7. september 2016

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 7. september 2016
Lokale: Lokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Intet.

Fraværende: Jonna Østenkær, Hanne Kristensen og Kirsten Marie Pedersen mødte for Gerda Nielsen.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra mødet den 25. maj 2016.

Sagsfremstilling

Fag MED Børn og Kultur anmodes om at godkende referatet fra mødet den 25. maj 2016. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jonna Østenkær, Hanne Kristensen og Kirsten Marie Pedersen mødte for Gerda Nielsen.

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Børn og Kultur


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Børn og Kultur foreligger der referater fra følgende:

 • Støtteteamet
 • Dronninglund Skole
 • Hedegårdsskolen
 • Galaksen
 • Børnehaverne i Øster Brønderslev
 • Dronninglund Skole
 • Støtteteamet
 • Flauenskjold Skole
 • Dagplejen
 • Ungdomsskolen
Beslutning

Der blev spurgt ind til referaterne fra henholdsvis Børnehaverne i Øster Brønderslev og Galaksen. Spørgsmålet gik konkret på, om der følger midler med i forbindelse med de forandringer, der sker på stederne. Svaret var, at det holdes inden for rammen og sker der noget ekstraordinært, hjælper Jørn til.

Fraværende: Jonna Østenkær, Hanne Kristensen og Kirsten Marie Pedersen mødte for Gerda Nielsen.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 2/Halvårsregnskabet pr. 30.06.2016


Resume

Sagsforløb: Fag MED Børne og Kultur

Halvårsregnskabet og budgetopfølgning 2 pr. 30.06.2016, fremsendes til MED-udvalgets orientering.

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 20. juni 2016, der udover skøn over udviklingen i budget 2017 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2017.

Budgetopfølgningen viser et forventet netto mindreforbrug på i alt -7,275 mio. kr. for hele 2016.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2016, som også udgør halvårsregnskabet jf. lov om kommunernes styrelse.

Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelsen skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af forslag til udvidelser og reduktioner i budget 2017 på de enkelte politikområder.

Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

I 1.000 kr.

Overførselsudgifter

Serviceudgifter

Netto

Økonomiudvalget, finansiering

-849

Økonomiudvalget

0

450

450

Børne- og Skoleudvalget

0

774

774

Fritids- og Kulturudvalget

0

0

0

Beskæftigelsesudvalget

-13.500

0

-13.500

Ældreomsorgsudvalget

0

5.400

5.400

Social- og Sundhedsudvalget

0

0

0

Teknik- og Miljøudvalget

0

450

450

I alt

-13.500

7.074

-7.275

En uddybende forklaring på afvigelserne politikområderne fremgår af vedlagte bilag.

Der er ligeledes vedlagt et statusnotat på aftalepunkterne, der blev besluttet i forbindelse med Budget 2016.

Direktionen den 9. august 2016:

Det samlede driftsresultat har positiv udvikling i forhold til korrigeret budget.

På serviceområdet finder Direktionen det positivt, at antal anbringelser og økonomi for udsatte børn og unge er for nedadgående. Ældreområdets økonomi er presset af henholdsvis demografi samt af muligheden for at kunne vælge plejehjemplads i andre kommuner. Dette pres vil også kunne forventes fremover, hvorfor regulering af visitations serviceniveau kan blive nødvendigt for at opretholde balance i forhold til budget.

Direktionen anbefaler, at 2. budgetopfølgning tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 24. august:

Indstilles taget til efterretning.

Udvalgene forventes at arbejde for at minimere serviceudgiftsoverskridelserne.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Henning gav en generel orientering om Budgetopfølgning 2/Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2016. Det ser generelt fint ud. Her udover blev der givet en mere detaljeret orientering om budgetopfølgningen indenfor Børn og Kulturs område.

Punktet blev taget til efterretning.

Fraværende: Jonna Østenkær, Hanne Kristensen og Kirsten Marie Pedersen mødte for Gerda Nielsen.

Bilag

Til toppen


5. Høring af budgetforslag 2017 til 1. behandling


Resume

Sagsforløb:

I henhold til tidsplanen for udarbejdelse af Budget 2017, afholdes høring af budgetforslaget til 1. behandling i perioden 1. til 9. september.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har på møderne i juni måned drøftet de af administrationen foreslåede ændringer til Budget 2017.

Oversigt over disse ændringer samt prioriteret afdækningskatalog fremsendes til høring.

