27. november 2013

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Dagsorden

Dato: 27. november 2013
Lokale: lokale 272 Rådhuset Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet 10. september 2013.

Referat er tidligere udsendt.

Beslutning

Godkendt med eneste kommentar, at sidste referat var meget velskrevet.

Fraværende på mødet: Anette Schrøder, Jette Fjeldgaard, Inge Tengnagel, Bodil Christiansen, (Ellen Lykke deltog i sidste halvdel af mødet)

Til toppen


2. Diverse referater til Fag MED Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd foreligger der referater fra de lokale udvalg på området som er vedhæftet dagsorden.

Beslutning

Der var rigtig mange referater denne gang, dejligt at der er så mange, der flittigt sender deres referater ind. Der var dog fra enkelte områder en oplevelse af, at man ikke var så flittige med at sende ind, og man efterlyste sparring fra de andre om, hvordan man får sine kollegaer til at huske at sende referaterne ind.

Fraværende på mødet: Anette Schrøder, Jette Fjeldgaard, Inge Tengnagel, Bodil Christiansen, (Ellen Lykke deltog i sidste halvdel af mødet)

Bilag

Til toppen


3. Udmøntning af besparelser og ændringsforslag til Budget 2014


Resume

Sagsforløb:

Udmøntningen af afdækningsforslag og ændringsforslag i øvrigt, der blev vedtaget i forbindelse med Budget 2014, fremsendes til MED-udvalgets orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014 blev der vedtaget ændringer til det administrative budget på driften med en samlet effekt i 2014 på 17,6 mio. kr. stigende til 30,1 mio. kr. i 2017.

Indenfor MED-udvalgets område, blev følgende ændringsforslag besluttet:

2014 2015 2016 2017
Ældreområdet Aktivitetsområdet, bl.a. spise sammen afsnit 200 200 200 200
Ældreområdet Nedlæggelse af konsulentstilling -400 -400 -400 -400
Ældreområdet Ændring af taxaordning til NT-flexture - Aktivitetsområdet -240 -240 -240 -240
Ældreområdet Hjælpemidler -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Ældreområdet
Sundhed
Sundhed Etablering af familiekursus 850 850 850 850
Sundhed Projekter på sundhedsområdet som følge af opgaveglidning 1.900 1.900 1.900 1.900
Sundhed Sundhedsplejerskeuddannelse 190
Sundhed Fremme af frivilligt socialt arbejde 200
Sundhed Tandplejen -250 -250 -250 -250
Sundhed Aktiviteter Forebyggelsesområdet -37 -37 -37 -37
Sundhed Reduktion af terapeutnormering - træningsafdelingen -100 -100 -100 -100
Sundhed Opsigelse af bassinlejemål - træningsafdelingen -13 -13 -13 -13
Socialpsykiatri og handicap Flerårsaftale for handicap- og psykiatriområdet -6.568 -10.261 -13.954 -17.647
Socialpsykiatri og handicap Udvidelse af misbrugsområdet 400 400 400 400

De vedtagne ændringsforslag indenfor MED-udvalgets område fremsendes til orientering og drøftelse i forhold til udmøntning af forslagene.

Beslutning

Formanden orienterde om dette.

Fraværende på mødet: Anette Schrøder, Jette Fjeldgaard, Inge Tengnagel, Bodil Christiansen, (Ellen Lykke deltog i sidste halvdel af mødet)

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013


Resume

Sagsforløb:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013. Budgetopfølgningen udviser et nettomerforbrug på i alt 6.852.000 kr.

Budgetopfølgningen behandles i Økonomiudvalget d. 21. november og forventes efterfølgende behandlet først i fagudvalgene og efterfølgende på ny i Økonomiudvalg og Byråd på møderne i december måned.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2013. Ifølge principper for Økonomistyring, udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgning til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafgivelser:

Serviceudgifter............................... 9.021.000
Overførsler..................................... 3.893.000
Finansiering................................... -6.062.000
Netto merforbrug........................... 6.852.000

Der gøres opmærksom på, at der tidligere i 2013 er givet negative tillægsbevillinger på samlet 4,066mio. kr. Det betyder at det samlede nettomerforbrug i 2013 pt. skønnes at blive i alt 2,786 mio. kr. Brønderslev Kommunes samlede resultat ligger pt. 3,8 mio. kr. over servicerammen for 2013. På baggrund af kommunernes seneste indmeldte forventninger til årsregnskabet for 2013, der er foretaget ultimo oktober måned, ligger kommunerne under ét dog under servicerammen, hvilket gør at KL seneste vurdering er, at der ikke vil blive tale om nogle sanktioner for de kommuner, der ligger over servicerammen.

