23. marts 2016

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 23. marts 2016
Lokale: mødelokale 272 Rådhuset Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

FAG MED Sundhed og Velfærd bedes godkende referat fra mødet 11. januar 2016

Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referatet blev godkendt uden bemærkninger

Det kommenteres at dagsorden er udsendt for sent. Dette tages til efterretning.

Fraværende på mødet : Ann Catrine Vestergaard, Henrik Hugo Pedersen og Ellen Lykke.

Til toppen


2. Referater fra Lokaludvalgsmøder


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Indstilling

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 25. november 2015, pkt. 2:

Undring over der ikke er vedlagt referater siden sidst. Der er indsendt referater.

Fraværende: Ellen Lykke

Beslutning

Uden bemærkninger

Fraværende på mødet : Ann Catrine Vestergaard, Henrik Hugo Pedersen og Ellen Lykke.

Bilag

Til toppen


3. Evaluering af forretningsorden for Hoved MED


Resume

Til drøftelse

Sagsfremstilling

MED Sundhed og Velfærd følger den forretningsorden, som indgår i Lokalaftalens bilag 8.

Forretningsordenen bør evalueres 1 gang årligt.

Beslutning

MED Sundhed og Velfærd tilslutter sig forretningsorden for Hovedudvalget bilag 8 i lokalaftalen

Fraværende på mødet : Ann Catrine Vestergaard, Henrik Hugo Pedersen og Ellen Lykke.

Bilag

Til toppen


4. Orientering om budgetproces og tidsplan for Budget 2017


Resume

Sagsforløb:

Budgetproces samt tidsplan for arbejdet med budget 2017 fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 forslag til budgetproces samt en tilhørende tidsplan.

I forhold til sidste års proces er den væsentligste ændring, at der ikke afholdes en høring af afdækningskataloget inden sommerferien. Der holdes kun én høring efter sommerferien af det samlede budgetmateriale.

I lighed med sidste år starter arbejdet med afdækningskatalogerne allerede i januar måned således, at fagudvalgene senest kan prioritere dem i juni måned. Af budgetprocessen fremgår det, at der arbejdes med et samlet sparemål på ca. 30 mio. kr. på serviceudgifterne, ud over de besparelser, der allerede er aftalt.

Budgetprocessen for 2017 fremgår af det vedlagte bilag. Vedlagt som bilag er desuden en detaljeret tidsplan for budgetprocessen.

Beslutning

Formanden orienterer om den overordnede tidsplan for budget samt budgetproces.

Punktet bliver drøftet uden bemærkninger.

Udvalget er indkaldt til møde i september 2016 jf. tidsplan.Fraværende på mødet : Ann Catrine Vestergaard, Henrik Hugo Pedersen og Ellen Lykke.

Bilag

Til toppen


5. Økonomi 2016


Resume

Sagsforløb: MED Sundhed og Velfærd

Orientering om budgetsituationen i 2016 indenfor Fagenheden for Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 udskød Byrådet stillingtagen til flerårsaftalen på det specialiserede socialområde til begyndelsen af 2016, idet der var forventning om en række puljer på Finansloven, som muligvis kunne have indflydelse på den samlede økonomiske situation.

Social- og Sundhedsudvalget, Ældreomsorgsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget behandler i marts måned forslag til finansiering af den forventede overskridelse af budgettet på det specialiserede socialområde (flerårsaftalen) på 18,4 mio. kr.

Der gives på mødet en status for budgetsituationen i 2016 indenfor Fagenheden for Sundhed og Velfærds område.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at MED Sundhed og Velfærd tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Formanden orienterer om budgetsituationen og flerårsaftalen på det specialiserede område.

Øvelsen har været at udarbejde et forslag til en model til den forventede overskridelse af budgettet.

Den eksisterende formulering ændres til: Social- og Sundhedsudvalget har rost den leverede indsats, som har medført betydelige udgiftsreduktioner i de eksisterende sager. Desværre er de opnåede udgiftsreduktioner mere end opvejet af nye sager.

Økonomiudvalget har lavet en indstilling til byrådet om godkendelse af en samlet finansieringsplan, som behandles på Byrådsmøde den 30/3-2016.

