11. juni 2018

Fag MED for Børn og Kultur - Referat

Dato: 11. juni 2018
Lokale: Lokale 120, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 10:00


Indholdsfortegnelse1. Bemærkninger/ændringer til dagsorden


Beslutning

Der blev budt velkommen til Lars Andreasen, som er ny i udvalget.

Fraværende: Jørn Godsk, Jakob Hyllested og Mona Olsen.

Til toppen


2. Godkendelse af referat


Resume

Godkendelse af referat fra mødet den 15. marts 2018.

Sagsfremstilling

Fag MED Børn og Kultur anmodes om at godkende referatet fra mødet den 15. marts 2018. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jørn Godsk, Jakob Hyllested og Mona Olsen.

Til toppen


3. Diverse referater til Fag MED Børn og Kultur


Resume

Orientering om referater fra Lokaludvalg og Personalemøder med MED-status.

Sagsfremstilling

Til orientering for Fag MED Børn og Kultur foreligger der referater fra følgende:

 • Skoledistrikt Syd
 • Støtteteamet
 • Biblioteket
 • Brønderslev Nord
 • Børnehaven Troldehøj
 • Klokkerholm Børnehave
 • Dronninglund Skoledistrikt
Beslutning

Ud fra de indsendte referater har medarbejdesiden følgende kommentarer:

 • Skal der være en fælles holdning til mobiltelefoner i skolerne? Ifølge Carsten ønskes dette ikke.
 • Der skrives, at spredt fravær er "et skøn", men der er klare regler for, hvornår der skal indkaldes til samtale ved spredt fravær. Carsten orienter om, at det er et fokuspunkt, som bliver arbejdet med indenfor skolerne.
 • Generel problematik i forhold til opbevaring af den medicin, som børnene skal have i skolen/daginstitutionerne. Der er lov på området og den skal overholdes. Carsten noterer og drøftelsen skal ske på de enkelte institutioner.
 • Samarbejdet mellem lærer og pædagoger. Mangel på tid. Der et fokuspunkt.

Fraværende: Jørn Godsk, Jakob Hyllested og Mona Olsen.

Bilag

Til toppen


4. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018


Resume

Sagsforløb: MED for Børn og Kultur

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018. Der forventes samlet set et driftsoverskud, der er 5,8 mio. kr. større end det forventede på 45,5 mio. kr.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2018.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2018.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

Forventet budgetafvigelser – serviceudgifter og øvrig drift:

Samlet resultat

Budgetopfølgningen for første kvartal 2018 viser på områderne drift og finansiering en forventet årsafvigelse på 5,8 mio. kr. i form af mindreudgift/merindtægt i forhold til budget 2018. Der er oprindelig budgetteret med et overskud på 20,5 mio. kr. Derudover er der budgetteret med pulje til overførsler på 25,0 mio. kr. - samlet set et budgetteret overskud på 45,5 mio. kr.

Finansieringssiden viser en forventet merindtægt på 5,5 mio. kr., og årsagen dertil er en forventet mindre midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Der er budgetteret med 9,0 mio.kr., og der forventes en regulering på 6,3 mio. kr. Derudover er der 2,8 mio. kr. i indtægter fra jordsalg, som der ikke er budgetteret med.

Driftsområderne er under ét stort set i balance. På de enkelte udvalg er der dog afvigelser. På Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er der samlet set et forventet mindreforbrug på 14,2 mio. kr., som primært skyldes færre udgifter til forsikrede ledige. På Social- og Sundhedsudvalget forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 6,6 mio. kr., som hovedsageligt vedrører tomme pladser på området. Ældreomsorgsudvalgets forventede afvigelse er et merforbrug på 2,3 mio. kr., som primært dækker over merudgifter på sygeplejen samt mindreudgifter på øvrige områder. I merforbruget på de 2,3 mio. kr. er indregnet Byrådets tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. (BY 25.04.18).

