8. september 2014

Fag MED for Sundhed og Velfærd - Referat

Dato: 8. september 2014
Lokale: Hedelund Brønderslev
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Godkendelse af referat


Resume

Fag MED Sundhed og Velfærd bedes godkende referat fra mødet 28. maj 2014

Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Godkendt uden bemærkninger

Fraværende på mødet var: Lene Svenningsen, Jette Fjeldgaard og Ellen Lykke, Mette H. Ovesen mødte op for Ellen M. Rasmussen

Til toppen


2. Referater fra Lokaludvalgsmøder


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Beslutning

Marianne Nelving spørger ind til struktur ændring for Sundhedsplejen - Dette tages under pkt. 10 Gensidig information.

Fraværende på mødet var: Lene Svenningsen, Jette Fjeldgaard og Ellen Lykke, Mette H. Ovesen mødte op for Ellen M. Rasmussen

Bilag

Til toppen


3. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014


Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter 17.570.000
Overførsler -10.658.000
Finansiering -10.557.000
Netto mindreforbrug -3.645.000

Pr. 1. januar 2014 blev UngeCentret etableret. Dermed varetages anbringelsesområdet (0-18 år) fremover i to forskellige organisatoriske enheder og budget/regnskab vil fremgå på to forskellige politikområder. For at sikre sammenhængen på anbringelsesområdet, ses området i denne budgetopfølgning under ét.

I forhold til 1. budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 er det samlede resultat forbedret med 8,181 mio. kr.Dette skyldes primært væsentligt øgede indtægter på finansieringssiden samt et betydeligt mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på Social- og Sundhedsudvalgets område.Omvendt forventes et yderligere merforbrug på serviceudgifterne på Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelsesudvalgets politikområder.

Halvårsregnskabet viser også i lighed med 1. budgetopfølgning, at der er særlige udfordringer i forhold til at opnå den forventede besparelse med Flerårsaftalen på handicap- og psykiatriområdet. Den aktuelle udfordring ser pr. 30/6 ud til at udgøre ca. 18,5 mio. kr., der forventes i merforbrug på området i indeværende år.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering

af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgningen d. 12. august med følgende bemærkninger:

Forretningsledelsen anbefaler følgende indsatser som følge af det markante merforbrug på serviceudgifterne

Indenfor flerårsaftalens område skal der sættes fokus på:

 • At indhente efterslæbet som følge af forsinkelsen af igangsætningen af ekstraindsatsen med re-visitation, således der kun bliver tale om en forskydning af effekten. I forbindelse hermed skal der være fokus på sagerne med størst potentiale.

 • At finde baggrunden for at antallet af nye sager er vokset mere end forventeligt, og dermed kan forklare hvorfor udgiftsniveauet generelt er steget på området.

Indenfor området Udsatte børn og unge, skal det undersøges nærmere, hvorfor stigningen til udgifterne til forebyggende foranstaltninger er vokset så kraftigt, således det bliver muligt at bremse denne udvikling.

Til alle fagudvalg med markante skred i serviceudgifterne skal der laves forslag til kompenserende besparelser

Forretningsledelsen konstaterer, at der umiddelbart er finansiering af overskridelsen i 2014, men at der kan blive store udfordringer for finansieringen i 2015”

Økonomiudvalget behandlede budgetopfølgningen d. 27. august, hvor følgende blev besluttet:

Budgetaftale parterne indkaldes til møde, efterfølgende mødes Økonomiudvalg.

Forretningsledelsen anmodes om, på baggrund af udarbejdede forslag til kompenserende besparelser til fagudvalg, afdækningskatalog og andre forslag, at fremkomme med forslag besparelser til behandling på det indkaldte møde.

Beslutning

Formanden orienterer og punktet er drøftet

Fraværende på mødet var: Lene Svenningsen, Jette Fjeldgaard og Ellen Lykke, Mette H. Ovesen mødte op for Ellen M. Rasmussen

Resume

Sagsforløb:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2014, der ud over skøn over udviklingen i budget 2014 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2015.

Budgetopfølgningen udviser forventede netto mindreudgifter på i alt 3,6 mio. kr. for hele 2014.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014.

Halvårsregnskabet fremsendes til MED-udvalgets orientering.

Bilag

Til toppen


4. Høring af afdækningsforslag til Budget 2015


Resume

Sagsforløb:

I henhold til tidsplan for udarbejdelse af Budget 2015, afholdes høring i perioden 1.-10. september.

