16. marts 2022

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 16. marts 2022
Lokale: Byrådssalen i Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsorden.

Næstformand orienterer fremadrettet om eventuelle ændringer i udvalgsmedlemmer på medarbejdersiden.

Fraværende: Maria Møldrup Andreasen, Louise K. Christensen, Uffe Viegh Jørgensen, Kjersti Wien Quistgaard og Liza Møller Nielsen

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra den 6.december 2021

Sagsfremstilling

Fag MED Sundhed og Velfærd bedes godkende referatet fra mødet den 6. december 2021. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Fraværende: Maria Møldrup Andreasen, Louise K. Christensen, Uffe Viegh Jørgensen, Kjersti Wien Quistgaard og Liza Møller Nielsen

Til toppen


3. Diverse referater fra Lokaludvalg


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og personalemøder med MED status

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd foreligger der referater fra følgende:

 • Hjemmesygeplejen
 • Plejecenterområdet
 • Handikap
 • Psykiatri
 • Sundhedsområdet
 • Tandplejen
Beslutning

Referaterne er taget til efterretning.

Fraværende: Maria Møldrup Andreasen, Louise K. Christensen, Uffe Viegh Jørgensen, Kjersti Wien Quistgaard og Liza Møller Nielsen

Bilag

Til toppen


4. Valg af næstformand


Resume

Medarbejdersiden i Fag MED Sundhed og Velfærd bedes vælge næstformand til udvalget.

Sagsfremstilling

I forbindelse med nyvalg til MED-organisationen i Brønderslev Kommune pr. 1. januar 2022, skal der vælges næstformand til Fag MED Sundhed og Velfærd.

Beslutning

Lene Svenningsen blev genvalgt som næstformand i Fag MED Sundhed og Velfærd.

Fraværende: Maria Møldrup Andreasen, Louise K. Christensen, Uffe Viegh Jørgensen, Kjersti Wien Quistgaard og Liza Møller Nielsen

Til toppen


5. Oplæg til budgetproces og tidsplan for Budget 2023


Resume

Sagsforløb: ØK/BY/Fag MED

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2023.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har udarbejdet oplæg til budgetproces samt forslag til tidsplan for budget 2023. Forslaget er udarbejdet på baggrund af de tilbagemeldinger, der er blevet givet i forbindelse med evalueringen af sidst års budgetproces.

For at få plads til omprioriteringer og nye opgaver samt for at opnå måltallet på 50 mio. kr. i overskud på driften, foreslås det, at der udarbejdes omprioriteringsforslaghertil. Dette sker ved udarbejdelse af omprioriteringsforslagpå de enkelte fagområder. Samtidig lægges der op til, at forslag til omprioritering skal udarbejdes og sendes i høring inden sommerferien.

Økonomiudvalget skal således beslutte om og i givet fald hvor store omprioriteringsforslag der skal udarbejdes. I bilag er der givet eksempler på konsekvenserne ved henholdsvis 0,5 % og 1,0 % for de enkelte udvalg.

Inden budgetarbejdet sættes i gang, foreslås det, at der indarbejdes reduktion af prisfremskrivningen. Puljen udgør 4,3 mio. kr. mellem 2022 og 2023 baseret på KL's skøn fra juni 2021. Puljen udgjorde til budget 2022 1,9 mio. kr. Stigningen skyldes højere PL-skøn fra 2022 til 2023. Denne stigning gør, at det kan være svært at indfri denne reduktion alene via indkøbsaftaler.

Der er, som de tidligere år, mulighed for, at større og principielle beslutninger evt. kan træffes udenfor budgetprocessen, hvor der samtidig er politisk enighed om, at resultatet herfra kan indregnes i budgettet.

Staben foreslår, at Økonomiudvalget

 • tager stilling til, om der skal udarbejdes omprioriteringsforslag, og i så fald puljens størrelse
 • tager stilling til, om der skal indarbejdes reduktion af prisfremskrivning på 4,3 mio. kr.
 • drøfter oplæg til budgetproces og tidsplan for budget 2023
Indstilling

Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 4:

Tids- og procesplan indstilles godkendt.

Det indstilles, at der igangsættes en proces med at finde omprioriteringsforslag svarende til 0,8% i alle udvalg.

