22. juni 2022

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 22. juni 2022
Lokale: Byrådssalen i Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsorden.

Fraværende: Ellen Lykke, Maria Møldrup Andreasen og Line Lillelund

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra den 16. marts 2022.

Sagsfremstilling

Fag MED Sundhed og Velfærd bedes godkende referatet fra mødet den 16. marts 2022. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referatet er godkendt.

Fraværende: Ellen Lykke, Maria Møldrup Andreasen og Line Lillelund

Til toppen


3. Diverse referater fra Lokaludvalg


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og personalemøder med MED status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd foreligger der referater fra følgende:

 • Tandplejen
 • Hjemmeplejen
 • Sundhedsområdet
 • Psykiatriområdet
 • Plejecenterområdet
Beslutning

Referaterne er taget til efterretning.

Fraværende: Ellen Lykke, Maria Møldrup Andreasen og Line Lillelund

Bilag

Til toppen


4. Budget 2023 – 1. høring - omprioriteringsforslag


Resume

Sagsforløb: MED for Sundhed og Velfærd

Omprioriteringsforslag udsendes til høring.

MED for Sundhed og Velfærd anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 25. maj 2022 blev udvalgenes omprioriteringsforslag drøftet, hvorefter omprioriteringsforslagene udsendes i høring. Det understreges, at der ikke på nuværende tidspunkt er taget politisk stilling til forslagene.

Fristen for indsendelse af høringssvar er jf. tidsplanen for budget 2023 senest 29. juli 2022.

Beslutning

Henrik orienterede omkring budget 2023 1. høring.

De forskellige omprioriteringsforslag for henholdsvis ÆO og SHS blev gennemgået og drøftet under mødet.

De forskellige lokaludvalg er i fuld gang med at udarbejde høringssvar. De enkelte fagenheder sætter selv høringssvaret på sagen.

Fraværende: Ellen Lykke, Maria Møldrup Andreasen og Line Lillelund

Bilag

Til toppen


5. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2022


Resume

Sagsforløb: MED for Sundhed og Velfærd

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2022.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Samlet resultat

I budgetopfølgning 1 pr. 31 pr. marts 2022 på drift og finansiering, forventes der en årsafvigelse på 1,9 mio. kr. i mindreudgift i forhold til korrigeret budget 2022. I det oprindelige budget 2022 er der budgetteret med et overskud på 44,1 mio. kr. inkl. pulje til overførsel mellem årene.

Drift

Driftsområderne under ét forventer mindreudgifter på 27,2 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelse pr. politikområde er:

På Økonomiudvalgets områder forventes der merudgifter på 3,1 mio. kr., det er udgifterne til barsel der stadig stiger. En af årsagerne skyldes at retten til barselsdagpenge under Covid-19 blev nedsat fra uge 36 (4 uger før forventet fødsel) til uge 28 for visse personalegrupper. Det vil sige 8 ugers ekstraudgift på barselsdagpenge.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget forventer samlet mindreudgifter 34,0 mio. kr. De forventede mindreudgifter er estimeret på baggrund af KL's skøn. Mindreudgifterne fordeler sig med -28,3 mio. kr. til A-dagpenge, -3,4 mio. kr. til øvrige ydelser, -2,2 til aktivering og -0,1 til integration. I KL's skøn er der ikke taget højde for den høje Covid-19 smitte i samfundet i januar og februar, det har medført en markant større udgift til sygedagpenge i årets første måneder. På nuværende tidspunkt estimeres merudgiften til 6,6 mio. kr.

Ældreomsorgsudvalget forventer merudgifter på 4,4 mio. kr., der primært skyldes udgifter til Covid-19 3,1 mio. kr.

Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., der skyldes ændrede forudsætninger på borgere, der er overgået fra UngeCentret. Konsekvensen af afgang fra sidste halvår af 2021 og tilgang i 2022 følges tæt og der vil til budgetopfølgning 2 medtages en konsekvensberegning heraf. Forventningen ved budgetopfølgning 1 er mindreudgifter.

I budgetopfølgning 1 er der ikke opgjort et samlet skøn for konsekvensen af prisstigning på blandt andet el, materialer og brændstof. Udfordringen følges tæt, da den har konsekvenser på alle fagområde, og særligt prisudviklingen på el og brændstof driver forbrugsprocenterne op. Udover PL-regulering, oplyser KL, at prisstigning vil være et forhandlingstema i forbindelse med Økonomiaftalen 2023. Ved budgetopfølgning 2 kendes resultatet af Økonomiaftalen og der vil foreligge et skøn for konsekvenserne i Brønderslev Kommune.

