18. juni 2015

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 18. juni 2015
Lokale: Mødelokale 272 Rådhuset Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

FAG MED Sundhed og Velfærd bedes godkende referat fra mødet den. 11.februar

Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referat godkendt

Fraværende på mødet : Jette Fjeldgaard, Anette W. Schrøder

Nyt medlem for FTF er Louise Malinovski udpeget af DSR. Formanden bød Louise velkommen.

Til toppen


2. Referater fra Lokaludvalgsmøder


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Beslutning

Formanden ønsker en fremtidig opmærksomhed på høringssvar, det er vigtigt at optimere omkring: - Hvad er et høringssvar og forventningsafstemme omkring dette.

Vigtigt at pointere, at høringssvar og andre bilag altid følger sagen, uanset hvilket udvalg sagen efterfølgende kommer på. - Det fordrer selvfølgelig at bilag er sendt ind inden mødet/møderne afholdes.

Der blev efterspurgt en frivillig politik - der er en overordnet politik, som findes på kommunens hjemmeside - Visitationschefen orienterede, at der er en ny under udarbejdelse for det specialiserede område.

Fraværende på mødet : Jette Fjeldgaard, Anette W. Schrøder

Bilag

Til toppen


3. Høring af afdækningsforslag til Budget 2016


Resume

I henhold til tidsplanen for udarbejdelse af Budget 2016, afholdes høring af afdækningsforslag i perioden 8.-25. juni 2015.

Afdækningskataloger for Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget vedlægges som bilag.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for Budget 2016, skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet. Denne prioritering fremsendes hermed til høring.

Økonomiudvalget godkendte d. 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

Det samlede sparemål for 2016 er fastsat til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har foretaget følgende prioritering af afdækningsforslagene.

Ældreomsorgsudvalget d. 28. maj 2015

Udvalget laver en foreløbig prioritering på dette møde. Den endelige prioritering foretages på udvalgets møde den 25. juni 2015.

Prioritet 1

6. Revisitering af sager

7. Ændret tildelingsmodel: Døgntakster pr. borger på plejecentre

8. Stigende egenbetaling til servicepakker på plejecentre

9. Samling af funktioner som følge af forslag til strukturændringer på Ældreområdet

11. Reduktion af vejtid i distrikterne som følge af optimeret ruteplanlægning

Prioritet 2 (ønskes uddybet til mødet 25. juni 2015)

1. Reduktion af hjælp til afløsning i hjemmet

2. Fjernelse af indsatsen ledsagelse

3. Reduktion i støtte og vejledning i eget hjem

4. Fjernelse af indsatsen ”anden hjælp” og ”fleksibel omsorg og støtte”

10. Reduktion af forebyggende hjemmebesøg

Udenfor prioritering

5. Reduktion af hjælp til rengøring til hver 4. uge.

Social- og Sundhedsudvalget d. 3. juni 2015

Udvalget foreslår følgende prioriteringsrækkefølge:

Prioritet 1

Nyt forslag 7. Reduktion af vederlagsfri fysioterapi/rideterapi på 0,5 mio.kr.

Forslag 1. Nedlæggelse af stilling som kostkonsulent

Forslag 2. Nedsættelse af timetal for administrativ medarbejder i Forebyggelse og Rehabilitering

Forslag 6. Reduktion af personale i Tandplejen, ½ provenu

Prioritet 2

Forslag 4. Nedlæggelse af 2 stillinger som fysioterapi i forebyggelsesområdet, incl. mulighed for at reducere sundhedskoordinator med 125.000 kr. minus 250.000 kr. (forslag gennemskrives)

Forslag 5. Rammebesparelse på rehabilitering på kronikerområdet minus 250.000 kr. Udvalget lægger vægt på, at alle borgere fortsat kan få et tilbud, men at der lægges op til øget selvtræning.

Forslag 6. Reduktion af personale i Tandplejen, ½ provenu

Forslag 3. Reduktion i §18-puljen.

Beslutning

Formanden orienterer om afdækningsforslag på de to områder og om 1. behandling i det politiske udvalg.

Medarbejderne udtaler en bekymring i forhold til prioriteringerne, og ønsker en opmærksomhed på, at en del af besparelserne er på den forebyggende indsats, og at disse besparelser kan betyde merudgifter på andre områder. Medarbejderne ønsker et fokus på det forebyggende sigte jvf. §83a og dette ønskes inddraget som fokusområde i den endelige beslutning.

I den forbindelse opfordrede MED-udvalget til at se på afdækningsforslagene for Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget under et.

