18. marts 2014

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 18. marts 2014
Lokale: mødeloklae 272
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Sagsforløb:

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 27. november 2013. Referat er tidligere udsendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Bodil Christiansen og Inge Tengnagel.

Til toppen


2. Diverse referater til Fag MED Sundhed og Velfærd


Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Sundhed og Velfærd foreligger der referater fra følgende:

 • Ældreområde 3

 • Hedebo

 • Lundagervej

 • Dagområdet Socialpsykiatrien

 • Springbrættet

 • Nordstjernen

Beslutning

Udsat.

Fraværende: Bodil Christiansen og Inge Tengnagel.

Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Bilag

Til toppen


3. Velfærdsteknologi - Digital platform til botilbud inden for det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/MED-SV/BY

Fagenheden for Sundhed og Velfærd anmoder om, at der bevilget 612.800 kr. til indkøb af en digital platform til brug på Cassiopeia og Nordstjernen. Platformen forventes at kunne forenkle arbejdsgange, skabe bedre overblik og struktur samt sikre en bedre udnyttelse af personaleressourcerne på de respektive botilbud. Det forventes, at personalenormeringen kan reduceres med 2,1 stilling i 2014.

Økonomiudvalget anmodes om at godkende, at der indkøbes og implementeres en digital skærmløsning til Nordstjernen og Cassiopeia.

Sagsfremstilling

Platformen tilgås via touch-skærme placeret i borgerens bolig og relevante fællesområder. Borger og medarbejder har begge mulighed for at anvende skærmen, men med forskellige funktionaliteter.

Borger har adgang til sit eget område på platformen. Her er der mulighed for at lægge billeder ind, som for eksempel kan deles med venner og pårørende.

Platformen fra Sekoia giver blandt andet mulighed for at oprette en borgerkalender, hvor opgaver som relaterer sig til den enkelte borger, står opført med en angivelse af i hvilket tidsrum, opgaven forventes udført. Medarbejderen logger sig ind på skærmen hos borger, og får derved adgang til borgerens kalender og hvilke opgaver, der skal udføres hos borgeren på det pågældende tidspunkt den pågældende dag. Medarbejderen kvitterer ved udførelse af opgaven i kalenderen.

Dagens opgaver kodes automatisk ind i systemet med grøn, gul eller rødt. En opgave, som ikke blev løst inden for det forventede tidsrum, vil derfor fremgå som gul eller rød i systemet. Det betyder, at det bliver meget tydeligt i systemet, hvis en opgave ”glemmes”. En anden funktionalitet er, at den enkelte medarbejder får mulighed for at se, hvor ”det brænder på”, og tilbyde hjælp. Det giver en bedre udnyttelse af personaleressourcerne løbende.

Platformen fjerner behovet for håndskrevne huskesedler for den enkelte medarbejder. Det fremgår altid for den enkelte, hvor medarbejderen skal gå hen for at løse den næste opgave. Overlevering fra daghold til aftenhold bliver ligeledes lettet, da det tydeligt vil fremgå af systemet, hvis der er opgaver, der ikke er blevet løst i løbet af dagen.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at platformen giver en betydelig reduktion i utilsigtede hændelser og øger den tid, medarbejderne bruger borgernært. Personalet får bedre overblik og mere ro over arbejdsdagen, hvilket i sidste ende har været medvirkende til en reduktion i sygefraværet.

Platformløsninger fra Sekoia er oprindeligt udviklet til brug på plejecentre. På sigt kan det vise sig fordelagtig at udbrede systemet til også at dække andre områder inden for såvel som uden for det specialiserede voksenområde.

Økonomi:

Nedenstående tabel viser økonomien i forhold til investeringen i den velfærdsteknologiske løsning.

Anlægsudgifter - betales af Digitaliseringsforum 612.800 kr.
Driftsudgifter 322.800 kr.
I alt 935.600 kr.
Besparelsen - løn 813.540 kr.
Samlet besparelse (løn 813.540 kr. - drift 322.800 kr.) 490.740 kr.
Brønderslev Kommunes andel af besparelsen 284.639 kr.

Selve platformen og de tilhørende skærme forventes at beløbe sig til 612.800 kr. Denne udgift dækkes at Digitaliseringsforum. Dertil kommer en årlig driftsudgift på 322.800 kr.

Det forventes, at der vil kunne realiseres en reduktion i bemandingen svarende til i alt 813.000 kr. Reduktionen i personalenormeringen og udgifterne til driften er indregnet i 2014-taksterne for henholdsvis Nordstjernen og Cassiopeia.