Krigen i Ukraine betyder, at kommunerne under ét står overfor mange nye opgaver, primært med at modtage flygtninge. Det er en ekstraordinær situation, hvor ingen kan forudse omfanget af de opgaver kommunerne står over for og ej heller de økonomiske konsekvenser. KL oplyser at de direkte og afledte økonomiske konsekvenser vil være et forhandlingstema i forbindelse med Økonomiaftalen 2023.

Sammendrag af forventede budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrigt drift:

* Justeres der for pulje til overførsel mellem årene på 25 mio. kr., vil der i stedet for en forventet årsafvigelse på 6,8 mio. kr. i merforbrug, være en forventet afvigelse på 18,2 mio. kr. i mindre forbrug. Dette er forudsat, at overførsel på serviceområderne mellem årene er på samme niveau som i 2021.

Status på aftalepunkter vedr. budget 2022 er vedhæftet som bilag.

Staben foreslår, at budgetopfølgningen godkendes samt

 • at der sker en udligning af tilpasningspuljerne mellem Økonomiudvalget og hhv. Ældreområdet og Børneområdet (dagtilbud og skoler), med 3 mio. kr. på hvert område
 • at der sker en flytning af puljen vedr. langtidssygdom fra politikområde 106 til politikområde 103 og 301 på i alt 5,2 mio. kr.
 • at der sker en flytning af puljen vedr. vikardækning i folkeskolen fra politikområde 106 til politikområde 301 på 0,9 mio. kr.
 • at ”forsinkelsespuljen” på 10,0 mio. kr. på anlæg nulstilles.

Direktionen den 3. maj 2022, pkt. 5

Budgetopfølgningen anbefales taget til efterretning.

Det samlede resultat forventes på niveau med det budgetterede på trods af yderligere udgifter til Covid-19 i første kvartal.

Covid-19 udgifterne har været meget høje i første kvartal, især pga. høje vikarudgifter i forbindelse med fravær som nær kontakt eller smittet. Der er derfor behov for at se disse udgifter i sammenhæng med vikarudgifterne resten af året, før der tages stilling til kompensation.

Udgifterne til covid på Ungdomsskolen vedrører udgifter til test og bør kompenseres.

Det skal bemærkes, at der ikke er indregnet konsekvenser af øgede udgifter som følge prisstigninger på bl.a. energi samt af øgede udgifter som følge af Ukraine flygtninge. Disse vurderes ved næste budgetopfølgning, hvor en evt. midtvejsregulering til dækning af disse udgifter også kendes.

Ligeledes vurderes, at det markante mindre forbrug på beskæftigelsesområdet vil blive modsvaret af midtvejsregulering, som aftales i forbindelse med økonomiaftalen i juni.

Der ses med bekymring på stigningen i sygefravær. Der ønskes en vurdering af størrelsen i forhold til ”normal” år.

De foreslåede udflytninger af puljer godkendes.

Indstilling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 9. maj 2022, pkt. 22:

Indstilles til godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 11. maj 2022, pkt. 3:

Budgetopfølgningen indstilles godkendt

Martin Bech og Janni Høybye var fraværende.

Beslutning fra Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget, 16. maj 2022, pkt. 7:

Til efterretning.

Christen Bager var fraværende.

Beslutning fra Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget, 18. maj 2022, pkt. 9:

Indstilles til godkendelse.

Eskild Sloth Andersen var fraværende.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 18. maj 2022, pkt. 14:

Udvalget foreslår, at de 0,3 mio.kr. til 7 dages åbning af Aktivitetsområdet finansieres af uudmøntet pulje fra budget 2021.

Udvalget er opmærksom på, at det i budget 2022 er forudsat, at ombygning af Margrethelund skulle påbegyndes i sommeren 2022, og derfor var der forudsat lukning af 12 pladser i 5 måneder og dermed en budgetreduktion. Da byggeriet tidligst forventes påbegyndt efter årsskiftet 2022/23, foreslår udvalget, at den budgetterede budgetreduktion bør forskydes til slutningen af byggefasen.

Christen Bager var fraværende.

Beslutning fra Fritids-, Kultur- og Turismeudvalget, 19. maj 2022, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 25. maj 2022, pkt. 3:

Indstilles godkendt som foreslået af Staben. Indstillingerne fra Ældreomsorgsudvalget sendes tilbage til fornyet udvalgsbehandling.

Beslutning

Henrik orienterede omkring budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2022.

Samlet set ser det fornuftigt ud.