Fraværende på mødet : Jette Fjeldgaard, Anette W. Schrøder

Bilag

Til toppen


4. Status på ny struktur indenfor Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældrerådet orienteres om procesplanen for implementeringen af det vedtagne strukturforslag og ledelsesoptimering for Ældreområdet.

Sagen sendes til orientering ved Ældreomsorgsudvalget den 25. juni 2015.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 10. juni 2015 forslag til ny struktur på Ældreområdet. Den nye struktur på Ældreområdet indebærer, at den nuværende organisering i områder og distrikter overgår til kommunedækkende funktioner.

Godkendelse af den nye struktur får den konsekvens, at følgende organisatoriske ændringer vil blive gennemført inden udgangen af august måned:

 • Terapeuterne i rehabiliteringen på Stenumgård overgår organisatorisk til Træningsafdelingen
 • Demenskoordinatorerne er nu organisatorisk placeret under Visitationen
 • Ældrekonsulenterne er nu organisatorisk placeret under Aktivitetsområdet
 • Uddannelseskoordinatorfunktionen samles på én medarbejder. Uddannelseskoordinatorfunktionen placeres under Sundheds- og Ældrechefen.

3 ud af 4 stillinger er blevet opslået eksternt på grund af betydelig ændret stillingsindhold. Det er Lederen af Plejecentrene, Leder af Frit Valg, samt Leder af Hjemmesygeplejen – der er ansøgningsfrist den 3. august kl.12:00.

I den kommende tid vil der blive arbejdet med følgende elementer:

 • Omplacering af niveau 5 plejecenterlederne
 • Igangsættelse af proces vedrørende samling af ledelse på Hellevadlund og Elmehøj
 • Der etableres en koordinatorstilling som støttefunktion til lederen af Plejecenterområdet.

Den 1. oktober 2015 træder der nye organisatoriske ændringer i kraft indenfor Ældreområdet. Ændringerne er:

 • Hjemmesygeplejen organiseres sådan, at funktionen kommer til at bestå af sygeplejersker i de nuværende distrikter samt af de social- og sundhedsassistenter, som overvejende leverer delegerede sygeplejeydelser i distrikterne
 • Frit Valgs området organiseres sådan, at det kommer til at bestå af de social- og sundhedshjælpere samt af de social- og sundhedsassistenter, som er i direkte konkurrence med de private leverandører
 • De tre nye ledere tiltræder deres stillinger (Leder af Plejecentrene, Leder af Frit Valg samt Leder af Hjemmesygeplejen).

I 4. kvartal af 2015 vil Sundheds- og Ældrechefen fordele de administrative ressourcer med det udgangspunkt, at de administrative opgaver løses så lokalt som muligt. Endvidere skal Lederen af Plejecentrene afklare hvor den skal spares en gruppeleder på Margrethelund.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen om proces og principper for implementeringen af det nye strukturforslag og ledelsesoptimering til efterretning.

Personale

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 25. juni 2015, pkt. 13:

Ældrerådet, 22. juni 2015, pkt. 4:

Beslutning

Formanden orienterer om den nye struktur, som er godkendt politisk.

Ældrechefen orienterer om processen, hvor der henvises til bilag på sagen. Procesplan blev udleveret på mødet.

Medarbejdere spørger ind til stillingsopslag og stillingsbeskrivelser - begge dele er under udarbejdelse ved Ældrechefen.

Fraværende på mødet : Jette Fjeldgaard, Anette W. Schrøder

Bilag

Til toppen


5. Evaluering af Det Blå Hus


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møderne den 5. november og den 3. december 2014 at nedlægge Støttecentret i Det Blå Hus pr. 31. januar 2015 og at Værestedet, i forlængelse af dette, understøttes i form og indhold, ligesom lokaliteterne skal tilpasses.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende forslagene.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møderne den 5. november og den 3. december 2014 at ændre de tilbud til borgere med sindslidelse, der er organiseret i Det Blå Hus. Ændringen består i at Støttecentret nedlægges pr. 31. januar 2015. I forlængelse af dette, besluttede Social- og Sundhedsudvalget på møderne den 4. februar og den 4. marts 2015, at Værestedet i Det Blå Hus skal forstærkes i form og indhold, ligesom lokaliteterne skal tilpasses.

Formålet med forstærkningen af Værestedet er:

 • at have et tilbud der kan bruges af alle i målgruppen, uden at de skal visiteres dertil
 • at tiltrække nye og mere differentierede målgrupper end dem, der kendes i Det Blå Hus i dag.