Sagsfremstilling

I henhold til Budgetproceduren for Budget 2015, skal fagudvalgene på møderne i august måned foretage en prioritering af afdækningsforslagene. Denne prioritering fremsendes hermed til høring.

Økonomiudvalget besluttede tilbage i marts måned, at der med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer for kommunen, bliver lagt op til, at der i 2015 skal spares 4% på serviceudgifterne. I forhold til årene 2016-2018 er det foreslået, at der opereres med yderligere årlige sparepuljer på 2%. Hermed kan der for hvert udvalgsområde udmeldes et samlet sparekrav for hvert år i de kommende 4 år.

I de enkelte fagudvalgs spareramme, tages højde for de områder som allerede har indarbejdet planer for langsigtet udmøntning af besparelser. Derudover er der taget højde for politisk besluttede strukturændringer, vedtaget inden sommerferien. Det gælder følgende:

 • Flerårsaftalen på Handicap- og Psykiatriområdet

 • Aftale om digitalisering og velfærdsteknologi

 • Energibesparelser som følge af ESCO-projektet.

 • Nedlæggelse af Serritslev og Agersted Skoler

 • Ny organisering af hjælpemiddelområdet

Det betyder, at der samlet set nu er følgende sparekrav pr. udvalgsområde:

Sparekrav
Service Udgift Sparekrav 4% Allerede indarbejdet 2015 2016 2017 2018
Økonomiudvalg 303.961 12.159 3.351 8.808 12.287 18.366 24.445
Digitalisering 731
ESCO 2.000
Afledt drift Agersted/Serritslev 620
Børne- og Skoleudvalg 528.158 21.126 1.546 19.580 27.980 38.544 49.107
Agersted Skole lukkes 864
Serritslev Skole lukkes 682
Fritids- og Kulturudvalg 56.558 2.262 0 2.262 3.393 4.525 5.656
Beskæftigelsesudvalg 93.119 3.777 748 3.029 4.169 5.427 7.315
Andel af flerårsaftale 630
Andel digitaliseringsbesp. 118
Ældreomsorgsudvalg 284.805 11.392 2.500 8.892 13.128 18.694 24.271
Digitalisering 740
Hjælpemiddelområdet 1.760
Social- og Sundhedsudvalg 178.409 7.084 3.508 3.576 3.609 4.088 7.630
Andel af flerårsaftale 3.063
Andel digitaliseringsbesp. 445
Miljø- og Teknikudvalg 61.458 2.458 0 2.458 3.687 4.917 6.146
I alt 1.506.468 60.258 11.653 48.605 68.253 94.561 124.570

Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har foretaget følgende prioritering:

Ældreomsorgsudvalget

Udvalget prioriterer afdækningsforslagene i følgende rækkefølge:

 1. Fælles hjælpemiddeldepot

 2. rengøring hver 3. uge. Besparelse på 1,89 mio. kr.

 3. reduktion af nattevagter på plejecentre

Udenfor prioritering:

Lukning af Emnehøj som plejecenter.

Ole Bruun tager forbehold for prioriteringen med undtagelse af forslaget om det fælles hjælpemiddeldepot.

Udvalget beder fagenheden om forslag til yderligere besparelsesmuligheder.

Social- og Sundhedsudvalget

Udvalget foreslår følgende prioritering af afdækningsforslagene:

Forslag, prioritet 1:

3. Sundhedsplejen, reduktion af uddannelsesbudget til 5.000 kr. pr./medarbejder/år

2. Sundhedsplejen, 2% generel reduktion

6. Forebyggelse og rehabilitering, 40.000 kr. (delforslag 2 og 3)

8. Træning, weekend. Fjernelse af de ekstra timer, som weekendtræning udløser

4. Høreomsorg

5 § 18 midler

7., 9. og 12. Træning, reduktion og ligestilling af offentlige og private tilbud

10. Rusmiddelcenter

11. Socialpsykiatrien, reduktion af § 99

Forslag, prioritet 2:

6. Forebyggelse og rehabilitering, 90.000 kr. (delforslag 1)

8. Træning, weekend. Oprindeligt forslag.

2. Sundhedsplejen. 4% reduktion.

1. Tandplejen

Udvalget ønsker på baggrund af nøgletal udsendt i forbindelse med økonomiaftalen for 2015 belyst, hvordan der kan reduceres i sundhedsudgifter inden for områderne sundhedsfremme og forebyggelse, sygepleje og sundhedstjeneste, således at Brønderslev Kommunes forbrug over årene 2015 og 2016 reduceres til regionsniveau.

