3. december 2014

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 3. december 2014
Lokale: mødelokale 272
Tidspunkt: Kl. 13:30


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat fra mødet 8. september 2014


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

MED Sundhed og Velfærd bedes godkende referat fra mødet den 8. september 2014

Beslutning

Referatet godkenndt

Fraværende på mødet: Lene Svenningsen, Susanne Åbenhus, Anette W. Schrøder, Anne-Marie Nysted Christiansen.

Til toppen


2. Referater fra Lokaludvalgsmøder


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Til orientering vedhæftets referater og høringssvar indkommet siden sidste møde.

Beslutning

Taget til efterretning

Fraværende på mødet: Lene Svenningsen, Susanne Åbenhus, Anette W. Schrøder, Anne-Marie Nysted Christiansen.

Bilag

Til toppen


3. Evaluering af de Fælles Rehabiliterende Indsatser


Resume

Sagsforløb: MED-Sund/SS/ÆO

I juli 2013 blev de Fælles Rehabiliterende Indsatser (FRI) udrullet i hele ældreområdet i Brønderslev Kommune efter at have kørt som et pilotprojekt siden 2011. Med udrulningen blev der truffet beslutning om, at effekterne af FRI – både økonomiske og organisatoriske – skulle evalueres efter ca. et år. Evalueringen er foretaget i efteråret 2014.

MED Sundhed og Velfær foreslås at tage evalueringsrapportens anbefalinger til efterretning.

Sagsfremstilling

Byrådet traf med vedtagelsen af budget 2013 beslutning om fuld udrulning af FRI og en tilhørende besparelse på 5,6 mio. kr. i 2013 og 6,5 mio. kr. 2014. Denne beslutning er konkret udmøntet på byrådsmødet den 27. februar 2013.

FRI udsprang dels af et ønske om at arbejde rehabiliterende og dels et behov for at realisere en besparelse på hjemmehjælpsområdet, og blev rullet ud i juli 2013. Dette betød en ændret tilgang til borgeren, hvor fokus blev flyttet fra styring på adgang til ydelser til effekten af indsatser. Det vil sige, man ønskede at sikre, at hjælpen blev koordineret, sammenhængende og forudsigelig, så det var den enkelte borgers behov, der var omdrejningspunktet for indsatsen – og ikke systemet.

I den forbindelse blev der truffet beslutning om, at effekterne af FRI, den ændrede tilgang til borgeren og ressourcetænkningen skulle evalueres ca. et år efter implementeringen. Evalueringsrapporten er udarbejdet i efteråret 2014.

På baggrund af evalueringen har FRI har haft en positiv effekt. Den økonomiske effekt kommer til udtryk ved, at der – ved at bevilge træning før varig hjælp – kan realiseres en besparelse, idet borgerne oftest bliver helt eller delvist selvhjulpne.

Tværfagligheden i FRI været med til at øge arbejdsglæde, faglighed og videndeling for medarbejderne. Samtidig har tværfagligheden gjort det lettere at komme hele vejen rundt om borgeren ud fra en helhedstænkning. Dette har medført positive resultater for de fleste borgere.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd anbefaler derfor:

 1. FRI fortsætter som en del af driften på ældreområdet.
 2. De private leverandører skal også kunne varetage FRI primo 2015.
 3. FRI omdøbes, så titlen bliver lettere at anvende i medarbejdernes daglige virke og lettere for borgerne at forstå.
 4. Fastlæggelse af entydig ramme, som afspejler FRI, som det er i dag, herunder beskrivelse af serviceniveau, udarbejdelse af kvalitetsstandarder, beskrivelse af målgruppe, beskrivelse af snitflader og arbejdsgange, ændring af lovgrundlag som muliggør at de private leverandører kan blive udfører på opgaven. m.m.
 5. Bestemmelse af succeskriterier for effektmåling, herunder metodeudvikling.
 6. Arbejde med livskvalitet som et mål for FRI-indsatsen i et borgerperspektiv.
 7. Arbejde med effektivisering i et økonomiperspektiv.
 8. Indsatsen skal medvirke til at imødegå den stigning i antallet af ældre og det økonomiske pres, som den demografiske udvikling medfører.
 9. FRI tænkes sammen med de øvrige tilbud på ældreområdet.
 10. Overordnet model for projektimplementering i fagenheden.

