11. februar 2015

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 11. februar 2015
Lokale: mødelokale 272 Rådhuset Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb: Godkendelse af referat fra mødet den 3. december 2014

referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Ingen bemærkninger

Til toppen


2. Referater fra lokaludvalsmøder


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Til orientering fremsendes referater fra Lokaludvalgsmøder og Personalemøder med MED- status

Beslutning

Medarbejderne gør opmærksom på, at der mangler mange referaterfra lokaludvalgsmøder.

Ellers ingen bemærkninger til punktet.

Bilag

Til toppen


3. Orientering om budgetproces for Budget 2016


Resume

Budgetproces for arbejdet med Budget 2016 fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte d. 21. januar 2015 forslag til budgetproces for arbejdet med Budget 2016.

I forhold til sidste års proces, er den væsentligste ændring, at udarbejdelsen af afdækningskataloger startes op allerede i januar måned og at de skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned i år.

Af budgetprocessen fremgår, at der stiles mod et samlet sparemål på ca. 30 mio. kr. på serviceudgifterne og 5 mio. kr. på overførselsudgifterne, udover de besparelser, der allerede tidligere er besluttet.

De konkrete sparemål samt krav til størrelse af afdækningskatalog for de enkelte fagudvalg og politikområder, fremgår af vedlagte bilag.

Beslutning

Formanden gav en orientering. Formanden ønskede, at der blev indkaldt til et nyt møde sidst i juni, hvor de konkrete sparekrav samt størrelse skal drøftes i MED Sundhed og Velfærd.

Det aftalte møde den 20. maj ændres til ny dato den 24. juni 2015- udvalget vil blive indkaldt via kalender.

Bilag

Til toppen


4. Økonomisk tilbageholdenhed


Resume

Byrådet besluttede på mødet den 17. december 2014, at der skal udvises generel tilbageholdenhed i forhold til frigivelse af bevillinger og ansættelser fremover.

Sagsfremstilling

På baggrund byrådets beslutning er der sendt en mail ud til alle ledere i hele organsationen om økonomisk tilbageholdenhed. Mailen er vedhæftet som bilag.

Fag MED for Sundhed og Velfærd bedes drøfte de økonomiske udfordringer, som dette giver.

Indstilling

Fag MED for Administrationen, 23. februar 2015, pkt. 9:

Beslutning

Formanden gav en orientering og udvalget drøftede de økonomiske udfordringer.

Til toppen


5. Fremtidig organisering af træningsområdet


Resume

Sagsforløb: Fag MED Sundhed og Velfærd

Den ændrede snitflade mellem de kommunale og private aktører på træningsområdet og de mange nye opgaver, der er tilført Træningsafdelingen har betydet, at det aktuelt er vanskeligt at gennemskue og styre økonomien på området. Derfor arbejdes der i 2015 med at opstille en ny styringsmetode for almen genoptræning efter sundhedslovens § 140, serviceloens § 86 og aktivloven, hvis Jobcenteret fremadrettet ønsker at købe ydelser. MED-udvalget bedes tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Træningsområdet har over de sidste år været præget af store eksterne og interne forandringer. Blandt andet har snitfladen mellem kommunal og privat træning været igennem en forandringsproces, som har betydet et skred i fordelingen af opgaver imellem de to parter. Endvidere er der kommet mange nye opgaver til i Træningsafdelingen, og der er løses opgaver, som der ikke er budget til. Dette har betydet, at det aktuelt er vanskeligt at gennemskue og styre økonomien i Træningsafdelingen, og der løses opgaver, som der ikke er budget til. I forlængelse af et allerede igangværende projekt og med afsæt i det allerede udarbejdede materiale er der blevet nedsat en ny kommission. Formålet er at opstille en ny styringsmode for almen genoptræning efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86 samt ydelser efter aktivloven i fald Jobcentret ønsker at købe disse. Modellen skal på den ene side prioritere hvilke opgaver, der skal løses og af hvem, og samtidig sikre, at uanset hvem, der skal løse opgaven følger der de nødvendige ressourcer med. Det forudsættes at opgaverne skal kunne løses inden for det eksisterende budget på området, og der vil igennem hele projektet være fokus på, hvad der skal til for at sikre Træningsafdelingen en sikker drift. Som repræsentanter for Træningsafdelingen indgår konstitueret leder af Træningsafdelingen Tina Gram og tillidsrepræsentant for fysioterapeuterne i Træningsafdelingen Line Lillelund i projektet.

Projektet forventes at vare fra 1. januar – 31. december 2015. 1. januar 2016 forventes den nye styringsmetode at være fuldt ud implementeret.