En stor andel af pladserne på henholdsvis Nordstjernen og Cassiopeia bruges af borgere fra andre kommuner. Det betyder, at en andel af den samlede besparelse får effekt i de respektive betalingskommuner. Besparelsen kan for Brønderslev Kommune kun realiseres i forhold til de pladser, som benyttes af kommunens egne borgere. Besparelsen for Brønderslev Kommune forventes at blive 284.639 kr.

Ovenstående beror på helårseffekt i 2014 i reduktion af personalenormeringen. Det er dog afhængigt af, hvornår udstyret kan være i fuld drift i enhederne. Reduktionen i personalenormeringen opnås gennem en bedre udnyttelse af personaleressourcerne, mere effektive arbejdsgange og nedbringelse af sygefraværet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at der indkøbes og implementeres en digital skærmløsning til Nordstjernen og Cassiopeia.

Digitaliseringsforum anbefaler forslaget. På budgettet er der afsat midler til anskaffelsen, og besparelsen på driften, 284.600 kr., skal finansiere en del af den besparelse, der er indregnet i budget 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Reduktion af den samlede personalenormering på 2,1 stilling fordelt med henholdsvis 1,3 på Nordstjernen og 0,8 på Cassiopeia. Personalet vil opleve en mindre stresset arbejdsdag – systemet sikrer, at alle opgaver bliver løst og intet glemmes. Personalet vil opleve, at de kan bruge mindre tid på kontoret og mere tid sammen med borgerne.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, da besparelsen er indregnet i taksterne for 2014.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 5. februar 2014, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Fag MED Sundhed og Velfærd anbefaler indkøb og implementering af skærmløsningen. Udvalget opfordrer til at besparelsen i muligt omfang hentes via vikarkontoen.

Fraværende: Bodil Christiansen og Inge Tengnagel

Til toppen


4. Magtanvendelser på det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: MED-SV, ÆO,SS

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed overfor borgere i kommunens tilbud.

Med henblik på dette, forelægges for Fag MED for Sundhed og Velfærd en årlig afrapportering til orientering. Denne forelægges hermed for 2013 på Det Specialiserede Voksenområde samt for ældreområdet.

Sagsfremstilling

I Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse overfor personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, når indgrebet vurderes at være nødvendigt i forhold til at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

I 2013 er der indberettet 141 magtanvendelser på det specialiserede voksenområde, fordelt på 8 af kommunens tilbud. I 2011 og 2012 var der indberettet hhv. 177 og 160.

På ældreområdet er der i 2013 behandlet 50 indberetninger, fordelt på 9 plejecentre samt hjemmeplejen (private og kommunale leverandører) og institutioner udenfor kommunen.

Til de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning.

Fokusområder i 2013 og 2014

Ledelsen på de enkelte tilbud, på plejecentrene samt i hjemmeplejen, arbejder på at skærpe de pædagogiske metoder, med henblik på at minimere brugen af magtanvendelse. Dette gøres bla. ved at have fokus på at arbejde forebyggende i det daglige pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde.

På det specialiserede voksenområde drøftes de enkelte magtanvendelser på personalemøder på institutionsniveau, med henblik på at finde handlemuligheder til så vidt muligt at undgå at stå i samme eller lign. situation igen. Derudover drøftes sagerne på handlemøder med sagsbehandler og skønnes det nødvendigt, indhentes der rådgivningsbistand fra VISO (Den nationale Videns- og Specialrådgiverorganisation på det sociale område).

På ældreområdet undervises kommunens Social- og Sundhedsassistentelever i, hvordan det undgås at anvende magt, ligesom personalegrupper på ældreområdet kan modtage undervisning og/eller indhente rådgivning og bistand fra en af kommunens medarbejdere i situationer, hvor der er behov for dette.

I 2014 vil fokus være at skærpe opmærksomheden på brugen af magtanvendelser ved fortsat at drøfte brugen af magtanvendelser på det stedlige niveau, ligesom der fortsat vil blive arbejdet målrettet med undervisning af medarbejdere hvor det skønnes nødvendigt.

Da rapporterne fra 2011 og 2012 ikke har været forelagt udvalget, vedlægges de til orientering

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår at Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Økonomi

Ingen

Beslutning

Fag MED Sundhed og Velfærd giver udtryk for, at det er positivt og nyttigt med synlighed omkring brugen af magtanvendelse via en fast tilbagevendende årlig beretning. Den giver blandt andet mulighed for at anlægge et læringsperspektiv i forhold til fremadrettede situationer.

