7. september 2021

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 7. september 2021
Lokale: Hotel Phønix
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Fraværende: Uffe Viegh Jørgensen, Anette Mellemgaard, Annie Bistrup Nielsen, Kjersti Wien Quistgaard, Rasmus Mose, Liza Møller Nielsen

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra den 23. juni 2021.

Sagsfremstilling

Fag MED Sundhed og Velfærd bedes godkende referatet fra mødet den 23. marts 2021. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Fraværende: Uffe Viegh Jørgensen, Anette Mellemgaard, Annie Bistrup Nielsen, Kjersti Wien Quistgaard, Rasmus Mose, Liza Møller Nielsen

Til toppen


3. Diverse referater fra Lokaludvalg


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd foreligger der referater fra følgende:

 • Sundhedsområdet
 • Socialpsykiatrien
Beslutning

Referaterne er taget til efterretning.

Referatet fra hjemmesygeplejen pr. 24/8 2021 blev efterspurgt.

Fraværende: Uffe Viegh Jørgensen, Anette Mellemgaard, Annie Bistrup Nielsen, Kjersti Wien Quistgaard, Rasmus Mose, Liza Møller Nielsen

Bilag

Til toppen


4. Budget 2022 – 2. høring – høring af budgetforslag til 1. behandling


Resume

Sagsforløb: MED for Sundhed og Velfærd

Jf. tidsplan for budget 2022 fremsendes budgetforslag til 1. behandling til høring i MED-systemet.

MED for Sundhed og Velfærd anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

Budgetforslag som fremsendes til 1. behandling fremsendes hermed til høring i MED-systemet.

Budgetforslaget til 1. behandling indeholder pris- og lønfremskrivning samt lov- og cirkulæreprogram.

I henhold til budgetprocessen for budget 2022 sker der en politisk stillingtagen i forhandlingsudvalget på deres møde den 25. august 2021 til opmærksomhedslisten, således denne indarbejdes i budgettet til 1. behandling. Hvis der er punkter fra opmærksomhedslisten som ikke indarbejdes på mødet den 25. august 2021, går de videre til budgetseminaret den 16. og 17. september 2021.

Materialet fremsendes inden mødet

Frist for høringssvar er 09. september 2021, kl. 12.00.

Beslutning

Henrik orienterede omkring Budget 2022 - 2. høring - høring af budgetforslag til 1. behandling.

Følgende høringssvar er udarbejdet fra medarbejdersiden:

I Fag MED Sundhed og Velfærd ønsker medarbejdersiden at tage udgangspunkt i at kommentere på de punkter på opmærksomhedslisten, der ligger i budget 2021, som kommer til at påvirke budget 2022.

Social og Sundhedsudvalg:

Der har været tilgang af borgere i år fra ungecentret til psykiatri og handicap, og der er brug for at finde økonomien til at dække denne merudgift, som hvert år kommer, grundet der er større tilgang til området, end der er afgang af borgere.

Vi oplever, som medarbejdere, at der hvert år skal tilføres midler fordi budgettet ikke afspejler og tager højde for, at der er større tilgang. Idet borgerne har ret til støtte ifølge lovgivningen, finder vi det vigtigt, at der tilføres flere midler området.

Bekymringen er, at det bliver endnu sværere at spare (omprioritere), når der konstant er større udgifter end budgetteret.

Alle arbejder på at minimere udgifter og hele tiden have fokus på at give borgerne, den støtte der er nødvendig, og fra et medarbejderperspektiv, kan det føles op ad bakke, at der altid er underskud på dette område.

Sundhed og Velfærd anbefaler, derfor at de 6,3 mio. til serviceudgifter finansieres fuldt ud, samt at man fra politisk side har fokus på om dette område generelt er underfinansieret.

Ældreomsorgsudvalget:

Brønderslev Kommune har forpligtet sig på at modtage flere voksenelever end der budgetteret med. Med den rekrutteringsudfordring, som området oplever lige nu og også vil mærke fremover bl.a pga. demografien så er det tvingende nødvendigt at netop det område får vores udelte opmærksomhed, ikke mindst finansielt. Samtidig med at vi fremover bliver så stor en uddannelsesinstitution, ser vi også et behov for at den vejledning vi tilbyder eleverne, er kvalificeret og foregår i et optimalt læringsmiljø dvs. tryghed, tid og faglig-sparring i forhold til de læringsmål, som eleverne skal opfylde i deres praktik hos Brønderslev Kommune. Hvilket vi ser er medvirkende årsag til, at vi som kommune kan få de kvalificerede medarbejdere vi har behov for nu og i fremtiden.

Sundhed og Velfærd anbefaler derfor at serviceudgifterne bliver fuldt ud finansieret.