ÆO:
Ældreomsorgsudvalget forventer merudgifter på 4,4 mio. kr., der primært skyldes udgifter til Covid-19 og sagen mod Blæksprutten.

SHS:
Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., der skyldes ændrede forudsætninger på borgere, der er overgået fra Unge Centret. Konsekvensen af afgang fra sidste halvår af 2021 og tilgang i 2022 følges tæt og der vil til budgetopfølgning 2 medtages en konsekvensberegning heraf. Forventningen ved budgetopfølgning 1 er mindre udgifter.

Fraværende: Ellen Lykke, Maria Møldrup Andreasen og Line Lillelund

Bilag

Til toppen


6. Årsrapport Magtanvendelser - 2021 - Det Specialiserede Voksenområde og Plejecenterområde


Resume

Sagsforløb: ÆR/SHS/ÆO/HAR/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for borgere i kommunens tilbud. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet den årlige rapport om magtanvendelser for 2021.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne samt overfor ældre borgere, når indgrebet vurderes at være nødvendigt for at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

Indberetninger 2021

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2021 indberettet 17 magtanvendelser.

På Ældreområdet er der i 2021 indberettet 348 magtanvendelser. Det bemærkes, at indberetningerne af magtanvendelser særligt omhandler personlige hygiejnesituationer.

Områdernes arbejde 2021

Områderne har dagligt fokus på forebyggelse af magtanvendelser, og emnet er løbende på dagsordenen på personalemøderne. Episoder med magtanvendelser bliver behandlet på personalemøderne med henblik på læring og videndeling. Medarbejderne undervises løbende, og der gøres også brug af Socialstyrelsens webinar om magtanvendelse.

Borger mod borger registreringer

I Brønderslev Kommune er det vedtaget, at der, udover registrering af magtanvendelse, skal ske en central registrering af tilfælde af hændelser, hvor en borger har været verbalt eller fysisk udadreagerende mod en anden borger (ikke lovpligtigt). Borger mod borger registreringer er således ikke magtanvendelser. Af opgørelsen for borger mod borger hændelserne i 2021 fremgår det, at der var 233 tilfælde på det specialiserede voksenområde samt 63 tilfælde på ældreområdet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 11. maj 2022, pkt. 6:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Vagn Kraglund var fraværende.

Beslutning fra Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget, 16. maj 2022, pkt. 9:

Til efterretning.

Christen Bager var fraværende.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 18. maj 2022, pkt. 8:

Til efterretning.

Christen Bager var fraværende.

Beslutning fra Handicaprådet, 14. juni 2022, pkt. 4:

Handicaprådet ønsker større indsigt i, hvilke forebyggende foranstaltninger der arbejdes med i Brønderslev Kommune.

Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

John Fuglsang og Inge Gorm Andersen var fraværende.

Beslutning

Pia orienterede omkring årsrapport for magtanvendelser.

Rapporten er taget til efterretning.

Fraværende: Ellen Lykke, Maria Møldrup Andreasen og Line Lillelund

Bilag

Til toppen


7. Ny aftale med FOA og plejecenterområdet om inspirationsansættelser


Resume

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd.

Brønderslev Kommune og FOA Vendsyssel har indgået aftale om, at der fremadrettet kan ansættes fritidsjobbere i kommunen. Baggrunden for aftalen er, at kommunen ønsker at øge unges interesse for ældre-og sundhedsområdet samt at styrke rekrutteringskraften til social- og sundhedsuddannelserne.

Sagsfremstilling

Ny rammeaftale for fritidsjob i kommunen

Brønderslev Kommune og FOA Vendsyssel har indgået aftale om, at der fremadrettet kan ansættes fritidsjobbere i kommunen. Baggrunden for aftalen er, at kommunen ønsker at øge unges interesse for ældre-og sundhedsområdet samt at styrke rekrutteringskraften til social- og sundhedsuddannelserne.

Aftalen er indgået på baggrund af "Aftale for unge under 18 år i inspirationsansættelse inden for ældre - og sundhedsområdet i kommuner"

(73.02) indgået mellem KL og FOA.