Fraværende: Bodil Christiansen og Inge Tengnagel

Bilag

Til toppen


5. Brugertilfredshedsundersøgelse - hjemmepleje


Resume

Sagsforløb: ØK/ÆO

Sundhed og Velfærd har gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet, og den færdige rapport ligger nu til orientering for Økonomiudvalget. Undersøgelsens resultater viser, at borgerne i Brønderslev er meget tilfredse med hjemmeplejen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at undersøgelsen gentages hvert andet år.

Sagsfremstilling

Den 13. februar 2013 godkendte Økonomiudvalget spørgeskemaet for brugertilfredshedsundersøgelsen af hjemmeplejeområdet, hvorefter dataindsamlingen til undersøgelsen er foregået i løbet af foråret 2013.

Undersøgelsen er foretaget via telefoninterviews ved en studentermedhjælper og er baseret på en stikprøve på 120 borgere, hvilket svarer til ca. 10% af det samlede antal borgere, der på det givne tidspunkt modtog hjemmepleje. Der er tale om en forholdsvis repræsentativ stikprøve, da stikprøven ligner den samlede mængde af borgere, der modtager hjemmepleje på særligt to parametre, nemlig visiteret tid samt leverandør.

I undersøgelsen er anvendt en række spørgsmål udarbejdet af KL, hvilket betyder, at resultaterne er sammenlignelige med de øvrige kommuner, der vælger at anvende dette koncept. På www.tilfredshedsportalen.dk ses, at der pt. er 10 kommuner rundt om i landet, der har lavet denne måling af deres hjemmepleje.

Til sammenligning med 9 øvrige kommuner, der har anvendt konceptet, er borgerne i Brønderslev generelt mere tilfredse med hjemmeplejen. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds, ligger den samlede tilfredshed med hjemmeplejen i Brønderslev Kommune på 4,47, mens landsgennemsnittet er 4,19.

Udover de landsdækkende spørgsmål, har Fagenheden for Sundhed og Velfærd tilføjet enkelte lokale spørgsmål. Det drejer sig bl.a. om spørgsmålet "Hvor tilfreds er du generelt med den sygepleje du modtager" (4,64), som udelukkende er stillet i Brønderslev Kommune, og derfor ikke kan benchmarkes med de øvrige kommuner.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at undersøgelsen gentages hvert andet år.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 13:

Udsat.

År 2010-2013 Økonomiudvalget, 11. december 2013, pkt. 10:

Videresendes til Ældreomsorgsudvalget til yderligere behandling.

Ældreomsorgsudvalget, 23. januar 2014, pkt. 9:

Fagenhedens forslag godkendt. Udvalget udtrykker tilfredshed med undersøgelsens resultat, og fokus bør i den fremadrettet indsats være på information om fleksibel hjemmehjælp.

Beslutning

Fag MED Sundhed og Velfærd tager undersøgelsen til efterretning, idet udvalget udtrykker tilfredshed med resultatet.

Fraværende: Bodil Christiansen og Inge Tengnagel

Bilag

Til toppen


6. Udviklingsstrategi 2015


Resume

Sagsforløb: MED-Sund, HAR, SS,BE,BK,ØK,BY

Udviklingsstrategien for 2015 blev godkendt på mødet i KKR den 14. marts 2014, og forelægges nu Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet med henblik på godkendelse senest den 1. juni 2014, mens styringsaftalen behandles i KKR og Kontaktudvalget i september og skal være godkendt af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet senest den 15. oktober 2014.

Udkastet til Udviklingsstrategien for 2015 er blevet udarbejdet på baggrund af konkrete indmeldinger fra kommunerne og Region Nordjylland.

Udkastet fremsendes hermed til høring og godkendelse

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og denne koordinering af områderne indebærer ansvaret for at udarbejde den årlige rammeaftale, der er et redskab for kommunalbestyrelserne i Nordjylland til - på tværs - at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på områderne.

Rammeaftalen består helt overordnet af to aftaledokumenter, der behandles og godkendes forskudt af hinanden: 1) Udviklingsstrategien og 2) Styringsaftalen (kapacitets- og økonomistyringsdel). Vedtagelsen af udviklingsstrategien og styringsaftalen er tidsmæssigt adskilte, men skal indholdsmæssigt spille sammen.

Udviklingsstrategien for 2015 blev godkendt på mødet i KKR den 14. marts 2014, og forelægges nu Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet med henblik på godkendelse senest den 1. juni 2014, mens styringsaftalen behandles i KKR og Kontaktudvalget i september og skal være godkendt af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet senest den 15. oktober 2014.

Rammeaftalens udviklingsstrategi har til formål at koordinere udviklingen i de eksisterende tilbud inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland samtidigt med, at den skal belyse udviklingen i efterspørgslen efter pladser og tilbud. Udviklingsstrategien er dermed en strategi for, hvordan det fælleskommunale og regionale samarbejde om det specialiserede område skal udvikle sig.

