13. februar 2014

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 13. februar 2014
Lokale: Lokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Henning gør opmærksom på, at der fremadrettet måske vil komme møder med meget kort varsel, som ved det ekstraordinære møde i fredags.

Grunden hertil er, at der er lavet en plan for dagtilbudsområdet. Herudover er der på Børne- og Skoleudvalget godkendt en masterplan, som vil "sætte gang i" flere ting på området.

Fraværende til mødet var: Lena Skjødsholm, Annette Larsen, Kirsten Tranekær og Bodil Nielsen

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 28. november 2013. Referat er tidligere udsendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende til mødet var: Lena Skjødsholm, Annette Larsen, Kirsten Tranekær og Bodil Nielsen

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Børn og Kultur


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Børn og Kultur foreligger der referater fra følgende:

 • Dronninglund Skole

 • Børnehaverne i Jerslev

 • Børnehaverne i Øster Brønderslev

 • Dagplejen

 • Ungdomsskolen

 • Biblioteket

 • Asaa Skole

 • Flauenskjold Skole

 • Øster Brønderslev Centralskole

 • Klokkerholm Skole

 • Kulturskolen

Beslutning

På baggrund af de indsendte referater er der konkrete spørgsmål, som vendes på mødet.

Fraværende til mødet var: Lena Skjødsholm, Annette Larsen, Kirsten Tranekær og Bodil Nielsen

Bilag

Til toppen


4. Drøftelser i MED-systemet og personalemæssige hensyn


Resume

Der ønskes en drøftelse af punktet.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i nedlæggelse af tre årgange på Serritslev skole ønskes endnu engang en drøftelse af, hvordan medarbejderne kan inddrages, inden en sådan beslutning træffes. Hvordan kan medarbejderne være med til at kvalificere politikernes beslutninger, hvis de end ikke er informeret om, hvilke ting politikerne arbejder med?

Desuden ønsket drøftet den usikkerhed personalet står i, når der den ene dag står at læse, at der ikke skal være 4. kl. på Serritslev skole, den anden dag at der skal. Af hensyn til både personalet og kontinuiteten på en skole bør der træffes holdbare beslutninger.

Måske skal der kigges på retningslinjen for omstilling og rationaliseringer i kommunen?

Indstilling

Fag MED for Børn og Kultur, 28. november 2013, pkt. 13:

Punktet udsat.

Fraværende: Bente Kristoffersen, Marianne Helligsøe mødte for Jon Miller og Merete Høier Andreasen mødte for Ann Dorte Bredahl.

Direktionen indstiller,
Beslutning

Udvalget tilslutter sig Hoved MED's beslutning om, at der tages konkret dialog når der opstår uenighed om, hvorvidt medarbejderne er informeret og inddraget tidligt nok

Fraværende til mødet var: Lena Skjødsholm, Annette Larsen, Kirsten Tranekær og Bodil Nielsen

Til toppen


5. Folkeskolereformen


Resume

Folkeskolereformen har tidligere være på som et punkt på dagsorden i Fag MED for Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

Der gives en ny status på implementeringen af folkeskolereformen.

Beslutning

Henning orienterede kort om folkeskolereformen, herunder:

 • Ny ressourcefordelingsmodel er lavet og godkendt

 • Kommende skolebestyrelsessammensætning er til udtalelse på skolerne

 • Forslag om mål og rammer for udvikling af den åbne skole anbefales godkendt

 • I forbindelse med den kommende folkeskolereform, er der lagt op til, at de enkelte kommuner tager stilling til, hvorvidt der fortsat skal være oprettet pædagosk råd på skolerne, eller om medarbejderinddragelsen i stedet skal ske på anden vis på baggrund af lokale ønsker og behov - der arbejdes på et forslag om, at pædagogisk råd på skolerne skal nedlægges

 • Konfirmationsforberedelse for 7. klasserme giver udfordringer, da de ikke har været tænkt ind i folkeskolereformen

 • Inklusionsmidler

 • Der er givet 4 mio. kr. til arbejdspladsindretninger på skolerne. Pengene fordeles med 1,5 mio. kr. til IT til personale og 5.000 kr. pr. arbejdsplads. De penge der er tilbage skal bruges til ombygning, tilbygning m.m. Arbejdsmiljøgruppen på den enkelte skole er sammen med IT-afdelingen og én fra Ejendom og Service i gang med at forberede arbejdspladsindretningen.