Sammenlignet med halvårsregnskabet pr. 30. juni 2013 er der følgende væsentlige forskydninger ved 3. budgetopfølgning:

 • Børne- og Skoleudvalget, hvor den samlede merudgift til lærerlønsområdet for 2013 nu er gjort endelig op til i alt 4,249 mio. kr.

 • Beskæftigelsesudvalget, hvor det forventede merforbrug er reduceret fra 10,035 mio. kr. til 9,036 mio. kr.

 • Social- og Sundhedsudvalget, hvor det samlede mindreforbrug er øget med 0,935 mio. kr.

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgning 3 d. 12. november, og knytter følgende bemærkninger til:

Forretningsledelsen tager den samlede budgetopfølgning til efterretning, og konstaterer at budgetoverskridelsen i forhold til oprindeligt budget samlet set er minimal.

Der er forventning om, at der med budget 2014 er taget højde de områder, hvor der er er markante afvigelser.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Beslutning

Det ser ud til, at vi kommer ud med et lille merforbrug - dette er dog ikke stærkt alarmerende, og der er ikke anledning til større handlinger i den forbindelse.

Fraværende på mødet: Anette Schrøder, Jette Fjeldgaard, Inge Tengnagel, Bodil Christiansen, (Ellen Lykke deltog i sidste halvdel af mødet)

Bilag

Til toppen


5. Strategi vedrørende nytteindsats


Resume

Sagsforløb: LBR/BE/FL/MED/ØK/BY

Nytteindsats foregår på en offentlig arbejdsplads, varer maksimalt 13 uger og behøver ikke nødvendigvis at tjene noget særligt formål i forhold til den enkeltes fremtidsplaner. Målet med nytteindsats er, at den enkelte ledige indgår i et arbejdsfællesskab og udfører en samfundsnyttig opgave for sin ydelse.

Byrådet anmodes om at godkende strategien for kommunens etablering og opfølgning på nytteindsatsen.

Sagsfremstilling

Nytteindsats er et nyt aktiveringsredskab, som er indført med den kontanthjælpsreform, der træder i kraft den 1. januar 2014. Tilbud om nytteindsats gives med det formål, at den enkelte ledige skal arbejde for sin ydelse. Nytteindsats består overordnet set af udførelse af samfundsnyttige opgaver på en kommunal, regional eller statslig arbejdsplads.

Nytteindsatsen skal have et indhold, som giver den ledige mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og udføre et reelt stykke arbejde for sin ydelse. Det betyder også, at det er en fælleskommunal opgave at løfte opgaven omkring nytteindsats. Nytteindsats er tiltænkt ledige, der ikke har problemer udover ledighed.

LBR skal en gang årligt drøfte en samlet strategi for kommunens etablering af og opfølgning på anvendelse af nytteindsats. Fagenheden for Beskæftigelse har udarbejdet et forslag til en strategi med følgende centrale pejlemærker:

 • Indholdet i nytteindsats skal være nyttigt for samfundet.

 • Nytteindsatsopgaverne skal være sikkerhedsgodkendte.

 • Nytteindsats må ikke virke fastholdende/forlængende for den lediges periode på offentlig forsørgelse.

 • Nytteindsats må ikke substituere øvrige virksomhedsplaceringer eller erstatte ordinært arbejde.

 • Nytteindsats må ikke være konkurrenceforvridende.

 • Nytteindsats kan kun oprettes på en arbejdsplads, når der foreligger skriftlig tilkendegivelse fra ledelsen på arbejdspladsen og fra en tillids- eller medarbejderrepræsentant. Desuden kan der ikke etableres en nytteindsats på det arbejdssted, som personen senest har været ansat.

Fagenheden for Beskæftigelse har indledt drøftelser med de øvrige fagenheder i Brønderslev Kommune i forhold til, hvilke arbejdsopgaver den enkelte fagenhed har, som kan have relevans i forhold til etablering af nytteindsats.