Sagsfremstilling

Ifølge principper for udarbejdelse af budget 2017 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til udvidelser og reduktioner. Disse behandles i fagudvalgene på møderne i foråret, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af forslagene, der ønskes indarbejdet til 1. behandlingen.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslåes indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslåes indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste budgettal består af rent budgettekniske tilretninger (pris og løn fremskrivning, sumover de omplaceringer, der er foretaget politkområderne imellem (samlet set udgiftsneutrale), ændringer som konsekvens af beslutninger i forbindelse med budget 2016, samt evt. byrådsbeslutninger fra første halvår 2016 med økonomiske konsekvenser i 2017).

Herefter er opstillet forslag til udvidelser og reduktioner, Det er disse forslag, fagudvalgene har behandlet. Hvert af forslagene er beskrevet selvlstændigt.

Fagudvalgenes indstillinger er efterfølgende behandlet i Økonomiudvalget den 24. august 2016.

Desuden er det prioriterede afdækningskatalog vedlagt.

Oversigten over udvidelser og reduktioner til budget 2017 samt det prioriterede afdækningskatalog fremsendes til hørring.

Børne- og Skoleudvalget den 16. august 2016:

Udvalget kan anbefale de angivne tilpasninger af budgettet. Udvalget er opmærksom på, at der stadig arbejdes med at præcisere børnetallet og den tilhørende økonomi på dagtilbudsområdet.

Fritids- og Kulturudvalget den 18. august 2016:

Til efterretning.

Økonomiudvalget den 24. august 2016:

Korrektioner godkendt.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Afdækningskatalogerne for henholdsvis Børne- og Skoleudvalgets og for Fritids- og Kulturudvalgets områder blev drøftet. Det er Fag MEDs opfattelse, at størrelsen af afdækningskravet i forhold til det angivne sparemål er problematisk stor. Det store afdækningskrav og som konsekvens heraf de omfattende afdækninger skaber usikkerhed både blandt medarbejdere og ledere i forhold til fremtidig ansættelse.

Fag MED foreslår, at afdækningskravets størrelse i relation til sparemål fremover drøftes ved kommende budgetlægninger.

Fag MED har forståelse for kommunens økonomiske situation, men vil gerne understrege, at kommunen samtidig har stærkt brug for, at kompetente medarbejdere fortsat finder det attraktivt at være ansat i kommunen.

Vedrørende de enkelte afdækningsforslag må Fag MED konstatere, at hensigterne og målene på det samlede børneområde får vanskelige vilkår, såfremt afdækningsforslagene på specialundervisningsområdet og nednormering i dagtilbuddene realiseres.

Fag MED gør opmærksom på, at der i begge udvalgsområder er en række myndighedsopgaver, som bør have et serviceniveau, der gør, at Brønderslev Kommune fortsat vil kunne betragtes som en attraktiv bosætningskommune.

Fag Med vil gerne gøre opmærksom på, at de gennemsnitlige udgifter pr. barn i henholdsvis dagtilbud og skole allerede er blandt de allerlaveste både i Nordjylland og på landsplan.

Medarbejderne har udover ovenstående følgende udtalelse:

Vi mener, at det ikke mere er muligt at spare på området.

 • Personalet kan ikke løbe stærkere. Alle er i forvejen presset til det yderste, så konsekvensen vil være flere stress- og sygdomsramte medarbejdere.
 • Besparelserne på specialområdet vil medføre, at det bliver betydeligt sværere at tage sig af de svage børn, hvilket på sigt vil få vidtrækkende omkostningsmæssige konsekvenser for kommunen.
 • Derudover har vi mange tiltag i kommunen, eksempelvis udvikling i fællesskaber, varige spor mm.Tillige har der været en del strukturændringer på vores områder.
  Alle relevante, men uden tilførsel af ressourcer, presser det medarbejderne hårdt i hverdagen. Vi opfordrer Jer til at give os arbejdsro, så vi kan fokusere på vores kerneopgaver.

Fraværende: Jonna Østenkær, Hanne Kristensen og Kirsten Marie Pedersen mødte for Gerda Nielsen.

Bilag

Til toppen


6. Magtanvendelse på Folkeskoleområdet


Resume

Fag MED for Børn og Kultur bedes drøfte og godkende forslag for "Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune".

Sagsfremstilling

Under Fagenheden Børn og Kultur har der været nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet forslag til "Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune".

