23. juni 2021

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 23. juni 2021
Lokale: Byrådssalen
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Fraværende: Pia Kornø, Inga Eriksen, Anette Mellemgaard og Annie Bistrup Nielsen

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra den 17. marts 2021.

Sagsfremstilling

Fag MED Sundhed og Velfærd bedes godkende referatet fra mødet den 17. marts 2021.

Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Fraværende: Pia Kornø, Inga Eriksen, Anette Mellemgaard og Annie Bistrup Nielsen

Til toppen


3. Diverse referater fra Lokaludvalg


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd foreligger der referater fra følgende:

 • Hjemmeplejen
 • Hjemmesygeplejen
 • Handicap
 • Forebyggelse, rehabilitering og træning
 • Plejecentrene
Beslutning

Referaterne er taget til efterretning.

Fraværende: Pia Kornø, Inga Eriksen, Anette Mellemgaard og Annie Bistrup Nielsen

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021


Resume

Sagsforløb: MED for Sundhed og Velfærd

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021.

Til orientering.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.

Covid-19 sætter fortsat sit præg på samfundet og dermed også på udvalgsområdernes økonomi. Med udgangspunkt i den nuværende genåbningsplan for Danmark, vil et samlet skøn for forventede Covid-19 udgifter i 2021, være forbundet med stor usikkerhed. Derfor vil der i denne budgetopfølgning kun indgå udgifter til Covid-19 pr. 31/3-2021. På finansieringssiden er der budgetteret med midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Seneste KL prognose skønner en efterregulering på 8,2 mio. kr.

I Budgetopfølgning 1 pr. 31/3-2021 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 12,6 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2021. I det oprindelige budget 2021 er der budgetteret med et overskud på 66,5 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 pr. 31/3 2021 opgjort for alle politikområder til i alt 2,9 mio. kr. En eventuel kompensation til Covid-19 udgifter i 2021 vil indgå i forhandling af Økonomiaftale 2022.

De væsentligste årsager til merudgifter afledt af Covid-19 kan kategoriseres i tre udgiftsposter personale, rengøring og øvrige udgifter, der omfatter værnemidler, test og vaccination m.v.

For Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde er det primært merudgifter vedr. ekstra personale og rengøring i alt 1,3 mio. kr. Der fordeler sig med 0,2 mio. kr. på Skoler og undervisning samt 1,1 mio. kr. på Dagtilbud.

Ældreomsorgsudvalget er det ligeledes merudgifter vedr. ekstra personale og rengøring i alt 1,2 mio. kr. Der fordeler sig med 0,3 mio. kr. i Hjemmeplejen, 0,7 mio. kr. på Plejecentrene og 0,2 Hjemmesygeplejen.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventede budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 7,7 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 17,3 mio. kr. i mindre forbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2020.

Samlet resultat

Driftsområderne under ét forventer mindre udgifter på 10,3 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelse pr. driftsområde:

Beskæftigelsesudvalgets områder forventer samlet mindre udgifter på 14,5 mio. kr. Mindre udgifter fordeler sig med foreløbige skøn på Dagpenge til forsikrede ledige 10,0 mio. kr., Ydelser og aktivering 8,0 mio. kr. samt Øvrige områder 0,5 mio. kr. - Det er en udvikling, der også ses på landsplan. Derudover forventes der merudgifter på området Unge familie med 3,0 mio. kr., hvor primært forebyggende foranstaltninger driver udgifterne.

Ældreomsorgsudvalgets områder forventer samlet mindre udgifter på 5,0 mio. kr. vedr. handicapbiler svarende til overførslen fra tidligere år. Lovændring i forhold til genbevilling af handicapbil fra 6 år til 8 år afstedkommer, at der til budget 2022 kommer et forslag til nyt budget.

Social- og Sundhedsudvalgets områder forventer samlet merudgifter, der skyldes refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager. Statsrefusionen er ikke beregnet efter forventet indtægt, denne er fordelt til kommunerne efter en fordelingsnøgle.

