23. november 2017

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 23. november 2017
Lokale: Lokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Intet.

Fraværende: Jørn Godsk, Mona Olsen og Merete Høier Andreasen mødte for Lena Skjødsholm.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra mødet den 7. september 2017.

Sagsfremstilling

Fag MED Børn og Kultur anmodes om at godkende referatet fra mødet den 7. september 2017. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Godkendt.

Der blev spurgt ind til om referaterne fra Fag MED Børn og Kultur kan sendes til AMR og TR inden for Børn og Kulturs område. Dette overvejes.

Fraværende: Jørn Godsk, Mona Olsen og Merete Høier Andreasen mødte for Lena Skjødsholm.

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Børn og Kultur


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Børn og Kultur foreligger der referater fra følgende:

 • Børnehaven Troldehøj
 • Brønderslev Nord
 • Børnehaven Livstræet
 • Kulturskolen
 • Klokkerholm Børnehave
 • Skoledistrikt Syd
 • Biblioteket
 • Dronninglund Skoledistrikt
 • Distrikt Hjallerup
 • Dagplejen
 • Distrikt Hjallerup
 • Distrikt Hjallerup
 • Distrikt Hjallerup
 • Distrikt Hjallerup
 • Distrikt Hjallerup
 • Støtteteamet
 • Den grønne giraf
 • Børnehuset Himmelblå
 • Dronninglund Skoledistrikt
 • Skoledistrikt Syd
 • Biblioteket
 • Støtteteamet
Beslutning

Referaterne taget til efterretning.

Fraværende: Jørn Godsk, Mona Olsen og Merete Høier Andreasen mødte for Lena Skjødsholm.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2017 - orientering


Resume

Sagsforløb: Fag MED for Børn og Kultur

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 er under udarbejdelse. På mødet gives der en kort status om arbejdet.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 er under udarbejdelse. Budgetopfølgningen behandles i de enkelte fagudvalg ultimo november og primo december 2017.

Budgetopfølgningen behandles på Økonomiudvalgets møde den 13. december og på Byrådsmødet den 20. december 2017.

På mødet gives der en kort status om arbejdet.

Beslutning

Henning gav en kort orientering om status på budgetopfølgningen.

Samlet ser det fint ud, hvor der forventes et mindre forbrug på 43,8 mio. kr.

Børne- og Skoleområdet har et merforbrug på 7 mio. kr.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende: Jørn Godsk, Mona Olsen og Merete Høier Andreasen mødte for Lena Skjødsholm.

Til toppen


5. Politikudkast Sammenhængende Børnepolitik 2017


Resume

Sagsforløb:

Til udtalelse i FAG MED for Børn & Kultur foreligger politikudkastet; Sammenhængende Børnepolitik 2017.

Børne- og Skoleudvalget har besluttet at revidere kommunens sammenhængende børnepolitik, så den fortsat kan binde en rød tråd på tværs af fagområder inden for hele børne- og ungeområdet. En revideret børnepolitik skal foreligge til godkendelse i Byrådet december 2017.

En styregruppe bestående af; Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen, Skolechef Carsten Otte og Konsulent Hanne Jakobsen har forestået arbejdet. I løbet af november 2017 følger en bred inddragelsesproces på både almen- og specialområdet.

Sagsfremstilling

Med de seneste års mange fælles initiativer inden for Børn & Kultur, har Børne- og Skoleudvalget besluttet at revidere kommunens sammenhængende børnepolitik, så den fortsat kan binde en rød tråd på tværs af fagområder inden for hele børne- og ungeområdet. En revideret børnepolitik skal foreligge til godkendelse i Byrådet december 2017.

Til at forestå arbejdet er der nedsat en styregruppe bestående af; Børne- og Familiechef Inge Gorm Andersen, Skolechef Carsten Otte og Konsulent Hanne Jakobsen. Både Chefgruppen og Børne- og Skoleudvalget har tidligere på året tilkendegivet deres ønsker til såvel indhold som proces.

Styregruppen har således haft en konkret ramme for udarbejdelsen. En ramme som bl.a. betyder, at den Sammenhængende Børnepolitik 2017 favner værdier og principper i eksisterende politikker og strategier – herunder I samspil med borgerne, Børnesyn og den særlige indsats Varige spor. Den Sammenhængende Børnepolitik 2017 er dermed ’det fælles tredje,’ som udstikker en fælles retning for samarbejder og indsatser på både almen- og specialområdet.