For at kunne kortlægge omfanget af opgaver på området samt hvilke ressourcer, der skal til for løse dem, vil der i starten af 2015 være et øget fokus på tilvejebringelse af data. Således foregår der en elektronisk registrering af forløb inden for området, ligesom terapeuterne i Træningsafdelingen er blevet bedt om at registrere deres tidsforbrug på bl.a. træning, dokumentation og møder.

Som bilag til denne sag findes projektets kommissorium hvori bl.a. projektets mål, tidsplan og organisation er nærmere beskrevet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Fag MED Sundhed og Velfærd tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Formanden gav en orientering.

Medarbejderne kom med følgende udtalelse: "Godt der bliver synlig struktur, da det giver stabilitet og kvalitetssikring".

Til toppen


6. Høring vedrørende omlægning af rehabiliteringsindsatsen


Resume

Kommissorium samt tidsplan for omlægning af rehabiliteringsindsatsen har været fremsendt til høring i henholdsvis Visitationen, Træningsafdelingen samt FRI-grupperne.

Sagsfremstilling

På baggrund af de indsatsområder, der blev afdækket i evalueringen af de Fælles Rehabiliterende Indsatser i efteråret 2014 (jf. referat af Ældreomsorgsudvalgets møde 4. december 2014, pkt. 4) samt en tilføjelse til Serviceloven i form af § 83a vedrørende rehabilitering (jf. bilag 1), er der udarbejdet et kommissorium (jf. bilag 2) samt en tidsplan (jf. bilag 3) for omlægningen af rehabiliteringsindsatsen.

Rehabilitering i henhold til SEL § 83a

Når en borger søger om hjemmehjælp efter SEL § 83, skal kommunen først foretage en individuel og konkret vurdering af, om borgeren vil kunne forbedre sin funktionsevne – fysisk, psykisk eller socialt. Vurderes det, at der er rehabiliteringspotentiale, tilbydes borgeren et rehabiliteringsforløb efter SEL 83a.

Rehabiliteringsforløbet er et korterevarende og tidsafgrænset forløb, som skal tilrettelægges ud fra en helhedstænkning og tage udgangspunkt i borgerens ønsker, ressourcer og behov. Forløbet udføres i et tværfagligt samarbejde og dialog mellem borgeren og relevante faggrupper.

Der skal fastsættes individuelle mål i samarbejde med borgeren, som løbende justeres, hvis dette er nødvendigt. Målene og tidsrammen for rehabiliteringen skal indgå i en samlet beskrivelse.

Under rehabiliteringsforløbet skal borgeren have den nødvendige hjælp og støtte i forhold til at nå de fastsatte mål. Hjælpen og støtten tilpasses løbende udviklingen i borgerens funktionsevne – uanset om udviklingen er positiv eller negativ.

Når forløbet er afsluttet, skal borgeren – hvis denne stadig har et behov – tilbydes hjemmehjælp efter SEL 83.

Den nye lovændring understøtter således princippet om hjælp til selvhjælp og muliggør en mere smidig hjælpeindsats i et motiverende og dialogisk samarbejde mellem borgeren og kommunen, som sætter fokus på en bedre livskvalitet.

Rehabilitering efter SEL § 83a i Brønderslev Kommune

Lovændringen lægger rehabilitering ind under Serviceloven, som hidtil er blevet bevilget efter sundhedslovens § 119. Dette har blandt andet udelukket de private leverandører af hjemmehjælp fra at varetage rehabiliteringsopgaver. Derfor skal der nu træffes politisk beslutning i forhold til, om man vil lade de private leverandører varetage rehabiliteringsopgaver.

Lovændringen vil således medføre en forandring af organiseringen, rammesætningen og opgaverne i forhold til de Fælles Rehabiliterende Indsatser.

Kommissorium samt tidsplan har været sendt til høring i de medarbejdergrupper, der vil blive påvirkede af omlægningen henholdsvis Visitationen, FRI-grupperne samt Træningsafdelingen.

Omlægningen af rehabiliteringsindsatsen vil foregå i perioden februar 2015 og frem til oktober 2015.

·

Beslutning

Der blev givet en orientering ved formanden og punktet blev drøftet med følgende opmærksomhedspunkter fra medarbejdersiden:

 • Bekymring ift. interessekonflikt
 • Sikre fremdrift uanset leverandør
 • Målgruppeafklaring er vigtig
 • opmærksomhed på intentionen bag lovgivningen - Ergo og Fys i FRI grupperne.
Bilag

Til toppen


7. Fælles retningslinjer for det nye Sundhedshus


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Formanden ønsker en drøftelse af retningslinjer i det nye Sundhedshus - herunder retningslinjer for rygning

Baggrunden for drøftelsen er, at Sundhedshuset har to ejere, nemlig Region Nordjylland og Brønderslev Kommune.