Refusionsordning for særligt dyre enkeltsager blev ændret sidste år. Konsekvensen af regel- og satsændringerne udfordrer pr. 31/3-2021 politikområderne Børn og familie, Ungecentret og Socialpsykiatri, handicap og misbrug med mindre indtægter på i alt 5 til 6 mio. kr. De fordeler sig med 1,4 mio. kr. på Børn og famile, 0,7 mio. kr. på UngeCentret og 3,4 mio. kr. på Socialpsykiatri, handicap og misbrug. Refusionen er ikke beregnet efter forventet indtægt, denne er fordelt til kommunerne efter en fordelingsnøgle.

Direktionen den 27. april 2021, pkt. 5:

Direktionen konstaterer, at denne budgetopfølgning udviser forventet forbedring af resultatet på i alt 12,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Dette på trods af ekstra Covid-19 udgifter, og på trods af uventet færre indtægter på omlægning af refusion af særligt dyre enkeltsager.

Reelt set ville serviceudgifterne have været i balance i forhold til budget, såfremt disse 2 forhold ikke var indtruffet.

På Ungecentrets område for udsatte unge er der opstået en økonomisk udfordring, hvilket bl.a. også har sammenhæng med Covid-19 situationen for de udsatte unge og deres familier.

Staben anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes samt,

 • at der sker en udligning af tilpasningspuljen på 3,0 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og Ældreomsorgsudvalget, samt
 • at der gives en tillægsbevilling på 1.015.000 kr. til 2 ekstra medarbejdere på beskæftigelsesområdet i hvert af årene 2021 og 2022 - jf. Budgetaftalen til budget 2021.
Beslutning

Henrik orienterede omkring budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2021. Generelt ser budgettet fornuftigt ud.

Ældreomsorgsudvalget:

 • Forventer samlet mindre udgifter på 5,0 mio. kr. vedr. handicapbiler svarende til overførslen fra tidligere år. Dette pga. lovændring i forhold til genbevilling af handicapbil fra 6 år til 8 år.
 • Covid-19 udgifter er på 1,2 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget:

 • Forventer samlet merudgifter på 3,4 mio. kr., der skyldes refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager.

Fraværende: Pia Kornø, Inga Eriksen, Anette Mellemgaard og Annie Bistrup Nielsen

Bilag

Til toppen


5. Budget 2022 – 1. høring - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: MED for Sundhed og Velfærd

Omprioriteringsforslag udsendes til høring.

MED for Sundhed og Velfærd anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2021 blev udvalgenes omprioriteringsforslag drøftet, hvorefter omprioriteringsforslagene udsendes i høring. Det understreges, at der ikke på nuværende tidspunkt er taget politisk stilling til forslagene.

Økonomiudvalget bemærker, at ikke alle udvalg har leveret de aftalte beløb i omprioriteringsforslag. Det forventes, at disse leveres hurtigst muligt. Herudover ønsker Økonomiudvalget yderligere opfølgning på, hvilke rationaler der findes som følge af Coronaerfaringer jf. budgetaftale 2021.

Fristen for indsendelse af høringssvar er jf. tidsplanen for budget 2022 senest 30. juli 2021.

Beslutning

Henrik orienterede omkring budget 2022 - 1. høring, omprioriteringsforslagene og opmærksomhedslisten blev drøftet.

Medarbejdersiden i Fag MED Sundhed og Velfærd udtaler, at når Brønderslev Kommunes budget ser så fornuftigt ud, kan man undre sig over at det er så tvingende nødvendigt at stille forslag om omprioritering der i bund og grund er unødvendige. Ikke mindst de rammebesparelser, der ikke er tydeligt beskrevet, giver utryghed for kollegaerne men også andre forslag som på sigt skal kunne give en besparelse, er det altid muligt?