Der er pt. afdækket muligheder for etablering af nytteindsats hos Fagenheden for Teknik og Miljø i afdelingerne for Plan og Miljø samt Ejendomme og Service. Plan og Miljø har en række opgaver, som pt. ikke løftes. Disse opgaver knytter sig til vedligehold af stisystemer og gravhøje og naturpleje af beskyttede områder etc. Hos Ejendomme og Service er der opgaver, der knytter sig til vedligehold af udenomsarealerne på skoler og institutioner samt hovedrengøring, som vil kunne løftes af personer i nytteindsats.

Fagenheden for Beskæftigelse afholder i november måned 2013 møder med ældreområdet samt skole- og dagtilbudsområdet for at afdække, hvorvidt der er muligheder for etablering af nytteindsats indenfor disse områder.

Rimelighedskravet for almindelig virksomhedspraktikker, gælder som udgangspunkt i forhold til nytteindsats. Det betyder, at der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og antallet af ledige i nytteindsats. De gældende regler for virksomhedspraktik er, at der maksimalt må være én i virksomhedspraktik for hver 5 ordinært ansatte, hvis en virksomhed har op til 50 ansatte. Herudover må der være 1 i virksomhedspraktik for hver 10 ordinært ansatte.

Der gives dog mulighed for, at LBR kan dispensere fra rimelighedskravet i forhold til nytteindsats efter begrundet ansøgning fra kommunen. Fagenheden for Beskæftigelse vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at der dispenseres fra rimelighedskravet for så vidt gælder Ejendomme og Services samt Plan og Miljø.

Fagenheden for Beskæftigelse forslår, at

 • LBR tager stilling til principperne bag nytteindsats i Brønderslev Kommune.

 • LBR tager stilling til, om der kan dispensere fra rimelighedskravet i forhold til etablering af nytteindsats hos Fagenheden for Teknik og Miljø i afdelingerne Plan og Miljø samt Ejendomme og Service.

 • LBR fremsender notatet til videre politisk behandling med anbefaling om, at alle Fagenheder, så vidt muligt, bidrager til at løfte opgaven omkring nytteindsatsen.

 • Byrådet godkender strategien for kommunens etablering af og opfølgning på nytteindsatsen.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender strategien.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det Lokale Beskæftigelsesråd, 6. november 2013, pkt. 4:

 • LBR godkendte principperne bag nytteindsats.

 • LBR dispenserer fra rimelighedskravet i forhold til Plan og Miljø. LBR ønsker ikke at dispensere fra rimelighedskravet i forhold til Ejendomme og Service, da LBR mener, at der er risiko for, at ordinære stillinger fortrænges.

 • LBR fremsender notatet til videre politisk behandling.

Per K. Andersen, Lisbeth Fruensgaard, Elly Henriksen og Per Dissing Nielsen var fraværende.

Beskæftigelsesudvalget, 11. november 2013, pkt. 7:

Strategien indstilles til godkendelse.

Forretningsledelsen, den 12. november 2013, pkt. 7:

Forretningsledelsen anbefaler principperne og strategien for nyttejobs.

Forretningsledelsen gør dog opmærksom på, at det er et problem, at der ikke følger ressourcer med til styring/ledelse af de konkrete nytteindsatser, da det ellers vil påvirke den øvrige ledelsesindsats og styring på de berørte arbejdspladser, hvorfor en konsekvens kan være, at der skal tilføres øget ledelseskraftressourcer til de berørte arbejdspladser.

Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 12:

Beslutning

Spændende læsning, medarbejderne havde dog en kommentar til det udarbejdede "forslag til strategi med følgende pejlemærker", den sidste dot, hvor der står: Nytteindsats kan kun oprettes på en arbejdsplads, når der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra ledelsen på arbejdspladsen og fra en tillids- eller medarbejderrepræsentant. -der ønsker man fra medarbejderside at der står fra en tillidsrepræsentant.

Fraværende på mødet: Anette Schrøder, Jette Fjeldgaard, Inge Tengnagel, Bodil Christiansen, (Ellen Lykke deltog i sidste halvdel af mødet)

Bilag

Til toppen


6. Fraværsstatistik 01.01.10 – 30.09.13


Resume

Sygefraværsstatistik fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Sygefraværsstatistik gældende for perioden 1. januar 2010 - 30. september 2013 er nu udarbejdet. Statistikken vedrørende Sundhed og Velfær til orientering.