I forbindelse med udviklingsstrategien præsenterer kommunerne dermed hvert år deres forventninger til ændringer i forbruget af pladser og giver samtidigt et overblik over, hvilke foranstaltninger som kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, der kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på såvel social- som specialundervisningsområdet i de andre kommuner og Region Nordjylland. I udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker at arbejde særligt med, herunder et årligt tema som socialministeren udmelder for området.

Udkastet til Udviklingsstrategien for 2015 er blevet udarbejdet på baggrund af konkrete indmeldinger fra kommunerne og Region Nordjylland. Udviklingsstrategien er blevet behandlet i KKR den 14. marts 2014, hvor der var enighed om at indstille det vedlagte udkast til godkendelse i Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Forstærket samarbejde

I forbindelse med udviklingsstrategien for 2015 er rammeaftalen udvidet med et nyt element med fokus på et særligt forstærket samarbejde om nogle af de mest specialiserede tilbud i Nordjylland. Formålet hermed er at sikre, at borgerne i Nordjylland har adgang til de fornødne specialiserede tilbud og kompetencer.

Et ekspertpanel bestående af repræsentanter fra såvel kommunerne som Region Nordjylland har udarbejdet udvælgelseskriterier og samarbejdsmodel for det forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud og har på denne baggrund udvalgt de mest specialiserede tilbud. De konkret udvalgte tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde kan ses i Udviklingsstrategiens bilag 3.

Specialundervisningsområdet

På baggrund af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien 2015, tilkendegives der forventning om stort set uændret efterspørgsel i 2015 efter ydelserne på Center for Døvblindhed og Høretab samt Institut for Syn og Hørelse. Generelt vurderes der ikke at være væsentlige ændrings-/udviklingsbehov. Det bemærkes dog fra kommunal side, at forudsætningen herfor er en uændret visitationspraksis og at evt. faldende børnetal og en stigning af operative indgreb (på fx høreområdet) kan påvirke efterspørgslen. Taleinstituttet er pr. 1.1.2014 virksomhedsoverdraget til Aalborg Kommune.

Det specialiserede socialområde

På socialområdet tegner udviklingsstrategien et billede af et område, hvor der generelt er balance i udbuddet og efterspørgslen efter tilbud. Der vurderes derfor ikke at være behov for væsentlige reguleringer i antallet af udbudte pladser. De kommunale indmeldinger viser imidlertid også, at tendensen til at oprette tilbud/etablere løsninger i egen kommune for de brede og mindre specialiserede målgrupper gør sig gældende i 2015, som det også var tilfældet i 2014, hvorfor der bør være opmærksomhed på en evt. overkapacitet i Nordjylland.

Fokusområder

I udviklingsstrategien er der for det sociale område udpeget tre fokusområder, der skal have særlig opmærksomhed i forbindelse med udviklingsstrategien for 2015. Det første er det af socialministeren årligt udmeldte ministeremne, der for 2015 er lagt fast på ”Anbragte børn og unges uddannelse”. Det andet fokusområde er de af Socialstyrelsen nationalt udmeldte målgrupper og indsatsområder, hvor den første udmelding vil vedrøre borgere med kompleks erhvervet hjerneskade. Slutteligt er sammenhængen mellem social- og beskæftigelsesområderne med udgangspunkt i de mange omlægninger i form af førtidspensions-, kontanthjælps- og sygedagpengereformerne samt den varslede reform af den aktive beskæftigelsesindsats og i forbindelse med disse, konsekvenserne for socialområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår at udviklingsstrategi for 2015 for specialundervisning og det specialiserede socialområde godkendes

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Bodil Christiansen og Inge Tengnagel

Bilag

Til toppen


7. Finanslovspulje til løft af ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ansøgning om Finanslovpulje om løft af ældreområdet er indsendt til Social-, Børne- og Integrationsministeriet, og fremsendes hermed til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Til orientering i MED udvalget for Sundhed og Velfærd.

Sagsfremstilling

Udvalget drøftede på sit møde den 23. januar 2014 ønsker til prioritering af den afsatte Finanslovpulje til løft af ældreområdet. Fagenheden har efterfølgende sendt udkast til ansøgning i til hurtig kommentering hos Byråd og Ældreråd. De få kommentarer, der er modtaget, bakker op om den prioritering, som Ældreomsorgsudvalget foretog på sit møde den 23. januar 2014.

