28. maj 2014

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 28. maj 2014
Lokale: Ikke angivet
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Udarbejdelse af forslag til strukturændringer mv. på Ældreomsorgsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: ÆO

Der ønskes en indledende drøftelse af, forslag til strukturændringer mv. der ønskes udarbejdet på Ældreomsorgsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 12. marts 2014 budgetproceduren for Budget 2015. Her blev det besluttet, at der bl.a. med udgangspunkt i de udarbejdede masterplaner igangsættes en proces for afklaring og politisk stillingtagen til, hvilken udvikling og struktur der ønskes på en række af kommunes serviceområder. Denne proces skal være afsluttet inden de egentlige forhandlinger om Budget 2015 starter op. De økonomiske resultater af denne proces indregnes efterfølgende i budgetoplægget for Budget 2015 og vil påvirke behovet for yderligere afdækningsforslag på område.

Der blev samtidig fastlagt følgende tidsplan for arbejdet med strukturændringer m.v.

Tidsplan Aktivitet
27 marts – 9. april Masterplaner og evt. andet materiale drøftes i fagudvalg, og der angives ønsker til, hvilke forslag der skal undersøges nærmere.
23. april Temamøde for byråd, hvor der præsenteres, hvilke forslag der er sat til undersøgelse og status i øvrigt.
Mars - April Fagenheder arbejder i samarbejde med Økonomi med forslag og ideer på området.
30. april – 8. maj Fagudvalg drøfter status på forslag, og evt. supplerende forslag til ændringer rejses eller drøftes.
Maj Endelige forslag udarbejdes.
21. maj Temamøde for byråd, hvor forslag præsenteres og status drøftes.
22. maj – 4. juni Fagudvalg drøfter forslag og indstiller, hvilke ændringer der foreslås.
6.-9. juni Økonomiudvalget mødes med henblik på at indgå fælles aftaler om ændringerne på baggrund af udvalgenes indstillinger.
11. juni. Økonomiudvalgsmøde hvor fagudvalgenes indstilling behandles, og hvor endeligt krav til øvrige besparelser fastlægges.
18. juni Byrådsmøde hvor fagudvalgenes indstilling behandles.

Der ønskes derfor en indledende drøftelse af, hvilke forslag til strukturændringer mv. der ønskes udarbejdet på fagudvalgets område. For de områder, hvor der er udarbejdet masterplaner, vil det være naturligt, at drøftelserne tager udgangspunkt i masterplanerne.

Det skal understreges, at Økonomiudvalget drøfter processen omkring udarbejdelse af strukturforslag mv. på næste Økonomiudvalgsmøde, og at det naturligvis kan påvirke den videre proces.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at der foretages en drøftelse af, hvilke forslag til strukturændringer m.v. der ønskes udarbejdet på Ældreomsorgsudvalgets område.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 27. marts 2014, pkt. 16:

Strukturforslag, der kan overvejes:

- Valdemarsgade, fremtidig anvendelse

- Madproduktion til hjemmeboende pensionister

- Anvendelse af tomme boliger

- Hjælpemiddelområdet

Udvalget ønsker et oplæg til konference vedr. idegenerering i maj/juni med inddragelse af udvalg, ledelse og medarbejdere forelagt til næste møde.

Udvalget ønsker drøftelsen genoptaget på næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 21. maj 2014:

Genoptagelse af drøftelse af forslag til strukturændringer i forlængelse af Ældreomsorgsudvalgets møde den 27. marts 2014. I vedhæftede notat er de enkelte punkter, som udvalget pegede på, behandlet.

Ældreomsorgsudvalget, 21. maj 2014, pkt. 3:

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Formanden orienterede.

Punktet taget til efterretning.

Fraværende på mødet : Bodil Christiansen.

Bilag

Til toppen

Opdateret 28. maj 2014