Med udgangspunkt i ovenstående er det foreliggende politikudkast udarbejdet af Styregruppen. I løbet af november 2017 følger en bred inddragelsesproces på både almen- og specialområdet. Interessenterne er delt op i følgende fire grupper:

 • Børn og forældre – specialområdet (Børne- og Familieafdeling, Ungecenter)
 • Børn og forældre - almenområdet (Forældre- og Skolebestyrelser, Elevråd)
 • Foreninger og organisationer (Udvalgte foreninger, Integrationsråd, Handicapråd)
 • Kommunale aktører (et repræsentativt udsnit af ledere og medarbejdere i den kommunale forvaltning; Myndighed, PPR, skoler og dagtilbud, forebyggelse og sundhed, fritid og kultur, UU og Ungecenter)

Børn, forældre og foreninger/organisationer inddrages vha. et spørgeskema, som rundsendes medio november 2017. Forældre- og Skolebestyrelser er orienteret herom på møde i Fælles Rådgivende Organ den 8. november 2017.

De kommunale aktører inddrages på et møde den 24. november 2017, hvor politikudkastet præsenteres, og hvor det primære fokus bliver en dialog om politikudkastets retningsanvisende elementer. – Altså hvordan der i hverdagen arbejdes for og samarbejdes om, at alle børn trives, udvikles og lærer.

Når inddragelsesprocessen er afsluttet, justerer og kvalificerer Styregruppen politikudkastet, og sender den endelige politik til politisk behandling.

Politikudkast Sammenhængende Børnepolitik 2017 foreligger til udtalelse i Fag MED Børn & Kultur.

Personale

Ingen

Beslutning

Fag MED Børn og Kultur er orienteret om, at godkendelse af det forslåede politikudkast ikke i sig selv er opstart til nye indsatser, men at politikken afspejler den retning og de mål, der er arbejdet efter de seneste år og derfor kan ses som ”overliggeren” i forhold til den række af indsatser, der i samme periode har været gennemført, eksempelvis Udvikling i Fællesskaber, Børnesynet og Varige Spor.

Fag MEDBørn og Kultur anbefaler det udarbejdede politikudkast godkendt.

Fraværende: Jørn Godsk, Mona Olsen og Merete Høier Andreasen mødte for Lena Skjødsholm.

Bilag

Til toppen


6. Revision af styrelsesvedtægten på skoleområdet


Resume

Sagsforløb: MED-BK/BS/ØK/BY

Børne- og Skoleudvalget skal på baggrund af modtaget høringssvar fra skolebestyrelser og MED-udvalg drøfte og godkende revideret Styrelsesvedtægt.

Skolechef Carsten Otte deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget har bedt om at få styrelsesvedtægten på skoleområdet til politisk behandling i efteråret 2017.

I forbindelse med beslutningen om en ny skolestruktur pr. 1. august 2016 godkendte Byrådet den 30. marts 2016 både styrelsesvedtægt samt bilag til styrelsesvedtægt.

Efter at den nye skolestruktur med 4 skoledistrikter blev implementeret pr. august 2016, har der været politiske beslutninger, som gør, at især bilaget til styrelsesvedtægten skal ændres. Det drejer sig bl.a. om ressourcetildelingsmodellerne på almen- og specialområdet samt visitationsprocedurer.

Derudover har der oven på skoleindskrivningen til samt planlægningen af skoleåret 2017-18 været udtrykt politisk ønske om at få genvurderet ordlyden i bilaget til styrelsesvedtægten.

Udover forslag til revideret styrelsesvedtægt samt bilag til styrelsesvedtægt har fagforvaltningen udarbejdet en læsevejledning, som foreslås medsendt til skolebestyrelse og MED-udvalg, således at de kan se, hvor der forslås ændringer i forhold til nuværende vedtægter.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget sender vedlagte vedtægter til udtalelse i skolebestyrelser og MED-udvalg i perioden fra 4. oktober til 20. november 2017.

Børne- og Skoleudvalget, 3. oktober 2017, punkt 3:

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Peter H.S. Kristensen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fag MED for Børn og Kultur:

Ved høringsperiodens afslutning er der modtaget 8 høringssvar fra henholdsvis lokal-MED og bestyrelser.