2010 2011 2012 2013 pr. 30.09.
Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse Sygdom Vedr. børn Sygdom Vedr. børn Sygdom Vedr. børn Sygdom Vedr. børn
Distrikt Vest 8,19% 4,01% 5,99% 4,25% 6,44% 2,14% 6,06% 2,42%
Distrikt Øst 8,18% 5,07% 6,02% 2,55% 7,20% 5,25% 8,34% 3,83%
Aldersro 10,51% 3,13% 9,87% 2,26%
Elmehøj 3,53% 0,15% 3,40% 0,26% 4,38% 0,71% 3,80% 4,64%
Hellevadlund 10,34% 1,22% 4,41% 0,63% 5,55% 4,26% 10,45% 6,12%
Margrethelund 8,88% 1,60% 6,12% 3,78% 6,90% 1,31% 7,06% 0,27%
Risagerlund 5,92% 4,62% 6,32% 3,96% 6,72% 1,80% 9,03% 0,69%
Rosengården 5,53% 3,19% 2,55% 1,68% 8,83% 1,02% 9,21% 0,36%
Stengården 6,78% 2,44% 4,24% 4,15% 5,01% 2,35% 5,31% 1,04%
Stenumgård 7,14% 2,08% 9,20% 0,48% 13,91% 0,90% 4,46% 1,11%
Tonnishave 6,34% 0,42% 2,68% 2,04% 4,70% 2,61% 2,02% 0,24%
Tygelsgadecentret 12,63% 1,60% 4,70% 0,52% 13,39% 1,71% 8,00% 6,81%
Valdermarsgade 8,52% 0,96% 6,14% 2,63% 6,97% 1,58% 5,76% 1,97%
Kontaktpersoner 4,22% 0,29% 2,18% 1,59%
Ældreområdet - Øvrige 2,78% 2,15% 4,31% 2,35% 1,39% 0,21% 4,81% 9,85%
Køkkenområdet 2,92% 0,14% 4,21% 0,07% 3,41% 0,08%
Støtte/kontaktpersoner – socialcentret 29,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Grønningen 3,25% 0,29% 6,03% 2,05% 4,14% 4,19% 6,00% 0,37%
Bofællesskab – Hedelundsgade 0,45% 12,81% 0,16% 19,90% 0,00% 1,67% 2,87% 0,21%
Boformen – Smalbyvej 11,89% 1,54% 8,88% 0,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Bofællesskab – Brandur Alle 5 3,91% 0,52% 0,97% 0,23% 5,17% 0,16% 1,68% 0,00%
Bofællesskab – Brandur Alle 11 9,67% 0,00% 6,68% 0,00%
Opgangsbofællesskab 12 1,53% 0,00% 1,12% 0,27%
Bofællesskab – Lundagervej 4,29% 3,00% 7,08% 2,95% 4,08% 0,00% 11,60% 0,13%
Boformen – Nordstjernen 9,70% 5,11% 11,34% 2,84% 7,59% 3,79% 7,41% 1,49%
Boformen – Cassiopeia 8,26% 2,90% 4,97% 5,43% 7,13% 0,72% 5,69% 1,40%
Boformen Vibevej 8 10,73% 0,00%
Værkstedet – Karetmagervej 3,93% 0,47% 2,63% 0,37%
Værestedet – Oasen Samt det Blå Hus 2,10% 0,00% 0,35% 0,00%
Det Blå Hus - mødestedet 4,21% 0,18% 0,00% 0,00% 3,45% 0,23% 0,00% 0,00%
Det Blå Hus - støttecenter 9,86% 0,16% 8,69% 0,20%
Aktivitetshuset 7,52% 0,63% 7,85% 0,41% 5,56% 0,26% 3,05% 0,50%
Bostøtte – eget regi 12,69% 3,94% 8,17% 7,05% 7,16% 0,00% 3,59% 7,27%
Center for aktiv livsstil 1,89% 0,09% 4,59% 0,18% 1,25% 0,00% 16,70% 0,00%
Fællesudgifter bofællesskaber/boformer 1,17% 0,00% 1,24% 0,67%
Hedebo 6,40% 2,97% 5,27% 1,79% 5,59% 1,59% 4,40% 0,18%
Sundhedsfremme og forebyggelse- Rehabilitering 3,01% 8,28% 2,51% 16,47% 4,70% 12,31% 3,89% 9,63%
Kommunal Sundhedstjeneste 2,60% 2,72% 2,07% 0,64% 1,96% 0,57% 1,69% 1,04%
Genoptræning 9,99% 11,90% 3,18% 13,12% 1,70% 10,96% 2,66% 6,53%
Rehabilitering m.v. 2,09% 5,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kommunal Tandpleje 2,17% 1,61% 0,90% 3,65% 2,52% 0,61% 3,26% 1,28%
Beskæftigelsesprojekter. 7,60% 3,16% 4,30% 6,74%
Jobtræning 6,96% 0,95% 2,85% 0,00%
Ungecoach 25,84% 8,53%
Jobcenter 4,77% 1,77%
Rusmiddelcenter 1,61% 0,27% 3,41% 9,75% 7,41% 3,96%
I alt/Gennemsnit 7,03% 2,84% 5,47% 3,19% 5,53% 2,51% 5,60% 2,03%
Beslutning