Sundhed og velfærd anbefaler at serviceudgifterne til Vivaldi Friplejehjem finansieres, da vi er bekymret for at der ellers vil blive lukket pladser på kommunens øvrige plejecentre. Dette vil have stor konsekvens for kommunens borgere, der i forvejen har svært ved at få visiteret plads på et plejecenter.

Fraværende: Uffe Viegh Jørgensen, Anette Mellemgaard, Annie Bistrup Nielsen, Kjersti Wien Quistgaard, Rasmus Mose, Liza Møller Nielsen

Til toppen


5. Budgetopfølgning 2 pr. 30 juni 2021


Resume

Sagsforløb: MED for Sundhed og Velfærd

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 2 pr. 30 juni 2021.

Til orientering.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgninger til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd.

Samlet resultat

I budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2021 på drift og finansiering forventes der en årsafvigelse på 5,1 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2021. I det oprindelige budget 2021 er der budgetteret med et overskud på 66,5 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Covid-19 restriktioner er under udfasning i samfundet, dog har Covid-19 fortsat en effekt på udvalgsområdernes økonomi. Et samlet skøn for forventede Covid-19 udgifter i 2021 vil være forbundet med stor usikkerhed. Derfor vil der i denne budgetopfølgning kun indgå udgifter til Covid-19 pr. 30. juni 2021.

I tabellen nedenfor er udgifterne til Covid-19 pr. 30. juni 2021 opgjort for alle politikområder til i alt 7,4 mio. kr. Brønderslev Kommune er ved Midtvejsreguleringen kompenseret med 5,5 mio. kr. til dækning af Covid-19 udgifter. De væsentligste årsager til merudgifter afledt af Covid-19 kan kategoriseres i tre udgiftsposter: personale, rengøring og øvrige udgifter (værnemidler, test og vaccination m.v.)

For Børne- og Skoleudvalgets ansvarsområde er det primært merudgifter til ekstra personale, rengøring og test i alt 2,6 mio. kr., der fordeler sig med 1,7 mio. kr. på dagtilbud og 0,9 mio. kr. på skoler og SFO.

Fritids- og Kulturudvalget - her varetager Den Kommunale Ungdomsskole opgaven med kviktest på kommunens skoler i alt 3,0 mio. kr. Opgaven koster ca. 0,6 mio. kr. pr. måned med det nuværende setup.

Ældreomsorgsudvalget har samlet 1,9 mio. kr. i merudgifter til Covid-19.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser - serviceudgifter og øvrig drift:

* Justeres der for pulje til overførsler mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 13,1 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 11,9 mio. kr. i mindre forbrug. Dette er forudsat, at overførsler på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2020.

Drift

Driftsområderne under ét forventer mindreudgifter på 7,0 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelse pr. politikområde er:

Økonomiudvalget forventer samlet mindreudgifter, der skyldes ny opgørelse på tjenestemandspensioner i alt 2,3 mio. kr., dog er puljerne til barsel og langtidssygdom fortsat under pres, der forventes merudgifter på 1,0 mio. kr.

Beskæftigelsesudvalgets områder har samlet mindreudgifter på 18,0 mio. kr., området bliver midtvejsreguleret med 17,3 mio. kr. De beskæftigelsesrettede udgifter forventer samlet mindreudgifter på 21,5 mio. kr., som fordeler sig med 12 mio. kr. på dagpenge til forsikrede ledige, 4,0 mio. kr. øvrige ydelser, 5,3 mio. kr. vedr. aktiveringsudgifter, 0,5 på integrationsområdet samt 0,5 mio. kr. i merudgifter på FGU. Derudover forventes der 2,8 mio. kr. i merudgifter på Unge og Familie, der primært er på forebyggende foranstaltninger og opholdssteder.

Social- og Sundhedsudvalgets områder forventer samlet set et netto merforbrug på 3,5 mio. kr. Merforbruget kan henføres til et netto merforbrug på 3,4 mio. kr. på Handicap- og Psykiatriområdets Myndighed, der vedrører nye sager på borgere, der kommer udefra samt ændringer i kendte borgeres funktionsniveau.

Indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler ændres fra at blive registreret som en driftsudgift til at blive registreres som en kapitalpost jf. nye konteringsregler fra Indenrigs- og Boligministeriet.

Status på aftalepunkter vedr. budget 2021 er vedhæftet som bilag.

Staben foreslår, at budgetopfølgningen godkendes samt,

 • at der gives en tillægsbevilling vedr. modtaget tilskud til styrkelse af rehabilitering mv. til sårbare ældre på 576.000 kr. - som fordeles med 432.000 kr. på Ældreomsorgsudvalget og 144.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalget.
Indstilling

Beslutning fra Direktionen, 17. august 2021, pkt. 5:

Direktionen konstaterer, at denne budgetopfølgning udviser forventet forbedring af resultatet på i alt 5,1 mio. kr. i forhold til det oprindeligt budgetterede.

