15. maj 2017

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 15. maj 2017
Lokale: Lokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Medarbejdersiden spurgte ind til processen vedrørende den sammenhængende børnepolitik, om hvorledes inddragelse af medarbejdere er tænkt ind i processen.

Fraværende: Jørn Godsk Jørgensen, Lena Skjødsholm, Tina Præsius, Camilla Glarkrog og Mona Olsen.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra mødet den 27. februar 2017.

Sagsfremstilling

Fag MED Børn og Kultur anmodes om at godkende referatet fra mødet den 27. februar 2017. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørn Godsk Jørgensen, Lena Skjødsholm, Tina Præsius, Camilla Glarkrog og Mona Olsen.

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Børn og Kultur


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Børn og Kultur foreligger der referater fra følgende:

 • Biblioteket
 • Dronninglund Skoledistrikt
 • Den grønne giraf
 • Møllegården
 • Dronninglund Skoledistrikt
 • PPR
 • Distrikt Syd
 • Biblioteket
 • Klokkerholm Børnehave
 • Børnehaven Troldehøj
 • Støtteteamet
 • Klokkerholm Børnehave
 • Dronninglund Skoledistrikt
 • Støtteteamet
 • Dronninglund Børnehave
Beslutning

I referatet fra Dronninglund Børnehave, beskrives der problemer med børnenes toiletter. Henning tager problemstillingen med i Ejendom og Service.

Fraværende: Jørn Godsk Jørgensen, Lena Skjødsholm, Tina Præsius, Camilla Glarkrog og Mona Olsen.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 1 - pr. 31. marts 2017


Resume

Sagsforløb: MED for Børn og Kultur

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017. Budgetopfølgningen 1 viser et forventet netto mindreforbrug på i alt -10.239 mio. kr. sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelse af Budget 2017.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017. Ifølge principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalvise budgetopfølgning til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

I 1.000 kr.

Overførsels-udgifter

Service- udgifter

Netto

Økonomiudvalget, finansiering

-11.200

Økonomiudvalget

0

0

0

Børne- og Skoleudvalget

900

5.921

6.821

Fritids- og Kulturudvalget

0

0

0

Beskæftigelsesudvalget

-13.300

0

-13.300

Ældreomsorgsudvalget

0

6.090

6.090

Social- og Sundhedsudvalget

0

1.088

1.088

Teknik- og Miljøudvalget

0

262

262

I alt

-12.400

13.361

-10.239

Budgetopfølgningen pr. 31.03.2017 viser

- at indtægtssiden, herunder generelle tilskud forventes forøget med -11.200

- at der forventes et mindreforbrug på overførselsudgifterne -12.400

- at der forventes et merforbrug på serviceudgifterne 13.361

Samlet set viser budgetopfølgning pr. 31.03.2017 et forventet mindreforbrug på -10.239 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017.

Den samlede budgetopfølgning eftersendes inden mødet.

Direktionen den 25. april 2017

Direktionen udtaler følgende:

Udkast til budgetopfølgningen gennemgået generelt og for de enkelte udvalgsområder.

Budgetopfølgningen udviser et forventet samlet overskud.

Der skrives en DIR indledning i forhold til problematiske områder, udsatte børn og unge, samt ældreområdet, ligesom der skrives noget om de positive takter indenfor beskæftigelsesområdet og integrationsområdet.

Drøftelse af hvad der føres ud og ikke føres ud for at give det mest reelle billede af den aktuelle situation.

Udsatte børn og unge tilrettes med hensyn til investeringsprojekterne.

Beskæftigelsesområdet forventes at få et mindreforbrug på integrationsområdet og forsikrede ledige, teksterne og beløb tilrettes.

Tekster omkring ældreområdet revideres.

Beslutning

Henning orienterede omkring budgetopfølgning pr. 31.marts 2017.

Fraværende: Jørn Godsk Jørgensen, Lena Skjødsholm, Tina Præsius, Camilla Glarkrog og Mona Olsen.

