28. maj 2014

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 28. maj 2014
Lokale: mødelokale 272
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

FAG MED Sundhed og Velfærd bed godkende referat fra mødet 18. marts 2014

Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Tillægsdagsorden godkendt

Referatet godkendt

Fraværende på mødet : Bodil Christiansen.

Til toppen


2. Referater fra Lokaludvalgsmøder


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Beslutning

Der ønskes større opmærksomhed på at referater fra Lokaludvalgsmøder kommer ind i god tid således de kommer med på dagsordenen.

Taget til efterretning

Bilag

Til toppen


3. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - MED Sundhed & Velfærd


Resume

Sagsforløb:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2014.

Budgetopfølgningen udviser forventede nettomerudgifter på i alt4,5 mio. kr. for hele 2014 i Brønderslev Kommune.

Budgetopfølgningen behandles i Økonomiudvalget d. 14. maj og i Byrådet d. 21. maj. Der orienteres på mødet om den politiske behandling herfra.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt status vedr. Ungecenteret samt status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender hermed Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2014. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 1 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter 13.215.000
Overførselsudgifter -7.540.000
Finansiering -1.139.000
Netto 4.536.000

Pr. 1. januar 2014 blev Ungecentret etableret. Dermed varetages anbringelsesområdet (0-18 år) fremover i to forskellige organisatoriske enheder og budget/regnskab vil fremgå på to forskellige politikområder. For at sikre sammenhængen i anbringelsesområdet, ses området i denne budgetopfølgning under ét.

Budgetopfølgning 1 viser, at der er særlige udfordringer på handicap- og psykiatriområdet i forhold til at opnå de forventede budgetreduktioner, der er indarbejdet i Budget 2014 som en del af flerårsaftalen. Med de merudgifter der forventes på området, ser udfordringen aktuelt ud til at udgøre ca. 13,8 mio. kr., der skal hentes i løbet af 2014.

En uddybende forklaring på afvigelserne inden for fagudvalgets politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det betyder, at fagudvalgene på områder, hvor udgifterne skrider, har en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisereforslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

Endvidere er vedlagt et statusnotat vedr. Ungecenteret. Notatet beskriver hvilke budgetomplaceringer, der nu foretages mellem de forskellige politikområder. Derudover forslag til håndtering af en række temaer, der skal afklares i forhold til styringen af området.

Der er ligeledes vedlagt et statusnotat på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med Budget 2014.

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen i møderne i april/maj måned med følgende beslutninger:

Ældreomsorgsudvalget d. 30. april 2014

Tages til efterretning.

Miljø- og Teknikudvalget d. 5. maj 2014

Budgetopfølgningen blev uddelt, gennemgået og taget til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget d. 5. maj 2014

Der blev udleveret revideret udgave af budgetopfølgningen.

Taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget d. 6. maj 2014

Udvalget blev orienteret om den reviderede budgetopfølgning, som Forretningsledelsen foreslår.

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget d. 7. maj 2014

Udvalget indstiller, at tomgangshusleje vedrørende Tygelsgade ikke afholdes af Social- og Sundhedsudvalget.

Udvalget ønsker i forlængelse af tidligere fremsendte sager at der bliver tilført øgede ressourcer til Visitationen, således at de besparelser, der er indarbejdet i flerårsaftalen, kan udmøntes.

Johannes Trudslev var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget d. 8. maj 2014

Til efterretning.

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgningen d. 6. maj 2014 med følgende bemærkninger:

Da der er vanskeligheder med at nå de udmeldte mål i Flerårsaftalen i 2014 anbefales det, at der hurtigst muligt iværksættes en opnormering i Visitationen/Ungecentret som skal målrettes udmøntning af Flerårsaftalen og at der løbende afrapporteres på effekten af indsatsen.

En stor del af budgetproblemerne kan henføres til udgifter på flere dyre enkeltsager, hvorfor det fortsat er vigtigt at arbejde med at reducere udgifterne på de dyre enkeltsager, som det også blev understreget på byrådet strategiseminar i foråret.

Det anbefales at den igangværende niveautilpasning på BPA-området gennemføres i lyset af de høje udgifter på området og at der arbejdes på at tilpasse til landsgennemsnittet. Samtidig anbefales det, at det undersøges hvilke serviceændringer der skal eller kan foretages på ældreområdet hvis området selv skal dække merudgifterne på området.