Regionens princip er røgfri matrikler, mens Brønderslev Kommunes princip er røgfri bygninger.

Der er behov for en drøftelse af, om Sundhedshuset skal følge regionens eller kommunens princip vedrørende rygepolitik

Beslutning

Punktet blev drøftet og udvalget var eninge om følgende :

Signalværdien er oplagt - der må ikke ryges på matriklen.

Til toppen


8. Ændring af serviceniveau på rengøring til borgere i egen bolig


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Orientering om status på revisitering af rengøring til borgere i eget hjem.

Beslutning

Formanden orienterede om ændringen af serviceniveauet som en del af budgetaftalen for 2015. Ændringen betyder at ydelsen ændres fra hver 14. dag og til hver 3. uge.

Borgerne er revisiteret til regøring.

Medarbejdernesiden udtalte: Vi ved det er samme standard i psykiatri/handicap. Vores bekymring er vel, at yderligere ændring her gør det sværere, at støtte/træne handicap eller psykiatri borgere i at blive selvhjulpne, hvis der kun trænes hver 3 uge (eller med tiden hvar 4.uge)

Bilag

Til toppen


9. Strukturændringer ældreområdet 2015


Resume

Ifølge aftalepunkterne fra budget 2015 på Ældreomsorgsudvalgets område skal der udarbejdes oplæg til ny struktur på ældreområdet.

Sagsfremstilling

Orientering om formål og proces vedrørende forslag til organisering af ældreområdet

Formålet med at udarbejde oplæg til en ny en ny struktur på ældreområdet har overordnet det formål at skabe de bedste betingelser for at borgerne sikres et værdigt ældreliv. Dette sikres bl.a., med baggrund i de politiske målsætninger, der er beskrevet i Brønderslev Kommunes værdigrundlag og formål for Ældreområdet, at

Den hjælp og støtte ældreområdet tilbyder, bygger på følgende værdigrundlag:

 • Livet er et personligt ansvar
 • Samvær og samarbejde gennem gensidig respekt
 • Hensyn til den enkeltes baggrund og vaner
 • Den enkelte har retten til at blive spurgt
 • Den enkelte har retten til at vælge til og fra

Det overordnede formål med den hjælp og støtte som Brønderslev Kommunes ældreområde tilbyder, er:

 • At hjælpen foregår i samarbejde med borgeren og dennes pårørende/nærstående
 • At hjælpen tager udgangspunkt i borgerens egen formåen og udøves sammen med borgeren
 • At hjælpen har til hensigt, at styrke borgerens selvstændighed og derved uafhængighed af andre
 • At hjælpen foregår således, at den ældre oplever reel indflydelse på de kommunale tilbud
 • At hjælpen sker indenfor de lovgivnings- og ressourcemæssige rammer.

Desuden er formålet med at udarbejde oplæg til en ny struktur at skabe optimale muligheder for:

· en organisering, som søger at tilgodese borgere og brugeres fremtidige behov og ønsker

· at løsning af opgaver og levering af ydelser foregår på et højt niveau

· en høj grad af medarbejdertilfredshed og trivsel

Udkast til kommissorium inkl. tids- og procesplan for udarbejdelse af oplæg til ny struktur på ældreområdet behandles på chefmøde møde den 9. februar 2015. Herefter går arbejdet i gang med at udarbejde det egentlige oplæg, hvor MED bliver inddraget.

Det er hensigten at oplæg til ny struktur på ældreområdet skal behandles af Ældrerådet den 26. maj 2015 og besluttes endeligt af Ældreomsorgsudvalget på mødet den 28. maj 2015.

Beslutning

Ældrechefen orienterede om processen for strukturændringerne på ældreområdet, som efterfølgende blev drøftet.

Medarbejderne kommer med følgende bemærkning ift. processen:

"Rigtig flot proces og tidsplan. Men væsentligt, at alle lokaludvalg indrages i processen og får et fingeraftryk på denne".

Til toppen


10. Lukket punkt:


Til toppen


11. Værestedet Det Blå Hus


Resume

Sagsforløb: SS

Med afsæt i den politiske aftale i Social- og Sundhedsudvalget om omstilling i socialpsykiatrien lukkede Støttecentret i Det Blå Hus den 31. januar 2015.