I finder aftalen i vedhæftede dokument. Aftalen kommer ligeledes til at ligge på Personale ABC HER

Krav til arbejdspladsen

Når der skal ansættes en ung medarbejder i fritidsjob, er der nogle krav, som arbejdspladsen skal leve op til. Kravene kan deles op i tre overskrifter:

Før ansættelse

Under ansættelse

Efter ansættelse

 • Arbejdspladsen udpeger en mentor
 • Arbejdspladsen definerer arbejdstid og arbejdsopgaver ud fra rammerne i aftalen
 • Fritidsjobbet slås op via vores rekrutteringssystem Emply og rekrutteringsproces følges
 • Den unge og dennes forældre introduceres til arbejdspladsen
 • Den unge og dennes forældre udfylder samtykkeerklæring – (tilgangsblanketten)
 • Evt. indhentelse af straffeattest
 • Leder udfylder tilgang og sender denne samt øvrige relevante dokumenter til HR
 • Mentor kobles på den unge og arbejder på samme tidspunkt som den unge
 • Arbejdstid aftales fra gang til gang
 • Arbejdsopgaver afhænger af den unges alder og om denne er undervisningspligtig (har afsluttet 9. klasse)
 • Arbejdsplads overholder arbejdstidsregler og arbejdsmiljøregler, der fremgår af aftalen
 • Den unge introduceres til relevante faglige emner
 • Den unge introduceres for allerede ansatte sosu-elever i kommunen
 • Den unge kan opsiges med 7 dages varsel
 • Der kan lokalt aftales en proces for fritidsjobbets afslutning

Hvad kan den unge forvente i fritidsjobbet?

Ved ansættelse vil de unge fritidsjobbere være at betragte som timelønnede (tilkaldevikarer), idet de ugentlige vagter aftales fra gang til gang. Denne fleksibilitet sikrer, at den unges skolegang tilgodeses.

Den unge skal primært udføre relationsskabende aktiviteter sammen med borgerne. I vedhæftede aftale fremgår eksempler på de opgaver, som fritidsjobberne kan udføre. De unge der, har afsluttet 9. klasse kan også efter grundig introduktion og undervisning udføre opgaver selvstændigt som fx hjælp til madlavning, servering og hjælp ved fællesmåltider, oprydning på fællesarealer og hjælp til forberedelse af arrangementer.

Beslutning

Uffe orienterede omkring ansættelse af fritidsjobbere på 15-17 år, herunder et kort oprids af de skærpede krav, der er ved ansættelse af unge medarbejdere under 18 år.

I første omgang er det ældreområdet, der får mulighed for ansættelse af unge medarbejdere, under 18 år. Handicapområdet vil gerne være en del af aftalen og dermed muligheden, for at ansætte også.

Fraværende: Ellen Lykke, Maria Møldrup Andreasen og Line Lillelund

Bilag

Til toppen


8. Evaluering af projekt 'Bestyrelser på plejecentrene - fælles lokalt ansvar'


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/FA/Fag MED S&V

I efteråret 2020 ansøgte Brønderslev Kommune om at medvirke i puljen 'Styrket omsorg og nærvær i ældreplejen' under Sundhedsstyrelsen.

Formålet med projektet er at styrke og gentænke kvalitetsarbejdet og kvalitetsudviklingen på de kommunale plejecentre. Brønderslev Kommune påbegyndte projektet den 1. januar 2021 og fik tildelt 4.884.024 kr. via puljemidler fra Sundhedsstyrelsen.

På grund af COVID-19 situationen blev der søgt om projektforlængelse indtil 28. februar 2022, og projektet er nu afsluttet.

Sagen fremsendes til Fag MED Sundhed og Velfærd til orientering.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet er at styrke og gentænke kvalitetsarbejdet og kvalitetsudviklingen på de kommunale plejecentre. Heri ligger også en erkendelse af, at kvalitet i den pleje, som leveres på plejecentrene, kræver at det ikke kun er ledelsen, der tager ansvar for kvalitetsudviklingen. Derfor skal beboere, pårørende, medarbejdere og civilsamfundets ressourcer inddrages og aktiveres. Derudover fokuserer projektet også på følgende temaer: tværfaglighed, sammenhæng i plejen, pårørendesamarbejde og nedbringelse af dokumentation.

Introduktion af bestyrelser på kommunale plejecentre

Evalueringen af bestyrelser på plejecentrene finder, at erfaringerne med bestyrelser på plejecentrene generelt er positive.

Helt konkret peger evalueringen på følgende

 • Mange bestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer oplever, at samarbejdet internt i bestyrelserne fungerer godt og har opnået større indsigt i plejecenterområdet
 • Bestyrelserne giver udtryk for, at plejecenterlederne generelt er modtagelige over for bestyrelsernes sparring og input
 • Bestyrelserne oplever, at de gør en forskel for plejecentrene i forhold til at sparre med ledelsen og have fokus på kvalitetsarbejdet i det daglige
 • Nogle bestyrelser har i projektperioden haft succes med at skabe en bedre og mere tryg hverdag for beboerne, og har i stigende grad fået aktiveret lokalsamfundet
 • De fleste bestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer ønsker at genopstille til næste bestyrelsesperiode, da de ser et potentiale i bestyrelserne

Evalueringen finder også, at bestyrelsernes rolle og opgaveportefølje med fordel kan forbedres. Erfaringerne fra projektet er, at flere bestyrelsesmedlemmer og plejecenterledere indimellem er i tvivl om bestyrelsernes overordnede rolle og hvilket fokus, der skal være styrende for deres arbejde. Derfor anbefales det, at bestyrelsernes rolle og opgaveportefølje præciseres og justeres, så den fremstår tydeligere.