Derudover bliver der i disse dage behandlet et lovforslag i Folketinget, som handler om, at alle kommuner i landet skal tilbyde borgere, der søger kommunen om hjemmehjælp efter SEL § 83, et rehabiliterende forløb, inden der ydes varig hjælp. Med en rehabiliterende indsats effektueres princippet om hjælp til selvhjælp, så man kan forblive længst muligt i eget hjem.

De primære rationaler for lovforslaget er, at sikre de ældres tilfredshed og øge disses livskvalitet i forhold til selvstændighed og selvbestemmelse samtidig med, at der afstedkommes en besparelse i kommunerne.

Landets kommuner forpligtes således til at arbejde systematisk med rehabilitering ud fra et fælles udgangspunkt og et fælles lovgrundlag, og lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2015.

I forhold til indsatsområderne skal der – hvis lovforslaget vedtages – arbejdes med disse, så kravene, lovforslaget fremsætter, bliver mødt. Samtidig skal der sikres en kobling til Brønderslev Kommunes hidtidige rehabiliterende indsatser, FRI, så læringen, der er opnået i processen, bruges i det videre udviklingsarbejde.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at MED Sundhed og Velfærd tager evalueringsrapportens anbefalinger til efterretning.

Personale

Umiddelbart ingen.

Beslutning

Det er vigtigt at høringssvarene indgår i overvejelserne om den fremadrettede organisering.

Af de 10 punkter fremhæves punkterne 4 og 5 som særligt væsentlige.

Fraværende på mødet: Lene Svenningsen, Susanne Åbenhus, Anette W. Schrøder, Anne-Marie Nysted Christiansen.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2014


Resume

Sagsforløb: MED Sundhed og Velfærd

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2014. Budgetopfølgningen udviser et nettomindreforbrug på i alt 7.976.000 kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014.

Budgetopfølgningen fremsendes til MED-udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2014. Ifølge principper for Økonomistyring, udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgning til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

De tre budgetopfølgninger i indeværende år, har vist følgende budgetafgivelser:

Pr. 31/3-2014

Pr. 30/6-2014

Pr. 30/9-2014

Serviceudgifter

13.215.000

17.570.000

14.518.000

Overførselsudgifter

-7.540.000

-10.658.000

-10.239.000

Finansiering

-1.139.000

-10.557.000

-12.255.000

Samlet status

4.536.000

-3.645.000

-7.976.000

Sammenlignet med Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2014, er der følgende væsentlige forskydninger ved 3. budgetopfølgning:

 • Finansieringssiden, hvor indtægterne er øget med ca. 1,2 mio. kr.
 • Børne- og Skoleudvalget, hvor det forventede merforbrug er øget med 1,5 mio. kr.
 • Beskæftigelsesudvalget, hvor det forventede merforbrug er reduceret med 1,4 mio. kr.
 • Ældreomsorgsudvalget, hvor tidligere opgjort merforbrug på 3,0 mio. kr. nu forventes finansieret fuldt ud indenfor området

På baggrund af kommunernes løbende indberetninger af forventede udgifter i 2014, forventer KL ikke, at servicerammen overskrides på landsplan. Sanktionslovgivningen forventes derfor ikke at træde i kraft.

Pr. 1. januar 2014 blev UngeCentret etableret. Dermed varetages anbringelsesområdet (0-18 år) fremover i to forskellige organisatoriske enheder og budget/regnskab vil fremgå på to forskellige politikområder. For at sikre sammenhængen på anbringelsesområdet, ses området i budgetopfølgningerne i indeværende år under ét. Det samlede merforbrug på anbringelsesområdet er i denne budgetopfølgning opgjort til 429.000 kr.

3. budgetopfølgning viser også i lighed med de tidligere budgetopfølgninger i år, at der er særlige udfordringer i forhold til at opnå den forventede besparelse med Flerårsaftalen på handicap- og psykiatriområdet. Den aktuelle udfordring ser pr. 30/9 ud til at udgøre ca. 20 mio. kr., der forventes i merforbrug på området i indeværende år. Dette er ikke indregnet i ovennævnte oversigt.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det betyder, at fagudvalgene på områder, hvor udgifterne skrider, har en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisereforslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgningen d. 28. oktober med følgende bemærkninger:

Forretningsledelsen anbefaler at budgetopfølgningen godkendes.