Ansøgningsmaterialet i sin helhed fremsendes til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 27. februar 2014, pkt. 4:

Til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Bodil Christiansen og Inge Tengnagel

Bilag

Til toppen


8. Samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og de kommunale institutioner og områder – udmøntning af 200.000 kr. i budgetaftalen


Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2014, pkt. 8:

Godkendt at beløbet anvendes til ansættelse af midlertidig arbejdskraft til implementering af samarbejdsaftalerne på frivilligområdet.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at det er vigtigt, at der i samarbejdsaftalerne er klarhed om hvilke opgaver, de frivillige kan udføre, og hvad der er medarbejdernes ansvar. Samarbejdsaftalerne bør evalueres løbende.

Fraværende: Bodil Christiansen og Inge Tengnagel

Resume

Sagsforløb: SS

I Budgetaftalen for 2014 er der afsat 200.000 kr. til samarbejdet mellem kommunen og de frivillige.

Brønderslev Kommunes Frivilligråd foreslår, at de 200.000 kr., der er afsat i budgetaftalen, bruges til at ansætte 1-2 medarbejdere evt. studentermedhjælpere, som skal gennemføre processen med de øvrige foreninger og deres kommunale samarbejdspartnere.

Sagen bedes døftet på MED udvalget for Sundhed og Velfærd.Efterfølgenede bør lokaludvalgene drøfte sagen hvor det er relevant.

Sagsfremstilling

I aftaleteksten står: ”Det tilførte beløb på 200.000 kr. skal bl.a. anvendes til beskrivelse og afklaring af, hvorledes der kan etableres et øget samarbejde med de frivillige foreninger og deres respektive kommunale samarbejdspartnere.

Som godkendt af Social- og Sundhedsudvalget på møde den 11. september 2013 har Frivilligrådet gennemført et pilotforløb i efteråret 2013. Der er nu udarbejdet en skabelon til en samarbejdsaftale, og med afsæt i denne skabelon er der udarbejdet 2 konkrete samarbejdsaftaler.

Frivilligrådet har afholdt et stormøde for relevante foreninger den 15. januar 2014, hvor skabelonen og erfaringerne fra pilotforløbet blev fremlagt.

Der er et stort potentiale i en styrkelse af den frivillige indsats som et supplement til de kommunale velfærdsydelser. Brønderslev Kommunes Frivilligråd har gennem længere tid drøftet samspillet mellem de frivillige organisationer og den offentlige sektor.

Frivilligrådet arrangerede den 22. april 2013 et debatmøde for de frivillige foreninger. Temaet for mødet var “Dilemmaer mellem den frivillige indsats og de offentlige professionelle opgaver.” Ca. 70 repræsentanter fra en lang række foreninger deltog i debatten. Det var et gennemgående indtryk fra debatten på mødet, at de frivillige organisationer har behov for og et ønske om at skabe klarere rammer for samspillet mellem de frivillige foreninger og de kommunale institutioner og områder – for derigennem at styrke samarbejdet.

Et vigtigt formål med sådan en samarbejdsaftale er at sikre, at samarbejdet præges af anerkendelse af og respekt for den forskel, der er på den ansatte/institutionen og de frivillige. De kommunale institutioner/ansatte løser de opgaver, der er nedfældet i lovgivningen, og hvor der er krav om dokumentation m.v. De frivillige er kendetegnet ved, at deres motivation netop kommer af, at de er frivillige – og at de dermed selv organiserer og tilrettelægger deres frivillige indsats. Brønderslev Kommunes Frivilligpolitik beskriver de overordnede principper for samarbejdet. Disse overordnede principper vil kunne konkretiseres ved hjælp af konkrete samarbejdsaftaler mellem de enkelte frivillige foreninger og den kommunale institution/område, som de samarbejder med.

På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse på møde den 11. september 2013 har Frivilligrådet nu gennemført et pilotforløb i efteråret 2013. Der er udarbejdet en skabelon til en samarbejdsaftale, og med afsæt i denne skabelon er der udarbejdet 2 konkrete samarbejdsaftaler:

 • Én vedr. samarbejdet mellem Centerrådet og Plejecenteret Rosengården i Jerslev.

 • Én vedr. samarbejdet om Hjertemotion mellem Hjerteforeningen og Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering.