Arbejdsgruppen har bestået af:

 • Gitte Møller Thomsen - Børn og Kultur
 • Dorthe Lindholm - Dronninglund Skole
 • Martin Theis Eriksen - Hedegårdsskolen
 • Pia Dybro - Børn og Kultur
 • Gitte Grau - HR-afdelingen

Når proceduren og skemaerne er godkendt, skal de efterfølgende implementeres via Lokaludvalgene og arbejdsmiljøgruppene i skoledistrikterne.

Beslutning

Fag MED Børn og Kultur havde flere input til "Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune":

 • Ingen konkrete navne
 • Skriv hvorfor den skal i personalemappen - for at undgå "uro"
 • Inspiration til, hvordan skabes der tillid igen, mellem de implicerede parter, efter en magtanvendelse
 • Hvorfor er der 3 skemaer i spil - kunne skemaet for ansatte (bilag 1) erstattes af "anmeldelse af arbejdsskade eller vold, trusler samt andre psykiske påvirkninger"?. Der henvises i forevejen dette

Ovennævnte tænkes ind i "Procedure og skemaer til brug ved magtanvendelse på Folkeskoleområdet ved Brønderslev Kommune", hvorefter den præsentes på næste møde i Fag MED Børn og Kultur.

Fraværende: Jonna Østenkær, Hanne Kristensen og Kirsten Marie Pedersen mødte for Gerda Nielsen.

Bilag

Til toppen


7. Tosprogsområdet - opfølgning


Resume

Opfølgning på tosprogsområdet, herunder den seneste justering af dokument og drøftelse af fase 2 i forløbet: involvering af de andre skoler. Herunder med særlig fokus på kompetenceløft.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget har besluttet at styrke integrationsarbejdet for nyankomne tosprogede skolesøgende børn ved at etablere et centralt afklaringsforløb i forhold til at belyse nyankomne tosprogede skolesøgende børns kompetencer, hvorefter der foretages en udslusning til en skole i Brønderslev Kommune. Med inspiration fra tosprogsområdet i andre kommuner har Fagenheden for Børn og Kultur udarbejdet en reorganiseringsmodel, som tager udgangspunkt i at etablere et mere bæredygtigt tilbud til nyankomne tosprogede elever med udgangspunkt i det enkelte barns behov. Hensigten er at strukturere et tilbud, der har kvalitet og fleksibilitet som overskrift. Omdrejningspunktet er på den baggrund at iværksætte de mest hensigtsmæssige løsningsmodeller på tosprogsområdet i henhold til gældende lovgivning på området og lokale forhold.

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 8. marts 2016 en procesplan for data- og erfaringsgenereringen med en uddybning af udfordringsområder i forhold til at skabe det bedst mulige skoletilbud for tosprogede elever i Brønderslev Kommune. I vedlagte bilag fremstilles et forslag til en reorganiseringsmodel med fokus på beskrivelsen af et kompetenceafklaringsforløb for nyankomne tosprogede elever i Brønderslev Kommune og et forslag til kompetenceløft af skolernes medarbejdere i forhold til ansættelse af en tosprogskoordinator og uddannelse af medarbejdere i Dansk Som Andetsprog (DSA) med reference til den nyeste EVA-rapport på tosprogsområdet.

Reorganiseringsplanen planlægges inden for de eksisterende rammer i forhold til undervisning og drift. Der vil samlet set være et investeringsbehov til kompetenceløft i 2016 og 2017 på 500.000 kr., som ikke er indeholdt i det eksisterende budget. Derfor er der behov for en tillægsbevilling.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter og godkender procesplan for implementering af reorganiseringsmodellen og kompetenceløft af medarbejderne.

Integrationsrådet, den 16. marts 2016, pkt. 6:

Integrationsrådet foreslår, at der oprettes modtagerklasse på flere byskoler i Brønderslev by, og at børnene udsluses til klasser på de skoler, hvor de har gået i modtagerklasse. Hvis der boligplaceres mange flygtninge i den østlige del af kommunen, foreslår Integrationsrådet, at der etableres modtagerklasser der.'

Integrationsrådet bemærker, at høringen sendes alt for sent i beslutningsprocessen.

Beslutning

Carsten gav en status på tosprogsområdet.

Medarbejderne har selv ønsket, at Fase 1 starter i uge 43. I Fase 2 (andre end Brønderslev by) overvejes det om læsevejlederne skal klædes på til opgaven.

