6. juni 2016

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Dagsorden

Dato: 6. juni 2016
Lokale: Mødelokale 272
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

FAG MED Sundhed og Velfærd bedes godkende referat fra mødet 23. marts 2016

Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Referat sendes til formand og næstformand, som har 1 uge til at fremsende bemærkninger. Er der ikke fremsendt bemærkninger indenfor 1 uge anses referatet som værende godkendt.

Fraværende på mødet: Ellen Lykke, Anette W. Schrøder, for Louise Malinovski mødte suppleant Lene Aas Kirk Weibel.

Til toppen


2. Referater fra Lokaludvalgsmøder


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Beslutning

Ingen bemærkninger

Fraværende på mødet: Ellen Lykke, Anette W. Schrøder, for Louise Malinovski mødte suppleant Lene Aas Kirk Weibel.

Bilag

Til toppen


3. Regnskab 2015 for Brønderselv Kommune


Resume

Sagsforløb: MED for Sundhed og Velfærd

Brønderslev Kommunes årsregnskab for 2015, der blev godkendt i Byrådet den 27. april 2016 fremsendes til udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2015 er udarbejdet under hensyntagen til bestemmelserne i den kommunale styrelseslov, regnskabsbekendtgørelsen og principperne for økonomistyring i Brønderslev Kommune. Regnskabet indeholder alle formelle krav stillet af centrale myndigheder.

Hovedtallene i årsregnskabet ser således ud:

Samlet set giver det et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 20,6 mio. kr., mod et oprindeligt budgetteret overskud på 31,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget, der udviste et overskud på 0,5 mio. kr., endte det endelige regnskabsresultat 20,1 mio. kr. bedre.

Anlægsudgifterne er 36,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget og som følge heraf overføres der 39,86 mio. kr. til budget 2016. Driftsudgifterne er 21,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Da der samtidig overføres driftsudgifter til 2016 på 20,4 mio. kr. ender de samlede driftsudgifter meget tæt på det korrigerede budget og hermed på det skøn som fremgik af den sidste budgetopfølgning.

Indtægterne bliver samlet 3,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Afvigelse skyldes primært tilbagebetaling af grundskyld på ca. 3,5 mio. kr. Afvigelsen af grundskyld vedrørende sager, hvor der er gjort krav om fradrag for de faktiske udgifter til forbedringer og dels en forkert skønnet udvikling i grundskylden.

Det samlede resultatet af drift og anlæg viser et underskud på 25,9 mio. kr., mod et oprindeligt budgetteret underskud på 20,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget, der viste et underskud på 82,6 mio. kr., er der tale om en forbedring af resultatet med 56,7 mio. kr., hvilket primært skyldes overførsler på anlægsområdet.

For nærmere redegørelse for regnskabsresultatet henvises til vedlagte årsberetning.

Revisionen afgiver efterfølgende beretning om revision af årsregnskabet til Byrådet inden den 15. juni 2016. Byrådet skal herefter inden den 1. september 2016 indsende regnskabet til Tilsynsmyndigheden sammen med Revisionsberetningen og de afgørelser, som Byrådet har truffet i forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår:

•at Brønderslev Kommunes regnskab for 2015 godkendes og oversendes til Revisionen

•at afvigelser mellem budget og regnskab godkendes

•at Byrådet godkender genbevilling i 2016 af uforbrugte driftsmidler med i alt 20,4 mio. kr.

•at Byrådet godkender overførsel til 2016 finansieringsbeløb med i alt 4,9 mio. kr.

•at Byrådet godkender genbevilling i 2016 af uforbrugte anlægsmidler med i alt 39,9 mio. kr.

Forretningsledelsen, 29. marts 2016, pkt. 6:

Regnskab og overførsler anbefales godkendt.

Økonomiudvalget, 20. april 2016, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Lene Hansen og Henning Jørgensen var fraværende.

Beslutning

Formanden orienterer om punktet.
Der oplyses at der har været et merforbrug på ældreområdet vedrørende Stenumgård samt hjælpemidler samt på handicap/psykiatriområdet under flerårsaftalen.

Ingen bemærkninger til punktet.

Fraværende på mødet: Ellen Lykke, Anette W. Schrøder, for Louise Malinovski mødte suppleant Lene Aas Kirk Weibel.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016


Resume

Sagsforløb: MED for Sundhed og Velfærd

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopgølgning 1 pr. 31. marts 2016. Budgetopfølgning fremsendes til MED-udvalgets orientering.