Tværfaglige kvalitetsteams på kommunale plejecentre

 • Evalueringen af kvalitetsteams på kommunale plejecentre finder, at erfaringerne med kvalitetsteams er positive og nyder opbakning blandt plejecenterledere og medarbejdere.

Helt konkret peger evalueringen på følgende

 • Det forebyggende kvalitetsarbejde og iværksættelse af prøvehandlinger i daglige arbejdsgange skaber mening og værdi for beboere, ledere og medarbejdere
 • På plejecentrene har kvalitetsteams især arbejdet med nedbringelse af utilsigtede hændelser i forhold til urinvejsinfektioner og medicindosering
 • Et markant fald i antallet af utilsigtede hændelser på et af plejecentrene fra 16 utilsigtede hændelser i oktober 2021til 1 utilsigtet hændelse i november 2021 som følge af ny procedure for medicinudlevering samt indkøb og anvendelse af medicinvogne
 • Et gradvist fald i antallet af utilsigtede hændelser vedrørende medicindosering på et af plejecentrene fra 16 utilsigtede hændelser i marts 2021 til 4 utilsigtede hændelser i juni 2021, som følge af øget brug af iPads ved medicindosering i aftenvagten
 • Størstedelen af plejecentrene vurderer, at kvalitetsteams har været en god ramme og et godt initiativ til at arbejde systematisk med kvalitet

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Fag MED Sundhed og Velfærd tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beslutning fra Ældrerådet, 11. maj 2022, pkt. 12:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Vagn Kraglund var fraværende.

Beslutning fra Ældreomsorgsudvalget, 18. maj 2022, pkt. 5:

Til efterretning.

Christen Bager var fraværende.

Beslutning

Uffe orienterede omkring projektet "Bestyrelser på plejecentrene - fælles lokalt ansvar" herunder hovedpunkterne fra evalueringen.

Der er søgt midler på budget 2023, til forsat administrativ drift af bestyrelserne på plejecentrene.

Fraværende: Ellen Lykke, Maria Møldrup Andreasen og Line Lillelund

Bilag

Til toppen


9. Reducering af pladsantal på botilbud på handicapområdet - nye scenarier


Resume

Sagsforløb: SHS/Fag MED Sundhed og Velfærd

Som opfølgning på udvalgssagen fra 31. januar 2022 om fremtidssikring af tilbudsviften på handicap- og psykiatriområdet 2022 fremsender Forvaltningen for Sundhed og Velfærd opdaterede scenarier for sammensætningen til tilbudsviften.

Sagsfremstilling

Handicap- og Psykiatriområdet erfarer fortsat, at der er manglende efterspørgsel på nogle af de pladstyper, som områderne kan tilbyde i dag. Dette betyder, at områderne er udfordret af tomgang, hvilket således har økonomiske konsekvenser. Konsekvenserne resulterer i færre ressourcer, herunder personaleressourcer, til at løse opgaver på tilbuddene. Udvalgte tilbud oplever eksempelvis udfordringer med at få dækket vagtplaner. Tomgangen giver ligeledes udfordringer på myndighedsområdet i form af tomgangshusleje. Der er således behov for tilpasning af kapacitet på handicapområdet.

For myndighedsområdets vedkommende udfordrer de manglende pladstyper som efterspørges, for eksempel Servicelovens (SEL) § 107-pladser, at området kan have svært ved at efterleve det politiske opdrag om at visitere indadtil til egne kommunale tilbud.

Handicapområdet har samtidig siden årsskiftet oplevet tilgang på flere tilbud, og situationen med manglende tilgang hertil er for nuværende vendt på hovedet – faktisk må ét af tilbuddene nu tilbyde plads på venteliste.

Handicapområdets tilbudsvifte har fortsat brug for ændringer i forskellige retninger for at imødekomme nuværende udfordringer og forskellige typer af efterspørgsler fra myndighedsområder.

Der opstilles to forslag til nødvendige ændringer. Forslagene omhandler lukning af tilbud og udvidelse af målgrupper på andre tilbud.

