23. november 2016

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 23. november 2016
Lokale: mødelokale 272
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

FAG MED Sundhed og Velfærd bedes godkende referat fra mødet 1.september 2016

Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende:

Ellen Lykke, Pia Kornø og Kjeld Nørfjand.

Til toppen


2. Referater fra lokaludvalgsmøder


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Beslutning

Til orientering.

Udvalget bemærker med tilfredshed, at der er indkommet flere referater efter udsendt opfordring.

Udvalget ønsker at skærpe opmærksomheden omkring udarbejdelsen af referaterne, således det tydeligt fremgår, hvilken arbejdsplads referatet kommer fra, ligesom der bør anføres fulde navn på mødedeltagerne.

Endvidere opfordring til opmærksomhed omkring, at referatet udsendes til en større kreds og derfor bør udarbejdes med dette i erindring.

Fraværende:

Ellen Lykke, Pia Kornø og Kjeld Nørfjand.

Bilag

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 pr. 30.09.2016


Resume

Sagsforløb: MED for Sundhed og Velfærd

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30.09.2016. Budgetopfølgning 3 viser et forventet netto mindreforbrug på i alt -14.772 mio. kr. Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2016. Ifølge principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalvise budgetopfølgning til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

I 1.000 kr.

Overførselsudgifter

Service- udgifter

Netto

Økonomiudvalget, finansiering

-7.099

Økonomiudvalget

0

0

0

Børne- og Skoleudvalget

0

774

774

Fritids- og Kulturudvalget

0

0

0

Beskæftigelsesudvalget

-17.943

500

-17.443

Ældreomsorgsudvalget

0

6.450

6.450

Social- og Sundhedsudvalget

0

2.096

2.096

Teknik- og Miljøudvalget

0

450

450

I alt

-17.943

10.270

-14.772

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2016 viser

· at indtægtssiden, herunder generelle tilskud forventes forøget med

-7.099 kr.

· at der på overførselsudgifterne forventes en mindreudgift på

-17.943 kr.

· at der på serviceudgifterne forventes et merforbrug på

10.270 kr.

Samlet set viser budgetopfølgning pr. 30. september 2016 et forventet mindreforbrug på -14.772 mio. kr.

Merindtægten på finansieringssiden skyldes primært et ekstraordinært integrationstilskud på 2,0 mio. kr., samt efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 på 4,5 mio.kr.. Derudover er der færre renteudgifter som følge af det lavere renteniveau svarende til ca. 1,2 mio. kr.

Mindreforbruget på overførselsudgifterne, skyldes primært lavere udgifter på integrationsområdet på 13,4 mio.kr., samt mindre forbrug på 2,0 mio.kr. som følge af de vedtagne strategier på beskæftigelsesområdet. Merforbruget på serviceudgifterne kan hovedsageligt henføres til ældreområdet, herunder Frit Valg på personlig og praktisk hjælp på 3,9 mio. kr.. Derudover er området vedrørende mellemoffentlige betalinger udfordret på grund udgifter til køb af plejehjemspladser i andre kommuner, her forventes et merforbrug på ca. 3,0 mio.kr.

Som det har været praksis hidtil er indtægter på grundsalg til byggegrunde indregnet i budgetopfølgningen, mens de indtægter der har været på været jordsalg på erhverv på 13,9 mio. kr. ikke er indregnet i denne budgetopfølgning, men det forslås, at der med budgetopfølgningen ligeledes gives en bevilling på 13,9 mio. kr. til grundsalg til erhvervsjord.

I budgetter er der afsat en pulje til håndtering af overførsel mellem årene og der resterer pt. 21,4 mio.kr. i puljen. Puljen er at sidestille med midler kassebeholdningen og eftersom de resterende 21,4 mio. kr. ikke forventes brugt, foreslås det, at det resterende beløb på 21,4 mio.kr. nulstilles ved at give en negativ tillægsbevilling og midlerne hermed bevillingsmæssigt bliver en del af kassebeholdningen.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016.

Direktionen,den 1. november 2016:

Budgetopfølgningen gennemgået og forslag til tilretninger drøftet.

Direktionen udtaler følgende:

Det samlede driftsresultat udviser fortsat en positiv status i forhold til korrigeret budget. Der er fortsat en positiv udvikling på overførselsudgifterne, som understøtter det positive samlede resultat.

På psykiatri- og handicapområdet konstateres, at udgiftsudviklingen er på vej i den ønskede retning, men at den fulde målopfyldelse forventes i 2017.

Ældreområdets økonomi er endnu mere presset end ved sidste budgetopfølgning, og fremadrettet er det specielt udviklingen i anvendelse af andre plejehjemspladser, som presser økonomien. I forhold til overholdelse af budget 2017, bør der derfor tages stilling til, om der midlertidigt skal arbejdes med en regulering i antallet af egne plejehjemspladser for at medvirke til balance i budgettet, eller om det skal afvente planen for plejecenterområdet, som ifølge budgetaftalen skal forelægges inden sommerferien.