Samlet set viser budgetopfølgningen 1 en forventet merforbrug på 694.000 kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016. Ifølge principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Samlet set viser budgetopfølgning 1 en forventet merforbrug på 694.000 kr.

På Børne- og Skoleudvalgets område er der en forventet afvigelse på 129.000 kr. Afvigelsen skyldes dels indkøb af Læringsplatform samt ikke effektueret besparelser vedrørende sammenlægninger på institutionsområdet. Herudover er der en mindre udgift som følge af nedjustering i normeringen på tilsynsførende dagplejepædagoger.

På Teknik- og Miljøudvalgets område er der en forventet mindre indtægt vedr. byggesagsgebyrer på 565.000 kr.

Byrådet godkendte på mødet den 30. marts 2016 indsatser og finansiering af flerårsaftalen, så det forventede underskud for 2016 vil blive udlignet.

Ved budgetopfølgning 1 kan der være stor usikkerhed i forhold til det endelige forbrug på de enkelte områder. Selvom der i budgetopfølgning 1, ikke er forventet de store afvigelser, er der følgende områder som skal følges og holdes meget øje med:

- Ældreområdet

- Specialundervisning

- Udsatte børn og unge

- Udsatte børn og unge - UngeCenter

- Misbrug - UngeCenter

- Integrationsområdet

- Aktivitetsbestemt medfinansiering

Budgetopfølgningen er behandlet i Forretningsledelsen og i fagudvalgene på møderne primo maj måned.

Forretningsledelsen, 26. april 2016, pkt. 5:

Det blev aftalt, at der laves en ny sammenfatning i budgetopfølgningen, som oplister de hovedændringer som budgetopfølgningen viser i såvel positiv som negativ retning. Herigennem bliver det tydeligt, hvilke områder der især skal være fokus på i forhold til budgettet.

Forretningsledelsen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes med en bemærkning om, at der skal være særligt fokus på de områder hvor der er risiko for budgetskred med henblik på at imødegå budgetproblemer på disse områder.

Beslutning


Formanden orienterede om økonomien på ældreområdet.

12 stillinger i ældreplejen der ikke genbesættes. Disse stillinger ophører ved naturlig afgang.
Derudover omplaceres 4 medarbejdere fra plejecenterområdet til Frit Valg.
Ansættelsesstoppet er ophævet, hvilket især har betydning for Fri valgområdet, der pt. mangler en række medarbejdere.
På plejecentrene ønsker man at ansætte flere assistenter. Derfor vil der ved besættelse af kommende ledige stillinger blive lagt vægt på at ansætte SOSU-assistenter.

Bemærkninger:
Personalegruppen udtrykker bekymring over de 16 hænder som vil mangle i dagligdagen indenfor ældreplejen. Denne bekymring omhandler såvel kollegaer som borgere.
Der var endvidere en drøftelse af nattevagtdækningen. Hvor der tidligere var krav om minimum to nattevagter vurderer den lokale ledelse nu behovet for nattevagtdækningen med afsæt i borgergrundlaget.

Fraværende på mødet: Ellen Lykke, Anette W. Schrøder, for Louise Malinovski mødte suppleant Lene Aas Kirk Weibel.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om budgetproces og tidsplan for Budget 2017


Resume

Sagsforløb:

Budgetproces samt tidsplan for arbejdet med budget 2017 fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 forslag til budgetproces samt en tilhørende tidsplan.

I forhold til sidste års proces er den væsentligste ændring, at der ikke afholdes en høring af afdækningskataloget inden sommerferien. Der holdes kun én høring efter sommerferien af det samlede budgetmateriale.

I lighed med sidste år starter arbejdet med afdækningskatalogerne allerede i januar måned således, at fagudvalgene senest kan prioritere dem i juni måned. Af budgetprocessen fremgår det, at der arbejdes med et samlet sparemål på ca. 30 mio. kr. på serviceudgifterne, ud over de besparelser, der allerede er aftalt.

Budgetprocessen for 2017 fremgår af det vedlagte bilag. Vedlagt som bilag er desuden en detaljeret tidsplan for budgetprocessen.

Indstilling

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 23. marts 2016, pkt. 4:

Formanden orienterer om den overordnede tidsplan for budget samt budgetproces.

Punktet bliver drøftet uden bemærkninger.