Det er dog sagt til politikerne før, men stadigvæk kommer kravene om at vi ”finder på” forslag til besparelser/omprioritering hvert eneste år. Det kunne være rart at have et år med mere ”arbejdsro”.

Fag MED Sundhed og Velfærd har følgende kommentarer til omprioriteringsforslagene:

 • Der er generelt skåret helt ind til benet og det er derfor svært at finde nye omprioriteringsforslag.
 • De dyre enkeltsager fylder meget og gør det mere vanskeligt at levere andre mindre reguleringer.
 • Rammebesparelserne er meget ukonkrete og det kan være svært at gennemskue hvilke reguleringer det munder ud i.

Det er vigtigt at bruge processen rigtigt og løbende have opmærksomhed på forslag der kan komme borgere og organisationen til gavn.

Fraværende: Pia Kornø, Inga Eriksen, Anette Mellemgaard og Annie Bistrup Nielsen

Bilag

Til toppen


6. Drøftelse og status Covid-19


Resume

Status og drøftelse i forbindelse med COVID-19 inden for Fag MED Sundhed og Velfærd's område.

Sagsfremstilling

I forbindelse med COVID-19 gives der en status på, hvad situationen er inden for Sundhed og Velfærd's område. Samtidig ønskes der en drøftelse af, hvordan forløbet har været indtil nu og om der er noget, som giver anledning til en særlig indsats.

Corona-relateret sygdom inden for Fag MED Sundhed og Velfærds område for de sidste 12 måneder (april - april):

Hjemmeplejen: 10,2% fravær i alt – Covid 19-relateret: 0,8%

Hjemmesygeplejen: 4,9% fravær i alt – Covid 19-relateret: 0,9%

Plejecentreområdet: 9,7% fravær i alt – Covid 19-relateret: 0,8%

Træning, Rehabilitering og forebyggelse (Sundhedsområdet): 5,4% fravær i alt – Covid 19-relateret: 1,2%

Handicapområdet og Psykiatriområdet (Minus Strategi og Udvikling):

 • Handicap HP: 9,0% fravær i alt – Covid 19-relateret: 0,8%
 • Handicap og Psykiatri: 8,7% fravær i alt – Covid 19-relateret: 0,0%
 • Sekretariat for Handicap og Psykiatri: 1,2% fravær i alt – Covid 19-relateret: 0,0%
 • Socialpsykiatri og Rusmiddel HP: 7,7% fravær i alt – Covid 19-relateret: 0,8%

Tandplejen: 9,7% fravær i alt - Covid 19-relateret: 3,8%

I ovenstående er fravær er defineret som følgende: Arbejdsskade; Hjemmeboende barn syg; Nedsat tj Arbejdsskade; Delvist syg; Graviditetsgener; Nedsat tjeneste; Nedsat tj graviditetsgene; Sygdom med § 56-aftale; Sygdom; Alvorligt sygt barn; Sammensat sygefravær; Tjenestefri samt Sygdomsramt ferie erstat.

Corona-relateret fravær indberettes i vores system under tjenestefri med løn, og så vælger man en fraværsårsag. Fraværsårsagerne ved corona-relateret fravær er; sygdom, karantæne, særlig risikogruppe, pårørende til særlig risikogruppe og graviditet. Sygdom dækker både, når man er testet positiv for corona, men også hvis man er syg med symptomer på corona og endnu ikke er testet. Når der foreligger en negativ test, skal fraværet fra denne dag indberettes som alm. sygdom, hvis medarbejderen fortsat er syg.

Corona-relateret fravær indgår således ikke i sygefraværet, men fremgår under tjenestefri med løn.

Beslutning

Sygefraværstallene blev drøftet og taget til efterretning.

Fraværende: Pia Kornø, Inga Eriksen, Anette Mellemgaard og Annie Bistrup Nielsen

Til toppen


7. Årsberetning magtanvendelser 2020 Det specialiserede voksenområde og ældreområdet


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/SS/ÆO/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for borgere i kommunens tilbud.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sundheds- og ældrechef Uffe Viegh Jørgensen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt overfor ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt for at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

Indberetninger 2020

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2020 indberettet 24 magtanvendelser.