Forretningsledelsen udtrykker samtidig tilfredshed med at budgetopfølgningen udviser et samlet overskud og at det samlede billede er bedre end ved sidste budgetopfølgning, herunder at der en forbedring på området for udsatte Børn og Unge i forhold til sidste opfølgning. Der er dog fortsat et stort pres på serviceudgifterne, hvorfor det fortsat er vigtigt, at der er en generel tilbageholdenhed. Endeligt bliver det afgørende, at der fremadrettet holdes fuld fokus på at nå de mål der er sat indenfor Flerårsaftalens område.

Økonomiudvalget behandlede budgetopfølgningen d. 12. november. Her blev det besluttet, at udsætte behandlingen af budgetopfølgningen til mødet i december måned. Økonomiudvalget ønskede samtidig en status og handleplan på flerårsaftalen, idet Økonomiudvalget ser med stor bekymring på den manglende opfyldelse.

Beslutning

Der efterlyses gennemsigtighed i forhold til besparelsen. Vi vil forsøge at finde en måde, der kan synliggøre blandt medarbejderne, hvor langt vi er i forhold til at finde de 17,6 millioner, der skal findes inden udgangen af 2017.

Der er blevet orienteret om budgetopfølgningen.

Fraværende på mødet: Lene Svenningsen, Susanne Åbenhus, Anette W. Schrøder, Anne-Marie Nysted Christiansen.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om Finanslovspulje til løft af ældreområdet 2015


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Ansøgning til Finanslovspulje til løft af ældreområdet 2015 er indsendt til Social-, Børne- og Integrationsministeriet, og fremsendes hermed til Fag-MED Sundhed og Velfærds orientering.

Sagsfremstilling

Fag-MED Sundhed og Velfærd blev den 8. september 2014 orienteret om Fagenheden Sundhed og Velfærds forslag til ansøgning og budget for Finanslovspulje til løft af ældreområdet 2015.

Ansøgningsmaterialet i sin helhed (ansøgningsskema og budgetskema) blev indsendt til Social-, Børne- og Integrationsministeriet den 18. september 2014, og sagen sendes hermed til Fag-MED Sundhed og Velfærds orientering. Der forventes svar fra ministeriet i november 2014, hvorefter midlerne (7.363.000 kr.) kan udmøntes den 1. januar 2015.

Sagen er blevet sendt til orientering ved Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget. Sagen vil også blive sendt til orientering hos Økonomiudvalget og Byrådet.

Personale

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling
at Fag-MED Sundhed og Velfærd tager orienteringen til efterretning.
Beslutning

Der er orienteret om finanslovspuljen. orienteringen taget til efterretning.

Fraværende på mødet: Lene Svenningsen, Susanne Åbenhus, Anette W. Schrøder, Anne-Marie Nysted Christiansen.

Bilag

Til toppen


6. Ændring af MED-struktur, Psykiatri og Handicap


Resume

Sagsforløb: Fag-MED Sundhed og Velfærd - HovedMED.

Psykiatri og Handicap er i efteråret 2013 blevet omstruktureret, således at afdelingen nu er opdelt i tre områder. MED-strukturen er imidlertid ikke blevet tilpasset den nye organisering. Fag-MED Sundhed og Velfærd skal drøfte forslaget til ændring af MED-strukturen, som efterfølgende skal godkendes af HovedMED.

Sagsfremstilling

Psykiatri og Handicap er i efteråret 2013 blevet omstruktureret, således at afdelingen nu er opdelt i tre områder med hver deres områdeleder. Det er Psykiatri, Handicap Øst og Handicap Vest. Hvert af de tre områder ledes af en områdeleder med ansættelses- og afskedigelseskompetence.

I forbindelse med omstruktureringen er MED-organisationen ikke blevet tilpasset den nye organisation. Der er således fortsat 6 lokaludvalg. Nogle af disse er sammensat således, at medarbejderne refererer til to områdeledere. Der er derfor behov for at revidere MED-strukturen.

Det fremgår af MED-aftalen § 3, stk. 3, at MED-strukturen skal følge ledelsesstrukturen. Det fremgår desuden, at HovedMED ved enighed kan godkende oprettelse og nedlæggelse af udvalg, arbejdsmiljøgrupper og antal arbejdsmiljørepræsentanter indenfor den struktur og de principper, der er beskrevet i aftalen. Forud for godkendelse i HovedMED skal forslaget til ændring af MED-strukturen behandles lokalt, i FagMED og drøftes med de berørte faglige organisationer.