Værestedsdelen, der drives efter Servicelovens § 104 som et uvisiteret tilbud og beskyttet beskæftigelse i form af et Bageri og en Produktionsvirksomhed drevet efter Servicelovens § 103, fortsættes i Det Blå Hus. Dette i form af at værestedsdelen skal forstærkes både i form af indhold og åbningstider. Fangenheden for Sundhed og Velfærd fremlægger forslag til, hvordan det fremtidige værested etableres og drives.

Social- og Sundhedsudvalget foreslås at godkende tilbuddets indhold, organisering og budget.

Sagsfremstilling

Formanden vil på mødet gerne orientere og drøfte punktet.

Social- og Sundhedsudvalget indgik på møde den 5. november 2014 en politisk aftale om at Det Blå Hus i socialpsykiatrien i Brønderslev fremover skal anvendes til beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103, og at værestedet efter servicelovens § 104 skal flytte til Jyllandsgade i løbet af 2015, og besluttede samtidig at nedlægge Mødestedet i Dronninglund.

På møde den 3. december 2014 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, som en del af den politiske aftale, at nedlægge støttecentret efter servicelovens § 104 i Det Blå Hus.

Hensigten med at forstærke værestedet er at få et tilbud, som kan bruges af alle i målgruppen uden først at skulle visiteres til stedet. Samtidig er der et ønske om at tiltrække nye og mere differentierede målgrupper end dem, der kendes fra Det Blå Hus i dag.

I forlængelse af lukningen af Støttecentret den 31. januar 2015 foreslås værestedsfunktionen igangsat i sin fremtidige form. Det vil give mulighed for at afprøve, hvordan form og indhold i det fremtidige værested skal være. Det betyder konkret at rammerne i Det Blå Hus skal tilpasses. Huset skal indrettes, så der er lokale(r) til værestedet.

Åbningstiderne i værestedet skal tilpasses i forhold til de tidligere åbningstider for henholdsvis støttecenter og værested, samt hvad brugergruppen ønsker. Det betyder som udgangspunkt, at værestedet åbner kl. 9 og lukker sidst på eftermiddagen.

Nuværende aktiviteter i henholdsvis støttecenter og værested tænkes som udgangspunkt videreført i værestedsregi. Med afsæt i de eksisterede aktiviteter kan der ske tilpasning alt efter brugergruppens ønsker.

Der skal arbejdes målrettet med borgernes udvikling, og personalets opgave i værestedet vil være at understøtte den enkelte borgers udviklingsproces og understøtte aktiviteter.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at personalenormeringen i det nye værested fastsættes til 2,0. Dette vurderes på baggrund af brugergruppens sammensætning og samarbejdet med frivillige og foreninger.

Fagenheden foreslår brug af ”værestedsråd” med inspiration fra Ældreområdet i Brønderslev Kommune.

Der skal arbejdes målrettet med at øge brugergrundlaget. UngeCentret og Visitationen opfordres til at have fokus på at oplyse borgere i målgruppen om tilbuddet. De øvrige udførertilbud, som bostøtteområdet og botilbud, inddrages i at informere om tilbuddet.

Fagenheden foreslår, at der 3 måneder efter igangsætning af ovennævnte laves en evaluering, som forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering og stillingtagen til tilbuddets fremadrettede form.

Økonomi

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et budget for det nye værested ud fra en normering på 2,0. De øvrige udgiftsposter i budgettet dækker bl.a. faste udgifter til bygningen, aktivitetsudgifter og servicering af frivillige (se bilag 1).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslagene til indhold, organisering og budget af det nye værested, som består i,

 • at værestedet startes op i Det Blå Hus,
 • at huset indrettes, så det er tydeligt hvor værestedet er,
 • at nuværende aktiviteter i henholdsvis støttecenter og værested fortsætter indtil videre,
 • at værestedets budget baseres på en personalenormering på 2.0 årsværk,
 • at det vedlagte budget godkendes,
 • at der inddrages frivillige og andre aktører i det nye værested,
 • at der oprettes et ”væresteds-råd”, jf. modellen med centerråd på ældreområdet, og
 • at værestedet evalueres første gang efter 3 måneder.
Personale

Det forudsættes, at normeringen reduceres fra 2,43, som i dag varetager opgaven i Det Blå Hus, til 2 årsværk.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2015, pkt. 1:

Beslutning

Formanden orienterede og punktet blev drøftet.

Medarbejderne ønsker en frivillig politik i kommunen, som indeholder aftaler omkring samarbejde. Herudover ønsker de, at der snarest afholdes et lokaludvalgsmøde og et referat fra mødet.

Medarbejdersiden udtrykkte ligeledes en bekymring ift. arbejdsmiljøet og de personalemæssige konsekvenser, samt økonomien og efterlyste en funktionsbeskrivlse af frivillige.

