6. december 2021

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 6. december 2021
Lokale: Byrådssalen
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Fraværende: Anette Mellemgaard, Annie Bistrup Nielsen og Rasmus Mose

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra den 7. september 2021

Sagsfremstilling

Fag MED Sundhed og Velfærd bedes godkende referatet fra mødet den 7. september 2021. Referatet er tidligere godkendt.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Fraværende: Anette Mellemgaard, Annie Bistrup Nielsen og Rasmus Mose

Til toppen


3. Diverse referater fra Lokaludvalg


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED Status

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd foreligger der referater fra følgende:

 • Hjemmeplejen
 • Hjemmesygeplejen
 • Plejecentrene
 • Tandplejen
 • Handicap
Beslutning

Referaterne er taget til efterretning.

Referat fra Handicap er nu tilgængeligt og læsbart.

Fraværende: Anette Mellemgaard, Annie Bistrup Nielsen og Rasmus Mose

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2021


Resume

Sagsforløb: MED for Sundhed og Velfærd

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30 september 2021.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

Samlet resultat

I budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2021 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 20,8 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2021. I det oprindelige budget 2021 er der budgetteret med et overskud på 66,5 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Covid-19 restriktioner er udfaset i samfundet, dog har Covid-19 fortsat en effekt på udvalgsområdernes økonomi - særligt test på kommunens skoler driver udgifterne.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 opgjort for alle politikområder. Det samlede forventede regnskab 2021 er 12,6 mio. kr. Brønderslev Kommune er ved Midtvejsreguleringen kompenseret med 5,5 mio. kr. til dækning af Covid-19 udgifter. De væsentligste årsager til merudgifter afledt af Covid-19 kan kategoriseres i tre udgiftsposter personale, rengøring og øvrige udgifter (værnemidler, test og vaccination m.v.)

For Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde er det primært merudgifter til ekstra personale, rengøring og test i alt 2,8 mio. kr. Der fordeler sig med 1,9 mio. kr. på dagtilbud og 0,9 på skoler og SFO.

Fritids- og Kulturudvalget, her varetager Den Kommunale Ungdomsskole opgaven med at kvikteste på kommunens skoler i alt 5,6 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. på Brønderslev Biblioteket

Ældreomsorgsudvalget har samlet 3,7 mio. kr. i merudgifter til Covid-19. Der fordeler sig med 0,9 mio. kr. til Hjemmeplejen, 2,2 mio. kr. til Plejecentrene og 0,6 mio. kr. til Hjemmesygeplejen.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 12,2 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 12,8 mio. kr. i mindre forbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2020.

Drift

Driftsområderne under ét forventer mindreudgifter på 24,2 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelse pr. politikområde er:

Økonomiudvalget forventer samlet mindreudgifter på 1,1 mio. kr., der primært skyldes ny opgørelse på tjenestemandspensioner i alt 2,3 mio. kr., dog er puljerne til barsel og langtidssygdom fortsat under pres, der forventes merudgifter på 1,2 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalgets områder har samlet mindreudgifter på 35,6 mio. kr. Området bliver midtvejsreguleret med 17,3 mio. kr. De beskæftigelsesrettede udgifter forventer samlet mindreudgifter på 36,0 mio. kr., som fordeler sig med 20,9 mio. kr. på dagpenge til forsikrede ledige, 8,5 mio. kr. øvrige ydelser, 6,6 mio. kr. aktiveringsudgifter, 1,0 på integrationsområdet samt 1,0 mio. kr. i merudgifter på FGU. Derudover forventes der 1,9 mio. kr. merudgifter på Unge familie, der primært er på forebyggende foranstaltninger og opholdssteder.

Ældreomsorgsudvalget forventer samlet merudgifter på 2,5 mio. kr., der primært skyldes handicapbiler -5,0 mio. kr., merudgifter vedr. Covid-19 i alt 3,7 mio. kr. samt erstatning til Blæksprutten ApS.

Social- og Sundhedsudvalgets områder forventer samlet set et netto mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes øvrige udgifter 0,7 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. i merudgifter afledt af Covid-19. Det specialiserede voksenområde forventes i balance, hvilket skyldes en uventet afgang af borgere.