I processen med at forstærke Værestedet, blev det den 4. marts 2015 besluttet at arbejde med følgende:

 • at nye åbningstider i Det Blå Hus' uvisiterede værested ændres med virkning fra den 1. marts
 • tydeliggørelse i huset med skiltning med videre om, at der er tale om et værestedstilbud
 • der etableres et ungetilbud på en hverdagsaften snarest. Indrage unge i bostøtten, Rusmiddelcentret og Thorvaldsensvej
 • der arbejdes på at inddrage frivillige i værestedets dagligdag
 • succeskriteriet er i princippet, at der bliver så stor søgning til tilbuddet, at det bliver nødvendigt at flytte det uvisterede værested til Jyllandsgade
 • nuværende bemanding i Det Blå hus fastholdes indtil evaluering ved udgangen af maj 2015
 • Tilbuddet evalueres, jf. beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2015 efter 3 måneder, dvs. ved udgangen af maj 2015.

Personalet i Værestedet har udarbejdet en evaluering/status på forløbet (se bilag 1), der viser følgende:

Værestedet holder åbent fra kl. 9.00-16.00/17.00 og derudover 2 aftener om ugen, hvoraf en aften for de unge.

Der er ikke den store tilgang af brugere i Værestedet om formiddagen samt i yder timerne kl. 16 – 17.00 og kl. 21 – 22.00. Der kommer 2-6 brugere mandag-torsdag formiddag. Onsdag eftermiddag kommer 10-12 pers, hvor samlingspunktet er den selvdrevne ”Strikke klub”. Det samme gælder fredag aften, hvor der er hygge og afslutning på ugen samt årstidens velbesøgte fester. Det bør derfor overvejes, indenfor Værestedets økonomiske rammer, at give ledelsen mulighed for at forskyde åbningstiderne efter aftale med brugerne, så åbningstiderne afspejler ønsker fra brugerne.

Personalet har arbejdet med at sikre adskillelse mellem Bageriet/Produktionsvirksomheden (§ 103) og Værestedet (§ 104) ved at bruge gennemgående farver for tilbuddene, ved blandt andet brug af skilte og farvede pile i gulvet. De produktions-aktiviteter der før var i Støttecentret er nu overgået til Produktionsvirksomheden.

Brugerne af Værestedet er i gang med at etablere selvstyrende grupper, hvor der blandt andet er strikkeklub onsdag eftermiddag, ligesom der pågår drøftelser om organisering af en eftermiddag med spil, med en bruger som tovholder.

I forhold til samarbejde med frivillige er der nedsat en lokal arbejdsgruppe, der har arbejdet med hvordan frivillige kan inddrages. Der arbejdes pt. på at oprette et "Væresteds-råd". Aktuelt er der to frivillige, der er interesserede i et samarbejde med Værestedet, som er indkaldt til samtale i uge 23 med henblik på snarlig start. Dette arbejde bør, i forlængelse af beslutning på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. marts 2015, fortsættes og opprioriteres.

Det vurderes ikke nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at flytte Værestedet til eksterne lokaler, da der er mulighed for at udnytte de eksisterende lokaler i Det Blå Hus på forskellig vis henover døgnet.

Det vurderes, at der er potentiale for at arbejde med brugerstyring af tilbuddet både i forhold til indhold og åbningstider.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at:

 • Værestedet fremadrettet er placeret i Det Blå Hus på Fasanvej
 • Tilbuddets samarbejde med frivillige fortsættes og opprioriteres
 • Der arbejdes på brugerstyring af aktiviteter
 • Der arbejdes med løbende tilpasning af åbningstiderne ud fra borgernes behov
 • Der, med afsæt i borgergruppens ressourcer, arbejdes på at holde brugeråbent ud over de aftalte åbningstider.
Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 24. juni 2015, pkt. 1:

Beslutning

Formanden og chefen for Visitationen orienterer om punktet. Der er ingen bemærkninger hertil.

Fraværende på mødet : Jette Fjeldgaard, Anette W. Schrøder

Bilag

Til toppen


6. Fremtidig budget-model for Det Blå Hus


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Det Blå Hus består af to tilbud under samme tag, og der er behov for at få fastlagt en gennemsigtig økonomimodel for den fremtidige bevillingstildeling og økonomistyring. Til brug for denne drøftelse fremlægges 2 scenarier med henblik på at fastlægge den fremadrettede økonomi Det Blå Hus.