Fraværende på mødet : Ann Catrine Vestergaard, Henrik Hugo Pedersen og Ellen Lykke.

Til toppen


6. Revurdering af ledelsesstruktur på niveau 5 på Hanciap- og psykiatriområdet


Resume

Sagsforløb: SS/MED Sundhed og Velfærd

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har igangsat en proces med revurdering af ledelsesstrukturen på niveau 5 på Handicap- og psykiatriområdet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ansættelsen af ny chef på Handicap- og psykiatriområdet har der i efteråret 2015 været kørt en proces med revurdering af ledelsesstrukturen på niveau 4 på Handicap- og Psykiatriområdet (områdeledere). I forlængelse af dette, er der i januar igangsat en proces med revurdering af ledelsesstrukturen på niveau 5 (afdelingsledere).

Formålet med revurderingen er at sikre, at ledelsesressourcerne er fordelt mest hensigtsmæssigt, i forhold til at sikre borgernes trivsel og udviklingsmuligheder såvel som at sikre en høj faglighed på alle områdets tilbud.

Ledergruppen har den 1. februar 2016 fremlagt en model for den fremtidige struktur, som i marts 2016 sendes til behandling i MED-systemet.

Afdelingslederne har bidraget med overvejelser til den fremtidige struktur, som efterfølgende er udarbejdet i et samarbejde mellem områdeledere og handicap- og psykiatrichef.

Den nye organisering forventes at træde i kraft den 1. maj 2016.

Beslutning

Pia Kornø orienterer om den nye struktur på handicap & psykiatri området.

Den nye struktur forventes at træde i kraft d.1 maj 2016. – se tidsplan.

Medarbejderen roser processen og forløbet, med god information.

Medarbejderne udtaler at den nye struktur giver god mening, og pointerer at det fremadrettede samarbejde på tværs er vigtigt.

Fraværende på mødet : Ann Catrine Vestergaard, Henrik Hugo Pedersen og Ellen Lykke.

Bilag

Til toppen


7. Virksomhedsplaner for Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: MED Sundhed og Velfærd

Drøftelse af virksomhedsplanernes form, indhold og mål for 2020/2016, herunder om der er særlige opmærksomhedspunkter vedrørende proces, når virksomhedsplanerne skal udbredes i organisationen.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har besluttet, at der skal udarbejdes virksomhedsplaner for fagenheden, hvor der sættes fokus på langsigtede mål og en tydeliggørelse af de ledelsesmæssige værdier, der ligger til grund for arbejdet i fagenheden. De konkrete virksomhedsplaner er udarbejdet i efteråret 2015 i chefgruppen med inddragelse af lederne på niveau 4. Virksomhedsplanerne er endeligt færdiggjort i starten af 2016.

Der er udarbejdet en virksomhedsplan for hele fagenheden, som sætter fokus på de mål, som ledelsen overordnet ønsker, at der arbejdes med.

Herudover er der udarbejdet yderligere 3 virksomhedsplaner for henholdsvis Sundhed og Ældre, Visitationen samt Handicap og Psykiatri. De 3 virksomhedsplaner kan læses selvstændigt, således at medarbejderne alene behøver at orientere sig i sin ”egen” virksomhedsplan for at få viden om målene indenfor eget område.

Næste fase er udbredelse af virksomhedsplanerne til medarbejderne. Dette sker på personalemøder i organisationen samt på MED-møder i løbet af årets første måneder.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at virksomhedsplanernes form, indhold og mål for 2020/2016 drøftes, herunder om der er særlige opmærksomhedspunkter vedrørende proces, når virksomhedsplanerne skal udbredes i organisationen.

Beslutning

Formanden orienterer om virksomhedsplan overordnet for Sundhed og Velfærd og for de tre områder under : Handicap og Psykiatri, Visitationen, Sundhed og ældre.

Punktet drøftes og formanden ønsker en drøftelse af hvordan den nye plan kommer til at leve ude i organisationen? – helt ude i den enkelte afdeling eller enhed.

Medarbejderne ønsker et fokus på arbejdsmiljø og trivsel – et mål at arbejdsmiljø kommer på dagsordenen.