Endvidere bemærkes det, at der kun resterer 685.000 i anbringelsespuljen til resten af året, hvorfor det er vigtigt nøje at følge og styre området i resten af året. Endvidere gøres opmærksom på at analysen på det specialiserede børneområde på længere sigt bør kunne påvirke udgiftsudviklingen på dette område.

Endeligt tyder det på en betydelig overskridelse af servicerammen, hvilken kan medføre sanktioner hvis kommunerne under et ikke overholder servicerammen. Der anbefales derfor at landstendensen følges meget tæt og såfremt det tyder på at servicerammen på landsplan kommer under pres må der hurtigt laves tiltag som reducerer serviceudgifterne. Det skal understreges at 5 mio. af overskridelsen på servicerammen skyldes at mentorordningen på beskæftigelsesområdet som følge af krav fra revision skal konteres på serviceudgifter frem for i dag på overførselsudgifter.

Økonomiudvalget har i møde den 14. maj 2014 drøftet den samlede budgetopfølgning for Brønderslev Kommune pr. 31. marts 2014.

Økonomiudvalget ser med stor alvor på forventet overskridelse af servicerammen, derfor forventes det, at alle fagudvalg udviser tilbageholdenhed, således reel servicerammeoverskridelse bliver 0.

Beslutning

Formanden orienterede om overbrug på godt 13 mio.kr. på serviceudgifterne, samt at Økonomiudvalget henstillede til, at servicerammen bliver overholdt.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Status Budget 2015 - MED Sundhed og Velfærd


Resume

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2015, arbejdes der både med forslag til strukturændringer og udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder.

Status på arbejdet gives.

Sagsfremstilling

I henhold til den budgetprocedure, som Økonomiudvalget godkendte d. 12. marts, blev det besluttet at der bl.a. med udgangspunkt i de udarbejdede masterplaner igangsættes en proces for afklaring og politisk stillingtagen til hvilken udvikling og struktur, der ønskes på en række af kommunes serviceområder. Denne proces skal være afsluttet inden de egentlige forhandlinger om Budget 2015 starter op.

De økonomiske resultater af denne proces indregnes efterfølgende i budgetoplægget for Budget 2015 og vil påvirke behovet for yderligere afdækningsforslag på område.

Der blev samtidig fastlagt følgende tidsplan for arbejdet med strukturændringer m.v.

Tidsplan Aktivitet
27 marts – 9. april Masterplaner og evt. andet materiale drøftes i fagudvalg, og der angives ønsker til, hvilke forslag der skal undersøges nærmere.
23. april Temamøde for byråd, hvor der præsenteres, hvilke forslag der er sat til undersøgelse og status i øvrigt.
Mars - April Fagenheder arbejder i samarbejde med Økonomi med forslag og ideer på området
30. april – 8. maj Fagudvalg drøfter status på forslag og evt. supplerende forslag til ændringer rejses eller drøftes.
Maj Endelige forslag udarbejdes.
21. maj Temamøde for byråd, hvor forslag præsenteres og status drøftes.
22. maj – 4. juni. Fagudvalg drøfter forslag og indstiller, hvilke ændringer der foreslås.
26. maj – 6. juni Drøftelse af forslag til væsentlige ændringer i struktur m.m. samt afdækningskatalog på de forskellige fagområder i MED udvalgene.
6-9. juni Økonomiudvalget mødes mhp. at indgå fælles aftaler om ændringerne på baggrund af udvalgenes indstillinger.
11. juni. Økonomiudvalgsmøde hvor fagudvalgenes indstilling behandles og hvor endeligt krav til øvrige besparelser fastlægges.
18. juni Byrådsmøde hvor fagudvalgenes indstilling behandles.

Udover de nævnte strukturændringer er processen omkring udarbejdelse af afdækningsforslag ligeledes igangsat på fagudvalgenes møder i maj måned. Arbejdet med forslag til strukturændringer og afdækningsforslag hænger tæt sammen. Det betyder, at såfremt der indenfor fagudvalgets område ikke arbejdes med større forslag til strukturændringer, betyder det, at de vedtagne sparekrav i stedet skal findes via afdækningskataloger som kendt fra tidligere budgetår.

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer for kommunen, er der i budgetproceduren lagt op til, at der i 2015 skal spares 4% på serviceudgifterne. I forhold til årene 2016-2018 er det foreslået, at der opereres med yderligere årlige sparepuljer på 2%. Hermed kan der for hvert udvalgsområde udmeldes et samlet sparekrav for hvert år i de kommende 4 år.