Frivilligrådet afholdt dernæst et møde for relevante foreninger den 15. januar 2014, hvor skabelonen og erfaringerne fra pilotforløbet blev fremlagt. Der deltog 32 repræsentanter fra 17 foreninger på mødet. Den opgave, der ligger foran nu, er at få udarbejdet samarbejdsaftaler for alle de øvrige foreninger og deres kommunale samarbejdspartnere. Brønderslev Kommunes Frivilligråd foreslår, at de 200.000 kr., der er afsat i budgetaftalen, bruges til at ansætte 1-2 medarbejdere evt. studentermedhjælpere, som skal gennemføre processen med de øvrige foreninger og deres kommunale samarbejdspartnere. Dette vurderes at kunne rummes inden for de afsatte ressourcer. Dermed kan aftalerne kvalitetssikres, og der opsamles erfaring med samarbejdet mellem det frivillige og det kommunale område.

Det vil blive en fordel for de ansatte i de kommunale, institutioner/områder, at rammerne for samarbejdet med de frivillige bliver konkretiseret i form af samarbejdsaftaler. Indgåelse af samarbejdsaftaler forudsætter, at de kommunale institutioner/områder er indstillet på at indgå i en anerkendende dialog med de frivillige, først med henblik på at få udarbejdet en konkret samarbejdsaftale og dernæst at få samarbejdet til at fungere herefter.

De frivillige efterspørger eksempelvis faste kontaktpersoner/livliner hos det faste personale på de pågældende institutioner eller eksempelvis i Visitationen. Hvis det på sigt er et ønske at udvide og udvikle samarbejdet mellem de frivillige foreninger og de kommunale velfærdsområder både på eksisterende og på nye områder, så vil sådan en proces kunne understøttes med ansættelse af en Frivilligkoordinator på deltid/fuld tid.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter muligheden for at puljen anvendes til ansættelse af en midlertidig medarbejder til at varetage implementering af samarbejdsaftalerne på frivilligområdet.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Der skal ansættes en medarbejder midlertidigt.

Til toppen


9. Udbud på hjemmepleje på Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: MED-SV/ÆO/ØK/BY

Sagen belyser konsekvenser og omkostninger ved et udbud indenfor et afgrænset område på Ældreområdet i Brønderslev Kommune. Byrådet skal i den forbindelse tage stilling til, om kommunen ønsker at gennemføre et udbud indenfor Ældreområdet.

Sagsfremstilling

På Ældreomsorgsudvalgets møde den 27. februar 2014 ønskede udvalget et overslag over konsekvenserne ved at udbyde et plejecenter inkl. plejen i et afgrænset distrikt.

I forbindelse med ovenstående har Udbudsportalen i KL lavet et overslag – det vil sige et supplerende scenarium til ”Potentialeafklaringen for Brønderslev Kommune” – hvor der er taget udgangspunkt i Jerslev-området og Plejecenter Rosengården.

Hjemmeplejeopgaven vil have begrænset interesse for de private leverandører, men når hjemmeplejen udbydes sammen med et plejecenter betyder det at leverandøren sikres et kunde- og indtjeningsgrundlag, givet plejecenterbeboerne ikke har frit valg.

”Worst-case”-scenariet i forhold til hjemmeplejeydelserne vil være en effektiviseringsgevinst på 0 kr., hvis timepriserne forbliver på samme niveau som inden udbuddet.

”Best-case” forudsætter at timeprisen på praktisk hjælp blev reduceret med 25 kr. og timeprisen på personlig pleje blev reduceret med 18,75 kr. ville det betyde en effektiviseringsgevinst på de samlede hjemmeplejeydelser på 23.550 kr.

Estimatet på hjemmeplejen forudsætter, at de nuværende opgaver som leveres af private leverandører samles hos den leverandør (den vindende part), således at borgerne fortsat har frit valg, nemlig mellem den private og den kommunale leverandør.

Opnås samme procentvise besparelse på Plejecenter Rosengården som gælder for hjemmeplejeydelserne vil dette betyde en effektiviseringsgevinst på 386.700 kr.

Det samlede ”best-case”-scenarie vurderes således til at realisere en effektiviseringsgevinst på 410.250 kr., dog med visse forbehold.

Det største forbehold i denne sammenhæng omhandler Brønderslev Kommunes timepriser på personlig og praktisk hjælp, som i forvejen ligger blandt den tredjedel af kommunerne med den laveste timepris under gennemsnittet, og et udbud vil ikke sikre en lavere timepris.

Samtidig vil konsulentomkostninger og interne omkostninger ved udbud forblive de samme. Det vil sige, at det vil tage ca. 1 år fra rammerne omkring et udbud er fastlagt og til de nye leverandører er i fuld drift. Samtidig vil omkostningerne til ekstern konsulentbistand ligge på 300.000-500.000 kr. sideløbende med de interne omkostninger/medarbejdertimer.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår,

 • at Byrådet beslutter, om der skal gennemføres et udbud

 • og såfremt der ønskes et udbud, drøfter vilkår for personaleoverdragelse.