Refusionsordningen for særligt dyre enkeltsager blev ændret sidste år. I forhold til budgetopfølgning 1, hvor forventningen var samlede mindreindtægter, er forventningen nu balance i forhold til budgettet. Det skyldes, at der er foretaget en genberegning af alle områder omfattet af den centrale refusionsordning ud fra de kendte forudsætninger på nye borgere samt ændringer i kendte borgeres funktionsniveau.

Status på aftalepunkter vedr. budget 2021 er vedhæftet som bilag.

Staben foreslår, at budgetopfølgningen godkendes samt,

 • at der gives de anbefalede bevillinger,
 • at puljen til overførsel mellem årene på 25 mio. kr. 0-stilles,
 • at der laves en budgetomplacering mellem Sundhedsområdet og Hjemmesygeplejen på 0,2 mio. kr. vedr. palliativ indsats for kræftpatienter. Svarende til det, der er indarbejdet i budget 2022,
 • at der gives en indtægtsbevilling på 20 mio. kr. til grundsalgsindtægter i 2021.
Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 23. november 2021, pkt. 5:

Direktionen konstaterer, at denne budgetopfølgning udviser forventet forbedring af resultatet på i alt 20,8 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede. Dette på trods af ekstra Covid-19 udgifter på 12,6 mio. kr., samt at indtægterne er blevet midtvejsreguleret med i alt 8,6 mio. kr.

I forhold til sidste budgetopfølgning skyldes ændringerne i driftsudgifterne primært mindre overførselsudgifter pga. den markante forbedring af beskæftigelsen. Der er også en forbedring på handicap- og psykiatriområdet, og endelig har der været store indtægter på grundsalg.

På UngeCentrets område for udsatte unge er der fortsat en økonomisk udfordring, hvilket bl.a. også har sammenhæng med Covid-19 situationen for de udsatte unge og deres familier.

Beslutning

Henrik orienterede omkring budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2021.

Overordnet set, ser budgettet fornuftigt ud. Der er samlet overskud på driften på 20,8 mio. kr. Covid udgifterne belaster ikke budgettet.

ÆO:

Der er merforbrug 2,5 mio. som primært skyldes

 • Opsparing handicapbiler
 • Retssag mod Blæksprutten
 • Siden sidste budgetopfølgning, viser tallene at hjemmeplejen har et merforbrug på 2 mio.

SS:

Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Socialpsykiatri, Handicap og misbrug forventes at balancere.

Det skyldes primært:

 • flere dødsfald samt flytning af borgere
 • Tomgang på nogle af tilbuddene

Fraværende: Anette Mellemgaard, Annie Bistrup Nielsen og Rasmus Mose

Bilag

Til toppen


5. Status for udmøntning af budget 2022


Resume

Status for udmøntning af budget 2022

Sagsfremstilling

Henrik orienterer omkring status på udmøntning af budget 2022

Beslutning

Henrik orienterede omkring status for udmøntning af budget 2022.

Aftalepunkterne fra budget 2021 blev drøftet, herunder hvilke der handles på og hvem der er ansvarlig.

Følgende punkter blev gennemgået:

 • Egen mestring - fortsætter som hidtil
 • Hjerneskadetilbud, der afprøves om Rehabiliteringscenter Hellevadlund kunne udvide målgruppen til borgere med erhvervet hjerneskade
 • Nyt Sundhedshus i Dronninglund, overføres til Budget 2022
 • Nyt tilbud til borgere med åreforsnævring. Der følger ikke penge med tilbuddet dvs. de skal hentes andre steder i budgettet. Der kræves udstyr, gangbånd og medarbejdere til tilbuddet
 • Der er tildelt 7 mio. til personale på ældreområdet herunder SOSU elever og rengøringspersonale
 • Der er afsat midler til at ansætte jobkonsulent i 15T til at arbejde med §103 og 104

Nye udvalg er på plads. Carsten Ullmann bliver formand for Ældreomsorgsudvalget og Ole Jespersgaard bliver formand for Sundheds-, Handicap- og Socialudvalget.