Beslutning

Formanden orienterer og punktet er drøftet

Under Social og sundhedsudvalget - Sundhedsplejen, ønsker medarbejderen følgende udtalelse: En stigning i børnetal og en samtidig personalereduktion , giver konsekvenser for borgerne og påvirker arbejdsmiljøet for personalet.

Man henstiller til at læse vedhæftede høringssvar.

Under Ældreomsorgsudvalget ønsker medarbejderne følgende udtalelser skrevet till referat:

Reduktion af nattevagter på plejehjemmene vil få en konsekvens for de udekørende nattevagter - Hvilket vil påvirke deres arbejdsmiljø.

Medarbejderne udtaler bekymring for FRI grupperne evalueres nu, medarbejderne mener det er for tidligt.

IFT. tøjvask og rengøring mener medarbejderne at en konsekvens kan være at borgerne fravælger det kommunale tilbud og vælger private leverandører istedet for. Dette da de private har mulighede for at tilbyde tillægsydelser.

Der udtales: det er vigtigt at læse høringssvar fra alle områder. Samtidig henstiller man til at alle opsøger informationer fra de politiske udvalg via referater på hjemmesiden. Selv om tidsfristen er stram er det væsentligt, at man forsøger at gøre tingene på en ordentlig måde ift. at informere medarbejdere og MED - organisationen.

Fraværende på mødet var: Lene Svenningsen, Jette Fjeldgaard og Ellen Lykke, Mette H. Ovesen mødte op for Ellen M. Rasmussen

Bilag

Til toppen


5. Orientering om Finanslovspulje til løft af Ældreområdet 2015


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, ØK, BY

I finansloven for 2015 er der afsat 1 mia. kr. ekstra til løft af ældreområdet. Puljen fordeles efter ansøgning, idet puljen på forhånd er fordelt mellem kommunerne. Brønderslev Kommune kan søge om 7.363.000 kr.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende Fagenheden for Sundhed og Velfærds forslag til ansøgning og budget for 2015 ved Ældreomsorgsudvalgsmødet den 4. september 2014.

Ansøgningsfristen er den 26. september 2014.

Fag-MED Sundhed og Velfærd orienteres hermed om ansøgningen og budgettet.

Sagen er sendt til orientering ved Ældrerådet den 1. september 2014.

Derudover sendes sagen også til orientering hos Økonomiudvalget, og Byrådet.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune kan søge om penge indenfor følgende områder:

 • Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

 • Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

 • Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem

Der er blevet fremsendt et ansøgningsskema til kommunen den 2. juli 2014, og ansøgningsfristen er den 26. september 2014. Det bemærkes, at der skal aflægges særskilt regnskab for de 7.363.000 kr., og at dette skal revisionspåtegnes. Det forventes således, at de 7.363.000 kr. lægges oven i budgettet for 2015.

Pengene søges for 2015, hvorefter ministeriet vil vurdere, om løftet på 1 mia. kr. fremover skal overføres til bloktilskudsrammen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet forslag til ansøgning og budget for 2015. Fagenheden foreslår, at der afsættes penge til demensområdet, styrket kontinensindsats, virtuel genoptræning og til ensomhedsforebyggelse.

Der vil blive igangsat en videns opsamling på samme måde som i 2014.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling
at Ældreomsorgsudvalget godkender forslaget til ansøgning og budget for 2015.

Ældrechefen Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Ældreomsorgsudvalget, 4. september 2014, pkt. 1:

Beslutning

Formanden orienterer og punktet er drøftet

Medarbejdern udtaler: Det er svært at gennemskue om det har personalemæssige konsekvenser.

Fraværende på mødet var: Lene Svenningsen, Jette Fjeldgaard og Ellen Lykke, Mette H. Ovesen mødte op for Ellen M. Rasmussen

Bilag

Til toppen


6. Forslag til tekniske korrektioner


Resume

Sagsforløb:

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har på møderne i august måned drøftet de af administrationen foreslåede tekniske korrektioner til Budget 2015.

Oversigt over tekniske korrektioner fremsendes til MED-udvalgets orientering.