1) Lukning af botilbuddet Bogfinkevej i Stenum. Borgerne flyttes til henholdsvis botilbuddene Nordstjernen og Lundagervej. Lukningen medfører en reduktion på 10 pladser på handicapområdet. Dette forventes gennemført ved årsskiftet.

2) Oprettelse af SEL § 107-pladser i bofællesskabet Lundagervej i Dronninglund.

Fagforvaltningen har yderligere et ønske om at oprette et ungetilbud til borgere i alderen 18-35 år under SEL § 108a på botilbuddet Nordstjernen i Brønderslev. Fagforvaltningen er derfor i proces med at undersøge muligheder herfor, særligt en afdækning af de juridiske forhold.

Forslagene vil få betydning for både borgere, personale og ledelse. Der vil blandt andet være borgere, som skal acceptere flytning og personale, som skal omplaceres. Endvidere afhænger forslagene særligt af, at Socialtilsyn Nord godkender ændringerne, der lægges op til.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget påbegynder drøftelserne af, hvilken retning Fagforvaltningen skal arbejde videre i for fremtidssikring af tilbudsviften

Personale

Forslag 1 vil medføre lukning af tilbud, hvorfor der vil være personale, som skal omplaceres til andre tilbud.

Indstilling

Beslutning fra Social-, Handicap- og Sundhedsudvalget, 20. juni 2022, pkt. 8:

Udvalget godkender, at der arbejdes efter tømning af botilbuddet Bogfinkevej, etablering af §107-pladser på Lundagervej og om muligt etablering af §108a-pladser på Nordstjernen.

Beslutning

Pia orienterede omkring reducering af pladsantal på botilbud, herunder overvejelserne i forhold til nedlunkning af de 10 pladser på Bogfinkevej. Borgerne tilbydes flytning til henholdsvis Lundagervej og Nordstjernen.

Medarbejderne fra Bogfinkevej tilbydes omplacering.

Fraværende: Ellen Lykke, Maria Møldrup Andreasen og Line Lillelund

Til toppen


10. Temadrøftelse: Ministerbesøg


Resume

Temadrøftelse: Ministerbesøg

Sagsfremstilling

Temadrøftelse: Ministerbesøg

Mandag den 2. maj 2022 besøgte Social- og Ældreminister Astrid Krag Brønderslev Kommune. Ønsket var en drøftelse med et bredt udsnit af medarbejdere fra Brønderslev og Jammerbugt kommuner om medarbejdernes hverdag, herunder ikke mindst at drøfte, hvor medarbejderne løber ind i bureaukratiske udfordringer. Ældreområdets udførermedarbejdere var repræsenteret på mødet, mens Visitationen ikke var repræsenteret.

På mødet kom der en række udsagn frem. Bl.a. gjorde en række erfarne SOSU-hjælpere opmærksom på, at de ikke måtte udføre en række opgaver i dag, som de tidligere måtte udføre. Den stigende fokus på sundhedslovgivning på ældreområdet har betydet, at det formelle uddannelsesniveau/autorisationer i dag betyder meget for, hvem der må løse hvilke opgaver.

Andre emner, der fyldte på mødet, var vores dokumentationssystem, Nexus, og procedurerne i forbindelse med ansøgning om hjælpemidler. Der var en oplevelse af, at en ansøgning om et hjælpemiddel var præget af at sagen kørte frem og tilbage flere gange inden hjælpemidlet kunne bestilles, og dermed gik der også længere tid end ønskeligt inden borger havde modtaget sit hjælpemiddel. Desuden var der udsagn om, at udfører selv kunne bestille de mest almindelige hjælpemidler.

Samlet set fik ministeren mange gode inputs med tilbage, men drøftelsen på mødet afspejlede samtidig, at myndighed ikke var til stede, og dermed blev perspektivet herfra ikke inddraget i debatten.

På den baggrund ønskes en drøftelse af:

 • hvordan vi i sådanne situationer sikrer, at vi får afsendt balancerede budskaber?
 • hvordan sikrer vi os, at de emner, som vi får lyst til at fortælle en minister om, også bliver rejst internt?
 • er vi tilstrækkeligt opmærksomme på selv (eller sammen med kolleger og nærmeste ledelse) at tage ansvar for at løse de udfordringer, som vi møder?
Beslutning

Temadrøftelsen foregik med udgangspunkt i de 3 opstillede spørgsmål.

Der var gode og relevante drøftelser, hvor fokus især var på at styrke samarbejdet mellem de forskellige fagsøjler. Både ift. forståelsen for hinandens fagområder og udvikling af smartere arbejdsgange.