MED Sundhed og Velfærd ønsker at sende et signal til alle arbejdspladser under Sundhed og Velfærd : næste fase af udbredelse sker ved at få punktet på dagsordenen i alle lokaludvalg eller på personalemøder, dette i løbet af årets første måneder.

Fraværende på mødet : Ann Catrine Vestergaard, Henrik Hugo Pedersen og Ellen Lykke.

Bilag

Til toppen


8. Årlig arbejdsmiljødrøftelse


Resume

Til drøftelse

Sagsfremstilling

I forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse på det strategiske niveau ønskes drøftet, hvilke emne(r) der skal fokuseres på det næste år. Samtidig skal vurdres om sidste års mål er nået.

Der har gennem det sidste år været arbejdet målretttet med nærvær/fravær i Brønderslev Kommune. I HR-strategien er emnet bl.a. beskrevet således:

Der er stort fokus på sygefravær i Brønderslev Kommune – også fra politisk hold, idet fraværet er højere i forhold til landsgennemsnittet. Der er allerede initiativer i gang, men der arbejdes videre med øget fokus på forskellige initiativer, ligesom der også bliver fokus på nærvær.

Formålet vil være at stille skarp på de steder, hvor der er et højere fravær end gennemsnittet samt fokus på og anerkendelse af alle de medarbejdere, som møder på arbejde hver dag – altså nærvær.

Der er arbejdet med:

  • Fravær/nærvær – Kendskab til regler, rammer omkring sygefravær, forslag til nærværsprocesser
  • Forebyggelse - Hvad kan vi gøre for at undgå sygemeldinger/dårlig trivsel
  • Trivselsmåling – herunder social kapital2
  • Fraværsstatistik – hvordan har man ledelsesmæssigt fokus på statistikken
Beslutning

Formanden orienterer – sidste års fokus på sygefravær og arbejdet med 1-1-2-4. Det nævnes som en godt projekt – er et værktøj som skaber tryghed blandt de ansatte.

MED Sundhed og Velfærd ønsker at arbejdet med forebyggelse får et fokus – det nævnes at arbejdet med risikovurdering ift. Vold og trusler bør udbredes til alle.

Medarbejderne ønsker at nedbringe antal af UTH og magt anvendelse. – med en opmærksomhed på kompetencer.

Man ønsker ligeledes et fokus på Social Kapital og trivsel på arbejdspladsen.

Udvalget ønsker noget specifik statistik, på arbejdsskader og vold og trusler på området. - punktet tages op til næste møde.


Fraværende på mødet : Ann Catrine Vestergaard, Henrik Hugo Pedersen og Ellen Lykke.

Til toppen


9. Sygefravær i Sundhed og Velfærd, maj 2015


Resume

Sagsforløb:MED Sundhed og Velfærd

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet at sætte fokus på sygefravær. I forlængelse heraf er der fastsat måltal for sygefraværet på de enkelte områder. Ligger et område på eller under måltallet, er hensigten at fastholde niveauet. Ligger et område over måltallet er hensigten, at sygefraværet skal nedbringes over en periode til måltallet. En nedbringelse til måltallet kan dermed strække sig over en periode på mere end et år.

På baggrund af de fremlagte data lægges der op til en drøftelse af de foreløbige erfaringer med arbejdet med at nedbringe sygefraværet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at MED-udvalget med afsæt i de fremlagte data drøfter sygefraværet indenfor Sundhed og Velfærd.

Sygefraværs%

01.15-12.15

07.14-06.15

04.14-03.15

Sundhed og Velfærd

Referencetal

Fraværs %

Fraværs %

Fraværs %

Sundhed og Handicapområdet

3,3

5,8

7,0

7,0

Psykiatriområdet

5,2

6,6

8,6

8,5

Sundhedsområdet

3,3

2,3

2,5

2,7

Ældreområdet

5,2

5,8

5,6

5,4

Beslutning

Formanden orienterer, tallene drøftes.

MED Sundhed og Velfærd er enige om, at trods røde tal går det den rigtige vej.

Fraværende på mødet : Ann Catrine Vestergaard, Henrik Hugo Pedersen og Ellen Lykke.