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. december 2017:

Børne- og Skoleudvalget drøfter og godkender revideret styrelsesvedtægt på baggrund af modtagne høringssvar.

Personale

Ingen.

Beslutning

Medarbejderne fra Fag MED Børn og Kultur udtaler følgende:

Medarbejderne i Fag MED ser det som godt, at man reviderer styrelsesvedtægten, da der ved oprettelsen af distrikter er sket nogle justeringer, som ikke var forudset i den tidligere vedtægt.

Umiddelbart ser det positivt ud med vedtagelsen af max 26 elever i 0. kl., men skolerne vil kunne havne i en uheldig situation, hvor de ved oprettelse af 1. klasser året efter kan risikere at skulle lægge eks. 3 klasser sammen til 2. Det er vigtigt, at de økonomiske midler altid følger med, når der vedtages politiske beslutninger, ellers presses medarbejderne yderligere, og det harmonerer ikke med kommunens tanker om sammenhængende børnepolitik med fokus på gode overgange.

Kompetencen til at anvende § 16 B bør placeres ude på skolerne, men her er det ligeledes vigtigt, at de økonomiske midler følger med, således at der også kan blive økonomisk mulighed for at konvertere understøttende undervisning til 2-lærerordninger i indskolingen, hvor det nok er mest nødvendigt, og hvor det vil komme til at koste SFO-timer.

Det foreslås, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, hvor mange klasser der tildeles ressourcer til i hvert skoledistrikt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at dette vil kunne medføre en elevvandring fra små og mellemstore skoler til de store skoler, jævnfør de indkomne høringssvar. Medarbejderne i Fag MED mener, dette absolut bør undgås.

Generelt mener medarbejderne i Fag MED, at alle de indkomme høringssvar beskriver problematikker, som absolut bør rettes, inden endelig vedtagelse af styrelsesvedtægten.

Fraværende: Jørn Godsk, Mona Olsen og Merete Høier Andreasen mødte for Lena Skjødsholm.

Bilag

Til toppen


7. Rengøring


Resume

Der ønskes en generel drøftelse af om institutionerne selv kan få indflydelse på, hvad og hvornår der rengøres i institutionerne.

Sagsfremstilling

På Fag MEDs møde i september blev der rejst et spørgsmål om rengøring. På baggrund af dette ønskes en generel drøftelse af, om der f.eks. er mulighed for, at institutionerne kan få indflydelse på, hvad der skal rengøres og hvornår der skal rengøres.

Punktet skal ikke ses som kritik af rengøringspersonalet, som gør, hvad de kan ud fra de vilkår, de arbejder under.

Beslutning

Fag MED Børn og Kultur havde en drøftelse af, hvordan de godt kunne tænke sig at få indflydelse på rengøringen ude i institutionerne. Der tænkes konkret på hvor og hvornår.

Henning og Carsten følger op på drøftelserne.

Fraværende: Jørn Godsk, Mona Olsen og Merete Høier Andreasen mødte for Lena Skjødsholm.

Til toppen


8. Orientering om Arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder bl.a. arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobaserets tilsyn inden for Børn og Kulturs område.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED for Børn og Kultur har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til Easy for august 2017 til mødet oktober 2017. Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde har Arbejdstilsynet besøgt følgende steder:

Øster Brønderslev Centralskole:

 • at sikre, at ovenlysvinduer i musiklokale er forsvarligt isoleret mod udefra kommende fugt- afgørelse uden handlepligt (er udført)
 • Arbejdstilsynet kommer på supplerende tilsyn for at undersøge det psykiske arbejdsmiljø på skolen. Der gennemføres gruppesamtaler den 28. november 2017.