Det skal understreges, at afvigelsen i serviceudgifterne ikke giver problemer i forhold til overholdelse af servicerammen på grund af overførselspuljen.

Direktionen indstiller, at der gives bevillinger i forhold til budgetopfølgningen.

Beslutning

Henrik Aarup-Kristensen gennemgik budgetopfølgningen og orienterede om status på budgetaftalen og konklusionerne i budgetopfølgningen.

Der blev givet en nærmere orientering om de områder, hvor der er særlige udfordringer.

Der er en stor udfordring på det kommunale træningsområde, hvor der forventes et betydeligt merforbrug på ca. 1,0 mio. kr., hvilket er meget set i forhold til et samlet budget på knap 2,0 mio. kr. for området. Der udarbejdes en plan for håndtering heraf. Planen forelægges til politisk drøftelse.

Der ligger fortsat en stor udfordring i de nye sager, der løbende kommer, i 2016 forventeligt en udgift på ca. 2,0 mio. kr.

Fraværende:

Ellen Lykke, Pia Kornø og Kjeld Nørfjand.

Bilag

Til toppen


4. Status på projekt frivilligsamarbejde


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

I april 2015 blev projekt frivilligsamarbejde på Handicap- og Psykiatriområdet igangsat.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd afslutter indsatsområdet som et projekt med udgangen af 2016 og afrapporterer derfor en afsluttende status for projektet til Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

I april 2015 igangsatte Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd projekt frivilligsamarbejde. Formålet med igangsættelse af projektet var at bane vejen for, at der kan gøres brug af frivillige på Brønderslev Kommunes tilbud på Handicap- og Psykiatriområdet. Projektet overgår ved udgangen af 2016 til drift.

Status for arbejdet i 2016

I 2016 har der været arbejdet med implementering af projektet, hvor der især har været fokus på at

 • udpege kontaktpersoner på alle områdets tilbud,
 • igangsætte netværk for frivillige som mødes ca. hver 4. måned, og
 • rekruttere frivillige

Udover dette har der været fokus på at skabe en kultur på tilbuddene, som understøtter samarbejde med frivillige. Det er gjort ved løbende at drøfte projektet på personalemøder, at italesætte eventuelle bekymringer og at inddrage medarbejdere i at komme med forslag til, hvordan de enkelte steder kan samarbejde med frivillige. Samtidig er der blevet arbejdet med, hvordan frivillige ”rekrutteres” til området.

Kontaktpersoner

På hvert tilbud er der udpeget én kontaktperson for frivillige. Kontaktpersonens ansvar er at være koordinator for samarbejdet med frivillige. Kontaktpersonen deltager ved opstartssamtaler med frivillige, ligesom kontaktpersonen er dén, der sikrer et kontinuerligt fokus på at udvikle samarbejdet med frivillige.

Netværk for kontaktpersoner

Netværket er igangsat i september 2016 og har til formål at sikre videndeling og inspiration på tværs af tilbuddene. Netværket er også tænkt som et forum, hvor der fra gang til gang drøftes forskellige emner og eventuelle problemstillinger, der opstår undervejs, ligesom det er et forum, hvor medlemmerne hver især kan søge hjælp hos hinanden. Netværket mødes ca. hver 4. måned.

Rekruttering

Nogle af tilbuddene har udarbejdet foldere med henblik på at rekruttere frivillige og andre har været mere optaget af rekrutteret gennem netværk. Generelt set er medarbejdere og ledere meget bevidste om, at borgernes ønsker skal være retningsgivende for rekruttering af frivillige.

Igangsatte aktiviteter i 2016

I 2016 har områdets tilbud igangsat forskellige aktiviteter i samarbejde med frivillige, eksempelvis:

 • Frivillige der kommer og laver mad med borgerne i dagtilbuddene.
 • På ét botilbud afholdes der planlægningsmøde med de frivillige (pt. ca. 10-12 personer) hvert halve år, hvor der bl.a. planlægges aktiviteter ca. én gang om ugen. Afdelingsleder og frivilligkontaktperson på botilbuddet deltager i disse møder. Der er afholdt en del aktiviteter, eksempelvis kan nævnes hyggeaften med boller og kage, fodboldtur til Hjørring, arbejde i botilbuddets drivhus, motionsdag, grisefest, fisketur mm. Om efteråret/vinteren planlægges der fra gang til gang ud fra beboernes ønsker. Der er dog allerede planlagt julepyntning og småkagebagning med beboerne i november/december.
 • Etablering af samarbejde med DCH (Danmarks Civile Hundeførerforening), som kommer på besøg ca. 2 gange om måneden med en hund og som enten går en tur med hunden og beboerne eller mødes med beboerne i fællesrummet, hvor de kan klappe og give hunden godbidder.
 • Etablering af samarbejde med organisationen Hånd og Hjerte,som tilbyder praktisk støtte samt besøgstjeneste til borgerne. Ligeledes café hver 14. dag. Derudover samarbejde med Røde Kors' besøgsvenner. Medarbejderne støtter borgerne ved at introducere og formidle kontakten til organisationerne. Frivillige fra organisationen Hånd og Hjerte har hjulpet borgerne med praktiske opgaver i forbindelse med flytning og havearbejde hos en borger. Derudover fungerer frivillige som besøgsvenner for flere borgere i kommunen.
 • På et botilbud laver de frivillige hver anden mandag café med forskellige aktiviteter som sang, wellness, dans, billedlotteri.
 • Frivillige deltager i ture ud af huset og til forskellige arrangementer.