Tages til efterretning.

Punktet ønskes på dagsordenen til næste MED-møde, hvor man ønsker Marianne Mortensen skal uddybe tallene.

Rundt omkring på arbejdsplaserne er der interesse for at arbejde med sygefraværet, derfor vil det være godt at vi får lidt mere at vide om, hvad der ligger bag tallene.

Ellen Lykke kunne fortælle om et spænende foredrag hun havde overværet, hvor fokus lå på nærvær frem for fravær, og hvordan det kan gøre en forskel at se på hvorfor nogen måske aldrig eller sjældent er syge.

Fraværende på mødet: Anette Schrøder, Jette Fjeldgaard, Inge Tengnagel, Bodil Christiansen, (Ellen Lykke deltog i sidste halvdel af mødet)

Til toppen


7. Leadership Pipeline


Resume

I samarbejde med FL/Lederforum, kombineret med erfaringer fra ledelsesevalueringen, har HR-afdelingen videreudviklet modellen "Hvad er god ledelse i Brønderslev Kommune" i forhold til Leadership Pipeline tankegangen.

Modellen er vedlagt til orientering.

Sagsfremstilling

Leadership Pipeline er en model, som beskriver hvilke krav og forventninger, der er til ledelse på forskellige niveauer i organisationen.

Modellen omfatter ledelsesniveau 1-5 samt medarbejderniveauet, idet Leadership Pipeline tankegangen har fokus på, at alle har et medansvar for, at der er et godt samarbejde på arbejdspladsen.

Implementering af Leadership Pipeline i organisationen blev startet op den 8. oktober 2013, hvor der blev taget hul på arbejdet med Leadership Pipeline for lederne. Målet med dagen var, at alle lederne i Brønderslev Kommune fik en viden og forståelse for Leadership Pipeline samt ideer til, hvordan modellen kan bringes i spil i hverdagen.

Der arbejdes videre i organisationen med Leadership Pipeline og i løbet af foråret 2014 samles der op på processen på et kvartalsledermøde. MED vil løbende blive orienteret.

Indstilling

Fag MED for Administrationen, 26. november 2013, pkt. 7:

Beslutning

Henrik orienterede om Leadership Pipeline-modellen. Denne model, beskriver hvad man som leder skal, alt efter hvilket niveau man er leder på. Som noget specielt er medarbejderne med i denne model, ligesom det er en model, der bygger på værdier.

Leadership Pipeline skal ses som en forståelsesramme for organisationen.

Medarbejderne påpeger, at det er vigtigt at man overfor det politiske niveau italesætter, at vi både skal huske de borgere vi har ansvaret for og de medarbejdere vi har ansat.

Fraværende på mødet: Anette Schrøder, Jette Fjeldgaard, Inge Tengnagel, Bodil Christiansen, (Ellen Lykke deltog i sidste halvdel af mødet)

Bilag

Til toppen


8. Drøftelse af datoer for årshjul for 2014.


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Drøftelse af datoer for årshjul 2014

Datoer; 12. februar 2014, 28. maj 2014, en dag i august/september 2014 og en dag i november 2014.

Der bedes sendt kalenderinvitation ud til alle MED-medlemmerne

Fraværende på mødet: Anette Schrøder, Jette Fjeldgaard, Inge Tengnagel, Bodil Christiansen, (Ellen Lykke deltog i sidste halvdel af mødet)

Bilag

Til toppen


9. Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader.


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader, indberetning om vold og trusler og anden psykisk påvirkning og arbejdstilsynets Risikobaserede tilsyn for området.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Det går rigtig godt med selv at indberette arbejdsskader på det enklete enheder.

Her vedhæftes statistik over arbejdsskader for området anmeldt i 2013.