Sagsfremstilling

Det Blå Hus består i princippet af to tilbud under samme tag. Det ene tilbud gives efter § 104, og er et uvisiteret værestedstilbud. Tilbuddet er rammestyret. Det andet tilbud gives efter § 103, og er et visiteret tilbud om beskyttet beskæftigelse. Tilbuddet er BUM/takst-styret.

Det Blå Hus får en pose penge til at drive det uvisiterede værested. Der er tale om et rammestyret tilbud, og bevillingen er uafhængig af, om der er få eller mange brugere af tilbuddet.

Den BUM/takststyrede del af tilbuddet får en takst pr. visiteret borger, der er visiteret til beskyttet beskæftigelse. Der er udregnet en takst baseret på det nuværende antal visiterede borgere, og bevillingen øges eller reduceres alt efter, hvor mange borgere der er visiteret til tilbuddet. Det betyder, at Det Blå Hus løbende skal tilpasse personalenormeringen til indtægten. Bevillingen til beskyttet beskæftigelse er placeret i Visitationen (ligesom alle andre bevillinger til visiterede ydelser), og afregnes løbende afhængig af antal visiterede borgere.

Da begge styringsmodeller er til stede i huset på samme tid, betyder det, at der skal arbejdes med to budgetter og regnskabet i huset, som sammen danner husets samlede økonomi. Der er opstillet en økonomimodel, som bygger budgettet op fra bunden, idet den hidtidige økonomimodel ikke indeholdt alle relevante udgifter i forhold til takstberegning på § 103 og en skæv fordeling mellem de to typer tilbud.

I den opstillede økonomimodel er der foretaget en opdeling af faste og variable udgifter. De faste udgifter er delt 50/50 mellem det rammestyrede og det takststyrede område. Antallet af brugere i beskyttet beskæftigelse kan variere over tid, og der afregnes på månedsbasis. I modellen er der regnet med 15 brugere på helårsniveau, hvilket svarer nogenlunde til det aktuelle niveau. Der skelnes ikke takstmæssigt mellem de forskellige §103-tilbud.

I begge modeller er der indregnet 15 timer til ledelse af Det Blå Hus.

I evalueringen af Det Blå Hus er der lagt vægt på, at arbejdet med at inddrage frivillige opprioriteres. De frivillige forventes især at kunne levere ekstra hænder og tilstedeværelse i det uvisterede værested. Der er ikke indregnet effekt af brug af frivillige i nedenstående opstillinger.

Med henblik på en drøftelse af, hvilken samlet økonomi, der skal være i Det Blå Hus, er der opstillet forskellige scenarier. Scenarierne tager alle udgangspunkt i, hvordan budget 2016 bør sammensættes. Der vil efterfølgende blive forelagt en selvstændig sag om det forventede økonomiske resultat for 2015 i Det blå Hus.

Scenarie 1: Grundmodellen

I grundmodellen er budgetterne bygget op fra bunden. Forudsætningerne i modellen er en normering på 2,52 årsværk i værestedet (rammestyret) og 1,82 årsværk i § 103 (takststyret). De 1,82 årsværk udløses ved 15 visiterede brugere. Ændres antal visiterede brugere, ændres forholdsmæssigt i de 1,82 årsværk. Samlet indeholder grundmodellen 4,34 årsværk samt 15 timers ledelse i Det Blå Hus.

Der er endvidere kalkuleret med bygningsmæssige ændringer i form af dør og vindfang, som kan understøtte at der er tale om to tilbud under samme tag.

Grundmodel giver et budgetoverskud på 304.000 kr. i forhold til det vedtagne budget 2015.

Scenarie 2: Nul-modellen

Nul-modellen svarer til grundmodellen bortset fra, at normeringen i værestedet (rammestyret) er hævet fra 2,52 til 3,18 årsværk. De 1,82 årsværk i § 103 (takststyret) er fastholdt. Samlet indeholder grundmodellen 5,00 årsværk samt 15 timers ledelse i Det Blå Hus.

Nul-modellen giver et budgetoverskud på 0 kr. i forhold til det vedtagne budget 2015.

I praksis betyder de 15 timer til ledelse, at der samlet på psykiatriområdet nedlægges en lederstilling, idet deltidslederstillinger aflønnes som fuldtidslederstillinger. Der findes aktuelt en anden deltidslederstilling. Ved at lægge disse to stillinger sammen, opnås den beskrevne besparelse.