Bilag

Til toppen


5. Status på budgetproces 2018


Resume

Sagsforløb: MED for Børn og Kultur

I henhold til tidsplanen for udarbejdelse af Budget 2018, orienteres MED-organisationen om arbejdet med reduktionspuljen. Herunder en status på budgetprocessen.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for udarbejdelse af Budget 2018, orienteres MED-organisationen om arbejdet med reduktionspuljen. Fagudvalgene har på deres møder i april 2017, drøftet muligheder og mulige emner for reduktionspulje. På Byrådets budgetdag den 27. april 2017, blev fagudvalgenes emner til reduktionspulje fremlagt.

Emner til reduktionspulje fra budgetdagen er vedlagt.

Beslutning

Henning orienterede omkring status på budgetproces 2018, herunder gennemgang af emner til reduktionspulje.

B-siden var uforstående overfor, at reduktionspuljen ikke kunne drøftes på mødet og udtrykte stor bekymring for reduktionspuljen generelt og specielt vedrørende erhvervsklassen og kick-projektet. Besparelser på disse områder vil virke ekskluderende fremfor inkluderende.

Punktet tages på næste Fag Med-møde.

Fraværende: Jørn Godsk Jørgensen, Lena Skjødsholm, Tina Præsius, Camilla Glarkrog og Mona Olsen.

Bilag

Til toppen


6. Projekt om minimering af dokumentation og procedurer


Resume

Fag MED for Børn og Kultur bedes drøfte og behandle indsendte forslag i forbindelse med projekt "minimering af dokumentation og forenkling af procedurer".

Sagsfremstilling

Efter mødet i Fag MED for Børn og Kultur, den 27. februar 2017 er der sendt brev ud til alle Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status inden for udvalgets område i forbindelse med projekt "minimering og dokumentation og forenkling af procedure".

De forslag der er indkommet til Fag MED Børn og Kulturs område skal drøftes og behandles på mødet. Herefter skal der gives en tilbagemelding til Direktionen/Økonomiudvalget.

Beslutning

De arbejdes videre med de forskellige forslag for minimering af dokumentation og procedurer. Der var flere forslag, der gik igen.

Emnerne drøftes på næste Fag Med-møde.

Fraværende: Jørn Godsk Jørgensen, Lena Skjødsholm, Tina Præsius, Camilla Glarkrog og Mona Olsen.

Bilag

Til toppen


7. Brønderslev Kommune - i samspil med nye borgere


Resume

Sagsforløb: DIR/IR/Fag MED Børn og Kultur

Til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på møde den 2. september 2015 ”Brønderslev Kommune – i samspil med borgerne” som ramme for tilgangen til opgaveløsningen i den kommunale organisation i samarbejde med borgerne. Hensigten med ”…i samspil med borgerne” er at ændre tilgangen til borgerbetjeningen, således at den kommunale medarbejder går fra at ”gøre for” borgeren til fremover at ”gøre med” borgeren.

I forlængelse af Byrådets beslutning har en arbejdsgruppe nedsat i relation til Lederforums arbejde med projektet udarbejdet et forslag til kommissorium for den samlede integrationsopgave, herunder modtagelsesfasen og selve integrationsindsatsen. Kommissoriet lægger op til et bredt tværgående samarbejde i den kommunale organisation og naturligvis inddragelse af civilsamfundet - de frivillige.

Kommissoriet foreslår nedsættelse af en ny arbejdsgruppe bestående af 5-6 medlemmer med repræsentation fra Forretningsledelsen og ledere fra relevante fagenheder og stabe. Arbejdsgruppen vil bl.a. skulle udarbejde forslag til en "Vision og Strategi for Integration" indeholdende en beskrivelse af, hvorledes den videre implementering skal ske i den kommunale organisation ogblandt borgerne i Brønderslev Kommune. Kommissoriet lægger vægt på, at der tages afsæt i allerede eksisterende beslutninger og initiativer.

Forslaget til "Vision og Strategi for Integration" forventes at kunne behandles i Forretningsledelsen senest den 1. december 2016.

Arbejdsgruppen foreslår, at Forretningsledelsen godkender kommissoriet.

Direktionen, 7. juni 2016, pkt. 8:

Godkendt. Henning deltager fra direktionen.