På det samlede børn- og ungeområde forventes der et merforbrug på i alt 6,5 mio. kr., som er fordelt med 5,0 mio. kr. på Børne- og familieområdet samt 1,5 mio. kr. på UngeCentret. En forventet afvigelse på dette niveau betyder, at udgifterne på børn- og ungeområdet totalt falder yderligere i 2018 i forhold til 2017 udgiftsniveau.

Direktionen den 24. april 2018

Direktionen udtrykker tilfredshed med, at det totale driftsbudget forventes at blive overholdt.

Selv om der fortsat er budgetudfordringer på området for udsatte børn og unge, hæfter Direktionen sig ved, at udgifterne til udsatte børn og unge fortsat udvikler sig i den rigtige retning, og udgifterne på området i 2018 ser ud til at blive mindre end i 2017. Direktionen anbefaler, at der på begge områder fortsat skal være fokus på at minimere udgifterne, bl.a. ved hjælp af Varige Spor og Investeringsindsatsen på UngeCentret.

Direktionen hæfter sig desuden ved, at der er udfordringer for sygeplejen samt på handicap/psykiatriområdet og vil have særlig fokus på disse områder fremadrettet.

Økonomiudvalget den 23. maj 2018

Indstilles godkendt.

Udvalgene opfordres til at tage initiativer til minimering af forventede underskud.

Beslutning

Henning gav en orientering i forhold til budgetopfølningen. Der forventes et driftsoverskud, der er 5,8 mio. kr. større end det forventede på 45,5 mio. kr.

Generelt ser det rigtig fint ud, men der skal stadig holdes øje med udgifterne til udsatte børn og unge, så de fortsat udvikler sig i den rigtige retning.

Fraværende: Jørn Godsk, Jakob Hyllested og Mona Olsen.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2019 - forslag til reduktionspulje.


Resume

Sagsforløb: MED for Børn og Kultur

Forslag til reduktionspulje udsendes til høring.

MED for Børn og Kultur anmodes om høringssvar indenfor udvalgets område samt at fremkomme med eventuelle andre forslag der kan indgå i reduktionspuljen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet at udsende de forslag til reduktionspuljer, der er indkommet fra fagudvalgene, til høring i relevante råd, nævn og udvalg.

Økonomiudvalget understreger, at der ikke er taget politisk stilling til de enkelte forslag eller til prioriteringen af disse.

Ligeledes er den endelige politiske beslutning om størrelsen af den samlede reduktionspulje udskudt til efter sommerferien.

Økonomiudvalget opfordrer høringsparterne til at fremkomme med eventuelle andre forslag der kan indgå i reduktionspuljen.

Fristen for indsendelse af høringssvar er 01. august 2018.

Beslutning

Henning gav en orientering om, hvordan forslagene til reduktionspuljerne er fremkommet.

Udvalget finder det svært at udtale sig, da det er en uprioriteret liste, der er præsenteret. Fag MED ønsker dog at præciserer, at det er vigtigt, at antallet af opgaver passer til de ressourcerne, der stilles til rådighed.

Fraværende: Jørn Godsk, Jakob Hyllested og Mona Olsen.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af retningslinjer ved fysisk og psykisk vold


Resume

Fag MED Børn og Kultur bedes godkende retningslinjer ved fysisk og psykisk vold, i og udenfor arbejdstid, gældende for Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som har haft til opgave at sammenskrive de to eksisterende retningslinjer for vold og trusler gældende for henholdsvis Dagtilbudsområdet og Skoleområdet.

Bekendtgørelsen om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid er implementeret i retningslinjen.

Arbejdsgruppen har bestået af følgende personer:

 • Lena Skjødsholm
 • Tina Præcius
 • Bodil Nielsen
 • Susanne Østergaard
 • Majken Dalsgaard Sørensen
 • Gitte Grau

Arbejdsgruppens forslag er vedhæftet og Fag MED Børn og Kultur bedes godkende retningslinjen.