Den nye handicap- og psykiatrichef får desuden til opgave at evaluere ledelsesstrukturen inden for handicap- og psykiatriområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget

 • drøfter de fremlagte scenarier og beslutter, hvilket scenarie, der skal ligge til grund for den fremtidige budgettildeling til Det Blå Hus’ to tilbud
 • godkender, at der med henblik på at indføre ovenstående budgetmodel, nedlægges en lederstilling
 • at den ny handicap- og psykiatrichef får til opgave at evaluere ledelsesstrukturen inden for handicap- og psykiatriområdet
Personale

Begge de fremlagte modeller indebærer en reduktion af ledelsesomfanget i Det Blå Hus. Desuden vil fastlæggelsen af den nye budgetmodel betyde, at der skal ske en tilpasning af antal personaler i Det Blå Hus. Endelig vil takststyringen på § 103 Beskyttet beskæftigelse betyde, at der løbende kan ske justering af personalet afhængig af antal visiterede brugere.

Sammenlægning af de to ledelsesfelter betyder reduktion af én lederstilling.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 24. juni 2015, pkt. 3:

Beslutning

Formanden orienterer om §103 og §104 - to styringsprincipper under samme tag - samt en orientering om scenarie 1 og scenarie 2.

Medarbejderne ønsker følgende skrevet til referat : Det er vigtigt at have for øje, at når man arbejder på " fra beskyttet til Støttet" er det en investering i fremtiden - dette kræver kvalitet i tilbud i forhold til faglighed - der henvises til de tre høringssvar

Der er ligeledes en bekymring i forhold til at skære ned på ledelsen - det er vigtigt med tæt samarbejde med ledelse i forhold til kvalitet og faglighed.

Man ønsker området får en ramme hvor der er max frihed til at udvikle et godt tilbud - herunder kompetencer til at definere åbningstid og brugen af frivillige.

Fraværende på mødet : Jette Fjeldgaard, Anette W. Schrøder

Bilag

Til toppen


7. Organisering af rehabiliteringsindsatsen efter servicelovens § 83A


Resume

Sagsforløb: ÆO/SS/FagMED S&V

I forbindelse med det godkendte kommissorium og tidsplan for arbejdet med rehabiliteringsindsatsen i henhold til servicelovens § 83a, skal Ældreomsorgsudvalget tage stilling til, hvilken organisationsmodel, der skal udgøre den overordnede ramme for det videre arbejde.

Sagsfremstilling

På baggrund af evalueringen af de Fælles Rehabiliterende Indsatser (FRI), som blev foretaget i efteråret 2014 samt servicelovens (SEL) § 83a, der trådte i kraft pr. 1. januar 2015, godkendte Ældreomsorgsudvalget den 26. februar 2015 og Social- og Sundhedsudvalget den 4. marts 2015 kommissorium og tidsplan for arbejdet med rehabiliteringsindsatsen i Brønderslev Kommune, og hermed udrulles tredje og sidste implementeringsfase af rehabiliteringsindsatsen (bilag 1).

Ifølge nuværende praksis har borgere i Brønderslev Kommune ikke frit leverandørvalg i forhold til rehabiliteringsindsatsen, hvilket kan medføre flere medarbejderskift hos borgeren ved overgangen fra rehabiliteringsforløb til kompenserende hjælp.

Med udgangspunkt i ovenstående har Fagenheden for Sundhed og Velfærd udarbejdet to modeller til organiseringen af den fremtidige rehabiliteringsindsats, for derigennem at sikre en mere sammenhængende indsats og overgang mellem ydelser.

Forslag til organisering af rehabiliterinsindstsen efter SEL § 83a

I begge forslag inddrages de private leverandører af hjemmehjælp, således at de også er i stand til at varetage rehabilitering, hvilket er i overensstemmelse med tredje fase af implementeringsplanen for rehabiliteringsindsatsen i Brønderslev Kommune.

I og med at SEL § 83a lægger op til inddragelse af private leverandører i den rehabiliterende indsats, kan den nuværende organisering af FRI ikke fastholdes. FRI er organiseret hos den kommunale leverandør, og en ligebehandling af private leverandører og den kommunale leverandør medfører behov for en ændret organisering. Fremover vil det betyde at:

 • Koordinerende sagsbehandlere (myndighed) bliver organiseret i Visitationen.
 • Ergoterapeuter og fysioterapeuter bliver organiseret i Træningsafdelingen.
 • Den kommunale sygepleje forbliver organiseret i ældreområdet.