Til toppen


10. Evaluering af retningslinje om vold og trusler samt andre psykiske påvirkninger


Resume

Sagsforløb: MED sundhed og Velfærd har tidligere udarbejdet en overordnet retningslinje for vold og trusler.

Sagsfremstilling

Medarbejderne har et ønske om at få evalueret den overordnede retningslinje om Vold og Trusler

Beslutning

Formanden orienterer og punktete drøftes der er enighed om at der skal udarbejdes en ny retningslinje.

Der nedsættes en arbejdsgruppe med tre arbejdsmiljørepræsentanter, én fra hvert område under Sundhed og Velfærd, samt en leder fra området og tovholder fra HR.

Der udarbejdes en tidsplan til næste møde, og dato for hvornår den nye retningslinje kan godkendes i udvalget.

Gruppen indkaldes via HR – når alle navne er på plads.

Fraværende på mødet : Ann Catrine Vestergaard, Henrik Hugo Pedersen og Ellen Lykke.

Til toppen


11. Gode råd til privat brug af Facebook


Resume

Orientering om udsendelse af pjece med gode råd til brug af Facebook.

Sagsfremstilling

Forretningsledelsen har udsendt en pjece med gode råd til privat brug af Facebook, hvor der gives 10 gode råd.

Hovedessensen er, at ledere og medarbejdere skal tænke sig om, og bruge sin sunde fornuft, inden ens følelser og holdninger lægges ud på de social medier.

Beslutning

Formanden orienterer og punktet drøftes.

MED Sundhed og Velfærd opfordre til at medarbejdere ikke er venner med borgere eller pårørende.

MED Sundhed og Velfærd syntes det er et godt oplæg og tager punktet til efterretning.

Fraværende på mødet : Ann Catrine Vestergaard, Henrik Hugo Pedersen og Ellen Lykke.

Bilag

Til toppen


12. Information om Arbejdsmiljø herunder Arbejdsskader


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader, indberetning om vold og trusler og anden psykisk påvirkning og arbejdstilsynets Risikobaserede tilsyn for området.

Sagsfremstilling

Siden sidste møde har Arbejdsstilsynet meddelt at de kommer på risikobaseret tilsynsbesøg på følgende enheder:

Ældreområdet Brønderslev kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev -

p-nummer: 1016648872

Her har I ifølge CVR 12 ansatte.

- Bofællesskabet Lundagervej, Lundagervej 40-42, 9330 Dronninglund - pnummer:

1003756233

Her har I ifølge CVR 16 ansatte.

· Hellevadlund Plejecenter, Borgergade 34, 9320 Hjallerup - p-nummer:

1012479367

Her har I ifølge CVR 25 ansatte.

· Plejecenter Valdemarsgade, Valdemarsgade 25-27, 9700 Brønderslev - pnummer:

1013711808

Her har I ifølge CVR 67 ansatte.

· Hjemmesygeplejen, Hjallerup Erhvervspark 2, 9320 Hjallerup - p-nummer:

1015803939

Her har I ifølge CVR 156 ansatte.

· Støberiet, Grønnegade 31, 9700 Brønderslev - p-nummer: 1018801503

Her har I ifølge CVR 68 ansatte.

· Frit valg, Grønnegade 29, 9700 Brønderslev - p-nummer: 1018801546

Her har I ifølge CVR 171 ansatte

Arbejdstilsynet har været i Misbrug Bredagde 60 - De fik en grøn smiley.

Beslutning

MED Sundhed og Velfærd ønsker mere specifik statistik over arbejdsskader og vold og trusler på området.

Fraværende på mødet : Ann Catrine Vestergaard, Henrik Hugo Pedersen og Ellen Lykke.

Til toppen


13. Gensidig Information - herunder relevante emner for næste møde


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling
  1. TR valg i plejesøjlen og fritvalg
  2. MED uddannelse til de nye lokaludvalg - aflyst i foråret - der er et hold september 2016.
Beslutning

Ingen bemærkninger

Fraværende på mødet : Ann Catrine Vestergaard, Henrik Hugo Pedersen og Ellen Lykke.

Til toppen

Opdateret 30. marts 2016