Når "Retningslinjer ved fysisk og psykisk vold, i og udenfor arbejdstid, gældende for Børn og Kultur" er godkendt i Fag MED skal den efterfølgende drøftes på alle Lokaludvalg/Personalemøder med MED-status indenfor Børn og Kulturs område. Her skal vurderes, hvorvidt retningslinjen er dækkende for institutionen eller om der skal laves en lokal retningslinje som supplerer den overordnet. Samtidig skal der laves en procedure for, hvordan retningslinjen(erne) implementeres.

Beslutning

Retningslinjen godkendes med følgende rettelser:

 • eksemplet under definition af vold slettes
 • afsnittet med magtanvendelse slettes
 • magtanvendelse tilføjes ved 3. bullet under definition af vold

HR sender de godkendte retningslinjer ud til TRIO'en med henblik på drøftelse i Lokaludvalg/Personalemøder med MED-status.

Fraværende: Jørn Godsk, Jakob Hyllested og Mona Olsen.

Bilag

Til toppen


7. Strukturtilpasning af Asaa området


Resume

Sagsforløb: BS/Fag MED Børn og Kultur

På baggrund af et vigende børnetal i Asaa-området skal Børne- og Skoleudvalget drøfte forskellige muligheder for at optimere brugen af bygningsmassen omkring Asaa Børnehave, SFO Rusen og Asaa Skole. Fagforvaltningen har opstillet tre scenarier.

Til orientering i Fag MED Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

Ejendomsservice har på foranledning af Fagforvaltningen for Børn og Kultur udarbejdet følgende scenarier for optimering af bygningsbrug ved Asaa Skole, Asaa børnehave og SFO Rusen:

 1. Børnehave og SFO samles i Rusen
 2. Børnehave etableres i Rusen og SFO flyttes ind på Asaa Skole
 3. Samle SFO og Børnehave på Asaa Skole

Som bilag er der vedlagt et baggrundsnotat samt et bilag for hvert af de tre scenarier.

I forbindelse med det videre arbejde skal der udarbejdes en tids- og handleplan for involvering af bestyrelser og personale samt indhentning af udtalelser.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Børne- og Skoleudvalget udvælger det af de tre scenarier, som udvalget ønsker at arbejde videre med.

Personale

Alle scenarier indebærer, at en del personale fysisk flytter arbejdsplads. Der vurderes ikke at være personale rationaler i forbindelse med en evt. omstrukturering.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 2. maj 2018, pkt. 5:

Udvalget beslutter, at der arbejdes videre med scenarie 3. Samlet driftsbesparelse på børnehave og SFO overføres til reduktionspuljeforslagene.

Beslutning

Ud fra de 3 scenarie der er udarbejdet, har Børne- og Skoleudvalget besluttet at arbejde videre med scenarie 3 - samle SFO og Børnehave på Asaa Skole.

Der er møde den 18. juni i Asaa, hvor Skolebestyrelsen, Forældrebestyrelsen og Børne- og Skoleudvalget er indkaldt.

Der udarbejdes efterfølgende en proces i forhold til medarbejderne.

Fraværende: Jørn Godsk, Jakob Hyllested og Mona Olsen.

Bilag

Til toppen


8. Dagtilbudsreform


Resume

Sagsforløb: FagMED BK

Regeringen indgik d. 9. juni 2017 aftalen ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’ med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Aftalen indeholder 24 initiativer inden for tre fokusområder, der skal løfte kvaliteten i dagtilbuddene og give børnefamilierne mere fleksibilitet og frit valg.

Der ønskes en drøftelse af aftalen i FagMed Børn og Kultur.