Fremadrettet

Fra 2017 og frem, hvor projektet overgår til drift, vil der blive arbejdet med projektet på følgende måde:

 • Netværket for de frivillige kontaktpersoner fortsætter og mødes ca. hver 4. måned
 • Emnet frivillige drøftes efter behov på de fællesmøder, der afholdes mellem områdeledere, afdelingsledere og konsulent
 • Emnet vil indgå i virksomhedsplanen, hvor der aftales konkrete tiltag, der iværksættes i løbet af året
 • De overordnede retningslinjer evalueres med input fra praksis hvert år

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2016, pkt. 11:

Beslutning

Til orientering.

Fraværende:

Ellen Lykke, Pia Kornø og Kjeld Nørfjand.

Til toppen


5. Forslag til fordeling af andel af værdighedsmilliarden


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK

Ældreomsorgsudvalget skal i forlængelse af værdighedspolitikken tage stilling til udmøntning af de 7,3 mio. kr., som Brønderslev Kommune er tildelt af værdighedsmilliarden. Fordelingen fremsendes efterfølgende til Økonomiudvalgets orientering.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende udmøntning af ældremilliarden.

Sagsfremstilling

I Finansloven for 2016 har Regeringen afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje i kommunerne. Brønderslev Kommunes andel af ”værdighedsmilliarden” udgør i 2017 7,3 mio. kr. Hensigten er, at ældre borgere både på plejecentre og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker.

I forlængelse heraf fremsættes forslag til udmøntning af de 7,3 mio. kr. Forslagene er beskrevet i bilaget "Disponering af værdighedsmilliard i 2017". Forslagene er opstillet således, at det fremgår, hvilke(t) af de fem værdighedsformål det afsatte beløb knytter sig til. Fordelingen af Værdighedsmilliarden i 2017 skal indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest 15. november 2016.

Fagforvaltningen Sundhed & Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udmøntning af Brønderslev Kommunes andel af ældremilliarden på i alt 7,3 mio. kr. Forslaget fremsendes efterfølgende til Økonomiudvalgets orientering.

Personale

Udmøntningen vil samlet set betyde ansættelse af flere medarbejdere.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger

Indstilling

Ældrerådet, 2. november 2016, pkt. 6:

Ældrerådet godkender forslaget til fordelingen.

Jonna Raasted var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 10. november 2016, pkt. 5:

Beslutning

Henrik Aarup-Kristensen gennemgik de forskellige tiltag og oplyste om status på disse.

Til orientering.

Fraværende:

Ellen Lykke, Pia Kornø og Kjeld Nørfjand.

Bilag

Til toppen


6. Årshjul 2017


Resume

Forslag til datoer for møder i MED-organisationen i 2017 til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

HR har udarbejdet forslag til datoer for MED-organisationen i 2017.

Når der har været afholdt valg til MED-organisationen indkaldes der til MED-møderne via outlook.

Beslutning

Godkendt.

Medlemmerne anmoder om, at alle møder for 2017 sættes i kalenderen nu af hensyn til hurtig reservation af mødetidspunktet hos de enkelte medlemmer.

Opdateres når nyvalg har fundet sted.

Fraværende:

Ellen Lykke, Pia Kornø og Kjeld Nørfjand.

Bilag

Til toppen


7. Gensidig Information - herunder relevante emner for næste møde


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Der blev efterlyst status på ansættelse af ny sundheds- og ældrechef.

Henrik Aarup-Kristensen oplyste, at 2. samtalerunde afholdes den 25. november 2016. Udpegning forventes at ske inden månedens udgang, således ansættelse kan ske pr. 1. januar 2017.

Der blev efterlyst status på ny MED-struktur inden for sygeplejen. Spørgsmålet henvises til HR-afdelingen.

Susanne Holmgaard Jørgensen orienterede om status på implementering af KMD Nexus på handicap- og psykiatrikområdet. Implementeringen er godt i gang med undervisning m.v. Det er opfattelsen, at det er et bedre dokumentationssystem, og systemet er blevet taget rigtig godt imod i området.

Ellen Rasmussen foreslog anskaffelse af trænings-dukker til bostøtten, som personalet kan udlevere til personer, som vurderes at have begrænset forældreevne. Henrik Aarup-Kristensen overvejer forslaget.

Fraværende:

Ellen Lykke, Pia Kornø og Kjeld Nørfjand.

Til toppen

Opdateret 24. november 2016