Sagsfremstilling til Fag MED Sundhed og Velfærd den 6. juni 2016

Hermed fremsendes 1. udkast til afdækningsforslag til budget 2017 for politikområde 601. Ældreområdet og 701. Sundhed med henblik på en foreløbig drøftelse. Det bemærkes, at der er tale om et udkast til afdækningskatalog, da der kræves yderligere tid for at kunne kvalificere forslagene inden den endelige behandling.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forslår, at Fag MED Sundhed og Velfærd tager en indledende drøftelse af udkast til afdækningsforslag.

Beslutning

Formanden orienterer:
Mht. afdækningskataloget oplyses der, at dette er et råudkast til afdækning. Sagen om økonomien på ældreområdet har krævet en del opmærksomhed og afdækningskataloget har derfor endnu ikke en færdig form. Derfor står der 0 eller blanke felter ud for nogle af afdækningsforslagene.


På Social- og Sundhedsudvalgets område er der alene et krav om afdækning på Sundhedsområdet, idet der på handicap/psykiatriområdet er forudsat stigende besparelser fra 2016 til 2017 i den sag, som afslutter flerårsaftalen.


Personalegruppen udtaler, at man skal være opmærksom på at jf. visionen om at gøre borgeren mere selvhjulpen i hverdagen, så tager det længere tid for borgeren at eks. gå i bad end hvis det udelukkende var personalet som varetog opgaven.

Afdækningskatalog forventes færdigt til næste MED-møde.

Bemærkninger:

Der udtales fra personalegruppens side en bekymring for om besparelser på Ældreområdet vil have en afsmittende effekt på handicap & psykiatriområdet.

Fraværende på mødet: Ellen Lykke, Anette W. Schrøder, for Louise Malinovski mødte suppleant Lene Aas Kirk Weibel.

Bilag

Til toppen


6. Orientering vedr. sidste fase i arbejdet med ledelsesorganisering på Handicap- og Psykiatriområdet


Resume

Sagsforløb: MED Sundhed og Velfærd

Fagenheden for Sundhed og Velfærd orienterer Fag MED Sundhed og Velfærd om den sidste fase i arbejdet med ledelsesorganisering på Handicap- og Psykiatriområdet.

Sagsfremstilling

På baggrund af processen omkring ledelsesvurderingen, har vi kigget på planlæggere, administrative medarbejdere og de centralt ansatte sygeplejersker. En del af revurderingen af ledelsesstrukturen, har været at vurdere afdelingsledernes funktion og område.

På den baggrund har vi besluttet følgende:

Handicapområdet

Stabsfunktioner med reference til områdeleder:

Administrative medarbejdere: 1 fuldtidsstilling

1 25-30 timers stilling

Arbejdstidsplanlæggere: 2 fuldtidsstillinger

Sygeplejersker: Overgår til at referere til afdelingsleder på hhv. Nordstjernen og Cassiopeia

Psykiatriområdet

Stabsfunktioner med reference til områdeleder:

Administrative medarbejdere: 2 fuldtidsstillinger

Arbejdstidsplanlæggere: 1 fuldtidsstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Fag MED Sundhed og Velfærd tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Pia Kornø orienterer.
Processen omhandler dialog mellem afdelingslederne. Det oplyses at, Susanne Jørgensen og Inga Eriksen har set på opgaven med administrativ støtte.

Ingen bemærkninger

Fraværende på mødet: Ellen Lykke, Anette W. Schrøder, for Louise Malinovski mødte suppleant Lene Aas Kirk Weibel.

Bilag

Til toppen


7. Udkast til værdighedspolitik


Resume

Sagsforløb: ÆR/MED Sundhed og Velfærd

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet udkast til værdighedspolitik.

MED Sundhed og Velfærd anmodes om at udarbejde et høringssvar for værdighedspolitikken.

Sagsfremstilling

I Finansloven for 2016 og frem er der afsat 1 mia. kr. årligt til en værdig ældrepleje med henblik på, at ældre borgere, både på plejecenter og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, som de ønsker. I den forbindelse skal kommunerne udarbejde en værdighedspolitik, som skal offentliggøres senest 1. juli 2016.

I Brønderslev Kommune har der været igangsat en proces, hvor Ældrerådet, Ældreomsorgsudvalget, Centerråd, Bruger- og pårørenderåd, interesseorganisationer, ledere samt MED-repræsentanter har været inviteret ind til et cafémøde, hvor de har haft mulighed for at komme med input til indhold i værdighedspolitikken. Efterfølgende har der været afholdt styregruppemøde med repræsentation fra Ældrerådet, hvor første udkast til værdighedspolitikken har været behandlet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har efter cafémødet udarbejdet et udkast til en værdighedspolitik, der sendes i høring i Ældrerådet, i Fag-MED og offentligt. Værdighedspolitikken bygger på holdninger til værdig ældrepleje. Efter høringsperiodens udløb vil de indkomne høringssvar danne grundlag for det videre arbejde med Værdighedspolitikken.