I forhold til et kompetenceløft er dette sat på pause efter møde med medarbejderne. Det vurderes, at denne indsats bør vente, indtil en række praksisnære problemstillinger er løst og indarbejdet. Ros fra medarbejdersiden i forhold til dette valg.

Fraværende: Jonna Østenkær, Hanne Kristensen og Kirsten Marie Pedersen mødte for Gerda Nielsen.

Til toppen


8. Udrulning af Varige Spor i Brønderslev Kommune


Resume

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 8. marts 2016:

”Udvalget ønsker at afvente evalueringen af pilotprojektet august 2016 inden videre stillingtagen.”

Evalueringen er gennemført og fremlægges nu til orientering.

Sagsfremstilling

Pr. 1. august 2015 blev et særligt rådgiverteam ’Team Varige spor’ etableret i kommunens østlige ende. Teamet udfører en anden sagsbehandling end den øvrige myndighedsgruppe, idet de arbejder mere fremskudt, tidsintensiveret og tovholderbaseret. Det betyder bl.a., at der dels er et tættere samarbejde med barn/familie og samarbejdspartnere, dels en tættere opfølgning på den enkelte sag. I sagsbehandlingen er der fokus på inddragelse af netværk, dvs. at samle alle voksne omkring barnet, så tilknytningspersoner, primære voksne og voksenkontakter er samlet, når barnet og familien skal hjælpes til forandring. Teamet har et styrket, fokuseret og forpligtende tværfagligt samarbejde med PPR og Sundhedsplejen, ligesom Teamet arbejder med en samlet og koordineret indsats med Voksenområdet – det vil sige et udvidet samarbejde med f.eks. Misbrugsområdet, Jobcentret og Bostøtten.

Brønderslev Kommune har udviklet sin egen model, som både tager højde for de udfordringer, som er særligt gældende for en landkommune som Brønderslev, og som bygger på kommunens styrkesider. I forberedelserne og organiseringen af Team Varige Spor er der derfor både tænkt isamarbejde og inddragelse, men også i sammenhængskraft. Socialrådgiverne i Team Varige Spor er løbende blevet opkvalificeret med metoden Signs of Safety/Samarbejde om Sikkerhed.

Den særlige indsats er en pilotindsats, og omfatter kun to af kommunens skoledistrikter (Dronninglund og Asaa) - svarende til ca. 20 % af kommunen. I tilrettelæggelsen af indsatsen er der dels hentet inspiration i Sveriges-modellen, dels i erfaringerne fra Herning Kommune. Pilotindsatsen blev iværksat på baggrund af beslutning i Byrådet.

Fra start har det været et ønske at investere i en omlægning af sagsbehandlingen til en mere forebyggende indsats. Det har således også været et ønske på sigt at udvide indsatsen til kommunens øvrige skoledistrikter. De foreløbige resultater og erfaringer er imidlertid så gode, at man gerne vil arbejde på en udrulning af indsatsen med virkning pr. 1. september 2016.

Det er ikke blot de gode resultater, der gør at tiden er moden til udrulning. Det er også et alt overvejende indtryk, at der lige nu er en forandringsparathed i organisationen, - såvel i de decentrale enheder som centralt i administrationen, - som er en forudsætning for så stor en forandring, som Varige Spor er. En udrulning af Varige Spor og dermed den nye metode og tilgang i sagsbehandlingen er desuden en direkte og medvirkende årsag til fastholdelse og rekruttering af kompetente socialrådgivere.

Team Varige Spor har i løbet af de første 6 måneders drift allerede opnået gode resultater i forhold til indsatser med inddragelse af netværk, hvor der tidligere typisk ville være iværksat en forebyggende foranstaltning. Et beskrivende eksempel herpå kan være i en sag, hvor rådgiver arbejder målrettet med inddragelse af netværket til hjælp til aflastning, hvor den biologiske far er inddraget. Tidligere ville der typisk blive ansat en aflastningsfamilie til opgaven.

Vi erfarer også, at flere forældre til anbragte børn frasiger sig tilbuddet om en såkaldt § 54 støtteperson (støtte til forældre i forbindelse med anbringelse af deres barn). – Forældrene oplever i dag, at de får den nødvendige støtte hos rådgiveren.