Dette på trods af ekstra Covid-19 udgifter på 7,4 mio. kr., samt at indtægterne er blevet midtvejsreguleret med i alt 8,6 mio. kr.

I forhold til sidste budgetopfølgning skyldes ændringerne i driftsudgifterne primært engangsudgiften til retssagen på ældreområdet.

Den forventede udfordring på manglende refusionsindtægter til særligt dyre enkeltsager vurderes samlet set at være væsentligt mindre end først antaget, men påvirkningen på de enkelte områder er uens, jf. oversigten i sammenfatningen.

På UngeCentrets område for udsatte unge er der fortsat en økonomisk udfordring, hvilket bl.a. også har sammenhæng med Covid-19 situationen for de udsatte unge og deres familier.

Beslutning

Henrik orienterede omkring Budgetopfølgning 2 pr. 30 juni 2021. Herunder covid-udgifter, retssagen med Blæksprutten og merudgifterne på Social og Sundhedsområdet.

Fraværende: Uffe Viegh Jørgensen, Anette Mellemgaard, Annie Bistrup Nielsen, Kjersti Wien Quistgaard, Rasmus Mose, Liza Møller Nielsen

Bilag

Til toppen


6. Psykisk APV 2020


Resume

Til drøftelse

Sagsfremstilling

I perioden fra den 23. marts 2021 og til og med den 16. april 2021 er der gennemført en Psykisk APV i hele Brønderslev Kommune. På baggrund af kortlægningen er der udarbejdet rapporter som er udsendt til lederen i den enkelte afdeling. Lederen skal formidle rapportens indhold til AMR og øvrige medarbejdere på arbejdspladsen.

Besvarelserne er anonyme. Alle kommentarer i kommentarfeltet vil fremgå i rapporten for den enkelte afdeling. Der dannes ikke rapporter for arbejdspladser/afdelinger under 5 personer. Arbejdsmiljøgrupperne kan under hele processen få hjælp og sparring fra HR

.

Rapporten er bygget op omkring de 7 temaer ud fra kortlægningen:

 • Kerneopgaven
 • Det daglige arbejde
 • Arbejdstempo, tidsfrister og følelsesmæssige krav
 • Samarbejde
 • Fysisk og psykisk vold
 • Krænkende handlinger
 • Arbejdsbetinget sygefravær

Fag MED Sundhed og Velfærd bedes drøfte rammen for den psykiske APV og hvorvidt, der er opfordres til nogle specielle fokuspunkter i arbejdet med den Psykiske APV indenfor udvalgets område.

Samlet rapport for Sundhed og Velfærd er med som bilag.

www.ansatibrønderslev.dk er der inspiration til, hvordan man kan arbejde med emnerne, i de forskellige kerneelementer og der kan hentes hjælp og sparring fra konsulenterne i HR.

Beslutning

Den psykiske APV blev drøftet, herunder:

 • Kortlægningen af den Psykiske APV danner startskuddet for den efterfølgende dialog og handleplan, der skal udarbejdes og arbejdes med gennem de næste 2 år.
 • Det er vigtigt at medarbejderne får en forståelse for processen samt deltager aktivt i APV arbejdet.
 • HR kan inddrages i alle dele af processen
 • Den Psykiske APV evalueres i Hoved MED senere på året.

Fraværende: Uffe Viegh Jørgensen, Anette Mellemgaard, Annie Bistrup Nielsen, Kjersti Wien Quistgaard, Rasmus Mose, Liza Møller Nielsen

Bilag

Til toppen


7. Orientering omkring arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn indenfor Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Sundhed og Velfærd har HR udarbejdet statistik over arbejdsskader, der er indberettet til EASY for maj 2021 til og med juli måned 2021. Af statistikken fremgår skader både med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Sundhed og Velfærd har Arbejdstilsynet været på tilsyn følgende steder:

 • Tandplejen, Arbejdstilsynet kommer på supplerende tilsyn 2. september 2021.

Arbejdstilsynet har meldt ikke nye Risikobaseret tilsynet siden sidste møde.

Der er steder Arbejdstilsynet har meldt risikobaseret tilsyn, men hvor de endnu ikke har været på tilsyn.

Andet - herunder inspirationsmateriale:

Ny Psykologordning

Brønderslev Kommunes Ny Psykologordning træder i kraft 1. september 2021, i den forbindelse afholdes en række opstartsmøder for AMR, Leder og TR. Tilmelding sker HER

Fællesmøde for AMR

I forbindelse med valgåret for AMR og TR, indkaldes alle AMR til et fællesmøde. Mødet afholdes den 4. november og der vil i løbet af efteråret blive sendt indbydelse ud til alle nyvalgte/genvalgte AMR’er. På mødet vil der blive afholdt valg til MED-udvalgene samt givet en generel status på arbejdsmiljøarbejdet i Brønderslev Kommune.