Supplerende sagsfremstilling:

Der er efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe bestående af leder af Integrationsafdeling og Ydelseskontor Annie B. Frandsen, Jobcenterchef Vibeke Holler, Dagtilbudschef Jørn Godsk, Skolechef Carsten Otte og Direktør Henning Risager.

Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til ”Vision og Strategi - for modtagelse af flygtninge”. Forslaget er udarbejdet på baggrund af idé og værdisæt ikonceptet ”Brønderslev kommune – i samspil med borgerne”. Forslaget er afstemt med kommunens integrationspolitik, og der er desuden hentet inspiration fra andre kommuner. ”Vision og strategi” er fortalt i fire områder

· Modtagelsesperioden

· Integrationsindsatsen

· Samarbejde på tværs i Brønderslev Kommune

· Civilsamfundet og fællesskaber

Forslag til ”Vision og Strategi – for modtagelse af flygtninge” fremsendes til drøftelse og beslutning i direktionen.

Direktionen, 25. oktober 2016, pkt. 10:

Sendes til udtalelse i Integrationsrådet med anbefaling fra Direktionen, med enkelte redaktionelle tilretninger.

Præsenteres i nuværende form endvidere på Ledernetværket.

Personale

Implementering af "Vision og Strategi for Integration" forventes at skulle løses inden for de nuværende personaleressourcer, men en øget tilgang af flygtninge vil kunne øge behovet flere personaleressourcer.

Økonomi

Implementering af "Vision og Strategi for Integration" afholdes inden for de af Byrådet afsatte økonomiske rammer til løsning af den samlede integrationsopgave.

Indstilling

Integrationsrådet, 2. marts 2017, pkt. 8:

Det er med stor glæde, at Integrationsrådet har modtaget sagen til orientering. Integrationsrådet ønsker at støtte op om forslaget.

Fraværende: Søren Krog Jensen, Valborg Jensen, Emillly L.K. Pedersen og Salah-Eldin El-Awad

Udeblevet: Danial Nouri.

Direktionen, 6. april 2017, pkt. 5:

Præsenteres for Lederforum med henblik på udrulning i organisationen. Lederen af Integrationsafdelingen inviteres med til præsentationen

Beslutning

Henning orienterede om omkring baggrunden for "I samspil med nye borgere - en vision og en strategi", fra myndighed til mere borgerinddragelse.

Fraværende: Jørn Godsk Jørgensen, Lena Skjødsholm, Tina Præsius, Camilla Glarkrog og Mona Olsen.

Bilag

Til toppen


8. Lønsumsstyring - Klokkerholm Børnehave


Resume

Punktet ønskes drøftet.

Sagsfremstilling

Klokkerholm Børnehave har i øjeblikket 63 børn. De føler sig ramt af Brønderslev Kommunes valg af styreform - lønsumsstyring.

De vil gerne, at Fag MED Børn og Kultur drøfter følgende:

 • Hvordan kan problematikken omkring personale løses, som med meget erfaring (efter 10 år) er på højt løntrin, og derfor udløser færre pædagogtimer på grund af lønsumsstyring?

Klokkerholm Børnehaver har selv et forslag om et erfaringstillæg i lønsummen, som godtgør den ulighed, der er fra normalen, så servicen dermed opretholdes ens på alle institutioner i kommunen.

Beslutning

Udvalget har drøftet lønsumsstyringen i Klokkerholm Børnehave og har besluttet at sagen tages videre i Hoved MED.

Carsten Otte oplyser, at der er en opmærksomhed på gennemsnitslønningerne på BUPL-området både på SFO og dagtilbudsområdet. Derfor er der i samarbejde med økonomiafdelingen ved at blive udarbejdet en analyse af området.

Fraværende: Jørn Godsk Jørgensen, Lena Skjødsholm, Tina Præsius, Camilla Glarkrog og Mona Olsen.

Bilag

Til toppen


9. Udpegning af medlem til Feriefondens Bestyrelse


Resume

Fag MED Børn og Kultur bedes indstille en person til Hoved MED, som skal indtræde i Feriefondens bestyrelse.

Sagsfremstilling

Hoved MED godkendte i sit møde den 10. juni 2015 ny procedure i forhold til valg af nye medlemmer til Feriefondens bestyrelse.