På Ældreområdet er der i 2020 indberettet 540 magtanvendelser. Det bemærkes, at indberetningerne af magtanvendelser særligt omhandler brugen af blød sele, bl.a. vedrører 526 indberetninger brug af blød sele til 2 beboere i kørestol.

Nye regler 2020

Reglerne om magtanvendelse blev revideret i 2019 med ikrafttrædelse 1. januar 2020. Formålet har været at sikre tydeligere regler om magtanvendelse. De reviderede regler skal give personalet bedre muligheder for at drage omsorg for voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne samt nedsætte risikoen for omsorgssvigt og beskytte borgeren mod unødige indgreb i selvbestemmelsesretten.

Revisionen af magtanvendelsesreglerne og andre indgreb i selvbestemmelsesretten har blandt andet betydet, at magtanvendelsesreglerne er blevet opdelt i regler, der gælder henholdsvis hele målgruppen (mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, samt arbejdet med borgerne på Ældreområdet) og regler, der gælder dele af målgruppen. Desuden hører tryghedsskabende velfærdsteknologi for borgere med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne som en konsekvens af demens eller lignende, fysisk guidning og husorden ikke længere under magtindgreb.

Områdernes arbejde 2020

Med indførelsen af de nye regler på magtanvendelsesområdet gældende fra 1. januar 2020 blev der iværksat undervisning på de 3 områder. Deltagerne på undervisningsseancerne var både ledere og medarbejdere fra såvel kommunale som private udbydere. COVID-19 situationen har medført, at undervisningen på nogle afdelinger er udsat.

Områderne har dagligt fokus på forebyggelse af magtanvendelser, og emnet er løbende på dagsordenen på personalemøderne. Magtanvendelser bliver behandlet på personalemøderne med henblik på læring og videndeling.

Borger mod borger registreringer

I Brønderslev Kommune er det vedtaget, at der, udover registrering af magtanvendelse, skal ske en central registrering af tilfælde af hændelser, hvor en borger har været verbalt eller fysisk udadreagerende mod en anden borger (ikke lovpligtigt). Borger mod borger registreringer er således ikke magtanvendelser. Af opgørelsen for borger mod borger hændelserne i 2020 fremgår det, at der var 305 tilfælde på det specialiserede voksenområde, samt 63 tilfælde på ældreområdet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Handicaprådet, 27. april 2021, pkt. 5:

Konsulent Anne Juul Stern deltog under punktet.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Peter Stecher, Lars Peter Petersen og Jonna Jacobsen var fraværende.

Beslutning fra Ældrerådet, 5. maj 2021, pkt. 5:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Gurli Margrethe Larsen og Jan Lindegaard Munkholt var fraværende.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2021, pkt. 5:

Til efterretning.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 17. maj 2021, pkt. 5:

Til efterretning.

Beslutning

Henrik orienterede omkring årsrapport for magtanvendelser 2020.

Der blev drøftet vigtigheden i at registrere magtanvendelser og bruge dem i det forebyggende arbejde. Der blev fremlagt ønske om mere undervisning i hvordan magtanvendelserne registreres og hvilken læring det kan tilføje arbejdspladserne.

Fraværende: Pia Kornø, Inga Eriksen, Anette Mellemgaard og Annie Bistrup Nielsen

Bilag

Til toppen


8. Årlig arbejdsmiljødrøftelse


Resume

Fag MED Sundhed og Velfærd bedes drøfte hvilke emner der skal være fokus på og prioriteres i forhold til den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Herudover skal Fag MED sørge for, at drøftelsen formidles videre til Lokaludvalgene/Personalemøderne med MED-Status indenfor Fag MED's område.

Sagsfremstilling

Der er lovpligtigt, at gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal handle om, hvordan den enkelte arbejdsplads tilrettelægger det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø samt hvilke emner der skal være fokus på og prioriteres det kommende år. Arbejdsmiljødrøftelsen tager udgangspunkt i de emner Hoved MED har besluttet.