Ved stillingtagen til en rehabiliterende indsats overfor en borger vil følgende fagpersoner være involveret:

 • Visitator/koordinerende sagsbehandler
 • Den kommunale sygepleje
 • Ad hoc fagpersoner, eksempelvis misbrugskonsulent eller kostkonsulent
 • Samarbejdspartnere, eksempelvis Aflastningsafdelingen eller praktiserende læger
 • Træning efter model A eller model B

Forskellen mellem forslagene vil bestå i, hvorvidt de private leverandører benytter kommunale terapeuter (model A) eller de private leverandører ansætter egne terapeuter (model B)

Model A

I model A leverer de private leverandører en rehabiliterende indsats som en del af praktisk hjælp og personlig pleje. Opgaven løses af social- og sundhedshjælpere eller –assistenter.

Det vil sige, at den private leverandørs Social- og Sundhedshjælpere eller –assistenter skal indgå i et rehabiliteringssamarbejde med de kommunale terapeuter for at gøre borgeren mest muligt selvhjulpen. Det er således de kommunale terapeuter og de private leverandørers social- og sundhedsmedarbejdere, der – i samarbejde med visitatoren og eventuelt den kommunale sygepleje – skal tilse implementering af og opfølgning på handleplaner i overensstemmelse med Brønderslev Kommunes serviceniveau.

Konsekvenser:

 • Stor tværfaglig samarbejdsflade mellem kommunale og private medarbejdere.
 • Visitatoren skal "kun" samarbejde med én terapeutgruppe, hvilket vil gøre det lettere at sikre en ensartethed i ydelserne.
 • Sikring af det kommunale serviceniveau på rehabiliteringsområdet sker ved kommunens egne terapeuter.
 • Færre overleveringer mellem forskellige terapeutgrupper, eksempelvis hvis borgeren også modtager genoptræning efter indlæggelse ifølge sundhedslovens § 140, som varetages af Træningsafdelingens terapeuter.

Model B

I forslag B ansætter den private leverandør af hjemmepleje selv terapeuter, som – i samarbejde med visitator og eventuelt den kommunale sygepleje – skal tilse implementering af og opfølgning på handleplaner i overensstemmelse med Brønderslev Kommunes serviceniveau.

Ved at forpligte sig på at ansætte egne terapeuter, vil den private leverandør ikke kunne benytte underleverandører, eksempelvis i form af at købe terapeutydelser hos private terapeuter.

Konsekvenser:

 • Skarp opdeling mellem private og kommunale medarbejdere.
 • Visitator skal samarbejde med forskellige terapeutgrupper, hvilket kan vanskeliggøre sikring af ensartethed i ydelserne fra leverandør til leverandør.
 • Jævnligt kommunalt tilsyn hos den private leverandør i forhold til sikring af det kommunale serviceniveau og hvorvidt den private leverandør faciliterer faglig sparring og udvikling i forhold til egne medarbejdere.
 • Hvis de private leverandører af hjemmepleje skal ansætte egne terapeuter, kan det medføre, at meget få byder på opgaven, da det for manges vedkommende vil betyde en investering.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager stilling til:

 • Hvorvidt de private leverandører skal kunne varetage rehabilitering i Brønderslev Kommune.
 • Hvis de private leverandører skal varetage rehabilitering, skal det da være model A eller model B, der skal danne den organisatoriske ramme for det videre arbejde?
Personale

De koordinerende sagsbehandlere samt ergo- og fysioterapeuter i de nuværende FRI-grupper, skal overføres til henholdsvis Visitationen og Træningsafdelingen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 9. april 2015, pkt. 9:

Udvalget ønsker model A.

Ole Bruun var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 15. april 2015, pkt. 8:

Udvalget tager beslutning i Ældreomsorgsudvalget om anvendelse af model A til efterretning.

Knud L. Pedersen og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Formanden orienterer suppleret af chefen fra Visitationen. Der er ingen bemærkninger hertil.

Bilag

Til toppen


8. Overordnet arbejdsramme for servicelovens § 83a


Resume

Sagsforløb: FagMED S&V/ÆR/SS/ÆO

Drøftelse af høringssvar i forlængelse af omorganisering i FRI-grupperne som betyder, at de nuværende FRI-grupper til omlægges til paragraf 83a, og dermed overføres visitatorerne i FRI-grupperne til Visitationen og træningspersonale i FRI-grupperne overføres til Træningsafdelingen.

På baggrund af beslutningen i Ældreomsorgsudvalget den 9. april 2015 om, at private leverandører af hjemmepleje fremadrettet kan varetage rehabilitering, er der udarbejdet en overordnet arbejdsramme for rehabiliteringssamarbejdet i Brønderslev Kommune.

Ældreomsorgsudvalget foreslås at tage den overordnede ramme til efterretning samt træffe beslutning om, at borgere i et rehabiliteringsforløb skal vælge den samme leverandør, hvis borgeren både skal trænes i personlig pleje og praktisk hjælp.

