10. september 2015

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 10. september 2015
Lokale: mødelokale 272 Rådhuset Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

FAG MED Sundhed og Velfærd bedes godkende referat fra mødet den. 18. juni 2015

Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Ingen bemærkninger

Fraværende på mødet: Ann Cathrine Vestergaard og Anette W. Schrøder

Til toppen


2. Orientering om referatere fra lokaludvalgsmøder


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Beslutning

MED Sundhed og Velfærd opfordre til at alle sender referater ind fra Lokaludvalgsmøder og personalemøder med MED Status

Fraværende på mødet: Ann Cathrine Vestergaard og Anette W. Schrøder

Bilag

Til toppen


3. Høring af budgetforslag 2016 til 1. behandling


Resume

Sagsforløb:

I henhold til tidsplan for udarbejdelse af Budget 2016, afholdes hørring af budgetforslag til 1. behandling i perioden 7. - 16. september.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har på møderne i august måned drøftet de af administrationen foreslåede ændringer til Budget 2016.

Oversigt over disse ændringer samt prioriteret afdækningskatalog fremsendes til hørring

Sagsfremstilling

Ifølge principper for udarbejdelse af budget 2016 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til udvidelser og reduktioner. Disse behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af forslagene, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste del består af rent budgettekniske tilretninger (pris og løn fremskrivning, sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne (udgiftsneutrale samlet set), ændringer som konsekvens af beslutninger i forbindelse med budget 2015, samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2015 med økonomiske konsekvenser for 2016).

Herefter er opstillet forslag til udvidelser og reduktioner. Det er disse forslag, fagudvalgene har behandlet. Hvert af forslagene er beskrevet selvstændigt.

Fagudvalgenes indstillinger er efterfølgende behandlet i Økonomiudvalget den 26. august 2015.

Desuden er det prioriterede afdækningskatalog vedlagt

Social- og Sundhedsudvalget den 19. august 2015:

Korrektionerne indstilles godkendt.

Udvalget ønsker en korrektion på 350.000 kr. til almen genoptræning – private klinikker med henvisning til budgetopfølgning 2.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget den 20. august 2015:

De fremlagte forslag til udvidelser og reduktioner indstilles indarbejdet i budget 2016.

Økonomiudvalget den 26. august 2015:

De fremlagte forslag til udvidelser og reduktioner godkendt indarbejdet i basisbudget 2016.

Beslutning

Formanden orienterede om udvidelser og reduktioner samt afdækningskatalogerne for henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget samt Ældreomsorgsudvalget.

MED Sundhed og Velfærd har følgende udtalelse til materialet fra de to udvalg:

Grundlæggende er det godt med forebyggelse, så vi skal passe på med at nedlægge forebyggende indsatser - specielt går bekymringen på, at nedskæringer på sundhedsområdet vil blive dyrt på andre områder. I forlængelse heraf opfordrer MED Sundhed og Velfærd Byrådet til at se de to udvalgsområder som et samlet hele.

Fraværende på mødet: Ann Cathrine Vestergaard og Anette W. Schrøder

Bilag

Til toppen


4. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2015


Resume

Sagsforløb: Fag MED Sundhed og Velfærd

Halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2015, fremsendes til MED-udvalgets orientering.

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stab og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2015, der ud over skøn over udviklingen i budget 2015 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2016.

Budgetopfølgningen viser forventede netto merudgifter på i alt 18,361 mio. kr. for hele 2015.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder. Budgetopfølgningen 2 pr. 30. juni udgør også halvårsregnskabet jf. lov om kommunernes styrelse.

Budgetopfølgning 2 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

I hele 1.000

Status 30. juni 2015

Status inklusiv effekt af flerårsaftalen

Serviceudgifter

8.922

23.858

Overførselsudgifter

18.670

18.670

Finansiering

-9.231

-9.231

Total

18.361

33.297

Tidligere tillægsbevilling – PL regulering

-7.771

-7.771

Afvigelser i alt i forhold til korrigeret budget

10.590

25.526

En uddybende forklaring på afvigelserne inden for fagudvalgets politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Der er ligeledes vedlagt et statusnotat på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med Budget 2015.

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgningen d. 18. august 2015.

En meget væsentlig del af afvigelsen på budgetopfølgningen kan henføres til flygtninge/integrationsområdet, hvor der er indregnet i alt 13,745 mio. kr. Det er vigtigt at se denne merudgift i sammenhæng med den måde bloktilskuddet til kommunerne beregnes på, da det medfører at en del af indtægterne til at dække denne udgift først kommer senere.