Provenuet fra forslagene kan anvendes til prioritering i budgetforhandlingerne til finansiering af evt. ønsker og omprioriteringer på tværs i hele organisationen.

Der tages stilling til prisfremskrivning senere

Beslutning fra Byrådet, 26. januar 2022, pkt. 8:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning

Henrik orienterede omkring budgetproces og tidsplan for budget 2023.

Der skal til budget 2023, inden for ÆO og SHS findes omprioriteringsforslag for 0,8%.

Forslag kan også være investeringsforslag der på sigt giver en besparelse.

Der tages også højde for de tekniske korrektioner samt ønsker.

ÆO drøfter om der skal sættes en bagatel for hjælpemidler samt effektiviseringsforslag fra medarbejderne.

SHS drøfter strukturen inden for handicap og psykiatri, herunder reducering i antallet af pladser og besparelser på de dyre sager.

Forslag skal være klar til budgetseminar i maj.

Fraværende: Maria Møldrup Andreasen, Louise K. Christensen, Uffe Viegh Jørgensen, Kjersti Wien Quistgaard og Liza Møller Nielsen

Bilag

Til toppen


6. Status for Budget 2022


Resume

Status for budget 2022

Sagsfremstilling

Orientering og status på budget 2022.

Beslutning

Henrik orienterede omkring status for Budget 2022.

Regnskab 2021 er snart klar til politisk behandling.

SHS kommer ud med et stort mindreforbrug

ÆO kommer ud med et mindre merforbrug

I budgettet er der bevilliget en pulje på 7 mio. til ældreområdet, de er fordelt således:

- rengøring revisiteres fra 3 til 2 uger. Visitering er færdig 15.april 2022

- betaling af mer-udgifter ifm. elever

- hæve beløb til afregning af aflastningspladser og skærmede pladser

Fraværende: Maria Møldrup Andreasen, Louise K. Christensen, Uffe Viegh Jørgensen, Kjersti Wien Quistgaard og Liza Møller Nielsen

Til toppen


7. Afbureaukratisering Fag MED Sundhed og Velfærd


Sagsfremstilling

Afbureaukratiseringen i den offentlige sektor er på dagsordenen både nationalt og lokalt. I den forbindelse er der udsendt brev til alle formænd af Lokal MED og Personalemøder med MED-status under Fag MED Sundhed og Velfærd samt medlemmer af Fag MED Sundhed og Velfærd og Hoved MED, som opfordres til at drøfte afbureaukratisering i udvalgene og indsende forslag.

Der lægges op til, at der skal kigges på dagligdagen og overvejes om der er dokumentationskrav, retningslinjer, bøvlede regler, unødvendige arbejdsgange eller lignende der kan fjernes, således det letter arbejdsdagen, og giver mere tid til kerneydelsen.

Der er udarbejdet et skema, som skal udfyldes og sendes til Anne Juul Stern inden 31. marts 2022.

Der skal efterfølgende være en drøftelse i de politiske udvalg i forhold til de områder, der meldes ind.

Brev samt skema er med som bilag til punktet.

Beslutning

Henrik orienterede omkring afbureaukratisering indenfor Sundhed og Velfærd, herunder at der er opmærksomhed på Nexus. Der bliver lavet en evaluering/revurdering af Nexus herunder vil mulighederne for en mere enkel tilgang, samt muligheden for at målrette visningen til de forskellige faggrupper der benytter Nexus, blive undersøgt.

Der er kommet mange gode forslag fra plejecenterområdet.

Fraværende: Maria Møldrup Andreasen, Louise K. Christensen, Uffe Viegh Jørgensen, Kjersti Wien Quistgaard og Liza Møller Nielsen

Bilag

Til toppen


8. Orientering omkring arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets Risikobaseret Tilsyn inden for Fag MED Sundhed og Velfærd

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Sundhed og Velfærd har HR udarbejdet statistik over arbejdsskader, der er indberettet til EASY for november 2021 til og med januar måned 2022. Af statistikken fremgår skader både med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Sundhed og Velfærd har Arbejdstilsynet været på tilsyn følgende steder:

 • Støberiet, undersøgelse af arbejdsulykke

Arbejdstilsynet har meldt følgende nye Risikobaseret tilsyn, siden sidste møde, inden for Fag MEDs område:

 • Ældreområdet

Stor arbejdsmænge og tidspres

Stor arbejdsmængde og tidspres på jobbet kan indebære en risiko for de ansattes helbred. Arbejdstilsynet har udarbejdet en ny AT-vejledning, som kan hjælpe jer med at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge stress og andre konsekvenser for helbredet. I øjeblikket kører AT en kampagne ”Forebyg stress”. Læs mere HER

Særlig vejledningsindsats

Arbejdstilsynet udvider nu sin særlige vejledningsindsats, så den kommer til at omfatte flere brancher, der skal vejledes om og motiveres til at forebygge seksuel chikane og andre krænkende handlinger på arbejdspladsen. Vejledningsindsatsen gennemføres på bygge- og anlægsområdet, i branchen energi og råstoffer, i døgninstitutioner og hjemmepleje, på hospitaler, i rengøringsbranchen samt i kriminalforsorgen. Læs mere HER

Andet - herunder inspirationsmateriale:

Ny dato for Temadag om psykologisk tryghed i arbejdsfællesskaber

Temadagen om psykologisk tryghed i arbejdsfællesskaber er flyttet til den 31. marts. Temadagen afholdes i forbindelse med sygefraværsprojektet "Fælles handling - styrket nærvær" og er for alle ledere, TR og AMR fra Skoler, Dagtilbud og Handicap og Psykiatri

Arbejdsmiljødagene 26. og 27. april 2022

Der er sendt program og tilmelding ud til alle ledere, TR og AMR i forhold til Arbejdsmiljødage i Vrå Idrætscenter den 26. og 27. april 2022. Er der spørgsmål i forhold til dagene kontakt Mia Pilgaard eller Gitte Grau i HR.

Nyt materiale om fysisk APV

I 2022 skal der gennemføres fysisk APV i organisationen. HR har udarbejdet nyt materiale:

 • Information omkring den Fysiske APV, herunder beskrivelse af de forskellige delelementer af den Fysiske APV
 • Kortlægningsskema inddelt i de 4 Fagområder, for at gøre spørgsmålene i kortlægningen mere relevante
 • En dialogbaseret APV, hvis man ønsker at gennemføre kortlægningen dialogbaseret gruppevis

Materialet
er sendt ud pr. mail til alle ledere, AMR og TR i organisationen.

Forflyt med omtanke

BFA har udviklet 8 handlingspakker med redskaber. Hver handlingspakke bygger på ét af BFAs 8 råd for god forflytningspraksis. Med små øvelser og konkrete mikrohandlinger, gør vi det let og hurtigt at forebygge akut fysisk overbelastning. Læs mere

HER

Er hjernen på overarbejde eller trænger I til en frokostbus?

Fik du hørt podcasten ”Restitution og pausekultur” i året der gik (2021)? Podcasten er højaktuel med AT's nye vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres. Vi har både talt med arbejdspladser og eksperter.
Lyt til podcasten HER

Hold (stadig) fokus på et godt arbejdsmiljø

Efter pandemien vil der være et øget fokus på hygiejne. Men hensynet til god hygiejne må ikke belaste arbejdsmiljøet fx i form af hudgener eller allergier. Vælg de rigtige produkter til rengøring og desinfektion og se også på jeres arbejdsrutiner og organisering af arbejdet. Læs mere HER

Nyt besøgsteam er klar til at rykke ud

BFA Velfærd og Offentlig administration har taget initiativ til et nyt besøgsteam. Det skal hjælpe virksomheder i udvalgte brancher med at forebygge og håndtere en række særligt prioriterede arbejdsmiljøproblemer. De prioriterede arbejdsmiljøproblemer er ergonomiske udfordringer, krænkende handlinger samt ubalance mellem opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder.Læs mere om besøgsteamet HER

Brug nudging til at skabe mere bevægelse i hverdagen

Nudging er en metode til at påvirke menneskers adfærd i hverdagen. Det handler ikke om at manipulere folk - men om at give os det lille skub, som gør, at vi husker at gøre "det rigtige". Hent tre materialer, som kan hjælpe jer til at "nudge" til mere bevægelse. Læs mere HER

Tag snakken om krænkende adfærd

Krænkende adfærd på baggrund af etnicitet er et arbejdsmiljøproblem, der kan have store konsekvenser både for den udsatte og for hele arbejdspladsen. Læs mere HER
Arbejdsgivere har pligt til at forebygge og håndtere krænkende handlinger. Få hjælp på ny temaside til at håndtere og forebygge problemet.