I de enkelte fagudvalgs spareramme, tages højde for de områder som allerede har indarbejdet planer for langsigtet udmøntning af besparelser, det gælder følgende:

 • Flerårsaftalen på Handicap- og Psykiatriområdet

 • Aftale om digitalisering og velfærdsteknologi

 • Energibesparelser som følge af ESCO-projektet.

Samlet set betyder det følgende sparekrav pr. udvalgsområde:

Service udgifter
Sparekrav
2015 2016 2017 2018
Økonomiudvalget 303.961 9.427 13.776 19.855 25.934
Børne- og Skoleudvalget 528.158 21.126 31.689 42.253 52.816
Fritids- og Kulturudvalget 56.558 2.262 3.393 4.525 5.656
Beskæftigelsesudvalget* 90.651 3.626 5.439 7.252 9.065
Ældreomsorgsudvalget 284.805 10.652 15.608 21.304 27.001
Social- og Sundhedsudvalget* 178.409 2.879 2.191 2.066 5.634
Miljø- og Teknikudvalget 61.458 2.458 3.687 4.917 6.146
I alt 1.504.000 52.432 75.784 102.171 132.251

* Der skal korrigeres for fordeling af flerårsaftalen mellem handicap- og psykiatriområdet og Ungecenteret.

Der vil på MED-udvalgsmødet blive givet en nærmere orientering om status indenfor udvalgets områder.

Beslutning

Formanden orienterede om budgetprocedure.

Punktet taget til efterretning.

Fraværende på mødet : Bodil Christiansen

Til toppen


5. Forslag til struktur- og ændringskonference


Resume

Sagsforløb: ÆO, SS

Til orientering

Sagsfremstilling

Som et led i afdækningen af budget 2015 skal politikere, ledere og udvalgte medarbejdere fra Sundhed og Velfærd inddrages i en proces, hvor der skal arbejdes på at finde mulighed for at spare henholdsvis 10,8 mio. kr. og 2,8 mio. kr. på områderne. Hensigten med konferencen er, at bringe medarbejderes og lederes viden i spil med et mål om at finde løsninger, der kan forny arbejdsgange, arbejdsformer og ydelser til borgerne og samtidig imødekomme kravet i budget 2015.

Model til proces

Fagheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at arrangementet bygges op efter nedenstående

model:

1. Intro

Velkomst ved udvalgsformand, hvor der samtidig introduceres til målet med konferencen. Fokus bør her være på formidling af, at udvikling på områderne og anvendelsen af færre ressourcer skal gå hånd i hånd.

2. Proces

Processen tilrettelægges som cafémøder og faciliteres med inspiration fra Open Space-metoden.

Der arrangeres et antal ”stande” med hver sit - på forhånd defineret - debatemne. Deltagerne fordeler sig på standene, hvor der vil være en oplægsholder, der introducerer til det givne emne, hvorefter der debatteres og findes konkrete forslag.

Der skal til hver stand udover en oplægsholder være to sekretærer, som tager notater undervejs.

For hver workshop udpeges en tovholder, der skal sikre, at der foregår en relevant debat, som munder ud i et konkret materiale, der kan anvendes i afdækningen for 2015.

Mulige debattemaer

 • Dokumentation. Kan vi dokumentere på en anden måde? Dokumenterer vi mere, end vi har behov for?

 • Kan velfærdsteknologiske løsninger implementeres i højere grad?

 • Er en flerårsaftale en god ide? Fordele og ulemper

 • Strukturændringer – har vi enheder der er for små? Fordele og ulemper?

 • Den ældre medicinske patient

 • Kan vi med fordel ændre nogle af vores arbejdsgange?

 • Inddragelse af frivillige

 • Kan vi investere os til besparelser?

 • Rehabilitering

 • Arbejdsgange/daglig praksis

 • Stordrift

3. Afslutning/opsamling

Efter konferencen skal tovholderne sikre overlevering af debatmateriale til chef- og direktørniveau.

Konferencen rundes af med formel afslutning ved udvalgsformand.