Fraværende: Ellen Lykke, Maria Møldrup Andreasen og Line Lillelund

Til toppen


11. Helbredskontrol af nattevagter 2022


Resume

Fag MED bedes drøfte ideer til gennemførsel af helbredskontrol

Sagsfremstilling

Da der sidste år var lav deltagelse ved helbredskontrollen, bedes Fag MED Sundhed og Velfærd drøfte ideer til afholdes, således flere medarbejdere vil tage imod tilbuddet om helbredskontrol.

I henhold til aftaler og lov skal alle medarbejdere, der har natarbejde tilbydes en helbredskontrol ved ansættelsen og herefter senest hvert tredje år, I brønderslev Kommune er det dog aftalt at der

skal være helbredskontrol hvert andet år.

Helbredskontrollen i 2020 var udfordret af Covid-19 og opstartsmøderne blev aflyst af flere omgange. Der blev afholdt et online møde med søvnekspert Michael Rasmussen, med ca. 40 deltagere, 3 personer tog imod tilbud om helbredskontrol. Dog blev denne aflyst pga. covid-19 og medarbejderne blev henvist til egen læge. Der kunne derfor ikke generes en rapport dette år.

I 2018 tog 12 personer imod helbredskontrol og i 2014 tog 28 personer imod helbredskontrol.,

Beslutning

Der blev under mødet drøftet ideer til afholdelse af helbredskontrol samt hvordan det bliver attraktivt for flere natarbejdere at deltage.

Der blev foreslået:

 • Indkaldelse i god tid min 6-8 uger så det passer ind i ens arbejdsplan
 • Bedre beskrivelse af hvad helbredskontrol er
 • Fokus på alene arbejde
 • Helbredskontrollen skal helst udføres, når medarbejderen i forvejen er på arbejde

Fraværende: Ellen Lykke, Maria Møldrup Andreasen og Line Lillelund

Til toppen


12. Orientering omkring arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets Grundtilsyn inden for Fag MED Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED Sundhed og Velfærd har HR udarbejdet statistik over arbejdsskader, der er indberettet til EASY for februar 2022 til og med april måned 2022. Af statistikken fremgår skader både med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde i Fag MED Sundhed og Velfærd har Arbejdstilsynet været på tilsyn følgende steder:

 • Støberiet, undersøgelse af ulykke samt grundtilsyn, grøn smiley
 • Rosengården, undersøgelse af ulykke, afgørelse uden handlepligt, grøn smiley

Arbejdstilsynet har meldt følgende nye grundtilsyn, siden sidste møde, inden for Fag MEDs område:

 • Plejecenter Stengården

Fakta frem for smiley:

Beskæftigelsesministerens lovforslag om at ændre smileyordningen til en ny faktabaseret visning af virksomheders arbejdsmiljø er nu vedtaget af Folketinget. Det betyder, at den nuværende smileyordning, hvor Arbejdstilsynet tildeler en smiley efter et tilsynsbesøg, erstattes af en ny visningsordning senest den 1. april 2023. Den nye ordning vil bl.a. vise, om Arbejdstilsynet har været på besøg på en virksomhed, samt om virksomheden har fået en afgørelse. Ordningen skal skabe større gennemsigtighed og understøtte virksomhedernes arbejdsmiljøindsats. Den nye visningsordning vil blive udmøntet i en bekendtgørelse.

Arbejdstilsynets arbejdsmiljøpulje til forebyggelse af nedslidning:

Private virksomheder (max 100 ansatte) og offentlige arbejdspladser (max 50 ansatte, regnes ud fra p-nummer) kan søge tilskud til arbejdsmiljørådgivning, fysisk træning og afprøvning af tekniske hjælpemidler, som forebygger arbejdsulykker, fysisk eller psykisk nedslidning. Læs mere HER

Vejledning og værktøjer: Stor arbejdsmængde og tidspres

Vejledningen handler om arbejdsgiverens vigtigste pligter i forhold til stor arbejdsmængde og tidspres, og hvordan arbejdspladserne kan arbejde forebyggende med denne påvirkning i det psykiske arbejdsmiljø. Find også værktøjer til forebyggelsen. Læs mere HER

Vejledning og værktøjer: Vold

Arbejdstilsynets vejledning handler om arbejdsgiverens pligt til at forebygge arbejdsrelateret vold og om hvordan man i virksomheden kan samarbejde om at forebygge og håndtere arbejdsrelateret vold. Læs mere HER

Vejledning og værktøjer: Krænkende handlinger:

Arbejdstilsynets vejledning handler om krænkende handlinger i arbejdet, herunder mobning og seksuel chikane, mellem ansatte og mellem ansatte og deres ledere. Læs mere HER

Andet - herunder inspirationsmateriale:

workshop omkring Psykisk førstehjælp:

Der er sendt indbydelse ud til alle Ledere, AMR og TR. Afholdelse 24. og 29. august 2022.