Til toppen


12. Tværkommunalt projekt om online bostøtte


Resume

Sagsforløb: SS/ ØK

Brønderslev Kommune har fået mulighed for at medvirke i et nordjysk projekt om online bostøtte. Projektet er tilkendt 1,5 mio. kr. af Digitaliseringsstyrelsen til tværkommunal projektledelse og evaluering.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende Brønderslev Kommunes deltagelse i projektet.

Sagsfremstilling

Det er en udfordring at sikre fremdrift i udbredelsen af velfærdsteknologi på det sociale område. Digitaliseringsstyrelsen har på denne baggrund udbudt en pulje til afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger. Brønderslev Kommune har sammen med 7 andre nordjyske kommuner i fællesskab ansøgt om midler herfra til et tværkommunalt projekt med fokus på online bostøtte (se bilag). Med online bostøtte forstås brug af videosamtaler som pædagogisk værktøj og supplement til den almindelige bostøtte efter servicelovens § 85. Brønderslev Kommune er først kommet med i ansøgningen i sidste øjeblik, hvorfor kommunens deltagelse ikke fremgår af vedhæftede bilag/ansøgning.

Formålet med projektet er i et samarbejde mellem de nordjyske kommuner at afprøve og undersøge værdien af online bostøtte for brugere, medarbejdere og organisation samt evaluere på implementeringen. Projektet vil skabe erfaringsudveksling undervejs såvel på den socialfaglige som den tekniske del.

Projektet afholder sit første kick off-møde ultimo januar 2015 og slutter 1. juni 2016.

Projektet er bevilget 1,5 mio. kr. ud af et samlet budget på 3,4 mio. kr. Der er således en samlet egenfinansiering for de deltagende kommuner på 1,9 mio. kr. (se bilag). I egenfinansieringen ligger, at kommunerne stiller personalemæssige og tekniske ressourcer til rådighed til at afprøve online bostøtte. Det vil sige, at Brønderslev Kommune bidrager med allerede visiteret tid, og der er dermed ikke tale om en merudgift i forhold til personale. Det kræver således ikke, at der tilføres området yderligere personalemæssige ressourcer. Ekstraomkostninger til udstyr og oplæring søges gennem den kommunale digitaliseringspulje. Kommunerne forventes at deltage i projektet med ca. 10 % af de borgere, der i dag modtager bostøtte. Dette vurderer Fagenheden for Sundhed og Velfærd for værende realistisk.

Projektet forventes at bidrage til en effektiv implementering af online bostøtte qua den viden og erfaringsudveksling, det tværkommunale samarbejde vil give. Derudover vil der lokalt være fokus på det læringsperspektiv, der ligger i forhold til hvilke borgere, der kan have gevinst af løsningen, og hvordan der fra et medarbejderperspektiv kan læres at udnytte løsningen optimalt.

Organisatorisk vil opgaven i Brønderslev Kommune forankres i et samarbejde mellem IT, Bostøtte og Myndighed. Der skal nedsættes en lokal styregruppe med repræsentanter fra disse afdelinger, der skal sikre, at kommunen i et koordineret samarbejde får implementeret online bostøtte.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at brug af online bostøtte skaber øget fleksibilitet i indsatsen, fordi det bliver muligt med flere og kortere samtaler. Dette kan forebygge, at problemer hos borgere hober sig op. Medarbejderne sparer også tid på landevejen, hvilket giver mulighed for at nå flere og dermed øge ATA-tiden. Borgere oplever desuden øget diskretion og en mindre intimiderende indsats, når den kommunale medarbejder ikke nødvendigvis skal på besøg i hjemmet. Dette kan give øget kontakt til borgere, som ellers afviser kontakt, hvilket kan betyde færre forgæves hjemmebesøg. Den viden, der samles op i projektet om online bostøtte, samles op i tre kategorier:

Faglig udvikling

Organisation og arbejdsgange

IT behov og understøttelse

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forudsætter, at de bevilgede ydelser og den øgede ATA-tid, som forventes gennem anvendelse af online bostøtte, udmøntes i en højere effektivitet på området, og at besparelsen vil medgå til delvis finasiering af den besparelse, der er indarbejdet i budgettet vedr. velfærdsteknologi. Denne tilpasning og besparelse aftales i styregruppen i takt med indfasning af online bostøtte-løsningen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Brønderslev Kommune deltager i det tværkommunale online bostøtte-projekt, og at der nedsættes en lokal styregruppe med henblik på implementering.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personale

Såfremt projektet bliver en succes, vil der kunne opnås en besparelse på bostøtten, som alt andet lige vil reducere personalebehovet fremover.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at ansøgning om midler fra den kommunale digitaliseringspulje skal via Digitaliseringsforum under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender ansøgningen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2015, pkt. 6:

Udvalget indstiller, at Økonomiudvalget godkender Brønderslev Kommunes deltagelse i projektet.