Fraværende: Anette Mellemgaard, Annie Bistrup Nielsen og Rasmus Mose

Til toppen


6. Årshjul for MED-organisationen 2022


Resume

Forslag til datoer for møder i MED-organisationen i 2022 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HR har som tidligere udarbejdet forslag til datoer for MED-organisationen. Denne gang gældende for 2022.

HR indkalder til møderne via Outlook, når alle MED-udvalg har godkendt datoerne.

Beslutning

Datoerne til møderne i MED-organisationen i 2022 er godkendt.

Der blev drøftet en tydeliggørelse af processerne omkring udarbejdelse høringssvar. Hvem skal de sendes til og hvornår.

Fraværende: Anette Mellemgaard, Annie Bistrup Nielsen og Rasmus Mose

Bilag

Til toppen


7. Drøftelse og status Covid-19


Resume

Status og drøftelse i forbindelse med COVID-19 inden for Fag MED Sundhed og Velfærds område.

Sagsfremstilling

I forbindelse med COVID-19 gives der en status på, hvad situationen er inden for Sundhed og Velfærds område. Samtidig ønskes der en drøftelse af, hvordan forløbet har været indtil nu og om der er noget der giver anledning til en særlig indsats.

Herunder en orientering om det ekstraordinære Hoved MED møde vedr. Covid-19.

Beslutning

Drøftelse og status på Covid-19. Herunder orientering om at alle medarbejdere modtager besked i e-Boks vedr. regler for fremvisning af coronapas og test.

Der er beredskabsmøde tirsdag som drøfter de nye vejl. i dag for sundhedsområdet.

Fraværende: Anette Mellemgaard, Annie Bistrup Nielsen og Rasmus Mose

Til toppen


8. Orientering omkring arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn samt sygefravær indenfor Sundhed og Velfærd

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Sundhed og Velfærd har HR udarbejdet statistik over arbejdsskader, der er indberettet til EASY for august 2021 til og med oktober måned 2021. Af statistikken fremgår skader både med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Sundhed og Velfærd har Arbejdstilsynet været på tilsyn følgende steder:

 • Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen, hjemmeplejen fik aftalepåbud omkring håndtering af vold og chikane fra borgere
 • Tandplejen, fik aftalepåbud omkring håndtering af krænkende handlinger

Arbejdstilsynet har ikke meldt nye Risikobaseret tilsyn, siden sidste møde, inden for Fag MEDs område. Der er fortsat steder, hvor AT tidligere har meldt risikobaseret tilsyn, men hvor de endnu ikke har været på tilsyn.

Arbejdstilsynet klar med ny vejledning om stort arbejdsmængde og tidspres - se vejledningen HER

Temadag om psykologisk tryghed i arbejdsfællesskaber :

HR har indkaldt alle ledere, TR og AMR fra Skoler, Dagtilbud og Handicap og psykiatri til temadag om psykologisk tryghed i arbejdsfællesskaber, den 26. januar 2022. Temadagen afholdes i forbindelse med sygefraværsprojektet "Fælles handling - styrket nærvær"

Andet - herunder inspirationsmateriale:

Contea har skiftet navn

Contea nu blevet til North. Det er stadig samme virksomhed, med de samme medarbejdere og med det samme CVR nr., nu bare med nyt navn og nye mailadresser

Brug hjælpemidler til at forflytte ben

Løft aldrig, men væn dig til at bruge hjælpemidler og borgerens egne ressourcer, når benene skal op i sengen. To medarbejdere fra Aarhus Kommune fortæller, hvordan de arbejder med at få flere til at bruge forflytningsteknikker og hjælpemidler ved håndtering af tunge ben. De har også lavet en række inspirerende film om emnet. Læs mere HER

Traumatiserede hændelser

BFA har udviklet et dialogværktøj, som kan bruges til at komme i gang med at forebygge og håndtere traumatiserende hændelser - Se værktøjet HER