Sted: Brønderslev Hallen

Tid: En eftermiddag i uge 23 kl. 14-16

Ressourceforbrug

Ressourceforbruget estimeres at beløbe sig til ca. 150.000 kr. Dette er inkl. timeforbrug for medarbejdere og ledere til konferencen, samt timeforbrug til forberedelse og opsamling af konferencen, leje af lokaler, forplejning samt materialeforbrug (se bilag 1).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget:

 • godkender at konferencen afholdes som et fælles arrangement for de to udvalgsområder

 • tager stilling til, hvilke emner der skal debatteres til konferencen, jfr. afsnit 2, proces,

 • tager stilling til om konferencen ønskes afholdt i den beskrevne form.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 30. april 2014, pkt. 10:

Udvalget stiller spørgsmål ved om 2 timer er tilstrækkelig til konferencen, der skal arbejdes mere med formen.

Gitte Krogh drøfter det videre forløb med Ole Jespersgaard.

Beslutning

Formanden orienterede om konferencen, invitation til konferencen sendes senere i dag.

Punktete taget til efterretning.

Fraværende på mødet : Bodil Christiansen

Bilag

Til toppen


6. Evaluering af rehabiliteringsindsatsen på Stenumgård


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Til Orientering

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget blev på møde den 28. november 2013 forelagt evaluering af placeringen af rehabiliteringsafdelingen på Stenumgård.

Udvalget ønskede denne evaluering suppleret med evaluering af den fysiske placering af demensafsnittet. Evalueringen forelægges Ældreomsorgsudvalget i marts 2014.

Evalueringen er vedlagt som bilag, og på denne baggrund opstiller fagenheden 3 alternativer for placering af tilbud:

 1. At samle rehabiliterings- og aflastningsafdelingerne i Valdemarsgade Centret, og flytte demensafdelingen til Stenumgård.

 2. At samle rehabiliterings- og aflastningsafdelingen på Stenumgård, og demensafdelingen udvides i Valdemarsgade Centret.

 3. At rehabiliteringsafdelingen forbliver på Stenumgård, og demensafdelingen forbliver i Valdemarsgade Centret sammen med aflastningsafdelingen.

Alternativ 1

At samle rehabiliterings- og aflastningspladserne på Valdemarsgade Centret med følgende begrundelse:

En stor og essentiel del af rehabilitering handler om at træne i at kunne gebærde sig i byen, eksempelvis at kunne handle dagligvarer og gå på apoteket. Dette kan trænes i Brønderslev by. Borgerne kan benytte svømmehallen, hvor der er store muligheder for at træne. Endvidere er der mulighed for at benytte Grønningen.

Demensafsnittet flyttes til Stenumgård med begrundelse i, at der på Stenumgård er mulighed for at kunne skærme 4-6 lejligheder, således kommunen vil have mulighed for at kunne give nogle af de borgere med udadreagerende adfærd et tilbud. Disse borgere har i dag tilbudt plads i andre kommuner. Der er ikke mulighed for skærmning i Valdemarsgade Centret.

Det opleves nu, at når der er beboere, der har behov for skærmning, hvilket der, som beskrevet, ikke er mulighed for i Valdemarsgades Centret, så falder de andre beboeres livskvalitet kraftigt; de trækker sig fra fællesskabet og søger egen stue. Dermed bliver de isolerede fra de andre beboere.

Alternativ 2

At samle rehabiliterings- og aflastningsafdelingen på Stenumgård, og demensafdelingen udvides i Valdemarsgade.

Valdemarsgade Centret benyttes udelukkende til demensafdeling, og rehabiliterings- og aflastningsafdelingen flyttes til Stenumgård. Dette giver 32 demenspladser, hvoraf de 10 pladser kunne bruges som feriepladser og akutpladser for demente borgere på Valdemarsgade Centret, og 22 rehabiliterings- og aflastningspladser på Stenumgård.

Alternativ 1 og 2

Både alternativ 1 og 2 har både personale- og bygningsmæssige fordele, hvor ressourcerne kan udnyttes optimalt.

Alternativ 3

At rehabiliteringsafdelingen forbliver på Stenumgård, og demensafdelingen forbliver i Valdemarsgade Centret sammen med aflastningsafdelingen.

I forhold til de borgere, der benytter rehabiliteringstilbuddet, vil der være konsekvenser; udbyttet af rehabiliteringen falder; jf. alternativ 1.

I forholdt til de demente beboere, vil der ikke være mulighed for skærmning, som beskrevet under alternativ 1. Hermed vil komplekse borgere ikke kunne tilbydes en plads i Brønderslev Kommune, men må henvises til et tilbud i en anden kommune.

En optimal udnyttelse af personale- og bygningsmæssige ressourcer kan ikke realiseres i alternativ 3.