AM-2023

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Arbejdsmiljødagene i Vrå afholdes den 1. og 2. marts 2023

Forflyt med omtanke
Forflyt med omtanke er en række værktøjer til brug for fremme af god forflytningspraksis og forebyggelse akut fysisk overbelastning. Værktøjerne er tilknyttet de 8 anbefalinger for god forflytningspraksis og de 8 episoder i podcasten ’Forflyt med omtanke’ Værktøjerne indeholder læringsredskaber, quiz, stickers, øvelser m.v. tilknyttet hver anbefaling og podcastepisode. De kan bruges frit efter jeres behov og i vilkårlig rækkefølge. Hvordan I kommer i gang er tydeligt beskrevet i hvert værktøj. Læs mere HER

Inspiration om psykisk arbejdsmiljø

Find aktiviteter og materialer på BFA’s hjemmesiden om psykisk arbejdsmiljø www.etsundtarbejdsliv.dk

Nye regler om hjemmearbejde

Fra den 30. april gælder der nye arbejdsmiljøregler om hjemmearbejde. Samtidig med de nye regler om hjemmearbejde, sker der også en præcisering af, hvornår de særlige krav i skærmbekendtgørelsen finder anvendelse. Læs mere HER

Der henvises i øvrigt også til http://www.ansatibronderslev.dk, hvor der under fanen Arbejdsmiljø står beskrevet regler om hjemmearbejde.

10 tricks til bevægelse på arbejdspladsen

GUIDE: Det skal være attraktivt og nemt for medarbejdere at bevæge sig på kontorarbejdspladsen, hvor det meste af arbejdet er stillesiddende. BFA Handel, Finans og Kontor har i en guide samlet nogle tricks, som kan hjælpe til mere bevægelse på kontoret i hverdagen. Det drejer sig om små ting, som man kan sætte i system og gøre sammen. Se mere HER

Lederens rolle, når der tages ny teknologi i brug

PODCAST: Ny teknologi påvirker vores måde at arbejde på. Derfor er det vigtigt, at arbejdsmiljøet tænkes ind i alle processer, når ny teknologi tages i brug. BFA Velfærd og Offentlig administration har produceret en ny episode af podcasten 'Husk arbejdsmiljøet, når I tager teknologi i brug', som handler om at få alle forhold i arbejdsmiljøet med, når en stor teknisk og digital afdeling skal flyttes. Læs mere HER

Indflydelseshjulet: Sådan taler I om indflydelse på arbejdspladsen

Indflydelseshjulet er et nyt forskningsbaseret redskab, som ledere og medarbejdere kan bruge som udgangspunkt for en dialog om, hvorvidt medarbejderne har nok indflydelse i deres arbejde, og om de har indflydelse på de rigtige ting. Ud over en introduktion til 'Indflydelseshjulet' kan du læse flere resultater fra projektet bag udviklingen af 'Indflydelseshjulet' - bl.a. fem gode råd til ledere. Læs mere HER

Kort og godt om varme

Får I frisk og tempereret luft nok på arbejde? Ellers skal I gøre noget ved det. Trykkende varme går ud over koncentrationen og komforten, og det er hverken fedt for den enkelte eller for arbejdsgiveren. I dette tema sætter vi fokus på forskellige muligheder for at håndtere problemer med et varmt indeklima. Både her-og-nu og på den lange bane. Læs mere HER

Beslutning

Orientering omkring arbejdsmiljø.

Herunder opmærksomhed på workshops omkring psykisk arbejdsmiljø, der afholdes i august, for alle AMR, TR og ledere.

Fraværende: Ellen Lykke, Maria Møldrup Andreasen og Line Lillelund

Bilag

Til toppen


13. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Sagsfremstilling
 • Margrethelund, status
 • Afbureaukratisering Fag MED Sundhed og Velfærd, status
Beslutning
 • Status på Margrethelund
  • De fleste ledige stillinger er nu besat
  • Der kommer snart tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Afbureaukratisering Fag MED Sundhed og Velfærd, der er kommet flere forslag ind. De fleste forslag omhandler IT systemet - Nexus.

Fraværende: Ellen Lykke, Maria Møldrup Andreasen og Line Lillelund

Til toppen

Opdateret 27. juni 2022