Konsekvenser af støj - og hvad kan vi gøre

Få overblik over temaet her. Hvorfor og hvordan forstyrrer støj? Hvem er mest generet af støj og hvad er konsekvenserne? Hvilke tre grundlæggende ting kan man gøre ved forstyrrende støj? Læs mere HER

Gode rutiner - Genvejsøvelser på kontoret

Sådan kan I bruge genvejstasterne til at mindske antallet af museklik - og dermed mindske spændingerne i håndled, skulder og nakke. Se en kort inspirationsfilm og hent plakat med de vigtigste genveje i Windows og Word. Læs mere HER

Covid-19: Hold fokus på arbejdsmiljøet

Øget fokus på hygiejne må ikke belaste arbejdsmiljøet – fx i form af hudgener eller allergier. Vælg de rigtige produkter til rengøring og desinfektion og se også på jeres arbejdsrutiner og organisering af arbejdet - Læs mere HER

Arbejdsulykker skal anmeldes: Kampagne vil gøre op med mørketal

Mange arbejdsulykker bliver ikke anmeldt. Men ulykkerne skal anmeldes - både for medarbejderens skyld og for at forebygge ulykker i fremtiden. Det sætter Arbejdstilsynet fokus på med kampagnen ”Gør det nu – anmeld arbejdsulykker”. Læs mere HER

Anbefalinger til at forebygge og håndtere mistrivsel

VÆRKTØJ: Hvordan forebygger og håndterer man psykisk mistrivsel på arbejdspladsen? Det er der hjælp til i et nyt værktøj fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Værktøjet består af 16 anbefalinger til arbejdspladser og ledere fordelt på fire temaer samt en informationspjece og forslag til pejlemærker til arbejdspladsen. Læs mere HER

Hvor kommer stressen fra?

Vi sætter med et nyt site spot på lederens arbejde med stress: Hvorfor det er vigtigt, at særligt lederen både har øje for eget og medarbejderes arbejdsmiljø, har overblik, hjælper med at prioritere og får støtte hos medarbejderne. Du kan som leder få inspiration og tips via stresseksperter, andre ledere og medarbejderrepræsentanter. Se mere HER

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø.

Herunder en opmærksomhed på at program til AM-2022 den 2. og 3. marts 2022, bliver sendt ud den 6. januar 2022. Tilmelding er først til mølle.

Fraværende: Anette Mellemgaard, Annie Bistrup Nielsen og Rasmus Mose

Bilag

Til toppen


9. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Sagsfremstilling
 • Status Hellevadlund
 • Margrethelund
  • Arbejdsmiljø
  • Ombygning
 • Projekt: "Bestyrelser på Plejecentrene - Fælles lokalt ansvar".
 • Valg
Beslutning
 • Status Hellevadlund
  • Rehabiliteringscentret er godt i gang
  • Plejecentret er nede på 4 faste beboere samt aflastningspladserne
 • Margrethelund
  • Arbejdsmiljø
   • Der har været kick-off med Chris Macdonald, det er startskuddet på en lang forandringsproces på Margrethelund
   • Leder på Margrethelund er sygemeldt
   • De 2 assisterede ledere er startet
  • Ombygning
   • Der er lavet et nyt udbud med flere ændringer, men der er holdt fast i grund ideerne for ombygningen.
 • Projekt: "Bestyrelser på Plejecentrene - Fælles lokalt ansvar".
  • Projektafslutning er i februar 2022, her tages stilling til om projektet skal fortsætte
  • Der skal besluttes ud fra hvilken model man afholder valg
  • Der skal afholdes valg til sommer
  • Brønderslev Kommune er den eneste af de 3 kommuner i projektet der har fået valgt bestyrelser på Plejecentrene.
 • Valg
  • i onsdags afholdte de konstituerede møde i Byrådet og der blev valgt nye formænd og næstformænd.
  • Social og sundhedsudvalget skifter navn til Social, Handicap og Sundhedsudvalget

Fraværende: Anette Mellemgaard, Annie Bistrup Nielsen og Rasmus Mose

Til toppen

Opdateret 8. december 2021