Endelig bemærkes, at den nuværende kombination af demente og borgere på aflastning ikke er optimal. De 2 grupper af borgere har ikke fordel af at være i samme tilbud og der opleves med mellemrum uhensigtsmæssige episoder når f.eks. demente kommer i kontakt med alvorligt syge borgere på en aflastningsplads.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender alternativ 1, således at rehabiliterings- og aflastningspladserne samles på Valdemarsgade Centret, og demensafsnittet flyttes til Stenumgård.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Alternativ 1 og 2 har personalemæssige konsekvenser ved, at der skal flyttes personale fra et center til et andet. Alternativ 3 har ingen personalemæssige konsekvenser.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 27. marts 2014, pkt. 9:

Borgerhenvendelser forelagt for udvalget.

Udvalget ønsker ikke at flytte demente fra Brønderslev by.

Udvalget ønsker alternativ 2 undersøgt nærmere, herunder omkostninger til bygningsmæssige ændringer og mulighed for hjemtagelse af udadreagerende borgere. Desuden ønskes de driftsmæssige konsekvenser belyst.

Beslutning

Formanden orienterede.

Punktet taget til efterretning.

Fraværende på mødet : Bodil Christiansen

Bilag

Til toppen


7. Planlagt efteruddannelse for sygeplejersker i Brønderslev Kommune


Resume

Planlagt efteruddannlese af Sygeplejersker som jobrotationsprojekt

Der ønskes en drøftelse af udfordringen under uddannelsesforløbet hvor Hjemmesygeplejerskerne har tilkendegivet, at de ud fra faglige og arbejdsmiljømæssige synspunkter bekymres for effekten af at gennemføre uddannelsesforløbet på ovenstående præmisser.

Sagsfremstilling

Sygeplejerskerne i D - Øst ønsker en drøftelse af efteruddannelse for sygeplejerskerne.

Dette er planlagt som et jobrotationsprojekt til opstart i september 2014.

Uddannelsen gennemføres som 11 kursusdage fordelt på 11 uger.

Der gennemføres 3 kursus forløb – i alt 33 uger

Det antages, at en kursusdag er planlagt til 8 arbejdstimer.

Vi er i Distrikt øst 22 sygeplejersker. 7-8 sygeplejersker vil derfor hver uge være på kursus svarende til en reduktion i den ugentlige sygeplejerske bemanding på 56-64 ugentlige arbejdstimer.

Beslutning

Der orienteres om projektet.

Udvalget sender punktet tilbage til drøftelse på lokaludvalgsmøder i distrikterne

Fraværende på mødet : Bodil Christiansen

Til toppen


8. Helbredskontrol af nattevagter 2014


Resume

FAG MED Sundhed og Velfærd orienteres om Helbredskontrol for nattevagter samt orientering om pilotprojekt for nattevagter.

Sagsfremstilling

MED udvalget for Sundhed og Velfærd orienteres om Helbredskontrol

I henhold til aftaler og lov skal alle medarbejdere, der har natarbejde tilbydes en helbredskontrol ved ansættelsen og herefter senest hvert tredje år, I brønderslev Kommune er det dog aftalt at der skal være helbredskontrol hvet andet år.

I 2011 blev alle nattevagter i Brønderslev Kommune tilbudt helbredskontrol.

 • 11 medarbejdere gennemgik undersøgelsen.

 • 2 mere har takket ja, men det har ikke været muligt at finde en tid, hvor undersøgelsen kunne gennemgås. Den ene af disse er ikke længere ansat ved kommunen.

 • Den ene, der ikke er undersøgt, blev af Arbejdsmiljøgruppen tilbudt undersøgelsen i 2012 uden ekstra beregning.

Ca. 33 har skriftligt takket nej til Helbredskontrollen.

Helbredskontrol 2014

Der er afholdt informationsmøde hvor AM - gruppen sammen med intern Arbejdsmiljøkonsulent Orienterede om Helbredskontrollen og forskningsresultater omkring natarbejde.

AM gruppens konsulent gav endvidere gode råd til nattevagterne ud fra den forskningsbaserede viden.

 • 30 medarbejdere ønsker at få Helbredskontrollen

 • 2 medarbejdere har takket nej.