Økonomiudvalget, 21. januar 2015, pkt. 18:

Godkendt.

Beslutning

Formanden orienterede og punktet blev drøftet.

Medarbejdersiden oplyste, at flere medarbejdere allerede er på kursus i online bostøtte.

Til toppen


13. Frivilligdrevet værested i Dronninglund


Resume

Sagsforløb: SS

I Dronninglund arbejder en gruppe frivillige på at etablere et socialpsykiatrisk værestedstilbud i lokaler i Fredensgade. Planen er, at værestedet skal åbne pr. 1. marts 2015, hvor det kommunale værested - Mødestedet - i Dronninglund lukker. For nuværende er de frivillige klar til at holde åbent en dag om ugen.

Ud fra et ønske om at understøtte de frivillige og tilbyde borgerne en ekstra åbningsdag, foreslår Fagenheden for Sundhed og Velfærd, at der bidrages med en medarbejderressource en dag om ugen til at varetage dette.

Derudover foreslår Fagenheden for Sundhed og Velfærd, at det frivillige værested tilbydes et årligt tilskud til aktiviteter på 15.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget foreslås at godkende forslagene.

Sagsfremstilling

Det socialpsykiatriske værested Mødestedet i Dronninglund lukker pr. 1. marts 2015, og på samme tid er planen, at et nyt frivillig- og brugerdrevet værested skal åbne i Fredensgade i Dronninglund. Siden beslutningen på Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 5. november 2014 om at lukke Mødestedet, har frivillige og kommunale kræfter arbejdet på at rekruttere flere frivillige. Der er således en gruppe på 7-8 frivillige, som er klar til at holde værestedsåbent foreløbig en dag om ugen i lokalerne i Fredensgade.

Ud fra et ønske om at støtte de frivillige og også at kunne tilbyde borgerne en ekstra åbningsdag foreslår Fagenheden for Sundhed og Velfærd, at kommunen i en 3 måneders periode tilbyder en medarbejderressource en dag om ugen. Formålet med medarbejderen vil - foruden at holde åbent en dag om ugen - være at understøtte de frivillige og bidrage til at rekruttere flere frivillige. Fagenheden foreslår, at der efter de 3 måneder - fra 1. marts - 31. maj 2015 - foretages en evaluering af, hvorvidt der fortsat er behov for den ekstra ressource.

Det skal understreges, at der stadig er uafklarede spørgsmål vedrørende lokalerne i Fredensgade, herunder hvilke dage lokalerne er ledige til brug for værestedet, og hvorvidt der er huslejerelaterede udgifter forbundet med brug af lokalerne. Forudsætningen for, at en medarbejder kan forestå en ekstra åbningsdag er således, at lokalerne også er ledige.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at en medarbejder bruger 7,4 timer ugentligt svarende til en arbejdsdag på opgaven. Da man kan forestille sig, at medarbejderen er en del af personalestaben i Det Blå Hus i Brønderslev, vil kørsel til Dronninglund skulle indregnes. Det betyder, at der vil blive tale om en åbningstid på 6 timer.

Udgiften til en medarbejderressource svarende til en normering på 0,2 vil være 25.000 kr. inklusiv kørsel for 3 måneder (se bilag).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår endvidere, at der afsættes et årligt budget til aktiviteter på 15.000 kr. til det frivillige værested i Dronninglund.

Udgiften på i alt 40.000 kr. finansieres af det reserverede beløb på 242.000 kr. opnået ved lukning af Mødestedet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender:

 • Tilførsel af en medarbejderressource 7,4 timer ugentligt til det frivillige værested i Dronninglund svarende til en udgift på 25.000 kr. for 3 måneder. Herefter evalueres situationen og tiltaget i forhold til, om der fortsat vurderes behov for den ekstra ressource
 • En årlig udgift på 15.000 kr. til aktiviteter til det frivillige værested

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Forslaget indebærer en opnormering på 0,2 i en 3 måneders periode.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2015, pkt. 10:

Beslutning

Formanden gav en orientering.

Medarbejderne udtrykkte deres bekymring over, at de frivillige overtager jobs fra ordinært ansatte.

Medarbejderne undre sig over, at de frivillige skal læres op af tidligere medarbejder i mødestedet, når det skal drives af frivillige.

Medarbejderne havde endnu en bekymring ift. om det vil lykkes med de udfordringer, der er på området på nuværende tidspunkt.