Sagsfremstilling

Regeringen indgik d. 9. juni 2017 aftalen ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’ med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Aftalen indeholder 24 initiativer inden for tre fokusområder, der skal løfte kvaliteten i dagtilbuddene og give børnefamilierne mere fleksibilitet og frit valg.Aftaleparterne er enige om at sætte ind på tre overordnede indsatsområder, som styrker dagtilbuddene til gavn for alle børn:

 • Børnefamilierne skal have øget fleksibilitet, gennemsigtighed og frit valg.
 • Alle børn skal trives og lære - gennem bl.a. en styrket pædagogisk læreplan, meningsfuld og mindre dokumentation, en styrket indsats for børn i udsatte positioner og bedre overgange i børnenes liv.
 • Faglighed og tydelig ledelse. Det pædagogiske personale og ledere skal støttes i de forandringer, der følger med den styrkede læreplan gennem viden og materialer samt et kompetenceløft af dagplejere, ledere og faglige fyrtårne.

Lovforslag nr. L 160 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskoleloven (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og valgfrihed for forældre m.v.), som udmønter store dele af den politiske aftale, er d. 28. februar fremsat for Folketinget.

Hovedparten af lovændringerne, hvilket bl.a. omfatter en styrket pædagogisk læreplan, ændrede regler for forældrebestyrelser og kombinationstilbud for familier med skæve arbejdstider, forventes at træde i kraft 1. juli 2018. Bestemmelse om 30 timers deltidsplads til forældre på barsel samt bestemmelse om forældres ret til at stå på venteliste mv. til en plads i dagtilbud forventes at træde i kraft den 1. januar 2019. Bestemmelse angående puljer på dagtilbudsområdet forventes at træde i kraft d. 1. juni 2018.

Lovforslaget 1. behandles den 20. marts 2018.

Skole- og dagtilbudschefen vil give en orientering.

Personale

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Carsten gav en status på aftalen.

KL har udgivet en pjece "Ny Dagtilbudslov på vej".

Fraværende: Jørn Godsk, Jakob Hyllested og Mona Olsen.

Til toppen


9. Årlig Arbejdsmiljødrøftelse


Resume

Fag MED Børn og Kultur bedes drøfte hvilke fokuspunkter, der skal prioriteres inden for de valgte emner til årlig arbejdsmiljødrøftelse. Herudover skal Fag MED sørge for, at drøftelsen formidles videre til Lokaludvalgene/Personalemøderne med MED-Status indenfor Fag MED's område.

Sagsfremstilling

Der skal årligt gennemføres lovpligtig arbejdsmiljødrøftelse. Målet med at arbejde systematisk med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er at sikre, at drøftelsen bliver udført og handlet på i alle led i Brønderslev Kommune.

Hoved MED besluttede på sit møde, den 23. marts 2018, at emnerne for den årlige arbejdsmiljødrøftelse 2018 skulle være følgende:

 • Sygefravær med fokus på nærvær og den forebyggende indsats.
 • Psykisk arbejdsmiljø, herunder fx stress, vold, mobning eller høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Emnerne blev valgt indenfor temaerne i HR Strategien og i Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet.

Ud fra emnerne bedes Fag MED Børn og Kultur drøfte, hvilke fokuspunkter der skal prioriteres.

Fag MED skal sørge for, at drøftelsen formidles videre til Lokaludvalgene/Personalemøderne med MED-status, som har til opgave at aftale, hvilke konkrete tiltag, der skal iværksættes og hvordan de kan gennemføres. Aftalerne skal fremgå skriftligt fx gennem referatet fra mødet eller via skemaet i Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet.

Der kan hentes inspiration i Fokusområder for arbejdsmiljøarbejdet på www.ansatibronderslev.dk.

Beslutning

Udvalget var enige om, at de overordnet emner, som Hoved MED har valgt, er gode emner til at arbejde videre med for Lokaludvalgene/Personalemøder med MED-status. Underpunkter kunne være:

 • hvordan får vi taget den gode snak?/gode dialoger
 • tidlig indsats
 • åbenhed

Det anbefales, at drøftelserne bliver konkrete, som i processen med nærvær/fravær.