Hoved MED besluttede på sit møde, den 8. april 2021, at emnerne, for den årlige arbejdsmiljødrøftelse 2021/22, er følgende:

 • Læring af erfaringer under COVID-19
 • Nærvær/fravær, fortsættelse af emnet for sidste års arbejdsmiljødrøftelse

Viden om og Inspiration til de valgte emner for en årlige arbejdsmiljødrøftelse er tilgængeligt på ansatibrønderslev

Når Fag MED Sundhed og Velfærd har drøftet, hvilke emner der skal være fokus på samt prioritering af disse, formidles dette videre til Lokaludvalgene/Personalemøderne med MED-status. Deres opgave er herefter at aftale, hvilke konkrete tiltag, der skal iværksættes og hvordan de gennemføres. Aftalerne skal fremgå skriftligt fx gennem referatet fra mødet eller via skemaet som HR har udarbejdet. Skemaet er tilgængeligt på ansatibrønderslev.

Beslutning

Rammen for den årlige arbejdsmiljødrøftelse blev drøftet, herunder emnerne for næste års arbejdsmiljødrøftelse.

 • Læring og erfaringer under Covid-19, herunder vigtigheden i at have fokus på de gode historier - det der fungerede godt. Herunder oplevelsen af at fagligheden blev udviklet og der opleves mere fokus på kerneopgaven.
 • Nærvær/fravær, herunder fokus på det psykiske arbejdsmiljø såsom høje følelsesmæssige krav i arbejdet, anmeldelse og forebyggelse af arbejdsskader samt fokus på at gøre vores arbejdspladser mere attraktive i rekrutterings øjemed.

Emnerne for den årlige arbejdsmiljødrøftelse bringes videre til drøftelse og udarbejdelse i de Lokale MED udvalg og arbejdsmiljøgrupperne. Information om og skema til udarbejdelse af den årlige arbejdsmiljødrøftelse ligger på www.ansatibronderslev.dk

Fraværende: Pia Kornø, Inga Eriksen, Anette Mellemgaard og Annie Bistrup Nielsen

Til toppen


9. Orientering omkring arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder bl.a. arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobaserede Tilsyn inden for Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Sundhed og Velfærd har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til EASY for februar 2021 til og med april 2021. Af statistikken fremgår indberettede arbejdsskader både med fravær og uden fravær.

TeamEffect:
TeamEffect er Brønderslev Kommunes nye App-baseret løsning, til registrering af alle arbejdsskader/hændelser, både med og uden fravær. TeamEffect implementeres pr. 1. juni 2021 i hele organisationen.

Følgende skal fortsat anmeldes i EASY:

 • Arbejdsskader med fravær
 • Arbejdsskader med forventet behandlingsbehov fx fysioterapi eller kiropraktor

Der kan læses mere på følgende link: TeamEffect

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Sundhed og Velfærd har Arbejdstilsynet besøgt følgende steder:

 • Margrethelund, aftalepåbud vedr. krænkende handlinger og vejledning omkring uklare krav i arbejdet
 • Nordstjernen, grøn smiley

Besøg der er anmeldt, men ikke afholdt endnu:

 • Specialtilbud Stenumgaard

Fra den 3. maj og frem har Arbejdstilsynet et øget fokus på forebyggelse af høje følelsesmæssige krav og seksuel chikane og andre krænkende handlinger. De vil blandt andet oplyse om, hvilke regler der gælder på området, og hvor man kan finde hjælp til det forebyggende arbejde. Alle brancher er omfattet af indsatsen. Der kan læses mere på følgende link: Arbejdstilsynet starter indsats mod seksuel chikane - Arbejdstilsynet

Andet:

Gør noget ved krænkende handlinger:

Kend din rolle og brug jeres arbejdspladsvurdering, når I skal forebygge og håndtere episoder med uønsket seksuel opmærksomhed eller seksuel chikane på jeres arbejdsplads. Læs om hvad du som leder, arbejdsmiljørepræsentant og kollega særligt kan gøre. Få også inspiration til spørgsmål I kan tage med i jeres arbejdspladsvurdering. Læs mere og find materialet HER

Sæt ergonomi på dagsordenen:

Både ledelse og medarbejdere skal have et fælles fokus, hvis I skal skabe en god kultur omkring forebyggelse. Både i forhold til de fysiske, psykiske og sociale faktorer, som kan udløse smerter og sygefravær. Læs mere HER

Sæt traumatiserende hændelser på dagsorden:

Selvom det er noget, I måske sjældent oplever, kan det være vigtigt, at I som arbejdsplads er forberedt på, at der kan ske traumatiserende hændelser. Når I er forberedt, kan det mindske alvorlige følger. Det giver mulighed for, at I håndterer situationen og reaktionerne i fællesskab, og at I kan tage ved lære sammen.

BFA har derfor udviklet et dialogværktøj, som I kan bruge til at komme i gang med at forebygge og håndtere traumatiserende hændelser. Dialogværktøjet er til arbejdspladser, der ikke allerede har et beredskab omkring håndteringen af traumatiserende hændelser. Er I allerede godt i gang, kan dialogværktøjet bruges som inspiration til at kvalificere det, I allerede gør.

I værktøjet er der konkrete eksempler og hjælp til at tage dialogen på arbejdspladsen. Se materialet HER

Hvordan kommer man tilbage på arbejde efter Coronakrisen?

Coronakrisen har været hård, men den har også ført til læring, nye erkendelser og håb for fremtidens arbejdspladser. På coronatrivsel.dk er der samlet erfaringer fra ledere og medarbejdere, som er blevet interviewet under coronakrisen. Interviewene er en del af forskningsprojektet ”Mental Sundhed og Arbejdsfællesskaber under coronakrisen”. Læs mere HER

Podcast: Hvad kan vi lære af Corona?

BFA har lavet en podcastserie, hvor forskellige eksperter giver deres bud på, hvad vi som ledere og medarbejdere kan lære af corona-epidemien.
Lyt med HER

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø.

Herunder en drøftelse af TeamEffect, Brønderslev Kommunes nye app løsning til registrering af arbejdsskader/hændelser. Arbejdsskader med fravær og med forventet behandlingsbehov skal fortsat anmeldes i EASY.

Fraværende: Pia Kornø, Inga Eriksen, Anette Mellemgaard og Annie Bistrup Nielsen

Bilag

Til toppen


10. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Sagsfremstilling
 • Status Hellevadlund
 • Margrethelund
 • Projekt: ’Bestyrelser på plejecentrene – Fælles lokalt ansvar’.
Beslutning
 • Status Hellevadlund, opstarten er i fuld sving, de første medarbejdere er startet. Der er udarbejdet samarbejdsaftaler bl.a. omkring træning på aflastningspladserne. Normering af terapeuterne er sat ift intensiv rehabilitering "Mou-modellen".
 • Margrethelund, ombygning er i første omgang aflyst, det blev for dyrt priserne er steget ca. 30%. Der skal laves tilpasninger ift ny udbudsrunde i 2022.
 • Projekt: ’Bestyrelser på plejecentrene – Fælles lokalt ansvar’. Der er 3 delelementer i projektet. Det ene delelement er at oprette bestyrelser på plejecentrene. Disse bestyrelser er etableret og 1. møder afholdt, med stor succes.

Den nye socialpolitik ønskes drøftet til næste Fag MED møde.

Punkter der skal fremhæves fra dagen møde:

 • Budget 2022 1. høring - omprioriteringsforslag
 • Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Fraværende: Pia Kornø, Inga Eriksen, Anette Mellemgaard og Annie Bistrup Nielsen

Til toppen

Opdateret 30. juni 2021