Aktuelt arbejdes der målrettet med en mindre indgribende foranstaltning (=ned af indsatstrappen) i fem anbringelsessager. I to sager arbejdes der på anbringelse i plejefamilie i stedet for på opholdssted. For et andet barn er der lavet en hjemgivelsesplan fra døgninstitution til efterskoleophold, og for to plejeanbragte børn arbejdes der med en hjemgivelsesplan. Den ene af disse sager er en sag, hvor barnet endnu ikke er klar til hjemgivelse, og her er der tale om en mere langsigtet plan.

Ud over ovenstående flow på indsatstrappen er det konstateret, at indsatsen bliver overordentligt godt modtaget hos kommunens samarbejdspartnere, ikke mindst i skoler og dagtilbud.

I forbindelse med udrulning af Varige spor til kommunens øvrige skoledistrikter organiseres den særlige indsats i to team – Team Øst og Team Vest. Denne organisering matcher endvidere organiseringen for både PPR og Sundhedsplejen.

Team Øst omfatter de kommende skoledistrikter Dronninglund og Hjallerup. Team Vest omfatter de kommende skoledistrikter Brønderslev Syd og Brønderslev Nord.

Efter udrulning af Varige Spor til hele kommunen, og til at indsatsen også omfatter børn med funktionsnedsættelse etableres der i hvert team en gruppe af medarbejdere, fire socialrådgivere, som udelukkende har målgruppen ”Børn med funktionsnedsættelse”. For at opretholde den faglige standard og en ensartet sagsbehandling vil én af de fire socialrådgivere have en særlig funktion som faglig koordinator. De to faglige koordinatorer mødes på tværs af de to team for at koordinere og sikre, at standarden og den faglige kvalitet i forhold til de særlige bestemmelser, der gælder for børn med funktionsnedsættelse, bevares.

Økonomi:

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslag om udrulning af Varige Spor til at omfatte hele Brønderslev Kommune.

Personale

Udrulning af Varige spor vil betyde en yderligere normering på ni socialrådgivere. Den økonomiske beregning fremgår ovenfor.

Økonomi

Økonomiafdelingen har udarbejdet budgettet til "Udrulning af Varige Spor i Brønderslev Kommune" i samarbejde med Børne- og Familieafdelingen. Der henvises til økonomioversigt.

Samlet set over perioden fra den 1. september 2016 til den 31. december 2020 er den samlede udgift på 18,9 mio. kr. og den forventede besparelse på 27,9 mio. kr. eller en nettobesparelse på 9,0 mio. kr.

I 2016 udløser det en tillægsbevilling på 1.661.100 kr. Basisbudgettet skal korrigeres fra 2017 og frem.

Brønderslev Kommunes serviceudgifter forøges.

Beslutning

Henning gav en orientering til udvalget om pilotprojektet.

På næste møde i Børne- og Skoleudvalget er et punkt på dagsordenen, om forslag om at udrulle Varige Spor til hele kommunen. Der henvises til bilaget til punktet.

Fraværende: Jonna Østenkær, Hanne Kristensen og Kirsten Marie Pedersen mødte for Gerda Nielsen.

Til toppen


9. Principper for omplacering af medarbejdere ved aldersintegrede institutioner


Resume

Fag MED Børn og Kultur bedes drøfte principperne for omplacering af medarbejdere ved oprettelse af aldersintegrerede institutioner ved Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at Byrådet, i sit møde den 25. maj 2016, besluttede at etablere aldersintegrede institutioner i Brønderslev by, er der udarbejdet notat om principper for omplacering ved oprettelse af aldersintegrerede institutioner.

Fag MED Børn og Kultur bedes drøfte principperne.

Beslutning

Punktet blev drøftet og taget til efterretning.

Fraværende: Jonna Østenkær, Hanne Kristensen og Kirsten Marie Pedersen mødte for Gerda Nielsen.

Bilag

Til toppen


10. Pædagogisk vejlederuddannelse


Resume

Fag MED Børn og Kultur bedes drøfte henvendelse fra Lokaludvalget, Dronninglund Skole i forhold til uddannelse af vejledere for kommende pædagoger.

Sagsfremstilling

Fag MED Børn og Kultur har fået en henvendelse fra Lokaludvalget på Dronninglund Skole, som ønsker, at udvalget skal drøfte, hvorvidt udgiften til vejlederuddanelsen for pædagogisk personale skal dækkes centralt og ikke af de enkelte institutioners budget.