Tidsplan for hørings- og godkendelsesfasen:

Aktivitet

Dato

Høring i Ældrerådet

20. maj 2016

Offentlig høring

20. - 27. maj 2016

Godkendelse i Ældrerådet

1. juni 2016

Høring i Sund-MED

6. juni 2016

Godkendelse i Ældreomsorgsudvalget

9. juni 2016

Godkendelse i Økonomiudvalget

15. juni 2016

Godkendelse i Byrådet

22. juni 2016

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at MED Sundhed og Velfærd udarbejder et høringssvar til udkastet til værdighedspolitikken

Indstilling

Ældrerådet, 20. maj 2016, pkt. 4:

Beslutning

Formanden orienterer.
Værdighedspolitikken behandles på Ældreomsorgsudvalgets møde den. 8 juni.
Sendes til ministeriet sidst i juni efter endelig godkendelse i Byrådet.
Værdighedspolitikken har været i høring.

Bemærkninger:
Personalegruppen udtaler at værdighedspolitikken bærer mere præg af at være en målsætning end en politik. Selve udformningen roses og indholdet er godt, hvis det kan efterleves. Værdighedspolitikken indeholder en grundlæggende holdning til, hvordan vi ønsker at behandle borgerne, og det er en god intention at arbejde hen i mod.


Handicap- og psykiatriområdet bør være en del af politikken. I udkastet er der henvisninger til ældreområdet i teksten. Det ønskes at der skrives mere bredt, således at det er en værdighedspolitik for alle ældre i Brønderslev Kommune.

Fraværende på mødet: Ellen Lykke, Anette W. Schrøder, for Louise Malinovski mødte suppleant Lene Aas Kirk Weibel.

Bilag

Til toppen


8. Information om Arbejdsmiljø herunder Arbejdsskader


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader, indberetning om vold og trusler og anden psykisk påvirkning og arbejdstilsynets Risikobaserede tilsyn for området.

Sagsfremstilling

Arbejdstilsynet kommer på udviddet risikobaseret tilsyn for at undersøge det psykiske og ergonomiske arbejdsmiljø på flere af vores enheder.

Støberiet har haft besøg , uden bemærkninger på det psykiske og ergonomiske arbejdsmiljø.

Frit Valg og Sygeplejen i Øst har haft besøg - de fik en grøn smiley.

Beslutning

Formanden orienterer om punktet, da Marianne Mortensen ikke er tilstede.

Det fremgår af statistik materialet at størstedelen af arbejdsskader er psykiske arbejdsskader – eks. Trusler.

Bemærkninger:
Der stilles spørgsmålstegn ved, om alt indberettes rundt omkring på enhederne, da nogle fra personalegruppen finder tallene i statistikkerne som værende små.
Der ønskes at perioden for de udtrukne tal præciseres. Tallene i opgørelsen er opgjort for perioden 1. januar 2016 ??? – 30. april 2016 ????

Fremover ønskes sammenligningstal fra eksempelvis sidste år på samme tid.

Fraværende på mødet: Ellen Lykke, Anette W. Schrøder, for Louise Malinovski mødte suppleant Lene Aas Kirk Weibel.

Bilag

Til toppen


9. Gensidig Information - herunder relevante emner for næste møde


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Formanden orienterer.


Konsulentfirmaet PWC undersøger i øjeblikket sagsbehandlingen i Visitationen på det specialiserede område. Bl.a. gennemgår PWC ca. 100 sager for at afdække, om der er fulgt op i sagerne, om der visiteres tæt på det vedtagne serviceniveau m.v. Dette er for finde mulige besparelser som forudsat i den sag, hvor Byrådet besluttede at afslutte flerårsaftalen.

Bemærkninger:

Det ønskes at dagorden udsendes minimum en uge før møde hvis det er muligt.
Det ønskes at næste møde, som er planlagt til 5/9, flyttes til en anden dag.

Fraværende på mødet: Ellen Lykke, Anette W. Schrøder, for Louise Malinovski mødte suppleant Lene Aas Kirk Weibel.

Til toppen

Opdateret 8. juni 2016