Sagsfremstilling

I følge principper for udarbejdelse af budget 2015 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af korrektionerne, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Med henblik på at sikre et øget politisk ejerskab til ændringerne, er det besluttet, at korrektionerne får en meget grundig behandling efterfølgende i Økonomiudvalget.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for 2015 i 2015-niveau, dvs. efter der er foretaget en løn- og prisregulering. Endvidere er udgangspunktet også allerede korrigeret for de ændringer, der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2014 samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2014 med økonomiske konsekvenser for 2015. Herudover indgår en sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét, og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer, f.eks. fordeling af lønpuljer.

Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner, der er kategoriseret under henholdsvis:

 1. Lovgivningsændringer,

 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter,

 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter,

 4. Ændrede forudsætninger, specialiserede socialområde.

Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema.

Fagudvalgene har i deres behandling indstillet alle de foreslåede korrektioner indarbejdes til 1. behandling af budgettet.

Økonomiudvalget har d. 27. august, besluttet, at alle tekniske korrektioner indarbejdes i det tekniske basisbudget til 1. behandlingen.

Beslutning

Formanden orienterer og punktet er drøftet.

Fraværende på mødet var: Lene Svenningsen, Jette Fjeldgaard og Ellen Lykke, Mette H. Ovesen mødte op for Ellen M. Rasmussen

Bilag

Til toppen


7. Samarbejde mellem Brønderslev Kommune og Politiet vedrørende begrænsning af indbrud og kriminalitet


Resume

Sagsforløb: FL

Nordjyllands Politik ønsker et samarbejde med Brønderslev Kommune om at begrænse indbrud.

Fag MED for Sundhed og Velfærd bedes drøfte henvendelsen og udtale sig i forhold til et evt. samarbejde.

Sagsfremstilling

På lokalrådsmødet mellem politiet og Brønderslev Kommune har der gennem nogen tid været drøftet indbrudsindsats. I handleplanen for 2014 er et af fokusområderne for Nordjyllands Politi indbrud i private hjem, fritidshuse og virksomheder. Tidligere vicepolitiinspektør Frank Olsen har beskrevet erfaringer fra Frederikshavn, hvor kommunen og politiet har indgået tæt samarbejde omkring indbrudsindsatsen. I vedhæftede notat er beskrevet, hvorledes dette kan iværksættes, og hvorledes personalet orienteres om projektet.

Der er ligeledes stillet forslag om, at der orienteres om indbrudsindsatsen på kommunens hjemmeside, samt at der evt. laves en kort artikel om samarbejdet i lokalaviserne.

Da indsatsen inddrager offentlige ansatte har de kommunale medlemmer af lokalrådet vurderet, at indsatsen bør drøftes i MED-udvalgene. I den baggrund er fremgangsmåden drøftet med HR- afdelingen.

Fra HR- afdelingen anbefales, at sagen først behandles i FL, inden der tages stilling til, hvorvidt MED- udvalgene skal inddrages.

Personalemæssige konsekvenser

MED-udvalgene skal inddrages.

Indstilling

Forretningsledelsen, 5. august 2014, pkt. 9:

Henvendelsen behandles i alle MED-udvalg for at få medarbejdernes holdning til et evt. samarbejde.

Beslutning

Formanden orienterer og punktet er drøftet

Man henstiller til at punktet drøftets på alle lokaludvalgsmøder og personalemøder med MED status, hvor referater bedes indsendt således at MED-Sundhed og Velfærd på næste møde kan drøfte punktet igen.

Fraværende på mødet var: Lene Svenningsen, Jette Fjeldgaard og Ellen Lykke, Mette H. Ovesen mødte op for Ellen M. Rasmussen

Bilag

Til toppen


8. Politik for optagelse af samtaler fra møder


Resume

Sagsforløb: FL

FL skal fastlægge politik / retningslinier for optagelse af samtaler fra møder med borgere.På den baggrund ønsker FL at høre MED-udvalget, før der tages stilling til spørgsmålet.

Sagsfremstilling

Borgmesteren har modtaget en forespørgsel fra Lissi Andersen med anmodning om oplysning om kommunens retningslinier for optagelse af samtaler fra møder. Henvendelsen er sendt til alle borgmestre i Danmark.

Brønderslev Kommune har ikke fastlagt retningslinier herfor, men har taget stilling fra sag til sag.