Til toppen


14. Samarbejde mellem Brønderslev Kommune og Politiet vedrørende begrænsning af indbrud og kriminalitet


Resume

Sagsforløb: FL

Nordjyllands Politik ønsker et samarbejde med Brønderslev Kommune om at begrænse indbrud.

Sagsfremstilling

Det er på tidligerer møde besluttet at punktet drøftes på lokaludvalgsmøder - så Politiet kan få en tilbagemelding - Politiet har rykket for svar.

På lokalrådsmødet mellem politiet og Brønderslev Kommune har der gennem nogen tid været drøftet indbrudsindsats. I handleplanen for 2014 er et af fokusområderne for Nordjyllands Politi indbrud i private hjem, fritidshuse og virksomheder. Tidligere vicepolitiinspektør Frank Olsen har beskrevet erfaringer fra Frederikshavn, hvor kommunen og politiet har indgået tæt samarbejde omkring indbrudsindsatsen. I vedhæftede notat er beskrevet, hvorledes dette kan iværksættes, og hvorledes personalet orienteres om projektet.

Der er ligeledes stillet forslag om, at der orienteres om indbrudsindsatsen på kommunens hjemmeside, samt at der evt. laves en kort artikel om samarbejdet i lokalaviserne.

Da indsatsen inddrager offentlige ansatte har de kommunale medlemmer af lokalrådet vurderet, at indsatsen bør drøftes i MED-udvalgene. I den baggrund er fremgangsmåden drøftet med HR- afdelingen.

Fra HR- afdelingen anbefales, at sagen først behandles i FL, inden der tages stilling til, hvorvidt MED- udvalgene skal inddrages.

Personale

MED-udvalgene skal inddrages.

Indstilling

Forretningsledelsen, 5. august 2014, pkt. 9:

Henvendelsen behandles i alle MED-udvalg for at få medarbejdernes holdning til et evt. samarbejde.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.

Til toppen


15. Retningslinjer for opfølgning ved sygefravær


Resume

Sagsforløb: FL/Hoved MED

Hoved MED har godkendt nye retningslinjer for opfølgning ved sygefravær.

Formanden vil på mødet orientere om retningslinger og proces.

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med budget 2015 besluttet, at der skal iværksættes foranstaltninger, der kan nedsætte det samlede sygefravær i kommunen. Der er i budgetforliget beskrevet en række initiativer, ligesom det fremgår, at arbejdet med sygefravær skal gøres til et nøglepunkt i HR-strategien for 2015-2016.

Økonomiudvalget har den 12. november 2014 godkendt en projektbeskrivelse, der beskriver de initiativer, som har fokus her og nu. Det drejer sig om:

 • Proces for opfølgning ved sygefravær
 • Ledelsesmæssig fokus på anvendelse af statistikmateriale
 • 2 temadage for alle ledere med bl.a. ovennævnte fokus samt temaet "hvordan agerer vi, når medarbejdere bliver stressramte?"
 • Infomøde for alle TR og AMR omkring sygefraværsprocessen
 • Løbende opfølgning / besøg fra HR til enheder, hvor sygefraværet er højere end måltallet for området.

Arbejdet med de forskellige aktiviteter er nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen. Fokusområderne vil desuden blive skrevet ind i HR-strategien som indsatsområder.

Som et led i det videre arbejde har Personaleafdelingen udarbejdet et forslag til nye retningslinjer for opfølgning ved sygefravær.

Retningslinjerne skal bidrage til at sikre, at vi har en fælles holdning til opfølgning, når en medarbejder er fraværende fra arbejdspladsen på grund af sygdom.

Retningslinjerne beskriver forskellige samtaletyper afhængig af fraværets længde:

Hvornår

Hvad

Mål

Ved bekymring for medarbejderens helbred og trivsel

Forebyggende omsorgssamtale.

At sætte fokus på omsorg og trivsel for at forebygge et decideret fraværs- eller sygdomsforløb.

1. sygedag

Telefonisk kontakt til nærmeste leder.

At vise omsorg for den syge og at opretholde den gode relation mellem leder og medarbejder.

Syg 1 uge

Nærmeste leder kontakter medarbejder telefonisk.

At vise omsorg for den syge og bevare den gode relation mellem leder og medarbejder.

Syg 14 dage eller spredt fravær

Fraværssamtale.

At afklare forventet varighed af sygdommen samt at afdække hvilke tiltag, der skal til, for at medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet.

Syg 4 uger eller mere

Statussamtale.

At afklare status på sygemeldingen og at udarbejde en handleplan med henblik på tilbagevenden til arbejdet.