Der er stort ønske om at være med til at uddanne fremtidige pædagoger, idet de studerende bringer masser af input, viden og ideer til den daglige pædgogiske praksis. Det er vigtigt, at den studerendes vejleder har vejlederuddannelsen.

Såfremt det er institutionerne selv, der skal betale udgiften for vejlederuddannelsen, bliver den nedprioriteret, idet kursusbudgetterne er meget små og alt mulighed for øvrig efter/videreuddannelse forsvinder, hvis udgiften til vejleder skal dækkes heraf.

Beslutning

Fag MED Børn og Kultur har drøftet henvendelsen fra Dronninglund Skole på opfordring fra medarbejdersiden med henblik på at afklare, om der kan afsættes centrale ressourcer til gennemførelse af netop vejlederuddannelsen.

Henning Risager oplyste på baggrund af henvendelsen formulering, at vejlederuddannelsen er en skal-opgave og derfor skal prioriteres. Udgifterne til vejlederuddannelsen har hidtil været afholdt af det enkelte praktiksted inden for de givne rammer, hvilket fortsat vil være praksis.

Fraværende: Jonna Østenkær, Hanne Kristensen og Kirsten Marie Pedersen mødte for Gerda Nielsen.

Til toppen


11. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn indenfor Børn og Kulturs område.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED for Børn og Kultur har Personaleafdelingen udarbejdet statistik over indberettede arbejdskader, der er indberettet til Easy for maj, juni og juli måned 2016. Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Arbejdstilsynet har siden sidste møde været på besøg på følgende steder:

 • Asaa Skole - fik grøn smiley
 • Toftegårdsskolen - fik påbud om:
  • sikre at stor arbejdsmængde og tidspres ikke forringer medarbejderes sikkerhed og sundhed i team C
  • sikre at stor arbejdsmængde og tidspres ikke forringer medarbejders sikkerhed og sundhed i team E
  • sikre, at høje følelsesmæssige krav i arbejdet ikke forringer medarbejdernes sundhed i Team A
  • forebygge risikoen for vold i arbejdet med elever i Team A.
  • rådgivningspåbud om mange arbejdsmiljøproblemer

Arbejdstilsynet har endnu ikke været på besøg i Børnehaven Kornumgård, som de har varslet.

Som et led i et forsøg vil Arbejdstilsynet fra den 15. juli anmelde sine besøg i udvalgte brancher, så virksomheder, der skal have risikobaseret tilsyn, får oplyst en dato og et tidspunkt for besøget. Det drejer sig i 2016 om bl.a. om daginstitutionerner.

Når besøgete anmeldes, får virksomhederne mulighed for at forberede sig inden Arbejdstilsynet kommer.

Forsøget bliver sat i gang som en del af den politiske aftale om en styrket arbejdsmiljøindsats. Forsøget skal afdække, hvad det betyder for virksomhedernes forberedelse og udbytte af tilsynet, at de ved, hvornår Arbejdstilsynet kommer på besøg. Forsøget skal også give Arbejdstilsynet viden om, hvorvidt det er uanmeldte eller anmeldte besøg, som giver det bedste grundlag for at gennemføre tilsynet og afdække arbejdsmiljøproblemer.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jonna Østenkær, Hanne Kristensen og Kirsten Marie Pedersen mødte for Gerda Nielsen.

Bilag

Til toppen


12. Gensidig information - herunder relevante emner til næste møde


Sagsfremstilling

Orientering omkring vores Mærsk-projekter

Beslutning

Carsten gav en kort orientering om henholdsvis:

 • Linjefagsløftl
  • løber over 4 år
  • 47 medarbejdere skal igennem forløbet
  • 5 medarbejdere starter i år
  • både individuelt, men også et kompetenceløft på skolen
  • fordeles mellem UCN og egne forløb
 • Professionelle læringsfællesskaber, hvor Brønderslev Kommune er med på ledelssporet

Der blev spurgt ind til rengøring på skolerne i forhold til de perioder, hvor der er personale, men ikke elever. Her bliver der ikke gjort rent. Carsten har en aftale med Ole Lund, som er leder af Ejendomme og Service. De skal sammen se på, hvordan opgaven bliver løst indenfor rammen.

Fraværende: Jonna Østenkær, Hanne Kristensen og Kirsten Marie Pedersen mødte for Gerda Nielsen.

Bilag

Til toppen

Opdateret 5. oktober 2016