Vedr. flerårsaftalen er det bekymrende, at den indsat der har væres udført for at nedbringe udgifterne på området langt hen af vejen bliver ”spist” af nye sager. FL er ikke i tvivl om, at det er vigtigt, at opretholde fokus på den måde der arbejdes på området, men omvendt bør det drøftes om det fremadrettede niveau på aftalen er realistisk.

Der har fra starten af året til hele organisationen været udmeldt en generel tilbageholdenhed, således man bredt i organisationen kunne opbygge en økonomisk ”buffer”, der kan hjælpe til med finansiering af et evt. underskud i 2015. Det bør derfor overvejes om udfordringerne med at nå målet på flerårsaftalen skal føre til at organisationen bredt skal bidrage til at finansieres medudgiften fx ved en ½ pct. engangsbesparelse i bredt på serviceudgifterne.

Økonomiudvalget behandlede budgetopofølgningen d. 26. august 2015, hvor følgende blev besluttet:

På baggrund af den forventede overskridelse af budget 2015 indstiller Økonomiudvalget, at

 • Fagudvalgene anmodes om forslag til kompenserende besparelser inden næste møde i Økonomiudvalget den 2. september 2015
 • Hele organisationen skal fortsat udvise tilbageholdenhed

Afstemning om rets forbeholdet skal indarbejdes i budgetopfølgningen.

Halvårsregnskabet oversendes til Byrådets behandling den 2. september 2015.

Beslutning

Formanden orienterede og punktet drøftes uden kommentarer til referat.

Fraværende på mødet: Ann Cathrine Vestergaard og Anette W. Schrøder

Bilag

Til toppen


5. Orientering om nedsættelse af Visitationsudvalg for Det Specialiserede Voksenområde


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om, at der nedsættes et Visitationsudvalg for Det Specialiserede Voksenområde med opstart medio september 2015.

Fag MED for Sundhed og Velfærd orienteres om nedsættelse af Visitationsudvalg.

Sagsfremstilling

Som en parallel til det Visitationsudvalg, der i dag findes i UngeCentret, vil der medio september 2015 blive nedsat et tilsvarende udvalg for Det Specialiserede Voksenområde.

Formål og opgaver

Visitationsudvalgets formål vil primært være at sikre, at grundlaget i sagerne matcher områdets serviceniveau og krav til økonomistyring.

Udvalgets opgaver vil være:

 • at træffe beslutninger i borgersager, hvor der indstilles til botilbud og/eller særforanstaltninger, hvor særlige paragraffer er i fokus.
 • at følge udvilklingen og progressionen i de særligt dyre enkeltsager, som er placeret i og udenfor kommunen.
 • at holde sig ajour med prognosen/ventelisterne for nye sager samt sikre fuld pladsudnyttelse i egne botilbud.
 • at have opmærksomhed på behovet for udviklingsinitiativer, der gør det muligt at efterleve principperne, som er beskrevet i Masterplanen og sikre økonomisk fokus på Flerårsaftalen.

Deltagere

Visitationsudvalget vil bestå af:

 • Visitationschefen - formand
 • Afdelingslederen for Det Specialiserede Voksenområde - næstformand
 • Udførerchef (Ældre- og Sundhedschef eller Psykiatri- og Handicapchef)
 • Controller
 • Økonomimedarbejder
 • Sagsbehandleren, som har sagen - ad hoc
 • Administrativ medarbejder fra Det Specialiserede Voksenområde - referent

Mødekadence og form

Udvalget vil afholde ugentlige møde af 1 times varighed. Kvartalsvis - henholdsvis januar, april, august og oktober - vil mødet vare 2 timer, hvor der vil være fokus på udviklingsprocesser og samarbejdsrelationer.

Evaluering

Hvert år til august vil der blive foretaget evaluering af udvalgets struktur og indhold, ligesom der vil løbende blive taget stilling til særlige områder, som kan betyde en ændring i kompetenceplanen (jf. bilag 2).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 2. september 2015, pkt. 6:

Beslutning

Formanden orienterede og punktet drøftes uden bemærkninger.

Fraværende på mødet: Ann Cathrine Vestergaard og Anette W. Schrøder

Bilag

Til toppen


6. Status på ny struktur indenfor Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældrerådet orienteres om procesplanen for implementeringen af det vedtagne strukturforslag og ledelsesoptimering for Ældreområdet.

Sagen sendes til orientering ved Ældreomsorgsudvalget den 25. juni 2015.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 10. juni 2015 forslag til ny struktur på Ældreområdet. Den nye struktur på Ældreområdet indebærer, at den nuværende organisering i områder og distrikter overgår til kommunedækkende funktioner.