Når et medlem af Feriefondens bestyrelse stopper f.eks. inden valgperiodens udløb, er det godkendt, at der er det enkelte Fag MED, der indstiller til Hoved MED, hvem der skal indtræde i bestyrelsen.

Alle medarbejdere inden for det pågældende Fagområde skal have muligheden for at tilkendegive, såfremt de ønsker at komme i betragning til en bestyrelsesplads. Blandt de tilkendegivelser der er indkommet indstiller Fag MED til Hoved MED, som træffer den endelige beslutning.

I februar 2017 udsendte formanden for Feriefonden, via eboks, besked til alle medarbejderne inden for Fag MED Børn og Kulturs område. Fristen for tilkendegivelse var den 7. april 2017.

Følgende har meldt tilbage, at de ønsker at komme i betragtning:

 • Marianne Krogh - Børnehuset Petra
 • Bodil Nielsen - FTR for lærerne
Beslutning

Fag MED Børn og Kultur indstiller til Hoved MED, at det er Bodil Nielsen, som indtræder i Feriefondens Bestyrelse.

Fraværende: Jørn Godsk Jørgensen, Lena Skjødsholm, Tina Præsius, Camilla Glarkrog og Mona Olsen.

Til toppen


10. Orientering om arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder bl.a. arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaseret tilsyn indenfor Børn og Kulturs område.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED for Børn og Kultur har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdskader, der er indberettet til Easy for februar 2017 til april 2017. Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde har Arbejdstilsynet meldt, at de kommer på risikobaseret tilsyn følgende steder inden for Børn og Kultur:

 • Skolefritidsordningen Hjallerup
 • Skolegades Skole
 • Toftegårdsskolen
 • Hedegårdsskolen

Arbejdstilsynet har ikke været på besøg inden for udvalgets område siden sidste møde.

Andet:

Årlig arbejdsmiljødrøftelse:

Hoved MED havde på sidste møde et på punkt på dagsordenen vedrørende den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Der blev besluttet, at der fortsat skal være fokus på nærvær/fravær:

- Hvordan fastholder vi det faldende sygefravær

- hvordan får vi øget fokuks på den forebyggende indsats, herunder omsorgssamtaler.

Omsorgssamtaler:

HR har udarbejdet en pixi udgave til brug for omsorgssamler. Der er planlagt workshops for leder, TR og AMR før og efter sommerferien.

Arbejdsmiljøstrategi:

HR er i gang med at udarbejde en Arbejdsmiljøstrategi, som er gældende fra 2017 til 2020. HR indkalder sparringsgruppe nedsat under Hoved MED til kvalificering af strategien.

Easy:

Den 17. juni 2017 kommer der en ny og forbedret udgave af EASY. Det nye EASY fungerer som du kender det i dag, men er blevet nemmere og enklere at bruge.

Før det nye system går i luften 17.juni, skal vi som bruger forberede følgende:

 • Vi skal have en NemID medarbejdersignatur
 • Vi skal gemme vores gamle anmeldelser og bilag samt afslutte eventuelle kladder.
 • Vi vil efter lanceringen af det nye system få adgang til en datafil med tidligere anmeldelser.
Beslutning

Der bliver sendt en mail ud til alle ledere og AMR omkring det "nye" EASY, som træder i kraft den 17. juni 2017.

Punktet tages i øvrigt til efterretning.

Fraværende: Jørn Godsk Jørgensen, Lena Skjødsholm, Tina Præsius, Camilla Glarkrog og Mona Olsen.

Bilag

Til toppen


11. Gensidig orientering - herunder relevante emner til næste møde


Beslutning

Relevante emner til næste møde:

 • Den sammenhængende børnepolitik

Gensidig information:

 • Der er ansat en ny Fritidskonsulent, som starter 8. juni.
 • Der er ansat en Fundraiser, til Fritid og Kultur.
 • Grundet fald af elever i verdensklassen på Ungdomsskolen, overvejes en flytning af klassen.

Fraværende: Jørn Godsk Jørgensen, Lena Skjødsholm, Tina Præsius, Camilla Glarkrog og Mona Olsen.

Til toppen

Opdateret 30. maj 2017