Personalemæssige konsekvenser

Ved et udbud vil en del af kommunens medarbejde i Ældreområdet skulle virksomhedsoverdrages, herunder særligt SOSU-personale og evt. sygeplejesker. Vilkår herfor vurderes at have en væsentlig betydning for det opnåelige provenu.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 27. marts 2014, pkt. 7:

Beslutning

B-siden udtrykker bekymring for:

 • Sikring af medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel ved et udbud, herunder det sociale kapitel, faglig udvikling, kompetenceudvikling, usikkerhed i jobbet samt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

 • FRI, herunder hvordan arbejdet med rehabilitering kan fortsætte under en privat leverandør.

 • Ulige konkurrencevilkår, idet der fortsat ikke vil være mulighed for tilkøb af ydelser ved en offentlig leverandør modsat ved en privat leverandør.

I forhold til virksomhedsoverdragelse ønsker B-siden, at medarbejderne skal bevare de nuværende overenskomstmæssige rammer i hele aftaleperioden.

B-siden gør desuden opmærksom på, at det er vigtigt, at medarbejderne bliver inddraget i hele processen omkring et eventuelt udbud.

Fraværende: Bodil Christiansen og Inge Tengnagel

Bilag

Til toppen


10. Udmøntning af Masterplan for det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: HAR, MED-sund

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en Masterplan for det specialiserede voksenområde. Masterplanen blev politisk godkendt i december 2013, og fokus er nu på udmøntning af anbefalingerne i Masterplanen.

MED-sund bedes drøfte hvilke udfordringer, Brønderslev Kommune bør være særlige opmærksomme på i forbindelse med udmøntningen af Masterplanen.

Sagsfremstilling

Byrådet har vedtaget en flerårsaftale på handicap- og psykiatriområdet gældende for perioden 2014-17 med henblik på at tilnærme udgiftsniveauet på dette område til landsgennemsnittet. I løbet af aftaleperioden reduceres bevillingerne til området startende med 6,6 mio.kr. i 2014 stigende til 17,6 mio.kr. i 2017. Med henblik på at udmønte flerårsaftalen er der udarbejdet en masterplan, som skal medvirke til at sikre den nødvendige omstilling på området.

Anbefalingerne i Masterplanen sigter efter at imødekomme de udfordringer og tendenser, der venter på det specialiserede voksenområde frem til 2020. Et af hovedelementerne i Masterplanen er således et paradigme skift fra beskytte til støttet. De generelle tendenser på området viser, at opgaverne er steget i antal og kompleksitet, og flere ydelser skal tilbydes for færre ressourcer.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har igangsat en implementeringsproces hvor forslag til udmøntning af Masterplanen tilpasses de nye aftale om bredere tematiserede drøftelser i Handicaprådet. Handicaprådet forventes inddraget i flere runder i forbindelse med udmøntning af masterplanen.

Første runde består således af tilbud inden for områderne:

  • Botilbud

  • Bostøtte

  • Beskæftigelse

  • Borgerstyret Personlig Assistance

Bo-tilbud

Fagenheden har foreslået at arbejdet med at beskrive den fremtidige organisering af botilbud deles i flere faser. Følgende tilbud foreslår sammenlagt/ombygget:

Fase 1: En samling af tilbud indenfor socialpsykiatrien i Tygelsgadecenteret

  • Det tidligere plejehjem i Tygelsgade indrettes til at rumme botilbud, bo-støtten, samt et uvisiteret værested. Hensigten er at samle tilbud indenfor psykiatrien, således at borgere, der gradvist kan klare sig med mindre og mindre bostøtte kan bo i huset indtil de er klar til at flytte i egen bolig udenfor Tygelsgade.

Fase 2: Salg og ombygning/renovering af Hedebo på Vestmanna Allé

  • Boligerne på Hedebo fremstår utidssvarende og lever ikke op til kravene ved nyopførelse i dag. Det anbefaledes derfor at boligerne ombygges efter lov om almene boliger, og tilpasses samling af mindre tilbud indenfor handicapområdet.

Med omrokeringen forventer fagenheden af kunne i mødekomme Masterplanens anbefalinger i forhold til bedre økonomi, stordriftsfordele samt mere fleksible botilbud. Samtidig er det vigtigt, at bygningskapaciteten tilpasses det forventede fremtidige behov. Der er dog i Byrådet stadig politiske overvejelser i gang om hvordan bygningerne skal anvendes fremadrettet.

Det bemærkes, at der i Byrådet er drøftelser af, om Tygelsgade skal anvendes indenfor psykiatriområdet eller som oprindeligt forudsat til almene to-rums boliger.