Gæstehuset:

 • Grøn smiley

Skolegades Skole:

 • at sikre at skolen rengøres, så forholdene til stadighed er sundhedsmæssigt forsvarlige - skal efterkommes senest den 15. januar 2018

Toftegårdsskolen:

 • Grøn Smiley

Siden sidste møde har Arbejdstilsynet meldt, at de kommer på risikobaseret tilsyn følgende steder inden for Børn og Kultur:

 • Dronninglund Fritids- og Ungdomsklub

Andet:

Fokus på fald- og snubleulykker:

Fald- og snubleulykker er hyppigt forekommende i dag- og fritidstilbud og kan have alvorlige konsekvenser. Næsten hver tredje alvorlige arbejdsulykke på dag- og fritidstilbud skyldes fald eller snublen. Det er en type arbejdsulykke, som medfører store udgifter for kommunerne, da disse ulykker ofte koster langt sygefravær. Hver sjette, der er udsat for en alvorlig fald- og snubleulykke, får varige men som følge af ulykken. Ved en målrettet indsats kan de fleste fald- og snubleulykker forebygges. Arbejdstilsynet har i 2017 derfor særligt fokus på fald- og snubleulykker i forbindelse med deres tilsyn i dag- og fritidstilbud.

Trivselsmåling 2017:

Vi gennemfører trivselsmåling for alle ansatte ved Brønderslev Kommune. Trivselsmålingen igangsættes den 13. november 2017 og løber til og med den 26. november 2017. Reminder sendes ud den 20. november, hvis ikke systemet har registreret en besvarelse. Trivselsmålingen er anonym.

Lederne modtager en samlet rapport for arbejdspladsen i løbet af uge 49-50. På baggrund af denne planlægger arbejdsmiljøgruppen et forløb, hvor der skal drøftes resultater, prioriteres indsatsområder og udarbejdes handleplaner.

SPARK:

SPARK er et gratis tilbud til de kommunale arbejdspladser om støtte og faglig sparring til udvikling af det psykiske arbejdsmiljø.

SPARKs primære målgruppe er TRIO/MED. Målet med SPARK-forløbet er, at TRIO/MED styrkes og klædes på til at gennemføre større eller mindre indsatser på arbejdspladsen. De byder ind med konkret forslag og ideer til forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø med udgangspunkt i kerneopgaven. Forløbene tilpasses de enkelte arbejdspladser og kan varierer i form og længde.

Der kan læses mere og ansøges via SPARKs hjemmeside www.sparkweb.dk

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jørn Godsk, Mona Olsen og Merete Høier Andreasen mødte for Lena Skjødsholm.

Bilag

Til toppen


9. Årshjul 2018


Resume

Forslag til datoer for møder i MED-organisationen i 2018 til godkendelse.

Sagsfremstilling

HR har udarbejdet forslag til datoer for MED-organisationen i 2018. Der tages forbehold for ændringer, da det er det nye byråd, som skal godkende datoerne for mødekalenderen 2018 i forhold til det politiske system. Sker der ændringer her, kan det medføre ændringer i datoerne for MED-organisationen

HR indkalder via outlook, når alle MED-udvalg har godkendt forslaget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørn Godsk, Mona Olsen og Merete Høier Andreasen mødte for Lena Skjødsholm.

Bilag

Til toppen


10. Gensidig orientering - herunder relevante emner til næste møde


Resume
 1. Satspuljeprojekt - PPR
 2. Orientering om asbestsag på Toftegårdsskolen
 3. Varige spor
 4. Kortlægning T2
 5. "Kvalitet i dagtilbud"
 6. Projekt "minimering af dokumentation og forenkling af procedurer"
Beslutning

Ad 1)

Til PPR er der søgt 12 mio. kr. fordelt over 3-4 år i forbindelse med tidligere indsats. 10 kommuner bliver valgt ud. Bliver pengene bevilget skal de bruges til ansættelse af flere psykologer.

Ad 2)

Der er lavet en rapport i forhold til asbestsag, som er forelagt Økonomiudvalget. Der er tale om asbestkorn, som er fundet på Toftegårdsskolen. Rapporten er sendt til embedslægen. Det har været en god proces. Samtidig undersøges der om der er asbest på andre skoler (Hjallerup og Dronninglund).

Ad 3)

Pr. 1. januar 2018 iværksættes koordinerende Trio

Ad 4)

På dagtilbudsområdet får alle:

 • en snak med Jørn/Lene
 • samarbejde med forsker Ole Henrik Hansen

Ad 5)

Kompeteceudviklingsforløb med følgende spor:

 • ledelse
 • institution
 • medarbejder

Ad 6)

Materialet omkring projekt "minimering af dokumentation og forenkling af procedurer" er på vej ud

Fraværende: Jørn Godsk, Mona Olsen og Merete Høier Andreasen mødte for Lena Skjødsholm.

Til toppen

Opdateret 6. december 2017