 • Der er en fælles forståelse for Lov nr. 409. Der laves ikke lokalaftale, men arbejdes videre med dokument, som forventes færdig den 26. februar 2014. Lærerkredsen og Brønderslev Kommune fortsætter det gode samarbejde

I forhold til arbejdspladsindretningen blev der konkret spurgt ind til, om arbejdspladserne betragtes som "stationære" eller "ikke stationære". Det er der ikke taget stilling til, men som udgangspunkt skal det aftales ude decentralt.

Medarbejdersiden ønsker, at politikerne havde taget ansvar og truffet en beslutning, i hvor stort omfang pædagogerne skulle deltage i skolen. Det har givet usikkerhed i kommunens SFO'er, at det har været skolelederne, der har taget den endelige beslutning. De ønsker en større ensrettethed på kommunens skoler.

Fraværende til mødet var: Lena Skjødsholm, Annette Larsen, Kirsten Tranekær og Bodil Nielsen

Til toppen


6. Orientering om Arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn indenfor Børn og Kulturs område.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

I perioden fra den 4. september 2013 til den 28. november 2013 har Personaleafdelingen modtaget følgende:

 • 18 anmeldelser om arbejdsskader

 • 9 intern registrering af vold, trusler eller anden psykisk påvirkning

Siden sidste møde i Fag MED for Børn og Kultur har Personaleafdelingen modtaget følgende:

 • 7 anmeldelser om arbejdsskader

 • 6 intern registrering af vold, trusler eller anden psykisk påvirkning

Arbejdstilsynet:

I perioden fra den 4. september 2113 og til den 28. november 2013 har AT været på besøg på flere områder indenfor Børn og Kultur.

Landsbyordningen ved Serritslev Skole, Thise Skole, Børnehuset Petra og Børnehaven Kornumgårsvej har fået grøn smiley.

Skolegades Skole har fået påbud om:

 • At sikre dagslystilgang og tilpasse temperatur i undervisningslokaler i "Udskolingen" i Krogensgadebygningen - skal være efterkommet senest 15. marts 2014

 • At sikre at håndtering af reoler på biblioteket på Skolegades Skole udføres fuldt forsvarligt - skal være efterkommet senest 15. marts 2014

Arbejdstilsynet har siden sidste møde meldt, at de kommer på Risikobaseret tilsyn på følgende steder:

 • Skolefritidsordningen på Toftegårdsskolen

 • Skolefritidsordningen på Skolegades Skole

 • Børnehaven Baunehøj

Skolefritidsordningen på Toftegårdsskolen og Børnehaven Baunehøj har allerede haft besøg og begge steder fik en grøn smiley.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende til mødet var: Lena Skjødsholm, Annette Larsen, Kirsten Tranekær og Bodil Nielsen

Bilag

Til toppen


7. Gensidig information - herunder relevante emner for næste møde


Sagsfremstilling
 1. Rotationsprojekt (start 2. januar 2014) - i Dagtilbudsområdet i.f.m. projekt Udvikling i Fællesskaber. Plan vedlagt som bilag - punktet udsat fra sidste møde

 2. Opdatering af Hjemmesiden i forhold til MED-udvalg

Beslutning
 1. Jørn orientere kort om rotationsprojektet, som er godt i gang.

 2. Hjemmesiden med navne og billeder på medlemmer i MED-udvalg og navne på suppleanter er ajourført ud fra de oplysninger som HR-afdelingen har. Der er ganske få, som endnu ikke har fået taget billede til hjemmesiden.

Der er stadig en plads ledig som medarbejderrepræsentant i Fag MED for Børn ogKultur. Pladsen er egentlig tildelt AC, men der er ingen aktuelle repræsentanter i øjeblikket, så derfor er pladsen ledig.

Fraværende til mødet var: Lena Skjødsholm, Annette Larsen, Kirsten Tranekær og Bodil Nielsen

Bilag

Til toppen

Opdateret 6. februar 2014