Organisationerne (HK, Dansk Socialrådgiverforening, SL, DSR, FOA, Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter) har været indkaldt til drøftelse af strukturen. Ved drøftelsen blev følgende aftalt:

Institution

MED-organisering på det lokale niveau

Psykiatri

1 leder

3 arbejdsmiljørepræsentanter. Dog 4 i valgperioden 2012-2016, idet der i perioden er to AMR på Hedebo.*

1 arbejdsmiljøgruppe

1 lokaludvalg

Handicap Øst

1 leder

1 arbejdsmiljørepræsentant

1 arbejdsmiljøgruppe

1 lokaludvalg

Handicap Vest

1 leder

2 arbejdsmiljørepræsentanter

1 arbejdsmiljøgruppe

1 lokaludvalg

* Forud for næste valg til AMR drøftes arbejdsmiljøorganisationen på Hedebo i lokal-MED og med organisationerne med afsæt i de arbejdsmiljømæssige belastninger. Frem til næste valg fastholdes to AMR på Hedebo. Udgangspunktet er, at der derefter skal være 1 AMR på Hedebo, idet det forudsættes, at arbejdsmiljøproblemerne er løst.

Indstilling

Fag-MED Sundhed og Velfæld drøfter forslaget til MED-struktur, og at Hovedudvalget efterfølgende godkender forslaget.

Beslutning

MED Sundhed og Velfærd : Ny MED-struktur anbefales, og det forudsættes, at der afsættes den nødvendige tid og at der aftales rammer for arbejdet.

Fraværende på mødet: Lene Svenningsen, Susanne Åbenhus, Anette W. Schrøder, Anne-Marie Nysted Christiansen.

Bilag

Til toppen


7. Årshjul for 2015


Resume

Drøftelse og godkendelse af datoer for årshjul for 2015.

Sagsfremstilling

HR-afdelingen har udarbejdet forslag til nye datoer for MED-organisationen for 2015.

MED Sundhed og Velfærd bedes godkende datoerne.

Beslutning

Årshjul godkendt

Fraværende på mødet: Lene Svenningsen, Susanne Åbenhus, Anette W. Schrøder, Anne-Marie Nysted Christiansen.

Bilag

Til toppen


8. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Sagsforløb: Orientering om arbejdsmiljø, indberetning om vold og trusler og anden psykisk påvirkning og arbejdstilsynets Risikobaserede tilsyn for området.

Sagsfremstilling

228 anmeldelser af vold og trusler om vold samt andre psykiske påvirkninger -siden sidste møde.

Arbejdstilsynet har været på besøg på plejehjemmet Hellevadlund - Plejehjemmet fik et påbud : - forflytning af beboer foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Påbuddet skal være efterkommet senest den 15. februar 2015

Hellevadlund har også haft besøg af Arbejdstilsynet ift. det psykiske arbejdsmiljø, efterfølgende har Hellevadlund 17. november fået en vejledning ift. det psykiske arbejdsmiljø.

Til orientering kan oplyses at arbejdstilsynet har anmeldt fire risikobaserede tilsyn på området. de fire enheder der er varskoet besøg er :

Springbrættet, Nordens Alle Brønderslev

Lundagervej Dronninglund

Vibevej Dronninglund

Hedelundsgade Brøønderslev

Smileys fremgår af vores hjemmeside: www.ansatibronderslev.dk

Siden opdaterer vi hver gang der har været besøg fra Arbejdstilsynet.

Beslutning

Vi vil i MED-udvalget gerne have en opgørelse af arbejdsskader og anmeldelser af vold og trusler for hele 2014, så vi har mulighed for at forholde os til, hvordan vi skal forebygge og drage læring.

Fraværende på mødet: Lene Svenningsen, Susanne Åbenhus, Anette W. Schrøder, Anne-Marie Nysted Christiansen.

Til toppen


9. Gensidig information


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Der er ansat ældrechef, Henrik Hugo Pedersen

Der er ansat områdeleder i handicap øst, Eivind Grepperud.

Fraværende på mødet: Lene Svenningsen, Susanne Åbenhus, Anette W. Schrøder, Anne-Marie Nysted Christiansen.

Til toppen

Opdateret 16. december 2014