Udmattelse i arbejdsfællesskabet er helt naturligt efter et år med corona

Over et år med restriktioner, nedlukninger og genåbninger har krævet udpræget omstillingsparathed på alle uddannelsesinstitutioner. Mange arbejdsfællesskaber er udmattede efter mange måneders omskiftelighed, usikkerhed og en ny slags konflikter. Læs mere i en helt ny artikel HER

Podcast: Samarbejde om psykisk arbejdsmiljø

Arbejdspladser, eksperter i psykisk arbejdsmiljø og SPARK-konsulenter giver jer inspiration til, hvordan I kan skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. Læs mere og lyt med HER

Lær om involverende processer

Hvad er en involverende proces, og hvorfor skal vi bruge det? Se SPARK-konsulent Mille Trøst fortælle om en tilgang, der kan forbedre samarbejdet i TRIOer, MED-udvalg og mange andre steder. Se mere HER

Hjælp til at forebygge vold og trusler på jobbet

”Integreret Voldsforebyggelse” er en ny forskningsbaseret metode, som ledere og medarbejdere kan bruge til at styrke det systematiske samarbejde om at forebygge vold og trusler på arbejdspladsen og udvikle konkrete løsninger på udfordringerne. Læs mere HER

Bevægelse og hvile i ældreplejen
Et nyt idékatalog fra NFA giver inspiration til at tilrettelægge arbejdet i ældreplejen på en måde, så man bliver sundere af at udføre det. Nøglen er at skabe den rette balance mellem fysisk hvile, variation og bevægelse i løbet af arbejdsdagen. Idékataloget kan også give god inspiration til andre brancher end ældreplejen. Læs mere HER

Beskyt huden – den skal holde hele arbejdslivet

Ny kampagne fra Arbejdsmiljørådet sætter fokus på erhvervsbetinget hudsygdom blandt unge. Læs mere HER

Hjælp os med at hjælpe!

GRIB IND - overfor krænkende handlinger af seksuel karakter. Det er titlen på et nyt redskab, BFA er på trapperne med. Det giver arbejdspladsen mulighed for at tale om, hvad man som kollega eller leder kan gøre i situationer, som kan være krænkende.
Vi har brug for din hjælp til ideer til, hvad man kan sige eller gøre. Læs mere HER

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø, herunder en opfordring til at melde sig til opstartsmøderne omkring den ny psykologordning samt fællesmødet for alle AMR den 4. november.

Fraværende: Uffe Viegh Jørgensen, Anette Mellemgaard, Annie Bistrup Nielsen, Kjersti Wien Quistgaard, Rasmus Mose, Liza Møller Nielsen

Bilag

Til toppen


8. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Sagsfremstilling
 • Status Hellevadlund
 • Status Margrethelund
  • Arbejdsmiljø
  • Ombygning
 • Status Projekt: ’Bestyrelser på plejecentrene – Fælles lokalt ansvar’.
 • Valg- år, ekstra opmærksomhed på områderne
 • Status på sag omkring Blæksprutten
Beslutning
 • Status Hellevadlund, 7 borgere er godt på plads. Der er indvielse i starten af oktober. Indsatsen evalueres løbende.
 • Status Margrethelund
  • Arbejdsmiljø, der er udarbejdet en liste med initiativer til at styrke arbejdsmiljøet på Margrethelund. Der gøres opmærksom på vigtigheden af at orientere medarbejderne løbende gennem processen.
  • Ombygning, det oprindelige projekt blev 30% dyrere end ventet. Der er udarbejdet et revideret projekt som skal behandles i Byrådet i december. Ombygningen forventes at stå færdig i starten af 2027.
 • Status Projekt: ’Bestyrelser på plejecentrene – Fælles lokalt ansvar’. Der har været ministerbesøg, projektet blev gennemgået. Der er især interesse for vores organisering af de udpegede bestyrelser.
 • Valg- år, ekstra opmærksomhed på områderne og der kan komme mediesager. Er man I tvivl om noget så tøv ikke med at ringe og søg råd.
 • Status på sag omkring Blæksprutten, Brønderslev Kommune tabte i landsretten og skal betale Blæksprutten 5 mio. Blæksprutten har anket sagen til Højesteret.

Fraværende: Uffe Viegh Jørgensen, Anette Mellemgaard, Annie Bistrup Nielsen, Kjersti Wien Quistgaard, Rasmus Mose, Liza Møller Nielsen

Til toppen

Opdateret 14. september 2021