En god nattevagt er hele virksomhedens ansvar, det er et fælles ansvar for arbejdspladsen at gøre natarbejde mindst muligt belastende. For arbejdspladsen er der både kortsigtede og mere langsigtede grunde til at sikre et sundere natarbejde. Et sundere natarbejde gavner den sundhedsmæssige, psykise of sociale situation. Glade og sunde medarbejdere gør det nemmere at fastholde og rekruttere nye medarbejdere til nattevagterene.

De sidste 20 års forskning har vist, at folk der arbejder på skæve tidspunkter, har større risiko for en række sygdomme end folk, end folk der har et almindeligt 8-16 job.

Videnskaben kan ikke give et entydigt svar på, hvorfor natarbejdere bliver mere ramt end resten af befolkningen, men meget tyder på det hænger sammen med, at der går kuk i kroppens naturlige døgnrytme på grund af det anderledes søvnmønster.

God søvn, sund kost og motion er godt for alle, men som nattevagt har man ekstra god grund til at leve sundt og passe på sit helbred.

Netop derfor syntes vi interne Arbejdsmiljøkonsulenter det vil være oplagt at lave en målrettet indsats med de nattervagter der ønsker det.

Lokaludvalgene bedes anmodes derfor om at give en tilbagemelding om hvem der ønsker at deltage i pilotprojektet.

Beslutning

Der orienteres på mødet om Helbredskontrol 2014.

Der orienteres ligeledes om pilotprojekt for nattevagter i Brønderslev Kommune.

Der er et generelt ønske om at lokaludvalgene drøfter projektet for nattevagter og melder tilbage til Arbejdsmiljøkonsulenten om der på områderne er nattevagter der ønsker at deltage i et pilotprojekt.

Fraværende på mødet : Bodil Christiansen

Til toppen


9. Information om Arbejdsmiljø herunder Arbejdsskader


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader, indberetning om vold og trusler og anden psykisk påvirkning og arbejdstilsynets Risikobaserede tilsyn for området.

Punktet er fra sidste møde - punktet blev udsat.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

18 anmeldelser af arbejdsskader for hele området siden sidste møde 2013.

Da størstedelen af enhederne indberetter selv, kan der ligge skader vi ikke har kendskab til.

De decentrale enheder laver ligeledes selv handleplan, som vi ikke har kendskab til.

Vi ved dog de laves, da flere enheder får hjælp ift. vanskelige APV'er og dermed vanskelige Handleplaner.

42 anmeldelser af vold og trusler om vold samt andre psykiske påvirkninger -siden sidste møde.

Arbejdstilsynet:

Til orientering kan oplyses at arbejdstilsynet har anmeldt en del risikobaserede tilsyn på området. Samtidig har Arbejdstilsynet en særligt indsats ift. psykisk arbejdsmiljø hvor de har anmeldt besøg på endnu et af Kommunens plejehjem.

Smileys fremgår af vores hjemmeside: www.ansatibronderslev.dk

Siden opdaterer vi hver gang der har været besøg fra Arbejdstilsynet.

De seneste smileys fra området, kan ses her:

 • Visitationen 02-12-2013

 • Rosengården 20-11-2013

 • Elmehøj 07-11-2013

 • Forebyggelse og rehabilitering 29-10-2013

Indstilling

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 18. marts 2014, pkt. 11:

Udsat.

Fraværende: Bodil Christiansen og Inge Tengnagel

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende på mødet : Bodil Christiansen

Til toppen


10. Information om Arbejdsmiljø herunder Arbejdsskader


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader, indberetning om vold og trusler og anden psykisk påvirkning og arbejdstilsynets Risikobaserede tilsyn for området.

Sagsfremstilling

Siden sidste møde har Arbejdsstilsynet meddelt at de kommer på tilsynsbesøg på disse arbejdssteder under MED - Sundhed og Velfærd. i løbet af de næste 1-4 måneder:

 • TANDPLEJEN BRØNDERSLEV, Nordens Alle 56, 9700 Brønderslev

 • PLEJEHJEMMET MARGRETHELUND, Margrethelund 6, 9330 Dronninglund

 • Hellevadlund Plejecenter, Borgergade 34, 9320 Hjallerup

 • Sundhedsplejen,Brønderslev

 • Socialcentret, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund

 • Ældreområdet - Distrikt Øst, Hjallerup Erhvervspark 2, 9320 Hjallerup

 • Træningsafdelingen, Multebærvej 5, 9330 Dronninglund

Har enhederne/afdelingerne brug for hjælp eller vejledning inden Arbejdstilsynets besøg - kan der rekvireres råd og vejledning ved Arbejdsmiljøkonsulenterne Gitte Grau eller Marianne Mortensen.