Godkendelse af den nye struktur får den konsekvens, at følgende organisatoriske ændringer vil blive gennemført inden udgangen af august måned:

 • Terapeuterne i rehabiliteringen på Stenumgård overgår organisatorisk til Træningsafdelingen
 • Demenskoordinatorerne er nu organisatorisk placeret under Visitationen
 • Ældrekonsulenterne er nu organisatorisk placeret under Aktivitetsområdet
 • Uddannelseskoordinatorfunktionen samles på én medarbejder. Uddannelseskoordinatorfunktionen placeres under Sundheds- og Ældrechefen.

3 ud af 4 stillinger er blevet opslået eksternt på grund af betydelig ændret stillingsindhold. Det er Lederen af Plejecentrene, Leder af Frit Valg, samt Leder af Hjemmesygeplejen – der er ansøgningsfrist den 3. august kl.12:00.

I den kommende tid vil der blive arbejdet med følgende elementer:

 • Omplacering af niveau 5 plejecenterlederne
 • Igangsættelse af proces vedrørende samling af ledelse på Hellevadlund og Elmehøj
 • Der etableres en koordinatorstilling som støttefunktion til lederen af Plejecenterområdet.

Den 1. oktober 2015 træder der nye organisatoriske ændringer i kraft indenfor Ældreområdet. Ændringerne er:

 • Hjemmesygeplejen organiseres sådan, at funktionen kommer til at bestå af sygeplejersker i de nuværende distrikter samt af de social- og sundhedsassistenter, som overvejende leverer delegerede sygeplejeydelser i distrikterne
 • Frit Valgs området organiseres sådan, at det kommer til at bestå af de social- og sundhedshjælpere samt af de social- og sundhedsassistenter, som er i direkte konkurrence med de private leverandører
 • De tre nye ledere tiltræder deres stillinger (Leder af Plejecentrene, Leder af Frit Valg samt Leder af Hjemmesygeplejen).

I 4. kvartal af 2015 vil Sundheds- og Ældrechefen fordele de administrative ressourcer med det udgangspunkt, at de administrative opgaver løses så lokalt som muligt. Endvidere skal Lederen af Plejecentrene afklare hvor den skal spares en gruppeleder på Margrethelund.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen om proces og principper for implementeringen af det nye strukturforslag og ledelsesoptimering til efterretning.

Fag MED Sundhed og Velfærd Orienteres om status for besættelse af stillinger og den videre proces for ældreområdets nye struktur.

Personale

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 25. juni 2015, pkt. 13:

Ældrerådet, 22. juni 2015, pkt. 4:

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 18. juni 2015, pkt. 4:

Formanden orienterer om den nye struktur, som er godkendt politisk.

Ældrechefen orienterer om processen, hvor der henvises til bilag på sagen. Procesplan blev udleveret på mødet.

Medarbejdere spørger ind til stillingsopslag og stillingsbeskrivelser - begge dele er under udarbejdelse ved Ældrechefen.

Fraværende på mødet : Jette Fjeldgaard, Anette W. Schrøder

Beslutning

Ældrechefen orienterede om hvor langt man nu er kommet i processen. - Ledere på niveau 4 er på plads og meldt ud i organisationen.

Ledere på niveau 5 forventes at være på plads i den komne uge og meldes ud i organisationen, så snart det er endeligt på plads.

Ældrechefen orienterer ligeledes om at den nye struktur medfører at der nu iværksættes en proces for en ny MEd struktur på området - der vil komme løbende orientering om dette.

Medarbejderne roser ældrechefen, for processen og den gode medindragelse og orientering omkring processen med den nye struktur på ældreområdet.

Fraværende på mødet: Ann Cathrine Vestergaard og Anette W. Schrøder

Bilag

Til toppen


7. Sygefravær i Sundhed og Velfærd, maj 2015


Resume

Sagsforløb:MED Sundhed og Velfærd

Der ønskes en drøftelse af sygefraværet med afsæt i data, som fremgår af bilaget.

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at sætte fokus på sygefravær. I forlængelse heraf er der fastsat måltal for sygefraværet på de enkelte områder. Ligger et område på eller under måltallet, er hensigten at fastholde niveauet. Ligger et område over måltallet er hensigten, at sygefraværet skal nedbringes over en periode til måltallet. En nedbringelse til måltallet kan dermed strække sig over en periode på mere end et år.

I vedhæftede bilag fremgår sygefraværet i Sundhed og Velfærd som helhed, ligesom tallene efterfølgende yderligere opdelt indenfor de enkelte områder.