Hvor går grænsen?

WEBINAR: ”Hvor går grænsen?” er titlen på et webinar den 4. april kl. 9.30 om seksuel chikane. Her vil I kunne høre om reglerne og få konkrete råd til, hvordan I kan skabe en kultur og en omgangstone på arbejdspladsen, der forebygger og håndterer seksuel chikane. Rådgiver og forsker Eva Gemzøe Mikkelsen og arbejdspsykolog Patricia Pihl holder oplæg. Webinaret er arrangeret af arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet. Læs mere og tilmeld dig HER

Skab mere variation - hver især og i fællesskab

Variation i arbejdet handler om gode rutiner i hverdagen. Find ideer til, hvad du selv kan gøre, og hvad I kan gøre i fællesskab på kontoret. Læs mere HER

Skab variation i arbejdsdagen: Hæv sænkebordet!

Hæve-sænke bordet giver masser af mulighed for at variere arbejdsstillingen. Det har en mærkbar effekt, hvis du står op i bare 10 minutter nogle gange i løbet af arbejdsdagen. Læs mere HER

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø, herunder en drøftelse af TeamEffect. Det er nemt og enkelt at bruge.

- I år skal der laves fysisk APV og der er udarbejdet nye skemaer.

- Tilmelding til Arbejdsmiljødagene i Vrå den 26. og 27. april er åben og der er rift om pladserne

- Anneke Dapper holder, i forbindelse med sygefraværsprojektet, den 31. marts workshop omkring psykologisk tryghed. AMR, TR og Leder inden for Handicap og Psykiatri er inviteret.

Fraværende: Maria Møldrup Andreasen, Louise K. Christensen, Uffe Viegh Jørgensen, Kjersti Wien Quistgaard og Liza Møller Nielsen

Bilag

Til toppen


9. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Sagsfremstilling
 • Status på Margrethelund
 • Drøftelse omkring brug af mundbind – COVID-19
 • Orientering omkring nye udvalg, (praktik for udvalgsmedlemmer)
Beslutning
 • Status på Margrethelund
  • Vedr. rapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Fra januar er der givet ugentlige status meldinger til Styrelsen for Patientsikkerhed. Dette er nu ændret til hver 14. dag. Styrelsen kommer på besøg igen 22. marts 2022. Siden sidste besøg er der ansat 2 assisterede plejehjemsledere samt 1 plejecenterleder.
  • Der har været Covid-19 udbrud på Margrethelund med 39 smittede borgere og ca.30 smittede medarbejdere.
  • Der er 14 ledige stillinger på Margrethelund. Der er blevet ansat husassistenter. Der var i processen 175 ansøgere.
  • Ombygning af Margrethelund. Der er orientering, fra Kuben, omkring processen på udvalgsmødet i dag. De endelige tilbud afleveres omkring sommerferien. Forventet byggestart er primo 2023.
 • Drøftelse omkring brug af mundbind – COVID-19. Krav om mundbind bortfalder. Der er forsat krav hvis medarbejderen arbejder under 1 m afstand af borgeren.
 • Orientering omkring nye udvalg, (praktik for udvalgsmedlemmer). For at klæde de nye udvalgsmedlemmer på, besøger de forskellige arbejdspladser i Kommunen henover forår og sommer. De får tilbudt en praktik på mellem ½ og 1 hel dag, hvor de følger en medarbejder. Dette for at give udvalget større indblik i det arbejde der udføres og give dem et bedre grundlag for udvalgsarbejdet.

Fraværende: Maria Møldrup Andreasen, Louise K. Christensen, Uffe Viegh Jørgensen, Kjersti Wien Quistgaard og Liza Møller Nielsen

Til toppen

Opdateret 23. marts 2022