Folketingets Ombudsmand har i 2005 udtalt, at den offentlige myndighed selv sætter rammerne for møder, som myndigheden afholder. Det er derfor op til den enkelte myndighed at afgøre, hvorvidt de tillader lydoptagelse i den enkelte sag. Det er således ikke ombudsmandens opfattelse, af borgeren har krav på at optage møder med den offentlige myndighed.

Frederikshavn Kommune, som vi har samarbejdsaftale med omkring juridiske spørgsmål, har besvaret henvendelsen således:

"Frederikshavn Kommune tillader ikke optagelser i de tilfælde, hvor formålet med optagelsen er tilgodeset på anden vis, f.eks. via notatpligt, aktindsigt, partshøring, ret til bisidder/partsrepræsentant m.v.

Disse processer sikrer, at borgernes ønsker om dokumentation om, hvad der er sket og sagt under mødet er tilgodeset. Samtidig er det på baggrund heraf muligt at følge op på samtaler / møder.

Den gældende politik bygger på Ombudsmandens udtalelse om, at borgerne ikke har krav på at optage samtaler, og at forvaltningen kan give afslag herpå. Det antages samtidig, at forvaltningsmæssige møder ikke er offentlige.

Politikken på området kan opsummeres således:

 1. Kommunen sætter rammerne for møder i henhold til Ombudsmandens udmeldinger.

 2. Der foretages altid en individuel vurdering. Ved afslag på optagelse modtager borgeren en skriftlig afgørelse med klagevejledning.

 3. Hvis der er en saglig begrundelse for optagelse - såsom kommunikationshæmning, der ikke tilgodeses via de forvaltningsretlige regler - tillades optagelse."

Forretningsledelsen anmodes om at fastlægge Brønderslev Kommunes regler på området.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 12. august 2014, pkt. 14:

Forretningsledelsen ønsker at høre MED-udvalgene, før der tages stilling til spørgsmålet.

Beslutning

Formanden orienterer og punktet er drøftet

Man henstiller til at punktet drøftets på alle lokaludvalgsmøder og personalemøder med MED status, hvor referater bedes indsendt således at MED-Sundhed og Velfærd på næste møde kan drøfte punktet igen.

Samtidig vil udvalget gerne se eventuelle retningslinjer om emnet.

Fraværende på mødet var: Lene Svenningsen, Jette Fjeldgaard og Ellen Lykke, Mette H. Ovesen mødte op for Ellen M. Rasmussen

Til toppen


9. Information om Arbejdsmiljø herunder Arbejdsskader


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader, indberetning om vold og trusler og anden psykisk påvirkning og arbejdstilsynets Risikobaserede tilsyn for området.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Da størstedelen af enhederne indberetter selv, Kan vi ikke lave statistik på arbejdsskader.

MED Sundhed og Velfærd vil løbende få det statistik på arbejdsskader som vi får tilsendt fra forsikringsmægler: Willis

De decentrale enheder laver ligeledes selv handleplan, som vi ikke har kendskab til.

Vi ved dog de laves, da flere enheder får hjælp ift. vanskelige APV'er og dermed vanskelige Handleplaner.

236 anmeldelser af vold og trusler om vold samt andre psykiske påvirkninger -siden sidste møde.

Tallet er så stort da inberetninger ikke er kommet til tiden - Det betyderc også at atllene fra foregående møder ikke er korrekte.

Dette giver anledning til at opfordre alle enheder til at fortage indberetninger hver uge ved mange sager men som minimum en gang hver måned.

Arbejdstilsynet:

Til orientering kan oplyses at arbejdstilsynet har anmeldt en del risikobaserede tilsyn på området. Samtidig har Arbejdstilsynet en særligt indsats ift. psykisk arbejdsmiljø hvor de har anmeldt besøg på endnu et af Kommunens plejehjem.

Smileys fremgår af vores hjemmeside: www.ansatibronderslev.dk

Siden opdaterer vi hver gang der har været besøg fra Arbejdstilsynet.

De seneste smileys fra området, kan ses her:

Ældreområdet - Distrikt Øst Hjallerup Erhvervspark 2, 9320 Hjallerup 1015803939 12-08-2014
Sundhedsplejen Kornumgårdsvej 16, 9700 Brønderslev 1014614105 08-08-2014
Træningsafdelingen Multebærvej 5, 9330 Dronninglund 1015998853 07-08-2014
Socialcentret Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund 1014957126 07-08-2014

Hedebo har haft besøg som har resulteret i en gul smiley:

Socialpsykiatrisk boform Hedebo Vestmanna Alle 8, 9700 Brønderslev 1003374059 02-08-2014

Tandplejen har 11. august 2014 fået 2 påbud som skal være efterkommet senest 15. december.