Desuden er den tjenstlige samtale nævnt. Den anvendes, hvis der ikke længere er en fælles tro på fremtiden.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at at Hoved MED godkender retningslinjerne.

Indstilling

Forretningsledelsen, 2. december 2014, pkt. 7:

Forretningsledelsen anbefaler retningslinierne, der nu sendes til godkendelse i Hoved MED.

Hoved MED, 11. december 2014, pkt. 5:

Dorte Hollensen deltager i punktet.

Der er stor ros til HR for processen.

I forhold til retningslinjerne var der et ønske om, at afsnittet om mulighedserklæring blev rykket længere op i teksten, hvilket er sket.

Retningslinjerne blev godkendt.

Fraværende: Lisbeth Fruensgaard, Henrik Aarup-Kristensen, Henning Risager, Ellen Rasmussen mødte for Ann Cathrine Vestergaard og Rita Nielsen mødte for Anne-Marie Nysted Christiansen

Beslutning

Formanden orienterede om projektet 1+1+2+4

Bilag

Til toppen


16. Årshjul for MED - Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: Udarbejdelse af årrshjul for 2015

Sagsfremstilling

Der skal udarbejdes årshjul for MED Sundhed og Velfærd for 2015

Alle bedes komme med aktuelle punkter, som skal fremgå af årshjul for 2015

vedhæftet bilag der kan bruges som udgangspunkt for drøftelse.

Beslutning

Årshjulet blev godkendtuden bemærkninger.

Bilag

Til toppen


17. Information om Arbejdsmiljø herunder Arbejdsskader


Sagsfremstilling

Der er kommet rigtig mange anmeldelser af vold og trusler om vold samt andre psykiske påvirkninger -siden sidste møde.

Alle er ikke registreret endnu, derfor er der ikke et præcist antal - men det er i samme størelsesorden som de sidste to møder.

Bofælesskabet Hedelundsgade har fået en grøn smiley den 28. januar 2015

Arbejdsmiljødagene 25. og 26. marts 2015 - er nu klar til tilmelding.

Arbejdstilsynet:

Til orientering kan oplyses at arbejdstilsynet har anmeldt en del risikobaserede tilsyn på området. Samtidig har Arbejdstilsynet en særligt indsats ift. psykisk arbejdsmiljø - herunedr vold og trusler.

Smileys fremgår af vores hjemmeside: www.ansatibronderslev.dk Siden opdaterer vi hver gang der har været besøg fra Arbejdstilsynet.

Indstilling

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 18. marts 2014, pkt. 11:

Udsat.

Fraværende: Bodil Christiansen og Inge Tengnagel

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 28. maj 2014, pkt. 9:

Taget til efterretning.

Fraværende på mødet : Bodil Christiansen

Beslutning

Der blev givet en orientering om arbejdsskader og vold og trusler.

Til toppen


18. Gensidig information- herunder relevante emner til næste møde


Resume

Formanden vil på mødet orientere om :

 • Velkommen til nye medlemmer af MED Sundhed og Velfærd
 • Nyt IT system
Beslutning

Formanden orienterede om følgende :

 • Nyt IT-system på vej til hele området - projektgruppe nedsat
 • Hvordan ledelsen lige nu er organiseret ift. områder og opgaver- Da Inge Tengnagel er rejst og stillingen endnu ikke besat
 • Hvordan ledelsen vurderer struktur ift. ledelsen af Sundhed Handicap og psykiatri.
 • Der var en drøftelse vedr. indkaldelse af supleanter, samt ikke besatte pladser i Fag MED Sundhed og Velfærd - der er efterfølgende sendt en mail til hele udvalget for at ridse lokalaftalens indhold op:

Stk. 3.

Når medarbejderrepræsentanten er forhindret i at deltage i møder eller lignende, indtræder

suppleanten, jf. § 17, stk. 2.

Det er den enkelte medarbejderrepræsentant, der har ansvaret for indkaldelse af suppleanten.

Indkaldelsen meddeles samtidigt udvalgets formand eller næstformand – alternativt udvalgets

sekretær.

Er dagsorden, bilag m.m. allerede sendt, er det medarbejderrepræsentanten, der har ansvaret

for at videresende det til suppleanten.

Fag MED Sundhed og Velfærd

Ledelsesrepræsentanter:

Formand: Direktør for Sundhed og Velfærd

4 ledelsesrepræsentanter

Brønderslev Kommune stiller sekretær til

rådighed

Medarbejderrepræsentanter

7 TR og 2 AMR:

LO

FTF

2 Arbejdsmiljørepræsentanter

Til toppen

Opdateret 19. marts 2015