 • 16 anmeldelser af arbejdsskader for hele området fra 3 kvartal 2013, men da størstedelen af enhederne indberetter selv, kan der ligge skader vi ikke har kendskab til.

De decentrale enheder laver ligeledes selv handleplan, som vi ikke har kendskab til.

 • omkring 85 anmeldelser af vold og trusler om vold nogle få er fra tidligere end sidste møde, dette da de er indberettet lidt sent.

Arbejdstilsynet:

Til orientering kan oplyses at arbejdstilsynet har anmeldt en del risikobaserede tilsyn på området. Samtidig har Arbejdstilsynet en særligt indsats ift. psykisk arbejdsmiljø hvor de har anmeldt besøg på endnu et af Kommunens plejehjem.

Der er givet Grøn smiley på følgende enheder på Sundhed og Velfærds område:

 • Elmehøj

 • Forebyggelse og rehabilitering

Arbejdstilsynet har været på besøg på springbrættet, de har fået 2 påbud, begge påbud er efterkommet, men alligevel en sur smiley.

Arbejdstilsynet gennemfører i perioden 2013‐2015 en række nye tilsyn, hvor fokus .

udelukkende rettes mod det psykiske arbejdsmiljø. Indsatsen er en del af flere initiativer vedrørende bedre psykisk arbejdsmiljø, som Beskæftigelsesministeren lancerede i 2012 2013 har Arbejdstilsynet gennemført tilsynsindsatser inden for fængsler, plejehjem og hjemmehjælp.

Arbejdstilsynet har ift. ovenstående inviteret centrale aktører i Kommunerne til et fælles Kommunemøde for at erfaringsudveksle ift. forebyggelse mv.

Fra Brønderslev Kommune deltager 2 områdeledere sammen med Arbejdsmiljøkonsulent fra området.

Beslutning

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader.

Tages til efterretning.

Fraværende på mødet: Anette Schrøder, Jette Fjeldgaard, Inge Tengnagel, Bodil Christiansen, (Ellen Lykke deltog i sidste halvdel af mødet)

Til toppen


10. Gensidig Information - herunder relevante emner for næste møde


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Status på trivselsmåling - hvor lang er vi med opfølgning.

Beslutning

Vi drøftede sygeplejeklinikker, herunder både type 1 og type 2 klinikker.

Det har været til politisk debat, om man skulle kalde sundhedsplejersker ind til job om lørdagene for at kunne imødekomme at alle nyfødte skal have besøg af sundhedsplejerske på 4. eller 5. dagen. Der er truffet politisk beslutning om, at sundhedsplejerskerne her i kommunen, skal komme på besøg 3.-6. dag. Derved blev det ikke aktuelt at sundhedsplejerskerne skulle til at arbejde om lørdagene.

Medarbejder spørger om ikke dette punkt skulle have været til drøftelse i sund-med? Henrik gav udtryk for tvivl om hvorvidt det ville have været aktuelt, specielt set i lyset af, at sagen faldt rent politisk.

En af medarbejderne spurgte til hvordan man forholdt sig, hvis man f.eks. kunne se en besparelsesmulighed et sted i kommunen. Det kan jo være svært at beskrive en sådan besparelsesmulighed, når ikke vi alle er uddannemde økonomer. Henrik gav udtryk for, at alle var velkomne til at indgive forslag til besparelser, også uden de var gennembearbejdet økonomisk - det kunne man få andre til.

Dog er det stadig vigtigt, at eventuelle punkter til dagsordner er velbegrundede.

Drøftelse af forslag om udlicitering af hjemmeplejen. Det er en del af budgetaftalen.

Man agter at kigge på de erfaringer man drager i Aalborg kommune, og lære af det. En af medarbejderne havde hørt om, at man i en sjællandsk kommune har afprøvet med at udlicitere hjemmeplejen. Henrik vil gerne have evt materiale om dette.

Punkter til orientering:

Trivselsmålinger

Der er god gang i arbejdet med trivselsmålingerne. Det fungerer fint, med at der er opfølgning i form af en repræsentant fra HR, der kommer ud på arbejdspladserne.

Leadership pipeline.

Spændende at få fokus på!

Fraværende på mødet: Anette Schrøder, Jette Fjeldgaard, Inge Tengnagel, Bodil Christiansen, (Ellen Lykke deltog i sidste halvdel af mødet)

Til toppen

Opdateret 22. september 2016