Der har været afholdt APV opfølgningsdage for ca. 40 medarbejdere fra området. dette har bl.a medført ændrig af skemaer ift. APV for udekørende medarbejdere.

Det har også synliggjort steder hvor det kan være svært at lave samt overholde en APV.

Der var også steder hvor man er udfordret på opgaven ift. pladsmangel.

Evalueringsskemaerne har vist at der generelt var rigtig stor tilfredshed med dagen - men også et par steder hvor opfølgning er nødvendigt.

Arbejdsmiljødage 2015

Brønderslev Kommune, skal som arbejdsgiver tilbyde medlemmerne af Arbejdsmiljøorganisationen supplerende arbejdsmiljøuddannelser, som kan give dem viden og kompetencer, der er relevante for arbejdsmiljøarbejdet i netop deres afdeling/enhed.

På samme måde som tidligere, afvikles der i 2015, i samarbejde med Hjørring Kommune, to Arbejdsmiljødage, hvor der sættes fokus på at give deltagerne fornyet inspiration, ny viden og/eller værktøjer og evt. nye arbejdsmetoder, som kan bruges til at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

Dagene afvikles den 25. og 26. marts 2015.

Planlægningen er allerede nu godt i gang og derfor ønsker Arbejdsmiljøkonsulenterne i HR-afdelingen, at der både i Fag MED og i de enkelte Lokaludvalg/Personalemøder med MED-status drøftes, hvad der kunne være aktuelt at sætte på som aktuelle emner/oplægsholdere til dagene. Dette for at sikre en målrettet kompetenceudvikling.

Marianne Mortensen og Gitte Grau fra HR-afdelingen tager imod forslag.

Beslutning

Orienteret og drøftet

Fraværende på mødet var: Lene Svenningsen, Jette Fjeldgaard og Ellen Lykke, Mette H. Ovesen mødte op for Ellen M. Rasmussen

Til toppen


10. Gensidig Information - herunder relevante emner for næste mødet


Beslutning

Formanden orienterer om evt. strukturændring af Sundhedsområdet - dette affødt af spørgsmål til referater fra lokaludvalgsmøder under pkt. 2

Formanden orienterer: ØK har bedt om en vurdering af om Sundhedsplejen evt. skal under BK - Når der er taget en politisk beslutning vil der blive almindelig sagsgang med en høringsfase i de berørte MED - udvalg.

Medarbejderne har følgende kommentar: Det er meget svært at gennemskue om det har konsekvenser for personalet, hvis der sker en strukturændring.

Medarbejderne ønsker en proces og en sagsgang med indragelse af personale og MED - ift. høring , tidsperspektiver mv.

Sygefravær er et fokuspunkt, der ønskes at man på alle lokaludvalg drøftes hvordan man kan arbejde med sygefravær i håb om at finde en metode til nedbringelse af sygefravær

Fraværende på mødet var: Lene Svenningsen, Jette Fjeldgaard og Ellen Lykke, Mette H. Ovesen mødte op for Ellen M. Rasmussen

Til toppen


11. Helbredskontrol af nattevagter


Resume

Orientering af gennemført helbredskontrol af nattevagter i 2014.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune skal tilbyde helbredskontrol til personer, der er ansat i nattevagt og medarbejdere, som har mindst 300 timer i nattevagt om året.

Det er aftalt, at kontrollen finder sted hvert 2. år i Brønderslev Kommune.

Vi har i samarbejde med AM-Gruppen tilbudt helbredskontrollen af nattevagter. Alle nattevagter og ledere på områderne har været inviteret til informationsmøde inden der har været tilmelding til helbredskontrollen.

I Brønderslev Kommune er der 28 nattevagter, som har ja, til tilbud om helbredskontrol.

Rapporten fra AM-gruppen er vedlagt til orientering.

Beslutning

Orienteret og drøftet.

Fraværende på mødet var: Lene Svenningsen, Jette Fjeldgaard og Ellen Lykke, Mette H. Ovesen mødte op for Ellen M. Rasmussen

Bilag

Til toppen

Opdateret 1. september 2014