På baggrund af de fremlagte data lægges der op til en drøftelse af de foreløbige erfaringer med arbejdet med at nedbringe sygefraværet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at MED-udvalget med afsæt i de fremlagte data drøfter sygefraværet indenfor Sundhed og Velfærd.

Bilag: Sygefravær MED juni 2015

Indstilling

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 18. juni 2015, pkt. 9:

Punktet udsættes til næste møde, da der er fejl i statistik materialet. Bilag er fjernet og der udarbejdes et nyt til næste møde.

Fraværende på mødet : Jette Fjeldgaard, Anette W. Schrøder

Beslutning

Formanden orienterede og punktet drøftes.

Med Sundhed og Velfærd roser sygefraværsprojektet hvor man tror på en positiv effekt af processen med nye og tydelige arbejdsgange omkring fravær.

Ligeledes roses projektet omkring stress.

Fraværstal er sendt ud til alle ledere for de sidste 12 mdr.

Punktet ønskes drøftet på næste møde

Fraværende på mødet: Ann Cathrine Vestergaard og Anette W. Schrøder

Bilag

Til toppen


8. Frigivelse af rådighedsbeløb til anskaffelse af nyt omsorgssystem


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Fagenheden for Sundhed og Velfærd søger om frigivelse af engangsudgifter ved køb af et nyt omsorgssystem, der kan understøtte opgaver på tværs af Sundhed og Ældre, Handicap og Psykiatri, Visitationen og UngeCenter samt en engangsudgift til en analyse af arbejdsgangene. Engangsudgifterne søges frigivet fra Digitaliseringspuljen.

Byrådet skal tage stilling til frigivelse af midler fra den i budget 2015 afsatte pulje til digitalisering på baggrund af indstilling fra Digitaliseringsforum.

Fremsendes til Fag MED for Sundhed og Velfærd til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd søger om engangsudgifter til køb af et nyt omsorgssystem, der kan understøtte opgaver på tværs af Sundhed og Ældre, Handicap og Psykiatri, Visitationen og UngeCenter samt en engangsudgift til en analyse af arbejdsgangene.

Der er ca. 3.750 borgere som har en aktiv sag i systemet. Der er ca. 1.050 medarbejdere der bruger systemet i dag. Disse bliver berørt ved indførelse af det nye system.

Målet med indkøb af nyt omsorgssystem er, at få

 • et samlet system og transparens på tværs
 • nemmere arbejdsgange
 • bedre ledelsesinformation
 • et samlet overblik over borgerne
 • et åbnet og integrerbart system

Det forventes at et sammenhængende system vil give et nødvendig overblik og mulighed for at opnå besparelser i større eller mindre omfang på alle områder, idet der genereres nye kontrolmuligheder med det nye system.

Arbejdsgangsanalysen kan på sigt bidrage til mere driftsmæssig, rationel og enkel arbejdsgang. Se endvidere beskrivelse af de personalemæssige konsekvenser.

Ved indførelse af ABP – Automatisk Besøgsplanlægning regnes der med en årlig besparelse på 700.000 kr. Der er i budgettet indarbejdet et besparelseskrav vedrørende IT og velfærdsteknologi, som er fuldt indfaset i 2016. Beløbet bør medgå til finansiering af denne besparelse. De 700.000 kr. indgår allerede i afdækningskataloget på Ældreområdet for 2016, og bør derfor udgå af afdækningskataloget.

Hvad får borgerne ud af det?

Systemet kan afvikles på IPads, og medarbejderen kan herved få tingene færdig ude hos borgeren og kan inddrage borgeren mere i egen behandling. Medarbejderen har adgang til korrespondance fra egen læge, dvs. at alle oplysninger vedrørende borgeren er hos borgeren. Dette giver mulighed for mere kvalificeret pleje.

Hvad får medarbejderne ud af det?

Én borger, én plan. Løsningen gør det enkelt for medarbejderne at tage udgangspunkt i borgerens samlede situation og styrker både det faglige og den daglige planlægning. Ligeledes giver løsningen adgang til alle de oplysninger, der er nødvendig for at kunne passe borgeren.

Hvad får ledelsen ud af det?

Se hvilke indsatser der virker, og hvor bruger vi ressourcerne bedst? Når vi samler data i KMD Nexus, får vi også et tværsektorielt datagrundlag, og det giver mulighed for at styre udviklingen løbende. Samtidig giver det os et afsæt for at udvikle vores indsatser baseret på mål, effekt og resultat.

Hvad får politikerne ud af det:

Mere valide data, da der ikke skal trækkes ud fra flere systemer og dermed bedre et beslutningsgrundlag.