Fraværende: Jørn Godsk, Jakob Hyllested og Mona Olsen.

Bilag

Til toppen


10. Orientering om Arbejdsmiljø


Resume

Orientering om arbejdsmiljø, herunder bl.a. arbejdsskader og Arbejdstilsynets risikobasserets tilsyn indenfor Børn og Kulturs område.

Sagsfremstilling

Arbejdsskader:

Siden sidste møde i Fag MED for Børn og Kultur har HR udarbejdet statistik over indberettede arbejdsskader, der er indberettet til Easy for februar 2018 til april 2018. Af statistikken fremgår både skader med fravær og skader uden fravær.

Arbejdstilsynet:

Siden sidste møde har Arbejdstilsynet besøgt følgende steder:

Møllegården:

 • Grøn smiley

Heldagsskolen

 • Grøn smiley

Dronninglund Skole

 • Grøn smiley
 • Forebyggelse af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø
 • Forebyggelse af fysiske belastninger ved forflytning af elever

Arbejdstilsynet har endnu ikke besøgt Klokkerholm Børnehave, som de tidligere har anmeldt besøg hos.

Arbejdstilsynet har ikke anmeldt nye tilsynsbesøg siden sidste møde i Fag MED Børn og Kultur.

Andet:

Justeret tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

En ændring af arbejdsmiljøloven betyder, at tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø justeres på følgende:

 • Arbejdstilsynet får ret til at gennemføre uovervågede samtaler med ansatte i forbindelse med tilsyn vedr. det psykiske arbejdsmiljø

Metoder Mod Vold

Den digitale værktøjskasse www.metodermodvold.dk er nu gået i luften.

Metoder Mod Vold er målrettet TRIO/MED på arbejdspladser, der arbejder med borgere med særlige problemstillinger og udadreagerende adfærd. Værktøjskassen er tænkt som inspiration og er baseret på en række videoer, der viser i praksis, hvordan forskellige arbejdspladser arbejder med en vifte af metoder og tilgange som fx low arousal. Metoder Mod Vold er et overenskomstprojekt fra O.15 med KL, FOA, SL, Socialrådgiverne, 3F og Sundhedskartellet.

Listen over metoderne er ikke udtømmende, men har et fællestræk: Beskyttelsen af medarbejdere mod vold og trusler er mest effektiv, når den sker igennem respekt og hensyntagen til borgerens trivsel. Den røde tråd er således, at jo mere den enkelte borger har kontrol over eget liv og oplever respekt og hjælp til egen mestring, desto mindre er risikoen for, at borgeren bliver frustreret og tyer til vold som udtryksform.

Støj i skolenHÆFTE: Støjniveauet er ofte højt i skolen, og det er et problem for lærernes arbejdsmiljø og elevernes indlæring. BFA Velfærd og Offentlig administration har skrevet et hæfte om emnet. Intentionen med hæftet er at give nogle redskaber til arbejdsmiljøgruppen og ledelsen på skolerne til at reducere støj. Men den enkelte lærer kan også finde tips til at gøre noget ved støjproblemer.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Jørn Godsk, Jakob Hyllested og Mona Olsen.

Bilag

Til toppen


11. Gensidig orientering - herunder relevante emner til næste møde


Sagsfremstilling
 1. Varige Spor
Beslutning

Ad. 1)

I de tilfælde, hvor det opleves, at Varige Spor ikke fungerer, er det vigtigt, at det bliver videregivet til lederen, så der kan følges op på det.

 • Der bliver spurgt ind til pædagogstuderende på institutionerne i forhold til fravær, som er en stor belastning. Carsten følger op.
 • Henning orienterer om, at Jørn Godsk har valgt at gå på pension ved udgangen af oktober måned 2018. I den forbindelse vil den fremtidige organisering blive overvejet.

Fraværende: Jørn Godsk, Jakob Hyllested og Mona Olsen.

Til toppen

Opdateret 21. juni 2018