Til Social- og Sundhedsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Den 9. april 2015 traf Ældreomsorgsudvalget beslutning om, at godkendte private leverandører af hjemmepleje fremadrettet skal kunne varetage rehabilitering i samarbejde med Brønderslev Kommunes visitatorer, ergoterapeuter samt ad hoc fagpersoner.

DEN OVERORDNEDE RAMME FOR REHABILITERINGSSAMARBEJDET

For at udmønte denne beslutning, har der været arbejdet på at udarbejde en overordnet ramme for samarbejdet omkring rehabiliteringsindsatsen.

Tværfaglige teams

Samarbejdet vil foregå i tværfaglige teams. For at skabe mest muligt sammenhæng i forløbene, vil det altid være det samme tværfaglige team, der er tilknyttet den samme hjemmeplejegruppe. De tværfaglige teams vil bestå af:

 • visitator
 • kommunal ergoterapeut
 • hjemmepleje - kommunal eller privat leverandør
 • relevante ad hoc fagpersoner, eksempelvis sygeplejerske, fysioterapeut, kostkonsulent

Det tværfaglige team skal i samarbejde med borgeren definere mål og sørge for at målene opnås gennem udarbejdelse af og opfølgning på konkrete rehabiliteringsplaner.

Koordineringsmøder

Rehabiliteringsforløbene vil blive koordineret på ugentlige møder hos hjemmeplejeleverandøren, hvor det tværfaglige team og planlæggere deltager. Sagerne, der tages op på koordineringsmøderne, vil typisk være rehabiliteringsforløb:

 • der er nyoprettede eller skal afsluttes
 • hvorder er behov for justering af mål eller rehabiliteringsplan

FRIT LEVERANDØRVALG

For at sikre sammenhæng i forløbene og nedsætte koordineringsbehovet, forslår fagenheden, at borgere med rehabiliteringspotentiale - både i forhold til personlig pleje og praktisk hjælp - skal vælge den samme leverandør til at varetage hele rehabiliteringsindsatsen.

Det betyder i praksis, at borgeren skal vælge en ny leverandør, hvis borgeren i begyndelsen af forløbet kun rehabiliteres i forhold til praktisk hjælp, men efterfølgende vurderes til også at kunne rehabiliteres i forhold til at varetage personlig pleje, og leverandøren ikke er godkendt til at varetage rehabilitering på denne del. Dette vil også medvirke til at begrænse antallet af medarbejdere, der kommer i borgerens hjem.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget

 • tager orienteringen om den overordnede ramme om rehabiliteringssamarbejdet til efterretning.
 • beslutter, at borgeren skal vælge den samme leverandør til at varetage rehabiliteringen, hvis der er rehabiliteringspotentiale både i forhold til praktisk hjælp og personlig pleje.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Der vil ske en ændring i arbejdsformen og organisatorisk tilhørsforhold. Det forventes, at den nuværende normering bibeholdes.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 25. juni 2015, pkt. 7:

Social- og Sundhedsudvalget, 24. juni 2015, pkt. 2:

Beslutning

Formanden orienterer suppleret af chefen for Visitationen og Ældrechefen, som pointerer, at delegerede sygeplejeopgaver ikke er en del af frit leverandørvalg.

Fraværende på mødet : Jette Fjeldgaard, Anette W. Schrøder

Til toppen


9. Sygefravær i Sundhed og Velfærd, maj 2015


Resume

Sagsforløb:MED Sundhed og Velfærd

Der ønskes en drøftelse af sygefraværet med afsæt i data, som fremgår af bilaget.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at sætte fokus på sygefravær. I forlængelse heraf er der fastsat måltal for sygefraværet på de enkelte områder. Ligger et område på eller under måltallet, er hensigten at fastholde niveauet. Ligger et område over måltallet er hensigten, at sygefraværet skal nedbringes over en periode til måltallet. En nedbringelse til måltallet kan dermed strække sig over en periode på mere end et år.

I vedhæftede bilag fremgår sygefraværet i Sundhed og Velfærd som helhed, ligesom tallene efterfølgende yderligere opdelt indenfor de enkelte områder.

På baggrund af de fremlagte data lægges der op til en drøftelse af de foreløbige erfaringer med arbejdet med at nedbringe sygefraværet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at MED-udvalget med afsæt i de fremlagte data drøfter sygefraværet indenfor Sundhed og Velfærd.