Opfølgning på den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse:

Efter mange henvendelser fra ledere og arbejdsmiljø repræsentanter om at genoptage de tidligere arbejdsmiljømøder områdevis er der nu planlagt følgende møde for området Sundhed og Velfærd:

Møde for alle arbejdsmiljørepræsentanterne for området.

Mødet er på Restaurant Hedelund i Brønderslev den 27. maj kl. 13.00 – 15.00

Dagsorden til mødet :

 1. Hvordan går det med funktionen som AMR?

 2. Den nye hjemmeside www.ansatibronderslev.dk

 3. Arbejdsskader

  • Anmeldelses procedure

  • Statistik

  • Handleplaner

 4. Vold og trusler om vold

 5. APV

  • Procedure

 6. EVT.

Fra mødet den 18. marts 2014 har det været et ønske at udvalget skulle drøfte følgende: Hvordan kan overgreb forebygges? Spørgsmålet vedrører især de tilfælde hvor sikkerhedsniveauet ikke overholdes på grund af manglende personaledækning.

MED udvalget for Sundhed og Velfærd har fået en henvendelse omkring opgaveløsning ift. Vold og Trusler, henvendelsen går på enkeltsager, disse bør og skal drøftes lokalt.

MED udvalget for Sundhed og Velfærd har til opgave at drøfte det overordene retningslinjer for Vold og Trusler samt andre psykiske påvirkninger.

PÅ mødet drøftes derfor de overordnene retningslinjer for hele området samt en evt. evaluering af de overordnede retningslinjer.

Arbejdsmiljøkonsulenterne henviser til det vi har nu og allerede gør :

www.ansatibronderslev.dk/PersonaleABC/APV/VoldOgTrusler.aspx

 • APV

 • Handleplan

 • Super vision

 • Kan og Skal opgaver

 • Referater med synligørelse til MED - Sundhed og Velfærd

 • BUM model / visitedere opgaver

Det er meget vigtigt at man på de lokale enheder tager de her borgersager alvorligt og laver handleplaner - som alle er bekendt med - samtidig evaluerer igen og igen, -hvis handleplaner ikke virker.

Det er muligt at kontakte central Arbejdsmiljøkonsulent, på og til de svære borgersager ift. APV Handleplan mv.

Arbejdsmiljøkonsulenten vil på mødet orientere nærmere.

Der vil snarest blive udmeldt dato for APV vejleder uddannlse samt opfølgning på samme.

Siden sidste møde er der kommet 57 anmeldelser af vold og tusler om vold samt andre psykiske påvirkninger - anmeldelserne er af meget forskellig karakter fra alle områder under Sundhed og Velfærd.

Beslutning

Der var en drøftelse af det stigende antal anmeldelser af : Vold og Trusler og andre psykiske påvirkninger.

Der ligges stor vægt på at man lokalt arbejder målrettet med handleplaner og forebyggelse, hvor dette er muligt.

MED udvalget henstiller til at man lokalt efterlever de procedurer og retningslinjer der er aftalt.

Fraværende på mødet : Bodil Christiansen

Til toppen


11. Gensidig Information - herunder relevante emner for næste møde


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling
 1. Orientering om ledere der har opsagt deres stillinger.

 2. Hjælpemiddel depot

 3. Udarbejdelse af Årshjul for Sundhed og Velfærd

Beslutning

Formanden orienterede om ny struktur på Sundhedsområdet, hvor man går fra 4 ned til 3 ledere på området.

Formande orienterede om samarbejdet med Jammerbugt Kommune og Aalborg Kommune omkring hjælpemidler og depot.

Formanden orienterede om opsagte lederstillinger på området - Man håber på en ny leder på Cassiopeia til 1. august. 2014

Medarbejderen ønsker tidligere indragelse i masterplanen - Det er meget undertidspres - så man ikke kan nå at indkalde og afholde lokaludvalgsmøder, man ønsker en fremtidig opmærksomhed på dette.

De tre punkter udvalget ønsker at fremhæve fra mødet er :

 1. Strukturændringer

 2. Helbredskontrol for nattevagter

 3. Større fokus på handleplaner ift. Vold og Trusler og andre psykiske påvirkninger.

Fraværende på mødet: Bodil Christiansen

Til toppen

Opdateret 23. september 2016