11. januar 2016

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 11. januar 2016
Lokale: mødelokale 318 Rådhuset Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Revurdering af ledelsesstruktur på Handicap- og Psykiatriområdet


Resume

Sagsforløb: Fag MED Sundhed og Velfærd

Høring om revurdering af ledelsesstruktur på Handicap- og Psykiatriområdet. Fag MED Sundhed og Velfærd blev den 25. november orienteret om proces vedrørende revurdering på ledelsesstruktur.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Fag MED Sundhed og Velfærd udarbejder et høringssvar, som kan indgå i orientering til Social- og Sundhedsudvalget den 13. januar 2016.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ansættelsen af ny chef på Handicap- og Psykiatriområdet, skal ledelsesstrukturen på området revurderes. I revurderingen skal der være fokus på at sikre at Handicap- og Psykiatriområdet er gearet til at håndtere fremtidens opgaver og at områdets ressourcer udnyttes optimalt. Samtidig skal der i revurderingen være fokus på at sikre, at området har en bæredygtig økonomi.

I 2012/2013 blev der senest gennemført en omstrukturering. Målet med denne var at sikre en ensartet ledelsesstruktur med fokus på fordeling af opgaver, fokus på strategisk ledelse samt synlig ledelse på de enkelte tilbud. Omstruktureringen resulterede i en organisering med 3 områdeledere (niveau 4) og 7 afdelingsledere (niveau 5).

I samarbejde mellem chef, områdeledere og afdelingsledere, har der i november og december 2015 været arbejdet med en proces med evaluering af tidligere omstrukturering og et fremadrettet blik på optimal strukturering af området. Evalueringen viser, at organiseringen med et områdelederniveau har betydet:

  • en styrket strategisk ledelse, herunder et styrket strategisk arbejde med Masterplanen
  • stor sammenhængskraft fra det politiske niveau og ud til medarbejderne
  • et styrket fagligt perspektiv på områderne
  • sammenhæng mellem de tilbud der er samlet under én områdeleder
  • øget mulighed for at udnytte ressourcerne mellem tilbuddene og på tværs af områderne.

Udover ovenstående vurderes det, at det er en stor fordel, at området er organiseret med områdeledelse, og i faglige søjler i henholdsvis Handicap og Psykiatri af hensyn til at sikre det faglige fundament i de to områder.

På baggrund af ovenstående er det besluttet, at Psykiatriområdet består uændret med hensyn til områdeledelse, mens Handicap Øst og Handicap Vest samles til ét område med én områdeleder. Rationalet bag denne beslutning er, at det strategiske arbejde på Handicapområdet som helhed skal styrkes, ligesom der skal arbejdes målrettet på at sikre, at det faglige perspektiv og niveau på området er ensartet.

Når ændringen til to områdeledere træder i kraft, bliver det områdeledernes opgave i samarbejde med handicap- og psykiatrichefen at vurdere strukturen på afdelingslederniveau (niveau 5), således at der sikres en optimal ledelsesstruktur på dette niveau. Der er på nuværende tidspunkt stor divergens i afdelingsledernes opgaveløsning med hensyn til geografisk adskillelse, antal medarbejdere og kompleksitet i opgaveløsningen, og disse forhold skal indgå i den kommende beslutning.

Områdelederen for Handicap, vil blive udpeget af handicap- og psykiatrichefen ud fra en samlet vurdering af indholdet i lederens nuværende stilling, lederens ønske til ny placering, kompetencer i forhold til ledelse og styring samt hensynet til opgaveløsningen i den nye struktur.

Proces

  • Den 11. januar 2016: Høring i Fag MED for Sundhed og Velfærd
  • Den 13. januar 2016: Orientering til Social- og Sundhedsudvalg
  • Den 13. januar 2016: Udpegning af områdelederen for Handicap

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Fag MED Sundhed og Velfærd udarbejder et høringssvar.

Beslutning

Handicap- og psykiatrichefen orienterer om strukturændringen og den proces, der er planlagt.

Medarbejdersiden syntes det lyder godt med en todelt proces, medarbejderne syntes, det er svært at forholde sig til den første del omkring niveau 4 ledelsen.

Medarbejderne har en bekymring for del to, omkring niveau 5 ledelse. Her er der et ønske om information i god tid, således man på arbejdspladserne får mulighed for at drøfte dette med kollegaerne.

Samtidig er der et ønske om en proces, der går hurtigt, samt et ønske om at et evt. valg af AMR og TR og lokaludvalgene kommer på plads hurtigst muligt.

Der er afholdt lokaludvalsmøder i både øst og vest.Referater fra møderne er vedhæftet som bilag

Fraværende på mødet : Susanne Holmgaard Jørgensen, Susanne Åbenhus, Ellen Lykke.

Bilag

Til toppen

Opdateret 13. januar 2016