Bilag: Sygefravær MED juni 2015

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde, da der er fejl i statistik materialet. Bilag er fjernet og der udarbejdes et nyt til næste møde.

Fraværende på mødet : Jette Fjeldgaard, Anette W. Schrøder

Til toppen


10. Orientering om Trivselsmåling 2015


Resume

Sagsforløb:

Fremsendes til orientering

Overordnede resultater fra Trivselsmålingen 2015

Sagsfremstilling

Trivselsmålingen 2015 er gennemført for hele organisationen i perioden 09-03-2015 til 12-04-2015.

Efterfølgende er der dannet trivselsrapporter, som er sendt ud i organisationen med udgangen af april 2015.

Det videre arbejde med trivselsmålingen er forankret i de lokale arbejdsmiljøgrupper.

Svarprocenten på trivselsmålingen er steget i forhold til de foregående målinger i 2011 og 2013, hvor den i 2015 er over 80%. Det viser en stor deltagelse i organisationen.

Der er ikke muligt med direkte sammenligning af resultaterne fra de foregående målinger, grundet ændring i emner, spørgsmål og måden resultaterne præsenteres på. Dog peger de overordnede resultater i samme niveau som i 2013. Eksempelvis scorede den samlede sociale kapital 78 (ud af indeks 100) i 2013, hvor den i 2015 scorer 3,8 på en skala fra 1-5.

I bilaget præsenteres de overordnede resultater for hele Brønderslev Kommune sammenlignet med de fem fag-/stabsområder.

Indstilling

Hoved MED, 10. juni 2015, pkt. 9:

Beslutning

Formanden orienterer om den overordnede rapport for området.

Medarbejdere er stolte over den høje besvarelsesprocent og tilfredse med, hvor området ligger i statistikken.

Der er stor tilfredshed med, at HR-afdelingen kommer ud på alle enheder i forhold til opfølgningen med iværksættelse af handleplaner mv.

Udvalgets ønsker en opmærksomhed på punkterne :

 1. Indflydelse - herunder hvad er vilkår og hvad er muligheder
 2. Mobning - 4% på området - er 4 % for højt
 3. Hvad går godt - hvordan fastholder vi det?

Fraværende på mødet : Jette Fjeldgaard, Anette W. Schrøder

Bilag

Til toppen


11. Information om Arbejdsmiljø herunder Arbejdsskader


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader, indberetning om vold og trusler og anden psykisk påvirkning og arbejdstilsynets Risikobaserede tilsyn for området.

Sagsfremstilling
 • Arbejdsskader:Til orientering vedhæftes årsrapport 2014 Arbejdsskader
 • 192 vold og trudsler sager er indberettet siden sidste møde. Fremadrerettet indberetter enhederne selv via easy og den enkelte enhed laver selv statistik over antal indberetninger, som så vil fremgå af referat fra loklaudvalgsmøder.
 • Der er udarbejdet en ny skabelon til referat fra lokaludvalgmøder som ligger på hjemmesiden under MED - dette blot tænkt som en hjælp til den enkelte enhed/afd.
 • Der er ligeledes udarbejdet en skabelon til indberetning i easy.

Arbejdstilsynet har ringet og anmeldt tilsyn mellem 1-4 mdr. på Hedebo og i Tandplejen

Hedebo har fået en Grøn Smiley 4. juni 2015

Smileys fremgår af vores hjemmeside: www.ansatibronderslev.dk Siden opdaterer vi hver gang der har været besøg fra Arbejdstilsynet.

Beslutning

Orientering fra Arbejdsmiljøkonsulenten - henviser til bilag.

Der opleves på flere områder en stigende udfordring i forhold til Facebook og andre sociale medier. Der efterspørges, hvordan vi ruster os til fremtiden?

Fraværende på mødet : Jette Fjeldgaard, Anette W. Schrøder

Til toppen


12. Gensidig Information - herunder relevante emner for næste møde


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Brønderslev Kommune er denne gang nævnt i Nyhedsbrev fra SUS - kan læses via link.

http://www.ansatibronderslev.dk/MEDudvalg/Ny%20Nyhedsbase/2015/06/APV%20i%20Bronderslev%20-%20Artikel%20fra%20Voldsomudtryksform.aspx

De to hovedsignaler fra mødet :

 1. pkt. 10 på dagsorden - Trivselsmåling
 2. pkt. 3. på dagsorden - opmærksomhed på at se afdækningsforslag fra de to udvalgsområder under et og have øje for §83a.

Fraværende på mødet : Jette Fjeldgaard, Anette W. Schrøder

Til toppen

Opdateret 29. juni 2015