Bostøtte

I Masterplan anbefaledes det, at paletten af bo-støttetilbud udvides, således at flere borgere med behov for støtte kan bo i egen bolig. En udvidet brug af bostøtte i eget hjem indbefatter et behov for etablering af flere fleksible og forskelligartede boliger og mulighed for at rumme flere borgere med komplekse problemstillinger.

Beskæftigelse

Der skal i udmøntningen af Masterplanen arbejdes målrettet med at skabe jobmæssige muligheder til borgere tilknytte det specialiserede voksenområde. Hvor det, ud fra et borgerperspektiv, er muligt skal borgeren tilbydes et beskæftigelsestilbud frem for et aktivitets- og samværstilbud. Der skal samtidigt være et øget fokus på at udbrede mulighederne for skånejobs.

Der skal sikres flow og progression i sagerne, så der arbejdes målrettet på at sikre borgerne mulighed for et mere arbejdsrettet tilbud.

I sagsbehandlingen skal der arbejdes med at sikre flow i borgernes sager, hvilket kræver højere grad af løbende opfølgning i samarbejde med borgeren. Derudover skal der i sagsbehandlingen sikres ens serviceniveau på henholdsvis Handicap- og Psykiatriområdet.

Borgerstyret Personlig Assistance

Der igangsættes en analyse af udgifterne i Brønderslev Kommune i forbindelse med BPA-ordningen. Analysen skal danne grundlag for en revision af kommunens serviceniveau, således det tilpasses den nye lovgivning.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at MED-sund og Handicaprådet drøfter hvilke udfordringer, Brønderslev Kommune bør være særlige opmærksomme på i forbindelse med udmøntningen af Masterplanen.

Indstilling

Handicaprådet, 25. marts 2014, pkt. 10:

Beslutning

I forhold til botilbud er der positiv stemning overfor samling i større enheder. Det giver større fleksibilitet og mulighed for læring. Samtidig øger det trygheden for medarbejderne, da antallet af ene-arbejdspladser bliver mindsket.

Der er opbakning til forslagene om bostøtte, beskæftigelse og Borgerstyret Personlig Assistance.

Forslaget giver den fleksibilitet, som MED-udvalget tidligere har efterlyst.

Medarbejdersiden gør opmærksom på, at det er vigtigt, at de berørte medarbejdere bliver inddraget i hele processen omkring ændringer/sammenlægninger, at det i hele processen kommer op i de Lokale MED.

Fraværende: Bodil Christiansen og Inge Tengnagel

Til toppen


11. Information om Arbejdsmiljø herunder Arbejdsskader


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader, indberetning om vold og trusler og anden psykisk påvirkning og arbejdstilsynets Risikobaserede tilsyn for området.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

18 anmeldelser af arbejdsskader for hele området siden sidste møde 2013.

Da størstedelen af enhederne indberetter selv, kan der ligge skader vi ikke har kendskab til.

De decentrale enheder laver ligeledes selv handleplan, som vi ikke har kendskab til.

Vi ved dog de laves, da flere enheder får hjælp ift. vanskelige APV'er og dermed vanskelige Handleplaner.

omkring 42 anmeldelser af vold og trusler om vold samt andre psykiske påvirkninger -siden sidste møde.

Arbejdstilsynet:

Til orientering kan oplyses at arbejdstilsynet har anmeldt en del risikobaserede tilsyn på området. Samtidig har Arbejdstilsynet en særligt indsats ift. psykisk arbejdsmiljø hvor de har anmeldt besøg på endnu et af Kommunens plejehjem.

Smileys fremgår af vores hjemmeside: www.ansatibronderslev.dk

Siden opdaterer vi hver gang der har været besøg fra Arbejdstilsynet.

De seneste smileys fra området, kan ses her:

 • Visitationen 02-12-2013

 • Rosengården 20-11-2013

 • Elmehøj 07-11-2013

 • Forebyggelse og rehabilitering 29-10-2013

Beslutning

Udsat.

Fraværende: Bodil Christiansen og Inge Tengnagel

Til toppen


12. Gensidig Information - Herunder relevante emner for næste møde


Resume

Sagsforløb:

Beslutning

Emne til næste møde: Hvordan kan overgreb forebygges? Spørgsmålet vedrører især de tilfælde hvor sikkerhedsniveauet ikke overholdes på grund af manglende personaledækning.

De 3 vigtigste punkter til udmelding:

 • Masterplan

 • Udbud

 • Brugerundersøgelsen.

Fraværende: Bodil Christiansen og Inge Tengnagel

Til toppen

Opdateret 17. marts 2014