se mere HER

Undgå arbejdsulykker:

BFA Velfærd og Offentlig administration har i et nyt katalog samlet materialer og metoder til at forebygge og håndtere ulykker på arbejdspladsen. Kataloget handler bl.a. om ansvar og roller i forebyggelse af arbejdsulykker, om værktøjer til at forebygge arbejdsulykker samt om metode, analyse og prioriteringsværktøjer til arbejdsmiljøorganisationen. Se kataloget HER

Hudlidelser:

Hudlidelser er den hyppigst anerkendte erhvervssygdom i Danmark. Mange unge, får hvert år anerkendt hudsygdom som en erhvervssygdom. 90% af de anerkendte arbejdsrelaterede hudsygdomme drejer sig om håndeksem. Det kan derfor have store konsekvenser for dit arbejdsliv, hvis du rammes af en hudsygdom. Læs mere HER

Hold din hud sund:

Håndeksem og andre hudproblemer hænger tæt sammen med arbejde, hvor 'vådt arbejde' er særligt udbredt. Derfor har bl.a. sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og rengøringsassistenter større risiko for at udvikle håndeksem. Under Covid-19 pandemien har mange andre faggrupper oplevet øgede hudproblemer som følge af hyppig afspritning og håndvask. Læs om sund hud og få gode råd HER

Inspirationsmateriale til MED og arbejdsmiljøorganisationen:

Hent et kort faktaark, som beskriver MED/AMOs opgaver og roller under covid-19 epidemien - og giver et overblik over de materialer og artikler, som ligger på Arbejdsmiljøweb. Brug faktaarket som en hjælp og inspiration til MED udvalg og arbejdsmiljøgrupper. Se mere HER

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø. Der blev drøftet arbejdsskader og det nye corona tilsyn fra Arbejdstilsynet.

Det fremhæves, at medarbejderne sætter stor pris på, de vedhæftede inspirations links, omkring aktuelle arbejdsmiljøemner.

Bilag

Til toppen


12. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Sagsfremstilling
 • Status Hellevadlund og Margrethelund
 • Arbejdet med sundhedspolitik, socialpolitik og frivilligpolitik
Beslutning
 • Status Hellevadlund
  • Der er rigtig mange bolde i luften lige nu
  • Der er ansat ny leder Lone Lex som starter i 1. april
  • rekruttering går snart i gang
  • Aflastningspladserne er helt færdige
  • Der forventes åbning omkring sommerferien
 • Status Margrethelund
  • Der er valgt 5 bygherrer ud til afgivelse af tilbud. Byrådet træffer beslutning om valg af bygherre sidst i juni.
  • Renovering starter i starten af 2022
  • Til efteråret er der planlagt et arrangement der præsenterer planerne for Margrethelund
  • I slutningen af 2021 bliver der tømt "1 arm" mere, således der kan renoveres i "2 arme" ad gangen".
 • Sundhedspolitikken er godkendt
 • Socialpolitikken skal til godkendelse i Byrådet sidst i marts måned
 • Frivilligpolitikken er lavet sammen med Børn og Kultur, den kommer til godkendelse i Byrådet sidst i august.

Punkter der skal fremhæves fra dagens møde:

 • Tilbagemelding og heltid, deltid og vikarforbrug 2019
 • Projekt "Bestyrelser på Plejecentrene - Fælles lokalt ansvar"
 • Projekterne om Sygefravær

Til toppen

Opdateret 19. marts 2021