Tilfredse borgere

Det hører med til billedet, at det nuværende system er forældet, og at Brønderslev Kommune efterhånden er den eneste kommune, som fortsat har den nuværende løsning. At den nuværende løsning er forældet gælder såvel i forhold til funktionalitet som i forhold til den løbende drift, som IT og Digitalisering står for. IT og Digitalisering oplyser, at driften af det nuværende system vil kræve investeringer indenfor kort tid, såfremt det fortsat skal være muligt at drifte systemet sikkert.

Det nuværende system består af 3 delsystemer, som ikke taler sammen. Der er ved valg af funktionaliteter taget udgangspunkt i helt nødvendige system-funktionaliteter. Blandt de to mulige leverandører er der foretaget en nøje vurdering af, hvem der bedst lever op til de krav, der lå til grund for udbuddet. Valget er faldet på den leverandør, som bedst lever op til kravene. Samme leverandør var ved modtagelse af de oprindelige tilbud også den billigste.

Der henvises i øvrigt til businesscasen.

Økonomi:

Engangsudgift til analyse af arbejdsgange: 190.000 kr.

Engangsudgifter til omsorgssystem: 797.640 kr.

I alt ansøges der om: 987.640 kr.

Driftsudgifterne til det nye system er lidt højere end de eksisterende driftsudgifter. Der er derfor ikke mulighed for at dække engangsudgifterne helt eller delvist via den løbende drift. De øgede driftsudgifter forventes afholdt indenfor de eksisterende budgetter.

Underskrift af kontrakt kan foretages efter Byrådets behandling af sagen, og efterfølgende kan implementering sættes i værk. Der forventes en implementeringshorisont på 7-8 måneder.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender

 • frigivelse af 987.640 kr. af den afsatte digitaliseringspulje med henblik på at kunne anskaffe et nyt omsorgssystem til Sundhed og Velfærd samt UngeCentret.
 • forslag om årlig besparelse ved indførelse af Automatisk Besøgsplanlægning på 700.000 kr. medgår til udmøntning af besparelse på IT og velfærdsteknologi, som er indarbejdet i budgettet for 2013-2016, samt at forslaget udgår af afdækningskataloget for 2016.
Personale

Implementering af et nyt system kræver en længere implementeringsperiode, som vil påvirke medarbejdernes dagligdag. Ved indførelse af et nyt system skal nye arbejdsgange kortlægges og beskrives, ligesom der skal indtastes data før det nye system kan tages i brug.

Dernæst kommer en periode med produktionsnedgang, idet medarbejderne skal uddannes i/vænne sig til det nye system. På udførersiden vil det betyde, at opgaverne tager længere tid at udføre og på myndighedssiden vil det betyde, at der vil ske en opbygning af en sagspukkel i en periode.

Efter indkøringsperioden vil effekten af det nye system efterhånden slå igennem og sagspuklen vil blive nedbragt. Herefter kommer den fase, hvor der kan opnås en effekt af indførelse af et nyt system.

Økonomi

Der resterer pt. 4.768.000 kr. i digitaliseringspuljen. Såfremt Byrådet godkender indstillingen, vil forslaget om Automatisk Besøgsplanlægning blive taget ud af afdækningskataloget for Ældreomsorgsudvalgets område og hermed ikke indgå i budgetbehandlingen af budget 2016.

Indstilling

Forretningsledelsen, 4. august 2015, pkt. 5

Midler til etape 1 (arbejdsgangsanalyse og systemanskaffelse i 2015) anbefales frigivet.

De forventede rationalegevinster anvendes til delvis indfrielse af områdernes pålagte digitaliseringsbesparelser.

Økonomiudvalget, 26. august 2015, pkt. 8:

Indstilles frigivet.

Beslutning

Formanden orienterede og punktet drøftes.

Medarbejderne er meget positiv på processen, som de hilser velkommen og glæder sig over.

Fraværende på mødet: Ann Cathrine Vestergaard og Anette W. Schrøder

Bilag

Til toppen


9. Gensidig information


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Status på strukturændringer Handicap og Psykiatriområdet - orientering ved Henrik Årup.

Beslutning

Formanden orientede om Status på strukturændringer Handicap og Psykiatriområdet.

Handicap og Psykiatrichefen arbejder på en revurdering af ledelsesstrukturen på området. - Der vil komme løbende orientering om processen.

Medarbejderne ønsker et punkt om Vold og Trusler ift. svære sager, som et punkt på dagsorden til næste møde.

Fraværende på mødet: Ann Cathrine Vestergaard og Anette W. Schrøder

Til toppen

Opdateret 14. september 2015